9410411 CNvri SPORT? MET DE KRAM 0PDE (rL BAAN VOOR EEN LANDELIJK ADVERTENTIE VER jms mimml - BEL DE BOND WAAR JE STEM WORDT GEHOORD OCCASIONS FAMILIEBERICHTEN i i i i i i i i i i WORD LID, 0301 HET PAROOL B.V. De grootste krant van Amsterdam VOLVO KAV Autolak Disco-aco Kuperus Bestel wagens Ouke Baas VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1980 TROUW/KWARTET kunnen van maandag lot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20.00 uur Getrouwd: C. J. van Straaten en A. Th. Huygen Maarssen, 15 augustus 1980. Goede morgen vader en moeder Bruinink van harte gefeliciteerd met uw 40-jarig huwelijk. Johan, Lubie, André, Ada en Klaas Zaandam, 15 augustus 1980. lam de den kind.Npijn geliefde man, onze zorgzame vader en zoon Jan Hendrik Voskuilen echtgenoot van Janke Mulder op de leeftijd van 59 jaar. Baarn: J. Voskuilen-Mulder Amsterdam: Rien en Kransje - Utrecht: Anka Baarn: Jan-Arjen Baarn: A. Mulder-Visser Liever geen bezoek aan huis. Geen toespraken. 3742 XG Baarn, 13 augustus 1980. Lepelaarstraat 37. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van de Nw. Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan 71 te Baarn. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar vrijdag 15 augustus a.s. van 19.00-19.30 uur. De rouwdienst wordt ge houden zaterdag 16 augustus a.s. om 11.00 uur in het gebouw de „Ark", Reigerstraat 17 te Baarn. In aansluiting daarop vindt de begrafe nis plaats om plm. 12.00 uur op de Nw. Algeme ne Begraafplaats aan de Wijkamplaan 71 te Baarn. „Vrees niet, Ik ben met U" Na een moedig gedragen ziekte en een liefde volle verpleging in het Bleuland-ziekenhuis is in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgza me moeder, dochter en oma Elizabeth Haverkamp-Bos op de leeftijd van 60 jaar Th. J. C. Haverkamp N. E. Palsgraaf-Haverkamp J. Palsgraaf Ellen-Pim H. J. Haverkamp W. Haverkamp-van der Graaf T. Bos 12 augustus 1980 Bodegraafsestraatweg 15 2805 GK Gouda De overledene is opgebaard in het rouwcen- trum van de Monutastichting, Westhaven 16 te Gouda. Condoléancebezoek daar vrijdag a.s. van 19.30-20.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 16 augustus om 10.00 uur in de „Vredeskerk" Dunantsingel 1, waarna de teraardebestelling zal plaats hebben om 11.00 uur op de algemene begraafplaats „LJsselhofte Gouda. In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is van ons heengegaan onze lieve zorgzame doch ter, zus, schoonzus en tante Elizabeth Bos echtgenote van Th. J. C. Haverkamp Leusden: K. Bos C. Bos-Veenstra Alblasserdam: J. Gort L. Gort-Bos neven en nichten Gouda, 12 augustus 1980. Enige algemene kennisgeving. „Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden." De Here nam tot Zich mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader Andries Christiaan Leur geboren 15-3-1895 overleden 10-8-1980 Apeldoorn: G. Leur-Salomons Alkmaar: Johanna J. Apeldoorn: W. Leur G. A. H. Leur-Hartzema Nijmegen: E. M. Tijl-Leur W. F J. Tijl Klein- en achterkleinkinderen Genistalaan 37 7313 BJ Apeldoorn De begrafenis heeft 14 augustus in familie kring plaats gehad op de algemene begraaf plaats te Wenum. En Jezus sloeg Zijn armen om hen heen, legde ze de handen op en zegende hen. Marcus 10 vers 16 Geheel onverwacht werd uit ons midden weggenomen mijn lieve zoon, onze broer, zwa ger en oom en onze huisgenoot Koos Hanegraaff op de leeftijd van 26 jaar Amersfoort: G. Hanegraaff-de Ru Groningen: Job en Bram Den Helder: Kees en Marian Middelharnis: Wil en Peter Leiden: Geertje en Johan Amersfoort: Jetty en Hessel Halsteren Chris Amersfoort: Marca neefjes en nichtjes Brummen: bewoners en leiding van Huize „Rhienderstein" Brummen, 13 augustus 1980 Huize „Rhienderstein", Prinses