in ter se zomergasten in )armhartige film van Scola aligula, lelachelijk n vuns Oude gabbers in oeroude Westen Fame: spontaan en origineel 'Rotterdam New Pop' Vriendelijke ironie TERRAZZA THE MOUNTAIN MEN Prolongaties en reprises ANOUSDEUX n dan nog 15 AUGUSTUS 1980 FILM TROUW/KWARTET 15 w. Wlelek-Berg It is een portret van een ere klasse van intellectue le verval en niet speciaal meinen, want er bestaan [tgelijke terrassen in alle dstreken." Dat zegt de Ita- nse regisseur Ettora Scola jer veel meer) over 'zijn awste film „La Terrazza". vgn zo vrij met hem van mening te chillen. De intellectuelen-op-leef- fiie hij onder de loep neemt zijn j niet typisch Italiaans dan toch iscb Europees. Ze zijn gestempeld r oorlog en verzet; ze zijn van Rt links óf afgezakt tot vage, Üjloze progressiviteit óf met hun imunistische) partij door dik en naar omtrent het liberale midden okken; ze zijn allemaal, ondanks luist door hun linkse signatuur, «klommen tot hoge functies bij IUr media. Het is onmogelijk om der- slegljke, door de Westeuropese cultuur rliy geschiedenis bepaalde, levenslo st i over te plaatsen naar bij voor- ia ld de USA. Om vanZuid-Amerika, i, Afrika, Australië en Oost-Euro- niaar te zwijgen. Toch beslaan die ^middelen en landen te zamen en In in eniging een groot deel van de j je kunt een regisseur beter be telen naar zijn daden dan naar voorden. En „La Terrazza", die ia drie uur duurt (maar voor mij «minuut te lang) vormt het glans- b: van Scola's carrière. Hij is er esterlijk in geslaagd zijn losse, bij lder aantrekkelijke manier van fil- (het lijkt altijd of hij het ultslui- en alleen voor zijn eigen plezier |doet, of hij het uit zijn mouw schudt) 'n Vrolijk moment in 'La Terraxza' te handhaven in de context van een scenario met een gecompliceerd, pre tentieus frame (pretentieus is niet denigrerend bedoeld, alle pretenties worden waargemaakt). De zomergasten De film begint op het „terrazza' van een luxueus huis in Rome, waar blijk baar met enige regelmaat feesten worden gegeven. Er zijn daar heel wat arrlvé's verëameld, oude vrienden voor het merendeel, er wordt gecon verseerd, een ruzietje vlamt op, de zinnen die gezegd worden zijn geens zins bijzonder, toch griften ze zich in ons geheugen. Dat moet ook, want telkens keert Scola terug naar dat terras. Dan worden dezelfde zinnen gezegd, maar ze krijgen een andere betekenis, er wordt iets aan toege voegd, de gesprekken komen in een ander licht te staan, omdat Scola Intussen mét ons ls binnengedrongen in het leven van een der winterse zomergasten. De eerste ls een beroemde scenario schrijver die uitgeput ls en geen letter meer op papier kan krijgen, zodat hij uit louter wanhoop zijn vinger laat spitsen door de elektrische punten slijper. De laatste ls een trouwgeble- ven communist, die verliefd wordt op een Jonge vrouw, maar partij-conven ties en zijn oude levensgezellin niet in de steek kan laten. De middenmoot wordt gevormd door een intellectu- eel-par exellence, die zelfmoord pleegt omdat hij bij de televisie waar hij werkt als hofnar wordt be schouwd; een filmproduceer, die al grappen makend lijdt onder de ver wijdering van zijn vrouw en een top- journalist die eerst vrouw dan werk kwijtraakt. Triomferende vrouwen Deze hoofdpersonen worden omringd door bijfiguren, die allen een eigen, uniek leven en een onmisbare functie in het verhaal krijgen toegemeten. Zeer belangrijk zijn de vrouwen: ge zamenlijk lijken ze, loerend en la chend op de achtergrond, een grote bedreiging voor de mannen (ze wor den elk jaar jonger, „het is niet waar dat mannen langer Jong blijven dan vrouwen" zegt een van hen). Indivi dueel worden ze door Scola met res pect en een zekere milde Jaloezie be handeld. En dan ls er nog de onber reikbare, raadselachtige Jeugd in de vorm van een jong meisje, dat op het terras rondwaart, zoekend naar de zoon des huizes. „La Terrazza" ls in vele opzichten een bittere film, vol frustratie, vol ver driet, vol weemoed over het mense lijk tekort zoals zich dat openbaart bij mensen die over