CDA wil extra huurverhoging Vrienden Kïesuwkado Nieuw beraad over ambassade i Program valt Van Agt af errier dreigt met vertrek Kabinet denkt aan premiestijging Trouw net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zon HET WEER 'f» artsbisschop van 11 anterbury doet ^teroep op Khomeini Verkiezingsprogramma: koopkracht inleveren voor huizen en werk eden vorige kabinet Suriname opgepakt ieuwe arts- latiënt-verhouding DUKMAN B.V. piano's Trouw Fantastisch Arabische druk noopt kabinet tot besluit over standplaats Jeruzalem Bezorg Iroow een meowe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW 38STE JAARGANG NR 11017 - DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1980 rouw Droog en klam weer. Vooral in de middagperioden zon. Middagtemperatuur rond vierentwintig graden. Zwakke tot matige zuiden wind, kracht twee tot drie. Morgen en overmorgen: enkele regen- of onweersbuien. Eerst warm. later afkoeling. Zon op: 06.21 onder: 21.03 Maan op: 11.09 onder: 23.03 bedden centrum Haarlemmerstr.202 Leiden Tel: 131846 •matrassen «dekenssledikanten e.d.» WEST-DUITSLAND DM 2 00 ITALIË 900 LIRES LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT INDEN. TEHERAN (Reuter. AP) - aartsbisschop van Canterbury, ^rt Kuncie, heeft een persoonlij- boodschap gestuurd aan ayatollah lomeini. waarin er bij hem op rdt aangedrongen om de Britse ielinge Jean Waddell, die in Isfa- wordt gevangen gehouden, vrij te n. De aartsbisschop sprak ook verontrusting uit over de veilig- d van dr. Coleman en zijn vrouw door de Iraanse autoriteiten zijn ^rresteerd. )eze berichten zijn tekenen van de eile verslechtering in de betrekkin- tussen Iran en het Verenigd Ko- jjcrijk sedert enkele tientallen lanse studenten in Londen worden ïtgehouden na een demonstratie de Amerikaanse ambassade in Britse hoofdstad. Inmiddels heb- n 31 Iraanse studenten, die in af- ichting van een definitieve berech- ig nog worden vastgehouden, giste- iweer hun eten laten staan. Op die anier hopen zij de Britse autoritei- b verder onder druk te zetten. Iraanse revolutionaire rechters ji in Teheran bijeen om zich te raden over een totale overneming in het juridische systeem in hun ad, dat sedert de val van de sjah reds verder in verval is geraakt. Wel de revolutionaire rechters ge- isgd eventuele doodvonnissen ter .nnis van de leiding in Teheran te rengen. Een beschouwing staat op pag 7 PAGINA 13: PAGINA 2: Zestig jaar 'Licht in het oosten' PAGINA 3: Wet bedreigde diersoorten in de knel PAGINA 4: Boeiende roman uit Smokkelfiets in Zuid-Afrika PAGINA 5: Oud-militairen tegen zenuwgas PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA SPORT: Ruitertop: liever geld dan Spelen PAGINA SERVICE: Belastinamuseum K,nderbo®kenlstr4P8-hu||Won' uoiaounyi.iuocuiii puzzel, radio- en tv-programmas. weeroverzlcht Van onze sociaal-economische re dactie DEN HAAG Het staat nagenoeg vast dat komend jaar de sociale pre mies aanzienlijk hoger zullen wor den dan nu. De „economische" mi nisters in het kabinet zijn het erover eens dat langs deze weg de mensen in 1981 een koopkrachtoffer moet wor den gevraagd. Door de hogere pre mies hoeft het rijk minder te storten in de fondsen voor de sociale uitke ringen. Vandaag vergadert het voltallige ka binet over de rijksbegroting 1981. De meest betrokken ministers hebben de afgelopen dagen hierover al over legd. De premieverhoging moet wor den aangevuld met een belastingver laging, omdat anders de hoge inko mens netto minder premiestijging betalen dan middeninkomens. Dat komt doordat de brutopremie mag worden afgetrokken van de belastin gen. De suggestie om betzij de hele premie, hetzij de premieverhoging niet langer aftrekbaar te maken, lijkt echter niet veel kans te maken bij het kabinet. Er wordt naar een andere oplossing gezocht om de ex tra permielast toch goed te verdelen. Van VVD-zijde worden nog wel be zwaren opgevoerd tegen de premie stijging. Gevreesd wordt dat die las tenverzwaring zonder nieuwe loon maatregel zal worden afgewenteld. De direct betrokken ministers vin den nu echter dat dit offer toch ge-, vraagd moet worden. Wat de lonen' betreft is er kans op een verplichte aftopping van de vakantietoeslag. Gebruikelijk is thans een toeslag van 7,5 (minimumloon) of acht pro cent. Door daaraan een verplicht maximum te stellen, ontstaat een zelfde situatie als met de prijscom pensatie. Die is ook al eens verplicht ..afgetopt" voor hogere inkomens. Minister Albeda van sociale zaken was tot voor kort sterk tegen aftop ping van vakantietoeslag, maar ver zet zich naar verluidt nu niet meer zo sterk hiertegen. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De komende jaren moeten de huren jaarlijks met vijf procent extra worden verhoogd bovenop de normale huurverhogingen van ongeveer zes procent. Dit staat in het ontwerp verkiezingsprogram van het CDA. Meer werk en goede woningen staan daarin voorop. De prijs die daarvoor moet worden betaald is inleveren van koopkracht, het meest voor hogere inkomens, maar ook voor mensen met de laagste lonen en sociale uitkeringen. Het ontwerpprogram heet „Om een zinvol bestaan". In februari zal een congres van het CDA het program moeten vaststellen. Er wordt vastge houden aan het doel werk te verschaffen aan iedereen die wil en kan werken. Voorts moeten woningbouw en stadsvernieuwing nieuwe im pulsen krijgen. Vervolgens moet de hulp aan arme lan den worden waargemaakt, en verder moet het stelsel van sociale zekerheid „fundamen teel behouden" blijven. Deze vier zaken gaan vóór handha ving van de koopkracht, aldus de programman-.akers van het CDA. Er van uitgaande dat de economische groei selectief kan worden aange zwengeld tot 2,5 procent per jaar, voorziet het CDA-program toch dat de koopkracht voor de laagste inko mens zowel uitkeringen als lonen jaarlijks rond driekwart procent zakt. Op modaal niveau zou 1,5 tot twee procent koopkracht per jaar in geleverd moeten worden, en bij de hogere inkomens drie tot 3,5 procent. gende regels om ervoor te zorgen dat de extra opbrengst van de huren ook ten goede komt aan woningbouw in Nederland. Wel moet „krachtig be vorderd" worden dat pensioenfond sen en dergelijke meer doen aan huurwonlngbouw in Nederland. Niet alleen de huren moeten extra ver hoogd, ook de bezitters van een eigen woning moeten daarvoor meer belas ting betalen via verhoging van het zogeheten huurwaardeforfait. Het CDA-program zegt echter niet hoe veel die verhoging moet worden. De aftrek van hypotheekrente voor de belastingen moet afgeschaft voor zo ver de hypotheek groter is dan 400.000 gulden Het salarisbeleid voor ambtenaren ên „trendvolgers" (gezondheidszorg, ge subsidieerde sector) moet niet meer passief de CAO-lonen volgen maar moet een voorbeeld zijn voor de CAO- lonen. Als de CAO-lonen dat voor beeld niet volgen, moet toch de mati ging voor ambtenaren en trendvol gers worden gehandhaafd. Daarnaast moet hun totale pakket arbeidsvoor1 waarden worden vergeleken met dat in het bedrijfsleven, waarna gunstige afwijkingen worden teruggedrongen. Het CDA-program noemt onder meer een maximum pensioen voor ambte naren en hogere pensioenpremies voor de hogere ambtenaren. Vervolg op pag. kol. 6 Pag. 3: CD A-commissie niet eens over kernwapens Den üyl en Lubbers: Program ma's PvdA en CDA lijken op elkaar Pag. 5: Ons commentaar ^erikaanse president Jimmy Carter ia gisteren met zijn vice-president Walter Mondale aangeko- Wonen New York waar hij de afgelopen nacht officieel is uitverkoren tot de kandidaat van de atische partij voor de komende verkiezingen. Bij de aankomst in zijn hotel werd de president iet door enthousiaste aanhangers die „Wij willen Jimmy" Meer nieuws op pag. 7 een onzer verslaggevers KSTERDAM President Ferrier van Suriname heeft gedreigd met aftreden. Hij wil dat Je modale inkomens vijftien procent, k regering van premier Chin A Sen het hem mogelijk maakt op 1 september de begrotings- ™CtoiedertienImachttlenbr&ent ken aan het parlement voor te leggen. De regering is van oordeel dat de president aeraen en acnra p nee het kabinetsbeleid doorkruist, dat erop gericht is het parlement pas zijn normale Het CDA-program bevat geen dwin- bctie te laten hernemen, als de bestuurlijke hervormingen achter de rug zijn. De extra huurverhogingen worden nodig geacht om meer geld in de. bouw te pompen. Ook de huurharmo- nisatie (extra huurstijging voor oude re woningen die nog net zo goed zijn als nieuwere) moet worden versneld. Als we goed willen wonen en stads vernieuwing een hoge prioriteit ge ven. zullen de mensen daar een hoge re prijs voor over moeten hebben, zo is de redenering. De laagste inko mens geven nu elf procent van hun netto inkomen uit voor het wonen, en spanningen aan het politieke it van Suriname werden gister- id opeens weer acuut, toen om acht alle verbindingen uitvielen, gebeurde kort nadat het