Irenelaan 23 Correspondentie-adres: Groen van Prinstererlaan 11, 3818 JN Amersfoort Koos is overgebracht naar het Uitvaartcen trum van het CVU, Langegracht 39, Amers foort. Gelegenheid tot bezoek aldaar, in aanwezig heid van de familie zaterdag van 19.00-19.30 uur. Maandag 18 augustus a.s. is om 13.00 uur de dienst van woord en gebed in de Fonteinkerk aan de Robert Kochstraat te Amersfoort, waarna van de kerk uit, de teraardebestelling zal plaatshebben om 14.10 uur op „RusthoF' aan de Dodeweg te Amersfoort De Here heeft op Zijn tijd thuis gehaald mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma Johanna Maria van den Akker op de leeftijd van 62 jaar. „De Heer is mijn herder" Psalm 23 A. van der Leij Trix en Okke Frans en Ria Marinus en Ellen Mieke en Henk v Harmie en Rens Bert en Loes Metha en Jaap en kleinkinderen. Meppel, 14 augustus 1980. Ferdinand Bolstraat 36 Correspondentieadres: L. B. Sjoers, Hendrik Mesdagstraat 22 7944 CD Meppel Thuis geen bezoek Geen bloemen De rouwdienst zal worden gehouden in de aula op de Algemene begraafplaats te Meppel, Zo merdijk 10a, op maandag 18 augustus om 15.00 uur, waarna de begrafenis aldaar zal plaats hebben. Zij die de plechtigheid wensen bij te wonen worden verzocht om 14.50 uur aanwezig te zijn. Na de begrafenis is in de koffiekamer gelegen heid tot condoleren. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft Kort na het overlij den van onze broer werden wij wederom getroffen door het plotseling overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante Alida Maria Korpelshoek echtgenote van C. Volker op de leeftijd van 63 jaar. Katwijk: C. van Leeuwen- Korpelshoek A. van Leeuwen Badhoevedorp: L. A. van der Jagt- Korpelshoek A. R. van der Jagt Voorschoten: J. Reedijk- Korpelshoek Katwijk: A. Korpelshoek- Jonker Achterveld:' L. Ketting- Berkman A. A. Ketting neven en nichten Katwijk, 13 augustus 1980. Mijn tijden zijn in Uw hand Met groot verdriet geven wij u kennis, dat op de leeftijd van 81 jaar van ons is heengegaan, onze lieve zuster Pieternella Wilhelmina Schaberg Diep bedroefd staren wij haar na, treurende, doch niet als degenen die geen. hoop hebben. C. M. Schaberg W. Schaberg 3161 CX Rhoon, 13 augustus 1980. Tijsjesdijk 6. Gelegenheid tot condoleance- en rouwbezoek in de rouwkamer aan de Goereesestraat 10 te Rotterdam, vrijdagavond 15 augustus a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 16 augustus a.s. in de Geref. Maranathakerk, Kleidijk, Rhoon, om 11.00 uur, waarna de teraardebestelling in het familiegraf op de algemene begraafplaats te Rhoon zal plaats hebben omstreeks 11.50 uur. Heden nam God tot Zich onze neef en vriend Cornells Koetsier op de leeftijd van 90 jaar sinds 1973 weduwnaar van Johanna Hendrika Zeggelt. Psalm 68:10 (oude berijming) Assen, 14 augustus 1980 Zwin 13 Familie en vrienden De rouwdienst zal plaatshebben maandag 18 augustus a.s. om 14.00 uur in het rouwcentrum De Boskamp 5, Assen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14.30 uur op de Zuiderbe graafplaats Beilerstraat te Assen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het genoemde rouwcentrum. De overledene is opgebaard in het rouwcen trum. Bezoekuur van 17.00-18.00 uur uitgezon derd zondags. Correspondentieadres: Art v.d. Leeuwlaan 2, 9405 AW Assen. Geheel onverwacht is op 12 augustus 1980 plotseling vpn ons heengegaan ons aller vriend en oud-compagnon Jan van Eijk Zijn veelzijdige vakkennis en vriendschap zul len wij dankbaar blijven gedenken. Architektenbureau Koldewijn en Van Eijk H. B. Koldewijn en medewerkers. - De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. 