gebrek aan geld niet te klagen hebben (het is opmer kelijk dat de gedachte „luxe-ver driet" geen ogenblik bij je opkomt). Het ls ook een humoristische film, vol grappige zljstapjes en onverwachte opluchting. Het is een briljant ge speelde film, acteurs als Ugo Tognaz- zi, Vittorio Gassman (die vooral), Je- an-Louis Trintignant, Marcello Ma- stroianni, Stefana Sandrelli, Carla Gravina, Serge Reggiani schijnen geen ogenblik niet zichzelf te zijn. Het is bovenal een tedere film: Scola heeft hem gebaad in een diffuus licht, barmhartig voor doorgroefde ge zichten. Amsterdam-Calypso 1; Rotterdam- Calypso 1; Den Haag-Asta. rD. Ouwendijk ta een indruk te geven van de film Caligula een wanpro- a ikt dat in meer dan twintig theaters in roulatie wordt ebracht volstaat de beschrijving van een tweetal „episo den". Beide bedoeld om de bloeddorstigheid van de beruchte ivolger van Tiberius goed te laten uit komen. BfSlde ene episode wordt, op de manier k ganzen soms worden vetgemest, ^lid van de keizerlijke lijfwacht vol oten met wijn. Caligula drijft de an, louter voor dé pret, een zwaard de buik, om door middel van een rtvloed van rood vocht te laten, hoe goed bloed en wijn zich met aar vermengen. Igjde tweede episode wordt een offl- I r van de lijfwacht al eerder door keizerlijke clown seksueel verne- rd met het zwaard „langzaam" -fdood gebracht. Een hond mag van bepaald weggesneden lichaams- J proeven. Grote schik vanzelf. - meest bij twee juffen die, onder sende pret, naarstig met de vin- a in het bloed roeren en schate rt weg hollen. De twee zijn gekleed gewaden, die duidelijk het ken merk dragen van modern textiel. Maar aan dat soort dingen hebben de makers van de film volledig lak ge had. Ze wilden alleen maar „modern" verbluffen met beelden van „het ze deloze oude Rome". In werkelijkheid hebben ze zich alleen maar belache lijk gemaakt. Niet alleen zich zelf, maar ook akteurs als Peter O'Toole (keizer Tiberius) of John Gielgud (een levensmoede senator), die er kenne lijk niet tegenop hebben gezien om zich in hun beroep dat toch om esthetisch respect vraagt op een erbarmelijke manier te degraderen. Er is in het produkt niets bespaard op wansmaak eri grofheid. Buiten dat worden alle handelingen, van gemin- nekoos tot dood gaan toe, zo vuns uitgesponnen, dat je bij het kijken er naar een onweerstaanbare verveling bekruipt. Victoria Racimo en Charlton Heston in „The Mountain Men" De allervroegste pioniers van het Amerikaanse Wilde Westen, die leefden omstreeks de Jaren dertig van de vorige eeuw, de zogenaamde „bergmannen" zijn er, als we het persmateriaal van „The Mountain Men" mogen geloveri (en waarom zouden we dat niet mogen) in de Westerns nogal bekaaid afgekomen. Padre Padrone Indrukwekken de film van de Italiaanse gebroe ders Taviani over een Sardijnse herdersjongen die uit zijn isole ment wordt verlost door de macht van de taal. 19 augustus in 't Oude Hof, Bergen. Les petites Fugues Zeer char mante film van de Zwitserse ci neast Yves Yersln, over een oude boerenknecht die op zijn brom mertje de vrijheid verkent. 19 augustus De Woodbrookers, Bentveld. In einem Jahr mit dreizehn Monden Navrante film vol gefrustreerde mensenliefde van Rainer Werner Fassbinder. 20 augustus Vera, Groningen. Albert Warum? Indringend en ontroerend portret van een „dorpsgek" die tot zelfmoord wordt gedreven, geregisseerd door Josef Rödl. 20 en 21 augus tus Melkweg, Amsterdam. Ugetsu Monogatari Poëtische Japanse film vol tederheid, van Kenzi Mizoguchl. 