Suri- persbureau SNA had laten dat een onbekend aantal leden de vorige regering was opgepakt, was er sprake van verhoogde Iteit in de Memre Boekoe kazer- en spoedberaad van regering, le ading en Nationale Militaire ad. 8 vraagstuk van de functionering an het Surinaamse parlement is al Btfe tijd een punt van geschil tussen (binet en president. Het geschil liep Isteren zo hoog op, dat premier Chin Sen het nodig oordeelde een spoed ig van het kabinet de legerlei- tag en de Nationale Militaire Raad houden. i Onduidelijk was gisteravond nog welk verband er bestaat tussen dit geschil tussen president en kabinet en het oppakken van een aantal le den van de vorige regering. De per schef van de NMR, sergeant Zinha- gel, was niet bereid namen te noemen van gearresteerde personen. De be richten over het oppakken van oud ministers komen nog geen week na de mededeling dat oud-premier Henck Arron was vrijgelaten. Arron was de laatste van een reeks politici die in arrest waren gehouden. De laatste dagen zijn er ook spannin gen binnen het leger. Aanleiding daartoe zijn de hervormingen in de ADVERTENTIE NMR anderhalve week geleden. Voor al de ex-leden van de NMR. Joeman. Sital en Abrahams zouden uiterst ontevreden zijn met de huidige gang van zaken. Er doen geruchten de ron de dat zij een tegenactie van plan zijn. Majoor Desi Bouter.s de grote man van de staatsgreep van 25 febru ari. maakte zich los van de Nationale Militaire Raad en heeft zich nu als commandant gevoegd naar de in structies van de burgerregering Chi na A Sen. De voorzitter van de NMR, de nogal op Cub$ georiënteerde ser geant Sital trad recentelijk af en werd vervangen door sergeant Mij- nals. orgels vleugels Gitaren, drums, versterkers en2. Zie rubriek muziekinstrumenten Van pnze soc.-econ. redactie DEN HAAG Het ontwerp program van het CDA bevat enkele opvallende punten die ingaan tegen standpunten die het kabinet onlangs heeft ingenomen en die zijn verde digd door premier Van Agt. Het gaat om de bouw van kerncentrales, de inpoldering van de Markerwaard en de bereikbare economische groei. Het program stelt dat er nu geen verdere bouw van kerncentrales mag plaatsvinden, terwijl het kabinet eni ge weken geleden de bouw van drie nieuwe kerncentrales bepleitte. Voorts kiest het program voor open houden van de Markerwaard, terwijl het kabinet kortgeleden heeft beslo ten tot inpoldering. Toen twee maanden geleden de PvdA haar ontwerp-program publiceerde met daarin als taakstelling twee pro cent economische groei per jaar, vond Van Agt op zijn wekelijkse pers conferentie na de ministerraad dit cijfer onhaalbaar hoog en „ontspro ten aan een droom." Het CDA-pro gram gaat nu echter nog verder en wil een jaarlijkse groei van 2,5 procent bewerkstelligen. Geen rekening Prof. Franken, voorzitter van de pro- gramcommissie. zegt dat de commis sie geen rekening heeft gehouden met het feit dat Van Agt belangrijk kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA op genóemde punten zich al duidelijk had uitgelaten. S. Faber, vice-voorzitter van het CDA- bestuur, was „er niet op voorhand benauwd voor" dat deze verschillen de geloofwaardigheid van Van Agt aantasten wanneer hij lijsttrekker zou worden. „Van Agt is premier van een coalitiekabinet," aldus Faber, erop doelend dat de premier vaak standpunten moet verdedigen die een compromis zijn van CDA en WD. Van Agt is niet betrokken geweest bij de opstelling van het CDA-program Daarentegen was CDA-fractieleider Lubbers, die als tweede kanshebber geldt voor het CDA-lijsttrekker- schap, adviseur van de programcom missie. Lubbers had ook een groot aandeel, gisteren op de persconferen tie, in. de toelichting en verdediging van het ontwerp-program. Faber lichtte toe dat een adviseurschap van de fractieleider normaal Is, terwijl het juist niet past in de scheiding van verantwoordelijkhedenVin het Neder landse staatsbestel om een regerings leider als adviseur van partijbestuur of programcommissie te laten op treden. PvdA-fractieleider Den üyl was giste ren „blij" dat het CDA. net als de PvdA. streeft naar enige procenten economische groei en dat het CDA zich daarmee distantieert van Van Agts uitspraak dat een streefcijfer van twee procent is „ontsproten aan een droom." Prof. Franken vertelde dat hij eergisteren nog contact had gehad met Van Agt. omdat hij wel verwachtte dat de uitspraak van de premier tegen het licht van het CDA- program zou leiden