[ederland moet [olenvergassing df onderzoeken Tijdschriften in moeilijke periode Rentewijziging bij de ABN. K Miljoen steun voor bestrijding stank Vele klachten aanleiding tot nieuwe verzekering Addertje onder het gras Dit jaar top-oogst van appels verwacht ABN Bank Winstgroei Unilever ooral buiten Europa liet wachten op studies van elders' Ster-spot voor Nikko autootje is 'misleidend' Hoger resultaat Thyssen-Bornemisza wartaal- en halfjaarcijfers Elke verandering is nog geen verbetering Kleine gids bij echtscheiding Mening over reclame gNSDAG 13 AUGUSTUS 1980 FIN ANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET i onze redactie economie „STERDAM Nederland moet op korte termijn gaan Snemen in proefprojecten op het gebied van kolenvergas- 'iI We moeten voor het einde van de eeuw weten of ulergrondse kolenvergasslng mogelijk ls. Daarvoor moeten i zelf bij het onderzoek betrokken zijn. =Lt mt willen we een gefundeerde be- sslng nemen over kolenvergasslng, in is het uitsluitend bestuderen van •izoeken door anderen onvol- ide, schrijft lr J. P. Schllp ln het I TNO-Project. Schllp ls werk- a bij DSM en was als chef mijn- Van onze redactie economie HAARLEM De televisie-re clame voor radiografisch be stuurbare speelgoedauto's van het merk Nlkko, waarin wordt gezegd dat het autotootje door de PTT is goedgekeurd, kan niet door de beugeL Dit blijkt uit een uitspraak van de Reclameraad, naar aanlei ding van een klacht die tegen dit Ster-spotje was Ingediend. Volgens de Reclameraad kan die reclame bij het niet deskun dige grote publiek de Indruk wetten, dat de goedkeuring tan de PTT het hele produkt betreft en dus ook die onderde len, welke niet behoren tot de zend- en ontvangapparatuur van het autootje. (De goedkeu ring van de PTT had alleen betrekking op het zendertje en het ontvangertje). Vandaar dat de tv-reclame zo wel ln strijd met de waarheid aü misleidend wordt genoemd. Daaraan doet, aldus de Recla meraad niet al, dat de leveran cier niet de opzet tot misleiden had. Twee andere klachten, die te gen de tv-reclame voor de Sig nal fluoride tandpasta en het spotje voor de Snickers „pinda- plus" reep, zijn daarentegen door de Reclameraad onge grond verklaard. bouwkundige staf destijds actief be trokken bij de mijnsluitingen. Hij schreef zijn artikel op persoonlijke titel, niet namens DSM. Schllp vindt dat Nederland het ge bruik van zijn kolenvoorkomens op nieuw moet overwegen, omdat kolen economisch meer waard worden en ook de ontwikkeling van de mljntech- nologie voortgaat. Vooralsnog bieden schatmijnbouw en/of ondergrondse vergassing de meeste perspectieven, zegt Schilp. Aan het onderzoek dat hij nodig acht, moeten mensen van verschillende wetenschappelijke dis ciplines deelnemen. Dat Schllp daarbij tot enige spoed maant, is niet geheel in overeenstem ming met de opvattingen van zijn hoogste chef bij DSM, drs Hogers. Deze wil met proefnemingen op het gebied van kolenvergasslngen geen haast maken omdat de technische ontwikkelingen de kolenvergasslng toch pas over vijftien Jaar interessant Of Nederland nu in de toekomst opnieuw gebruik zal gaan maken van zijn kolenvoorraden of niet, de traditionele mijnwerker be hoort definitief tot het verleden. maken. Of deze methode dan econo- •misch gezien ook de moeite waard zal blijken. Is de vraag. Overigens erkent ook Schilp dat de ondergrondse ver- DEN HAAG (ANP) De eerste officiële ramingen uit de EG- ianden wijzen uit dat ln de Europese Gemeenschap dit Jaar ruim zevenhonderdduizend ton appels zuilen worden geoogst Volgens de verwachting zal de oogst 1980 de grootste zijn van de afgelopen twee Jaar, die ook al topjaren waren. Overschotten worden daarom ook dit Jaar weer verwacht Van de vorige EG-oogst ging 500.000 ton van de Nederlandse oogst naar de interventie (van de totale oogst van 112.000 ton). Net als vorig Jaar zal ook nu een deel van het overschot al ln het begin van het afzetaelzoen via zogenaamde preventieve interventie, uit de markt worden genomen. In ons land is vorig Jaar eind septem ber en begin oktober 14.700 ton gol den delicious preventief uit de markt ADVERTENTIE In verband met de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt heeft de ABN besloten een aantal rentetarieven te wijzigen. Met ingang van 13 augustus 1980 geldt de volgende rentevergoeding: Waardepapier aan toonder. Kasbilietten Groeikasbilictten 1-3-1983 8V«% 1-3-1984 9lh% na 2 jaar 8% 1-3-1985 9'A%(was9V.