17 augustus Kriterion, Amsterdam. ,'Awentura Beroemde film van Michelangelo Antonlonl over de onbetrouwbaarheid en wankel baarheid van menselijke gevoe lens. De gehele week in Kri te rion, Amsterdam. La Strada Prachtige romanti sche film van Federico Felllni met schitterende hoofdrollen van Giulietta Maslna, Anthony Quinn en Richard Basehart. De gehele week in Alhambra 1, Am sterdam en Odeon 5, Den Haag. Die Blechtrommel Film van Vol- ker Schlöndorff naar de roman van Günter Grass met een unie ke bijdrage van David Bennent als Oskar, de kleine trommelaar. De gehele week In City 6 Amster dam; Palet, Bussum en City, Roosendaal.' Satyricon Fellini's bizarre ver beelding van het leven ln het cude Rome. De gehele week in Cinecenter, Amsterdam. Fraser Clark Heston (welzeker, een zoon van Charlton en paps speelt de hoofdrol) heeft ze bij kop en bever- staart gevat toen hij het script schreef voor de door Richard Lang geregisseerde film. Het waren rauwe baasjes, geheel op zichzelf aangewezen, van alle mark ten en ambachten thuis, tuk op ruwe spelletjes, whisky en Trijntje (voor het laatste moesten ze bij de India nen te gast gaan, blanke vrouwen waagden zich niet in de onherbergza me Rocky Mountains). Heston en Lang hebben hun film gesi tueerd in het jaar 1836, een keerpunt in het leven van de trappers. De door hen gejaagde bevers werden toen zo wel overbodig (hoge hoeden werden in het vervolg van zijde gemaakt) als schaars. Dat gaat Bill Tyler (Charlton Heston) en Henry Frapp (Brian Keith), twee oude makkers door dik en dun, deer lijk aan het hart. Maar gelukkig wor den hun gedachten niet geheel en al door die bevers in beslag genomen: een Indiaanse vrouw, door Tyler ge red, hecht zich aan hém als een klit en wil niet terug naar haar man. Nu zou je zeggen dat het in een gebied van een miljoen vlerkante kilometer niet zo moeilijk is om zo'n wraakzuchtige echtgenoot af te schudden maar niks hoor ledereen komt ledereen elk ogenblik tegen, achter elke èoorn schuilt een boze roodhuid of een speelzieke blanke, het lijkt De Kring wel. n „The Mountain Men" is in de oude stijl opgetrokken (beeldschone land schappen; eenzaamheid; ruwe bol ster, blanke pit; mijn eer is trouw en maar vechten en donderjagen) doch regisseur en/of scenarioschrijver kon den het toch niet laten te koketteren met de progressiviteit van het Jaar 1980, die zich uitstrekt tot het lot van vrouwen en Indianen. De Indiaanse vrouw schopt gemeen en laat zich in feministische termen uit over haar slavinnen-bestaan, maar ze ruilt al leen de ene man tegen de ander (mis schien hefeft ze bij die ander meer plezier in het hemden wassen, maar zoiets duurt nooit lang). Haar Indi aanse echtgenoot verzinkt tussen het scalperen door in gemijmer over de onvermijdelijke ondergang van zijn volk, maar hij ls en blijft een doerak en zijn stamgenoten zijn óf dom óf slecht óf allebei. Van zulke toege voegde gevoelens kun je als kijker beter verschoond blijven: ze dragen geen sikkepit bij tot een beter inzicht in wat dan ook. W.W.-B. Amsterdam-Cinerama; Den Haag- Apollo; Rotterdam-Cinerama. Malcolm McDowell als Caligula Amsterdam Rembrandtpleinthea- ter I en Cineac Damrak 1; Rotterdam Cineac A.D. en Lumière 2; Den Haag - Cineac 1 en Metropole 2 en verder in 19 theaters overal in het land. ROTTERDAM (ANP) Op 7 september wordt ln het Zuiderpark in Rotter dam voor de vierde maal het festival „Rotterdam New Pop" gehouden. Volgens de organisatoren is het festival in de drie Jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot het grootste popfestival in Europa. Er worden 100.000 bezoe kers verwacht. De toegang is gratis. Op vier podia spelen popgroepen en bovendien ls er ook nog een podium voor Antilliaanse, Surinaamse en folk-muziek. Ook ls er een podium waar schrij vers en dichters zullen optreden. De schrijvers William Blrroughs, Simon Vinkenoog, Remco Campert en Jules Deelder hebben hun medewerking toegezegd. door D. Ouwendijk Over zijn film A nous deux Neder landse titel „Op ons tweeën" heeft Claude Lelouch een paar filosoferen de uitspraken gedaan. Zoals „in de rekenkunde ls één plus één twee. In de liefde is het soms ook twee. Niet zelden wordt het nul. Meestal echter, min twee. Tot de dingen die me het meest boeien hoort met name dit rekenkundige werken met twee men sen; een mysterie, wat zal het zijn optellen of aftrekken? Wat als onfeil baar kan worden beschouwd op het terrein van de rekenkunde blijft vol strekt onzeker als er menselijke ge voelens bij betrokken worden; een bewijs dat we allemaal gevallen apart zijn en dat we de