<S> O Q 5 Mazda626 nü met 'n royaal gebat van uw dealer. 1050rEVoordee! ER VERDRINKT IEMAND! 'N LEVEN HEB JE ZO GERED. •same j op de goed: weg jCNVi cr:::r^ In Lekkerkerk benzeen gevonden I Mazda626Hardtop op 3-plus-pakket. BON Kom zelf kijken wat uw Mazda deal nu extra te bieden heeft. Trucs voor verkoop van huurhuis in Rotterdam Veder-Smit wil inkomen specialisten aanpakken MAZDA-dealers o.a. te: Gemeenteraad stelt debat uit Voorstellen commissie goed ontvangen Iran verhoogt prijs olie voorlopig niet VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1980 TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK BIJ het al- graven van de glfwijk ln Lek kerkerk zijn sporen benzeen aangetroffen in een bodem monster. De concentratie is volgens een woordvoerder van het ministerie van volks gezondheid en milieuhygiëne zo gering dat deze vondst geen reden is om het medisch onderzoek uit te breiden. Hoewel de onderzoekers rekening houden met alles, gezien de „enorme troep" die zich in de bodem van Lek- kerkerk-West bevindt, was de ont dekking van sporen benzeen toch be trekkelijk nieuw. Op grond van de laatste onderzoekingen van het Rijksinstituut voor de volksgezond heid had men namelijk niet meer gerekend op deze stof. die bij bepaal de concentraties kanker kan veroor zaken. Omdat er toch benzeen is aangetrof fen heeft minister Ginjaar van volks gezondheid en milieuhygiëne een brief geschreven aan het gemeente bestuur van Lekkerkerk „omdat over de medische betekenis van de vondst wellicht nog vragen zouden kunnen rijzen". De bewindsman ziet op dit moment geen aanleiding om terug te komen op zijn standpunt dat in de toekomst regelmatig medisch bevol kingsonderzoek niet noodzakelijk is. De bestaande regeling voor individu ele medische begeleiding van de, be woners, leerlingen en leerkrachten van de school in de gifwijk blijft van kracht. Daarbij kan via de huis- of schoolarts een beroep worden gedaan op het Rijksinstituut voor de volks gezondheid. De minister deelt verder mee dat bij dje evaluatie na afloop van het graafwerk nogmaals de vraag wordt betrokken of in de toekomst nog medisch onderzoek noodzakelijk is. De regionale inspecteur voor de volksgezondheid meent dat de aard van de verontreiniging die totnutoe aan het licht is gekomen, noopt tot een voortdurend op de hoede zijn voor de aanwezigheid van hogere concentraties benzeen. Medisch onderzoek Volgens de bewonersvereniging Lek- kerkerk-west onderstreept de vondst van benzeen de noodzaak van regel matig medisch onderzoek. „Over twintig Jaar zullen de gevolgen mis schien pas zichtbaar worden," zegt voorzitter Ben van Veen. De bewo nersvereniging blijft er dan ook bij dat de bevolking nu en in de toe komst uitgebreid medisch onder zocht moet worden. „We zullen Gin jaar aan zijn Jasje blijven trekken," aldus Van Veen. Tijdens de eerste graafweek in Lek- kerkerk-west zijn 120 vaten gevon den. Van zestig vaten konden mon sters worden genomen. In één van die monsters werden sporen benzeen (vijftig microgram per kilogram) aan getroffen. De andere zestig vaten wa ren leeggelopen. Andere stoffen die zijn aangetroffen, zijn tolueen, xyleen en ethylbenzeen. Verder bleek één partij afgevoerde grond sterk veront reinigd te zijn met lood en cadmium. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Hoewel de verkoop van huurwoningen in Rotterdam nog niet aan banden is gelegd, hebben huizenbe heerders nu al een aantal trucs achter de hand om door te gaan met de verkoop van huurhuizen. Dit heeft het wijkorgaan Delfshaven, dat samen met de andere oude wij ken in Rotterdam altijd aangedron gen heeft op het beperken van de mogelijkheden om huurwoningen over te hevelen naar de koopsector, laten weten in een brief aan de Rot terdamse gemeenteraad. „trucs" van de huizenbezitters is vol gens het wijkorgaan dat ze huurder» bedragen van tien- tot twintigdui zend gulden bieden als ze willen mee helpen om de anti-verkoopmaatregel te ontduiken. Gisteren had de gemeenteraad zich moeten uitspreken over de nieuwe woonruimteverordening, via welke de gemeente de verkoop van huurwonin gen aan banden wil leggen, maar op verzoek van de WD-fractie werd het debat uitgesteld tot 28 augustus. Vol gens