%) na 3 jaar 8'A% 1-3-1986 9'A%(was9V,%) na4jaar83/t% 1-3-1987 9Ml%(was9Wo) na 5 jaar 9'A%(was9V,%) De rentevergoedingen op de overige spaarvormen zijn ongewijzigd gebleven. genomen. Dit Jaar valt ook de voor Nederland en België belangrijke soort goudrelnetten onder de rege ling. In deze belde landen, meldt het produktschap op gezag van de Duitse fruitexpert Dr. Winter, zal de goud- relnetten-oogst dit Jaar zeer groot zijn, terwijl hij ln de Bondsrepubliek Juist zal tegenvallen. Commerciële exportvooruitzichten zijn er dus voor de Benelux ook weL Italië, verwacht het produktschap, zal met 1.950.000 ton drie procent meer appelen produceren dan vorig Jaar. West-Duitsland met twee mil joen ton twee procent meer. Frank rijk heeft een oogstverwachting van 1.860.000 opgegeven, twee en een half procent meer. Van de kleinere produ centen verwacht Nederland één, En geland zes procent meer, terwijl al leen België en Denemarken kleinere produkties verwachten. De EG-perenoogst zal dit Jaar 2.123.000 ton zijn, ongeveer evenveel als de vorige twee Jaren. De Italiaan se perenoogst zal voor het eerst sinds lange tijd toenemen, die van Frank rijk, Nederland en Engeland zal klei ner worden. gassing technisch gezien nog n de kinderschoenen staat. Behalve deelname aan een proefne ming wil Schilp ook geologisch on derzoek naar de kolenvoorraden ln Nederland. Tegen de achtergrond van toekomstige winmethoden is dat zijns inziens dringend noodzakelijk omdat de kennis van de kolenvoorko mens onder ons land nog veel te wen sen overlaat Schilp verwacht even wel niet dat we met de modernste technologie op het gebied van de diepmijnbouw erg veel verder komen want de kolen liggen daarvoor veel te diep (meestal meer dan duizend me ter onder de grond). De traditionele mijnbouw, zoals Zuid-Limburg die tientallen Jaren gekend heeft, ls vol gens Schilp economisch niet meer haalbaar. Een standpunt dat ook DSM inneemt DSM is op het moment wel geïnteres seerd in kolenwinnlng ln landen als de Verenigde Staten, Canada en Au stralië. Er wordt gedacht aan deelne ming in de exploitatie daar, zo ver klaarde drs Bogers bij de presentatie van het laatste jaarverslag in mei. In het algemeen gaat het ln de genoem de landen om kolen die dichter bij de oppervlakte liggen en daarom goed koper winbaar zijn dan de Limburgse kolen. Van onze redactie economie AMSTELVEEN In de eerste helft van dit Jaar zijn de verkopen en de winst bij de Internationale Industrië le houdstermaatschappij Thyssen- Bornemisza gestegen. De groepsomzet nam toe tot 1.730 1.575) miljoen, waarbij de netto winst opliep tot 61,7 57,5) miljoen. AMSTERDAM (ANP) De tijdschriften zitten ln een moeilij ke periode. Dit blijkt uit het Jaarverslag van de NOTU de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers ln Am sterdam. m onze redactie economie OTTERDAM Als gevolg van de •orgaans ongunstige economische istandigheden waren bij Unilever resultaten van bijna alle produkt- *pen in Europa lager in het twee kwartaal. Het kwartaalresultaat in Verenigde Staten was echter be- ipijk beter hoewel er nog verlies is en in de andere landen nam de nst opnieuw toe. Europa had het resultaat onder- te lijden van de tegenvallende 'kopen van consumptie-ijs. Het rchte weer was daaraan niet vreesd. sar staat echter tegenover dat de Wuktgroep margarine, oliën en 'ten zich herstelden ten opzichte pn de minder goede resultaten in voorgaande kwartalen. De kwartaalwinst en ook het half jaarresultaat zijn in gunstige zin beïnvloed door de hogere koers van het pond sterling. Bij een gelijkblij