ervaringen van de 'een niet kunnen gebruiken voor an deren." Als Je dit leest en het vergelijkt met de film, die Lelouch per slot van reke ning heeft gemaakt, dan krijgt het gefilosofeer een geposeerd tintje. Als of Lelouch er niet mee tevreden is, gewoon een film te hebben gemaakt die plezierig ls om naar te kijken. Een film die je boeit; goed gemaakte film, maar zonder verdere pretenties dan een avonturenverhaal. Met mensen die een levensechte Indruk bij Je wek ken. maar die verder niet als uitdruk kingsvormen van een oorspronkelijk gevonden „levenswijsheid" kunnen dienen. Herinnering Met de bijdrage „The Wise Man", aseerd op Zen-verhalen van Bhag- n Shree Rajneesh en muziek van iy van Rooyen, Jasper van 't Hof Charlie Mariano, zal de NOS deel den aan het jaarlijkse Nordring- ival voor lichte muziek, dat dit- al van 19 tot en met 22 augustus ln Finse hoofdstad Helsinki wordt louden. °e tentoonstelling „Hoe groot- ieder opschepte" in het Nederlands «d-, Zilver-, en Klokkenmuseum Schoonhoven trekt zoveel bekijks. besloten is haar te verlengen van augustus tot 14 september. De >ositie is samengesteld uit zilveren jls en vorken uit de periode 1680- In de Stadsbibliotheek van Maas- rilt is van maandag 18 augustus tot met zaterdag 20 september een 'toonstelling te zien van het om- n&njke werk van de op 10 mei 1979 «leden Vlaamse auteur Louis Paul ton. In de Grote- of St. Nocolaaskerk te burg wordt op zaterdag 23 augus- 8 voor de negende keer een groot 'uonaal Orgelconcours voor ama nts gehouden. Er zijn 24 deelne- ers- De jury wordt gevormd door &rtes de Wollf, Jan J. van den Berg 8 Jan Bonefaas, die om 20.00 uur, na 8 Prijsuitreiking, het slotconcert zul- fioAgeven- Het concours begint om 0.30 uur. door D. Ouwendijk Wat in Alan Parkers film Fa me het sterkst boeit is niet gemakkelijk te omschrijven. Ten eerste is er het onstuimi ge ritme, dat aan de film, die een impressie geeft van het „voorgeborchte" van het the ater (de school voor gevarieër- de dramatische expressies toneel, dans muziek etc.), een haast onstuitbare vaart ver leent. Ten tweede zijn er de persoonlijke wederwaardigheden van jonge men sen die, met hun talenten, struike lend en in ademloze verwachting de weg willen op gaan van „roem" in de toekomst. Die twee elementen het ritme dat in een dergelijke opleiding besloten ligt en de al dan niet geslaagde uit bouw van het persoonlijke talent die twee elementen in de film hebben een verfrissende uitwerking op el kaar. Wat blijft overheersen, het beeld van persoonlijke strijd strijd om de verwerving van een vak. Maar een vak, dat om meer, zelfs veel meer vraagt dan afronding van technieken. Het vraagt om inzet van allé persoon lijke mogelijkheden. Dat kost inspan ning, verdriet, teleurstelling. Maar aan de andere kant levert het veel meer op besef van geslaagdheid, aanscherpen van wilskracht, belofte van een Intens leven. De maker van de film, Alan Parker, een Engelsman die in Amerika is gaan werken, heeft grote bekendheid gekregen door films als „Midnight Express" en „Bugsy Malone". Ook in die films" bewees hij iemand te zijn, die aan een film in de eerste plaats een expressie van kracht en onstui migheid wil mee geven. Het „levens verhaal" heeft daarin ternauwernood betekenis. Het gaat vooral om de intensiteit waarmee persoonlijke wis selvalligheden worden verwerkt Intensiteit Die intensiteit vormt de kern van het ritme in de films. Ze zijn daarom geen expressie van gebeurtenissen, maar van een levensgevoel. In „Fame" heeft dat levensgevoel een haast overschuimend karakter gekregen. Dit komt heel aanstekelijk tot uit drukking in een episode, waar leerlin gen van de hierboven al genoemde hogeschool voor dramatische expres sie een gezamenlijk ballet op straat „improviseren". De (Italiaanse) vader van een student in de muziek, trots op de meeslepende elektronische composities van zijn zoon, parkeert zijn taxi voor de school en laat via een paar, op het dak van zijn auto geplaatste, luidsprekers kennis ma ken met de muzikale prestaties van de