de WD. die fel tegenstander is van de maatregel die B en W willen nemen, moet het college eerst laten weten welke juridische tegenargu menten het wil aanvoeren tegen „misbruik" van de woonruimtewet. In Rotterdam worden jaarlijks tien duizend goedkope huurwoningen ver kocht. Gezien de woningnood vinden B en W dit onverantwoord en daarom willen ze via een nieuwe woonruimte verordening de verkoop van dit soort woningen onmogelijk maken. Hoewel de huizenhandel in Rotter dam hier heftig tegen heeft geprotes teerd, heeft ze zich, aldus het wijkor gaan Delfshaven. allang ingedekt voor 't geval de anti-speculatiemaat regel van kracht wordt. Een van de 'Voordeel' Een andere truc ls de „voordeelaan bieding". De huurder koopt het eigen huis met honderd procent financie ring van zijn vroegere huisbaas. Die heeft het recht om binnen een afge sproken termijn de woning terug te kopen, waarbij de bewoner het huls leeg oplevert. De beheerder biedt de huurder een belastingvrije' winst tot twintigduizend gulden en heeft in ruil een huis vrijgemaakt voor de winst gevender koopmarkt. Ook een manier is volgens het wijkor gaan het aanbieden van een huurwo ning in de krant. De eigenaar heeft allang een koper gevonden maar om dat die geen woonvergunning krijgt als hij een huurwoning koopt, rea geert deze op de advertentie en gaat huren. In het huurcontract is echter de bepaling opgenomen dat de bewo ner verplicht is het huis na een be paalde termijn te kopen. Hij kan dat rustig doen, want hij heeft immers al een woonvergunning. „B en W kun nen aan de zijkant toekijken naar deze transacties," aldus het wijkor gaan. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Staatssecretaris Veder-Smit van volksgezond heid heeft de commissie-Van Mansvelt geschreven het in principe eens te zijn met de voorstellen die deze commissie in mei heeft gedaan om iets te doen aan de inkomens van specialisten. De staatssecretaris onderschrijft de voorstellen mede namens minister Van Aardenne van economische za ken. Minister-president Van Agt deelde dat gisteren mee na afloop van de ministerraad. De commissie heeft de afgelopen ja-- ren onderzocht hoe de scheefgroei in de verdiensten van de medische spe cialisten kan worden rechtgetrokken. De overheid zou in dit verband bij voorbeeld iets moeten doen tegen het verschil dat bestaat tussen de tarie- TEHERAN Iran is niet van plan de prijs van zijn ruwe olie vóór de eerst komende vergadering van de minis ters van olie van de landen van de OPEC. de Organisatie van Olie-Ex porterende Landen, te verhogen. De Opec-leden komen op 15 en 16 sep tember in Wenen, waar de OPEC haar hoofdkwartier heeft, bijeen. Naar Reza Azimi, hoofd van de afde ling internationale verkoop van de Nationale Iraanse Oliemaatschappij (NIOC) donderdag meedeelde, ziet Iran voorlopig af van een prijsverho ging onder andere wegens het huidige overschot op de internationale olie- markt. veroorzaakt door de vergro ting van de Saoedische olieproduktie Iran berekent zijn afnemers op het ogenblik 33,50 dollar voor een vat (van 159 liter) lichte ruwe olie en 32,50 dollar voor een vat zware ruwe olie. ven die de doktoren vragen voor de behandeling van een particuliere pa tiënt en die van een ziekenfondspa tiënt. De overdracht van een praktijk tegen gigantische bedragen zou aan banden moeten worden gelegd. Dat zijn twee zaken, die op korte termijn zouden moeten veranderen, aldus de commissie. Overleg De staatssecretaris heeft de commis sie geschreven dat zij van plan is snel iets te gaan doen in de lijn van haar aanbevelingen, in overleg met de be trokkenen. Verder heeft de bewinds vrouwe gevraagd of de commissie met aanbevelingen wil komen om trent de gewenste grootte van een specialistenpraktijk. Ook wil zij weten wat de normen zouden moeten zijn van de kosten van een specialistenpraktijk. Uit de enquête die de commissie Van Mans- velt heeft gehouden onder de specia listen is namelijk gebleken dat die kosten enorm hoog zijn. Achtergrond hiervan zou kunnen zijn dat de medi ci hun inkomen trachten te verant woorden door hele hoge kosten op te sommen. Op die manier zou blijken dat de specialisten in wezen niet veel verdienen, maar anderzijds hebben zij daarvan grote fiscale voordelen. Omdat de staatssecretaris twijfelt aan zulke hoge kosten, wil zij van de commissie weten met welke kosten een specialist redelijkerwijs jaarlijks te maken krijgt- MOLENAARSGRAAF GARAGE JANSEN Dorpstraat 1, tel. 01844-492, MOORDRECHT Automobielbedrijf 'T CENTRUM MOORDRECHT B.V. Westringdijk 4, tel. 01827-2485. RIDDERKERK Automobielbedrijf DE KOOL Lleronstraat 4. tal. 01804-22222 DEN BOMMEL GARAGE J. J. BLAAK Beneden Oostdijk 18, tel. 01871-1317 GOUDA Autobedrijf Stolk en Van Vegten Nijvafhetaaetraat 70, tal. 01820-15917. ROTTERDAM AUTOBEDRIJF M. SPEELMAN B.V. Showroom Dorp*weg 90, t*(. 