vende notering van het pond zou het tweede kwartaal geen vijf maar drie procent meer winst hebben opgele verd. Het eerste halfjaar gaf een winstgroei van zeven procent te zien maar zonder de stijging van het pond zou het vier procent zijn geweest De verkopen van het concern namen zowel in het tweede kwartaal als in het eerste halfjaar met 11 procent toe maar dat was voornamelijk aan prijs stijgingen te danken. Naar hoeveel heden gerekend was de toename ge ring. De groep omroepbladen heeft ln de eerste helft van dit Jaar ten aanzien van de ontwikkeling van het adver tentievolume, een negatief beeld te zien gegeven. Er zijn echter tekenen die op een kentering wijzen, zodat de verwachtingen voor de tweede helft van het Jaar niet pessimistisch zijn. De groep opinieweekbladen zat met de ontwikkeling van de hoeveelheid advertenties eveneens in de negatie ve hoek. Ook in de tweede helft van dit Jaar zal deze Inkomstenbron on der druk blijven staan. Het algemene beeld bij de groep pu bliekstijdschriften ln het eerste half jaar is redelijk positief. Opvallend ls de verschuiving van zwart-wit naar meer kleurenpaglna's. De groep vaktijdschriften toont ln het eerste semester een licht positie ve tendens met de verwachting dat ln het tweede halfjaar de advertentiebe zetting onder druk komt te staan. Ook hier vindt een verschuiving naar een groter kleurgebruik plaats. Van de kostenfactoren ls thans voor al het papier ln beweging. De verho gingen liggen tussen de 5 en 10 pro cent, afhankelijk van de soort Van de arbeidskosten is thans nog weinig te zeggen. Het effect van de loonmaatre gel ls nog niet exact aan te geven en de onderhandelingen met de vakor ganisaties over de cao voor 1980 moe ten nog beginnen. Nota De onderwerpen viewdata en com merciële tv acht de NOTU van zoveel betekenis, dat zij hierover een specia le nota heeft vervaardigd die volgen- dé" week zal worden gepubliceerd. Al eerder werd bekend, dat de tijdschrif ten in 1979, vergeleken met 1978 een afnemende groei te zien gegeven. De omroepbladen stegen in oplage met 1.6 procent, de opinieweekbladen met 1,4 procent, de vaktijdschriften met 1.7 procent, de groep publiekstijd schriften met slechts een half pro cent. b Biljoenen guldens t voor belastingen riast rvan Unilever NV «lever Ltd. HARDENBERG (ANP) Aluminium Hardenberg in Hardenberg krijgt van de provincie Overijssel een schadevergoeding van 1,1 miljoen gulden, om een eind te maken aan de stank- en geluidsoverlast. De aluminiumfabriek veroorzaakt al Jaren luchtverontreiniging. De kosten om die te bestrijden komen voor de fabriek op totaal 2,2 miljoen gulden, welk bedrag naar de mening van GS onevenredig hoog is. Het bedrijf gaat een filterinstallatie en een chloorvernietlgingsinstallatie aan brengen en tal de ovens aanpassen. 1980 1979 1980 1979 Aan de toekenning van het bedrag verbindt de provincie wel de voorwaarde 12.095 10.863 23-^4 21.092 dat de installaties uiterlijk 15 september moeten zijn aangebracht en dat tot -»'« 1.293 die datum geen overlast mag worden veroorzaakt. Tweede kwartaal Eerste halfjaar 757 747 1.340 370 351 645 193 190 317 177 161 328 605 321 Een actiecomité in Hardenberg ls al Jaren in de weer tegen de stank en bet 284 lawaai van de aluminiumfabriek. De algelopen Jaren ls het vaak voorgeko men. dat Iemand een arbeidsongeschikt heidsuitkering kreeg toegewezen, maar niettemin naar de verwachte premlevrtj- stelling op de levensverzekeringpolls kon fluiten. De Ombudsman Levensverzeke ring kreeg het afgelopen Jaar daarover zesenzeventig klachten een kwart van het totale aantal grieven te behandelen. Deze problematische situatie ls voor de levensverzekeringmaatschappijen aanlei ding met een ander produkt te komen, waarop het spreekwoord „elke verande ring ls nog geen verbetering" van toepas sing lijkt. Nagenoeg alle eeraeke- ringmaatachappljen gaan met ingang van 1 november dit Jaar, zo blijkt uit een gesprek met president-directeur Chr. Karelse van „De Amersfoortse" ln Amers foort, de