tot vragen. Van Agt bleek daarbij er van uit te gaan dat de twee procent groei in het PvdA-program geen taakstelling was maar een veronderstelling. Bij een taakstelling moet de groei nog wor den waargemaakt door beleid, bij een veronderstelling verwacht je dat die groei vanzelf tot stand komt. Prof. Franken gaf desgevraagd echter toe dat zowel in het CDA- als het PvdA- program sprake is van een taakstel ling. Het ontwerp-verkiezingsprogramma voor het CDA dreigt een alzijdig politiek succes te worden. Den Uyl ziet parallellen, Rietkerk voelt zich sterk aangesproken. Dat kan nog een héél brede coalitie opleveren als dat zo doorgaat. U blijft op de hoogte, met Boetseerset (Al Boelseerktei me! vert in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermottef. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een Zandlopertje aK garantie voor zacht gekookte eieren Van onze parlementsredactie DEN HAAG Onder toenemende Arabische druk gaat de Nederlandse regering zich opnieuw beraden over de positie van de Nederlandse ambassade in Jeruzalem. Het kabinet zal hierover waarschijnlijk volgende week een beslissing nemen aan de hand van een nota over de kwestie Jeruzalem die momenteel op buitenlandse zaken wordt opgesteld. Jhc ik u voorstellen: notaris Boon' In diplomatieke kring wordt ver- wacht dat Nederland de Arabische landen in ieder geval een stap tege moet wil komen, gezien hun dreige ment de diplomatieke en handelsre laties met Nederland te verbreken, als de ambassade in Jeruzalem ge handhaafd blijft. Het tot nu toe inge nomen standpunt dat er geen enkele aanleiding is de Nederlandse ambas sade uit Jeruzalem te verplaatsen (zoals minister Van der Klaauw nog op 17 juli meedeelde) heeft de Arabi sche pressie niet doen ophouden, in tegendeel. Na het bezoek van de Arabische am bassadeurs aan buitenlandse zaken in juli, hebben de Arabische landen de afgelopen dagen opnieuw krachtig aangedrongen op verhuizing van de ambassade. Zij zien de aanwezigheid van deze Nederlandse vestiging in Jeruzalem (als enig Europees land) als een erkenning door Nederland, dat Jeruzalem de hoofdstad van Is raël is en als een aanvaarding van de Israëlische annexatie van OostrJeru zalem (de oude stad). De verdedigirfg van minister Van der Klaauw dat de Nederlandse ambassade als consu laat al ver voor de vestiging van de staat Israël in Jeruzalem was geves tigd en dat er geen sprake is van erkenning van de Israëlische aan spraken op de gehele stad. heeft de Arabieren niet tevreden gesteld. De ambassadeurs van Saoedi-Arabië en Irak in Den Haag hebben dit afge lopen vrijdag in een gesprek op het ministerie duidelijk gemaakt en die boodschap is ook van tal van andere Arabische landen gekomen. De woordvoerder van buitenlandse za ken deelde daarop gisteren mee: „De Nederlandse regering bestudeert de door deze landen naar voren gebrach te gezichtspunten uiterst zorgvuldig en met de grootst mogelijke aan dacht. Het ligt daarbij in het voorne men de kwestie-Jeruzalem in al haar aspecten in het kabinet te bespre ken," aldus de woordvoerder. Uitstel Minister Van der Klaauw, die mo menteel in het buitenland zit, zal voor dit beraad naar Nederland terugke ren, zo wordt verwacht, koorts is het vertrek uitgesteld van de nieuwe Ne derlandse ambassadeur in Jeruza lem, I. Verkade. Deze zou op 18 au gustus naar zijn nieuwe standplaats gaan, maar de Nederlandse regering stelt er prijs op de ambassadeur bij de komende beraadslagingen te be trekken, zo zei de woordvoerder van buitenlandse zaken. De positie van de Nederlandse am bassade in Jeruzalem is vooral moei lijk geworden nu het Israëlische par lement de gehele stad tot hoofdstad heeft uitgeroepen en premier Begin naar verwachting zijn kantoor in het bezette Oost-Jeruzalem zal vestigen. Nederland heeft de Israëlische rege ring eerder al gewaarschuwd dat de Nederlandse ambassadeur geen be zoeken zal brengen aan het kantoor van premier Begin als dit inderdaad naar bezet gebied wordt verhuisd. Er is tot nu toe door Nederland echter niet gedreigd met verhuizing van de eigen ambassade in dit verband. Behalve Nederland hebben alleen elf Zuid- en Middenamerikaanse landen hun ambassades in Jeruzalem. De meeste andere ambassades bevinden ach in Tel Aviv. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee1 Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze QA. DB DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1