15 augustus 1980. Daar het mij onmogelijk is de bijna talloze blijken van medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma Dina Keur-Marsman persoonlijk te beantwoorden, wil ik allen, mede na mens mijn kinderen en kleinkinderen, daarvoor har telijk danken. De genegenheid die daaruit bleek, heeft ons zeer goed gedaan. Namens allen: C. W. Keur 15 augustus 1980. 's-Gravenhage, Willem de Zwijgerlaan 130. Mede uit naam van mijn kinderen zeg ik dank aan allen die uiting gaven aan hun medeleven bij het overlijden van mijn man. De blijken van genegenheid en vriendschap, die wij ontvingen van zovelen, hebben ons gesteund en blij ven wij ons dankbaar herinneren. Zij hebben ons doen beseffen dat wij ons verlies met velen delen. J. W. van Ingen Schenau-Breman Overveen, augustus 1980 Ernst Casimirlaan 77. DANKBETUIGING Voor uw hartelijke deelneming en belangstelling, zowel persoonlijk als schriftelijk na het overlijden van mijn lieve zorgzame man Simon Boon betuig ik langs deze weg, mijn welgemeende dank. Mevr. D. Boon-Blom Middelharnis, augustus 1980 DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken voor uw innige deelneming ons betoond bij het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader en grootvader Pieter Jacobus Wielhouwer echtgenoot van Lena v.d. Slik betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. Het is voor ons een troostende gedachte dat velen een vriendelijk herinnering aan hem zullen bewaren. Een herinnering die ons heel dierbaar is. L. Wielhouwer-v.d. Slik en kinderen. Middelharnis, augustus 1980 3241 CN Oostdijk 49. SAMEN OP DE GOEDE WEG I Christelijk Nationaal Vakverbondy^ JDA 't verkopen van en adviseren over adverten tieruimte vraagt commercieel inzicht, een snelle taxatie van de prospects doelstelling en feeling voor het haalbare. Allemaal een kwestie van talent en ervaring en natuurlijk gedegen argumenten. Dan hebt u iets te vertellen De contacten worden onderhouden voorna melijk met landelijke en/of campagnematige adverteerders en reclameadviesbureaus. Wij verwachten van u een middelbare schoolopleiding of gelijkwaardig (bijv. ME AO), kennis van moderne mediaplannings technieken (bijv. via de cursus mediaplan ning en/of NIMA A) en enige ervaring (mini maal 3 jaar), enthousiasme en doorzettings vermogen. Een rijbewijs BE is noodzakelijk. Leeftijd vanaf 25 jaar. Het Parool kan u een zelfstandige, boek functie aanbieden, met goede regelingen opl het gebied van salaris, secundaire arbeids voorwaarden ed. Voor meer informatie: De heer F. Romefin tel: 020-914400 tst. 232 it i Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten fcere aan: Mevr. L. van Tellingen-Witmer, afdeling Sociale Zaken Wibautstraat 131, 1091 Gl Amsterdam, onder vermelding van LvT/089 (Telefoon: 020-926870 tst. 265). prtg pds gns ide: Personenauto's te koop aangeboden T.k. aang GOLF GLO bjr. 1977, ANWB-goedgekeurd. Tel. 03200-46481. T.k. OAP 55 M, 1972, met radio, rijd goed. 600. Tel.: 020-323040. T.k. VOLVO AMAZONE, don ker groen, bjr. 1969, prijs 5500. J. Benschop. tel. 03488-862 of 03484-3999. CITROEN DS-21 inj. elektr. 5-bak. wit, bjr. 1971. pr.n.o.Lk. Tel. 02522-11820. Meer dan 100 DAFS 33-44- 46-55-66 en Volvo 66 v.a. f 650 tot 9500. Ook als sta tion, coupe, SL, Marathon, bestel, Kalmar enz. Garage Oud-Zuid lid Bovag, Benne- broekerweg 13-15, Rijsen- hout bij Aalsmeer. Tel. 02977- 24229 (geen parkeerproble men), Oud-Zuid, 34 jaar oc casions. JEEP CJ7 Golden Eagle '79 met 29.000 km, Lk.a. 27.500, autom Quadra- trac., hi-low range -f div. ex tra's. Tel. 020-254758. T.k. van part. bijz. mooie RE NAULT 16TL bjr. 1970, km-st. 48.000, techn. i.p.st. 7000. Tel. 02295-1363. Aang. diverse OAFS 44-46- 66 stationcars van 750 V m 2000. Van Vloten BV. Meeuwenlaan 126, A'dam Noord. Tel. 020-369222. SUZUKI Autobedrijf De