bestaande le vensverzekering met au tomatische risicodek king bij invaliditeit uit de markt nemen en ver vangen door een nieuwe wat héét nieuwe? levensverzekering. In deze opeet wordt de keus geboden tussen een levensverzekering sec, of een levensverzekering met een aparte (aanvul lende) dekking voor pre- mlevrijstelling bij ar beidsongeschiktheid. Een belangrijk aspect hierbij ls. zo zegt de heer Karelse die nauw bij de uitwerking van dit pro dukt betrokken is ge weest, dat de verzeke ringmaatschappijen bij de beoordeling van de in validiteit het zuiver me disch criterium laten val len. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting ge zocht bij het door de Ge meenschappelijke Medi sche Dienst gehanteerde medisch-soclaal uitgang spunt Vrijstelling ln de praktijk heeft dat tot gevolg dat wanneer door de Gemeenschap pelijke Medische Dienst op zuiver medische gron den dus los van het werkgelegenheidsaspect een WAO-uitkering wordt toegekend, door de levensverzekering maatschappijen algehe le of gedeeltelijke vrij stelling van premie wordt gegeven. Die gaat er als volgt uit zien. O Als de medische ar beidsongeschiktheid op 80 procent of meer wordt bepaald, voor de volle premie; O Als de medische ar beidsongeschiktheid meer dan 45 procent maar minder dan 80 pro cent is, voor de halve premie. Onder de nog bestaande verzekeringsvoorwaar- den zou iemand, die zui ver medisch gezien voor 60 procent arbeidsonge schikt wordt verklaard. geen cent premie vrijstel ling krijgen. In de nieu we verzekeringsopzet wordt automatisch de medische beschikking van de 8oclaIe Medische Dienst gevolgd en dus halve premievrijstelling gegeven. Fors omhoog De totaal-premie voor deze „nieuwe" levensver zekering met aanvullen de dekking, zal echter fors hoger zijn dan de premie van de nu nog bestaande „dude" le vensverzekering met In gebouwde dekking. De premie voor het apart te verzekeren lnvalldl- teitsrislco zal afhanke lijk van de leeftijd van de verzekerde op de einddatum van de pre miebetaling tussen de vier en zeven procent lig gen. terwijl die premie (voor de automatische ri sicodekking) thans nog anderhalf procent is. De heer Karelse be strijdt, dat de verhoging van anderhalf procent nu tot maximaal zeven procent straks, een Inte ressante extra bate voor de levensverzekering maatschappijen bete kent Hij noemt het een reële premie, omdat de bestaande anderhall procent .hoogst ontoe reikend" is en omdat de nieuwe vier tot zeven procent „niet meer dan kostendekkend" is. Dit wegens de sterk geste gen arbeidsongeschikt heid. Voorts merkt hij nog op. dat de „kale" premie met anderhalf procent wordt verlaagd, zodat de premieverho ging per saldo uitkomt tussen de tweeëneenhalf en vljfeneenhalf procent. Bovendien is het de be doeling, dat de verzeke ringmaatschappij en meer aandacht (en geld) gaan besteden aan de so ciale begeleiding van de Invaliden. Naar het oor deel van de heer Karelse ls dat in ons land niet goed georganiseerd. HIJ acht het noodzake lijk. dat de verzekering- maatschappijen oplos singen vinden voor de herplaatsingsproblema- tiek van gedeeltelijk ar beidsgeschikte mensen. Daarom zullen de verze keringmaatschappijen actief (ook met geld) moeten bijdragen aan de herscholing van gedeel telijk arbeidsongeschik ten, om daarmee te be reiken dat mensen voor die „rest-vallditeit" weer aan de slag kunnen komen. Hat loudt* v* "V onopiftlfe/ld dl owHaxïtfavJjwa) ,e" deVao'c* Er zit echter een lelijk addertje onder het gras. Want de drempel voor al gehele premievrijstelling wordt niet onaanzienlijk verhoogd. Momenteel gaan de meeste levensverzeke ringsmaatschappijen nog uit van een medi sche arbeidsongeschikte held van méér dan twee derde (66 2/3 procent) om vrijstelling van premie te kunnen claimen. In de gewijzigde opzet wordt uitgegaan van een medi sche arbeidsongeschikt heid van 80 procent of meer, om voor vrijstel ling van premiebetaling in aanmerking te komen. Het is daarom nog maar de vraag, of de nieuwe verzekering