010-00 31 30. Werkplaatsen: Strultenweg 15, tet. 010-29 33 08. ^PottebekkertttraaMS^J^oojvRet^eTOHMe^SBM^^ VLAARDINGEN Garaga Hoogwerf Taanderljatraat 11 hoak 4a Industriaatraat. Tal. 010-348482 KWINTSHEUL Automobielbedrijf C. VALSTAR Boven dijk 19 tel. 01742-3141 MAASDIJK Autom.bedr. M. P. Hulsman DEN HAAG automobielbedrijf Wieringa Balistraat 53. Tal. 070-46.26.86 Mazdadealers in Amsterdam en omgeving AMSTERDAM AUTOBEDRIJF IUDRIKS Amsteldijk 52 Tel. 020-799569-791523 AMSTERDAM AUTOBEDRIJF A.T.D. BRAAK Burg. v. Leeuwenlaan 31, tel. 020-130727 HAARLEM FA. E. DE GRAAFF Koninginneweg 48, tel. 023-314275 fct Haarlem Heeramans H Van Leuien b.v. r Spaarndamseweg 380, tel.: 023-265656. AMSTELVEEN AUTOBEDRIJF AUTINGA Amsterdamseweg 136, tel. 020-413222 SANTPOORT KOSTERS'S AUTOMOBIEL BEDRIJVEN Wüstelaan 99, tel. 023-378025. AMSTERDAM Vloten b.v. Meeuwenlaan 128, 020-369222 AMSTERDAM Punt's Automobielbedrijf LANDSMEER AUTOBEDRIJF J. PAARDEKOOPER Den lip 21. lel. 02908-3231 Een Mazda 626 kopen is nu extra aantrekkelijk! Want naast de lage aanschafprijs en de uiterst komplete uitvoering van de Mazda 626 maakt de dealer nu óók nog 'n zeer royaal gebaar. Laat de dealer de bon zien. Als u de dealer de bon laat zien weet hij meteen waarvoor u komt en zal hij u vertellen wat dat royale gebaar voorü kaninhouden. De Mazda 626 is de kompleetheid zelf. Een greep uit de lange lijst van standaard extra's: o.a. stofbeklede stoelen met hoofdsteunen, bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun, getint glas rondom, halogeen koplampen, achteruitrij- lampen, regelbaar dashboardlicht, klokje, achterruit verwarming, interval ruitewisser, elektrische kofferruimte ontgrendeling. voorruit van gelaagd veilighei glas, in twee delen neerklapt achterbank en nog véél meer En zuinig tot-en-met. De extreem lage luchtweersti coëfficiënt (0,38) van de Ma: 626 maakt hem tot een van zuinigste auto's in deze klast Benzineverbruik Mazda 626 1600 cm1 Mazda 626 2000 cm1 90 km 1 1! 1 1! Maak uw Mazda 626 Hardtop helemaal af met 'n Mazda 3-plus-pakket, bestaande uit: 'n exklusief vinyl dak, sportieve lichtmetalen velgen en sierlijsten rond de wielkasten. Voor slechts f 708,— (normale prijs f 1,758,—) inklusief montage,wordt u dubbel verwend. Want het royale gebaar van de dealer is er ook nog. Maar... wees snel... want de voorraad is beperkt! Het 626 programma in 't kort. Mazda 626 -1600 Sedan v.a. 15.995,- Mazda 626 - 1600 Hardtop 16.995.- Mazda 626 - 2000 Sedan v.a. 17.795,- Mazda 626 - 2000 Hardtop v.a. 18.395,- Atleveringskosten f 325,— Alle prijzen inkl. B.T.W. O.K. Mazda Dealer. Ik kom voor de Mazda 626 en voor dat Royale Gebaar. Ik wil meer weten. 200 DEALERS IN NEDERLAND IMPORTEUR AUTO PALACE - DE BINCKHORST B.V. - BINCKHORSTLAAN 312-322, POSTBUS 148, 2501 CC DEN HAAG. TEL. 070 - 8551000 Als je bij een ongeluk onmiddellijk weet watje moet doen, kan dat het verschil betekenen tussen leven en dood. De dingen die je weten moet, zijn met een heel klein beetje aandacht ontzettend simpel te onthouden. We hebben ze voor u in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar gezet. Dat boekje krijgt u door even een kaartje testuren aan „Het Oranje Kruis", Statenlaan 81.2582 GE Den Haag. Direct mond-op-mond beademen. Als het kan al in het water. Op het droge, de drenkeling op zijn rug leggen en zijn hoofd uêr achterover houden. Zijn neusgaten dichtknijpen en lucht inblazen tot borst omhoog komt. Dan neus loslaten en borst terug laten zakken. Doorgaan met inblazen tot slachtoffer weer zelf ademt. Aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10