Singel B.V. Nu ook in de HEMONYLAAN 25A TEL.: 799023-A'DAM OUD-Z. OCCASION-CENTRUM AMSTERDAM Grootste stad= Grootste keuze Notweg 38-Osdorp (bij Slotcrplas) Tel. 020-1906 53-193311 Ook donderdagavond en 's-zaterdags geopend H. de Lugt luxe of bestel v.a. 12,50. Telefoon 020- 161388-367148. VERHUUR van luxe wagens, busjes en bèstelauto's tot 19 m'. Tevens verhuur van een autoambulance. W. Blauw. Heemraadschapslaan 75, Amstelveen. T. 020-417683. T.h. offlcièle BUS met lift voor rolstoelvervoer. Tel. 020- 470010. ZEEBURG luxe en beatelver- huur A'dam-Oost. Tel. 020- 929391. Zeeburgerdijk 209. ten tchi rst jfjl" hnffl pk juü ekl AUTOVERHUUR me Personen- en besiH ]k< Keuze uit div. merk* alle Citroën, ook Fty Opel, Volvo en Mercacéeld HOOFDWEG 410. 020-163535' Autofinancle verzeker! AUTOVERZEKENl premies kunnen c W A. vanaf 177, Alt 1^ 372. Dorsman f Zandvoort, 02507-4 Accessoires en onderdelen! Missot,- spec. REM- en FRIC TIE-MATERIAAL, Bosboom Toussainstr. 43, A'dam, tel. 020-180443. Gebruikte SIMCA-ONDER- DELEN. H. v. Lexmond, teief. 03464-1471. alle kleuren ook in spuitbussen OTTO NIEUWENHUIZEN B.V. Overtoom 515, tel. 129804 Amsterdam 's Maandags gestoten KLAAR TERWUL U WACHT Voor elk automerk voorradig ruil-startmotoren en dynamo's auto-eloktra Hechri B.V. Valkenburgerstraat 134 A'dam. tel. 020-240748 tot 50% kort Amperestr. 4, A'di Tel. 651016, zat. tot tl Service enl reparatie f Oók voor J en FRICTIE-VERN gratis inspect vooraf p volledige g Diversen DE DAKKAPEL SPECIALIST Compl. geplaatst in 1 dag, van Spijk, Industriew. 7, Drue- nen, 04163-73709 Of 74885. INKOOP-GOUD Oudgoud 16 tot 20 per gram. Tev. inkoop v. gouden munten, bet. contant. W. J. v.d. Tuin, Com. Schuytstr. 46, A'dam-Zuid. 020-713137. TJt. SCANNER 2x8 kan. met gar. Tel. 020-110194. Motoren ffWbJWQ motoren nieuw en gebruikt garantie, inruil financiering, verzekering HOOFDDEALER ALLE BEKENDE MERKEN, onderdelen - stock moderne motorkledingboetiek Altijd enige aanbiedingen met flinke KORTING!! M&JLIM AMSTELDIJK 161 (hk. Kromme Mijdrechtstr.) tel. 020-448369 dinsdag gesloten donderdag koopavond. T.k. v. e. eig. HONDA 750 cc bjr. 1980 m. toerkuip, kl. rood/ bruin, prijs 6500. Te bevr. tel. 02975-62833, na 18.00 u. Wij bieden het meeste voor uw oude MOTORFIETS (ook schade). Bel. 02155-12457, b.g.g. 12392. Rijscholen Nieuw systeem, succes ver zekerd. Vamor Rijschool „Jo- ro", Queltijnstr. 33, tel. 020- 640540, b.g.g. 02990-34496. RUSCHOOL OTTERLOO Cursus Verkeers Opleiding plaats voor enkele leerlingen. Uitmuntende theoriecursus. Tel. 020-430403/473218. PLAATST U REGELMATIG MINI-ADVERTENTIES? BEL 020-936868 EN INFORMEER NAAR ONZE KONTRAKT- MOGELUKHEDEN. Verhuur auto's enz. 2 CV Citroöns t.h. Autover- huurbedr. „DE EEND", Oos terpark 47, A'dam, tel. 020- 655636-932750. Bestelwagens t/m 18 m> voor kl. en gr. rijbew. Ook touw en blok Tevens: DATSUN FORD OPEL MERCEDES BMW VOLVO Middenweg 175. Amsterdam. Tel. 938790-940171 Nieuwe bestel- en vrachtwa gens m. radio van 5 t/m 20 m3. v.a. 35 p.d. 100 km vrij. Ail-risk verz. gratis. Tevens luxe wagens. Borg 50. Ga rage Sloothaak. Telef. 020- 431220. Nieuwe BESTEL- en VRACHTWAGENS. Veni bestelwagens vracht- en luxewagens Middenweg 69 Tel. 020-651448-929197 van 5 tot 18 m3 Rijbewijs BE Van Ostadestr. 362-372 A'dam Tal. 020-794842/764351 Molenkade 42B. Duivendrecht tel. 020-908683 Last van ONGEDIERTE zoals wespen, muizen, hout worm, vlooien e.a. PREVENTA 023-333467 Zelf VERHUIZ0 door geheel NedetH G. Hulshoff Zn. e Tel. 020-323630/368 Aanhanger» (boot-) trallet WUBO AANHANGWAÈ open en gesloten 2, 4 en 6 wieNg op maat gemaakt voor elk vervoer goedgekeurd ROW WUBO NIEUW VEÜ tel. 02526-2381.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14