wel zoveel beter is dan de oude en hieraan gekoppeld of een zo forse premie verhoging dan wel ge rechtvaardigd is. Het ministerie van Eco nomische Zaken zal te gen de tariefsverhoging geen bezwaar maken. De verzekeringsmaatschap pijen hebben het „nieu we" produkt gemeld en het ministerie heeft het .nieuwheidsaspect" daarvan erkend. Losbarsten Het is moeilijk te gelo ven dat de (aspirant) ver zekerden in een collec tief gejuich zullen los barsten. Het is immers de vraag, of de drempel verhoging voor premie- vrijstelling met instem ming zal worden begroet. Want de medische ar beidsongeschiktheid ligt, zo wijst de praktijk uit, in een groot aantal gevallen tussen de 45 en 80 procent. Ook mag met veel be langstelling de reactie van de Ombudsman Le vensverzekering worden afgewacht. Die kreeg in het vorige verslagjaar 76 van dit soort probleem gevallen op het bureau, waarvan er zeventien ge heel of gedeetelijk ten gunste van de klager tot een oplossing gebracht konden worden. Topje ijsberg Die 76 klachten in het Het aantal echtscheidin gen neemt de laatste Ja ren sterk toe. Daarom is het nuttig, dat een hand zaam boek is geschre ven, waarin de nodige voorlichting wordt gege ven over alles wat er komt kijken bij een echt scheidingsprocedure. Zo wordt geschreven over de dagvaarding, de com paritie (samen persoon lijk voor de rechter ko men), de boedelschei ding, de alimentatie, de kinderrechter en meer belangrijke onder werpen. Het boek is duidelijk ge schreven en achter in staat bovendien een lijst waarin de moeilijke (juri dische) woorden worden uitgelegd. Nuttig is zeer zeker ook de lijst met adressen van de recht banken, de Raden voor Kinderbescherming, de Bureaus voor Rechts hulp, de officiële hulpin stanties en de belangen verenigingen. Zoals opgemerkt een nuttig boek zowel voor mensen die zelf bij een echtscheiding zijn be- Druk toets telefoons voor gehandicapten De Max Tailleur Stich ting heeft de minister van Verkeer en Water staat een brief geschre ven, waarin erop wordt aangedrongen bij het plaatsen van druktoets- telefoons voorrang te ge ven aan reumapatiënten en mensen met vergroei de handen. Directeur Max Tailleur motiveert dit verzoek met erop te wijzen, dat reumapatiënten en men sen die hun handen moeilijk kunnen gebrui ken, zeer veel pijn lijden bij het bedienen van te lefoonstoestellen met een kiesschijf. Telefoons met druktoetsen zijn eenvoudiger te bedienen, betekenen daardoor een verlichting van pijn en zijn bovendien in nood gevallen sneller te be dienen. Volgens Max Tailleur zijn er vele tienduizen den landgenoten, waar voor de kleine gaatjes in de kiesschijf een voort durende kwelling zijn. Al te vaak moeten die men sen echter „eindeloos lang" wachten op een toestel met druktoetsen. of krijgen van de PTT te horen dat zij nog niet afgelopen jaar zouden overigens wel eens het topje van de ijsberg kun nen zijn. Vele verzeker den weten namelijk niet, dat klachten over levens verzekeringovereenkom sten kunnen worden voorgelegd aan de (onaf hankelijke) Ombudsman Levensverzekering. Die klaagt er dan ook al jaren over, dat de verze keringsmaatschappijen de verzekerden onvol doende of niet vertellen, dat er een klachtenin stantie bestaat Deze klachteninstantie is dus: Ombudsman Le vensverzekering, Groot- hertoginnelaan 8. 2517 EG Den Haag, telefoon 070-608261. trokken als voor hulp verleners. Kleine Gids bij Echt scheiding, geschreven door mevrouw mr E. van Veggel in Amers foort en uitgegeven bij Uitgeverij Bekking in Amersfoort. De prijs van het boek is 930. aan de beurt zijn. Het is te hopen dat de minister/de staatssecre taris snel en positief op dit verzoek zal reageren. Mevrouw Bosch (huisvrouw): De reclame van „Het Beste" vind ik vervelend, zonder te openen gaat het de vuilnisemmer in. Over het algemeen vind ik, dat een proefpakje, -tube of -blad meer doeltreffend is dan reclame op tv, radio of in de brievenbus. (Bijeengebracht door FHV/BBDO)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9