jongen. Ritmisch meeslepende 'n Paar leerlingen van de school voor dramatische expressie in Fame stukken muziek, die spontaan op- Misschien is dat wel de adequatste wekken tot mee bewegen. Het wordt term voor de expressie van de totale een massaal meebewegen, waardoor film: spontantiteit. Beginnend met een dwaze verkeersopstopping ont- de audities voor toelating tot het eer- staat. Het is natuurlijk allemaal ste cursusjaar van de school. Het geënsceneerd, maar door de expressl- wonderlijke is, dat Je hier een meng- viteit van de film wekt het toch de sel aantreft van conventionaliteit en indruk van een artistieke spontanl- originaliteit; een mengsel overigens telt dat als zodanig verrassend stimule rend op Je ln werkt. Parker durft ook het conventionele aan. Dat bèwljst de kracht van zijn oorspronkelijkheid: hij slaagt er ln om in het conventione le toch individuele aspiraties bloot te leggen. Die aspiraties bepalen de toe komst van de aankomende kunste naars en kunstenaressen: ln dans. op de planken, ln het cabaret enz. Dra matische kunst, om welke expressie vorm het ook mag gaan, ls geen me chanische duizendpoot. Zij is een per soonlijke unieke prestatie. Voorbe reid door studie, teleurstelling, drei gend falen. Maar vooral, in geloof aan eigen kunnen. Deze abstracties hebben ln de film gestalte gekregen via verschillende studenten. Die worden door Parker overigens niet van de school los ge maakt. Binnen het geheel van de film kun Je zeker het beginsel herkennen van kunst als „individuele expres sie". Maar het Individuele ontleent toch weer zijn kracht aan een in de film even even sterk aanwijsbare ge zamenlijkheid. De film ls „spel", maar heeft de inslag van een docu mentaire waarachtigheid. Daar val len ook de episodes onder die, zoals het straatballet, typisch artistieke bedenksels zijn. Bedenksels die on danks hun technische perfectie alles behalve cerebraal zijn. Amsterdam-Cinema International en City 1; Den Haag Odeon 1 en Metropole 1; Rotterdam Corso en verder in vier theaters overal in het land. De hoofdpersonen zijn Francoise (Ca therine Deneuve) en Simon (Jacques Dutronc). Simon is de zoon van een beruchte gangster. Niet lang na het met zwier en uitbundigheid gevierde eerste communiefeestje van Slmon, wordt zijn vader door de concurrentie uit de weg geruimd. Simon heeft aan zijn vader de herinnering behouden van een „held aan de onwettige kant van het leven" en met overtuiging drukt hij dan ook zijn voetstappen. Na een grote kraak raakt hij in de gevangenis, maar slaagt erin om daar uit te ontsnappen. Hij wordt, met een grote bult ln zijn bezit, genadeloos door de politie achtervolgd. Door toe val komt hij bij die achtervolging ln contact met Francoise. Zij is afkom stig uit een zeer eerzaam, welgesteld milieu. Maar op een schandelijke ma nier op een cruciaal moment door haar man ln de steek gelaten, heeft zij wrok opgevat tegen de eerzame sa menleving en is een dubbel leven gaan leiden. Aanvankelijk wil zij, ook al door de politie op de huid gezeten, het liefst alleen worden gelaten; maar als „dief en diefjesmaat" zijn Slmon en Francoise samen het best togen de politie opgewassen. Zij slagen erin om aan Europa te ontsnappen en besluiten samen een onberispelijk le ven in Amerika op te bouwen. De film heeft de inslag van een vrie- delljk Ironie tegenover onze min of meer hypocriete samenleving. Je vraagt je af. aan welke kant de gewel ddadigheid genadelozer is: aan de kant van een te graag schietende politie (een sneer naar het gebruike lijke film- of televisiebeeld van de politie) of aan de kant van zich slim maar geweldloos verdedigende „out laws"? Typerend daarvoor ls de scè ne. waarin het tweetal op Amerikaan se bodem door een overmacht aan „cops" dreigt te worden omsingeld. Voor de rest moet men niet al te veel achter de film zoeken. Het geheel is doorspekt met geestige details, waar door de luchtigheid van het geheel gewaarborgd is gebleven. Amsterdam-Alfa 1; Den Haag-Baby- lon 1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15