E Indonesisch christelijk onderwijs staat voor een vrijwel onvóorstelbare opgave 51 Tekening van een lezer Banken en giro voor miljoen opgelicht enge beestjes in ieders huis Trouw Commentaar Hoé en waar? Ook voor de kansarmen? Itadsverwarming Politie haalt munitie weg beloning witte plek sollicitatie MSDAG 13 AUGUSTUS 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET IC opvattingen over stadsverwar- lins als onderdeel van het Neder- Lidse energiebeleid hebben een tonische wending genomen Dat i.jkt uit hel voorlopige rapport optimale woningverwarming kt het Centrum voor Energiebe- fenng vorige week publiceerde, van de boodschap: stadsver- "Tarming op grote schaal is meestal duur om verstandig te zijn. met Lvoudiger middelen kan een ze er ro grote energiebesparing wor- en bereikt. Centrum voor Energiebespa- kan worden gesitueerd in de »k die in de wandeling als alter- ,lief wordt aangeduid. Voorzitter f pheo Potma is een van de hard- kkigste voorstanders van een toe- ntst waarin ons energieverbruik t meer verder groeit. Wederpar- jn de westie van de stadsver- rarming zijn vooral de samenwer- [ndc elektriciteitsbedrijven, het iblishment van de energiewe- Hun onderzoekinstituut, de [EMA. produceert het ene project ji het andere. lie hoeven maar een jaar of vijf !lHrug te gaan in de geschiedenis, Sm een geheel andere situatie aan te iipïeffcnVoor de „alternatieve" 'hoek was een elektriciteitscentrale liet symbool bij uitstek van onze ■jtrkwistende samenleving. Zeker jestig procent van de energie die daar omging, werd immers in de vorm van lauw koelwater nutteloos hei milieu in gespoeld. Terwijl je daar in principe best zinnige dingen met kon doen, zoals inderdaad - stadsverwarming. Het establish ment vees erop dat die zestig pro ton „verspilling" het gevolg was it tan onwrikbare natuurwetten, en :r du stadsverwarming te duur zou ot Wat is er in dc tussentijd gebeurd? jjfoie natuurwetten zijn nog steeds j!J «wrikbaar Je kunt uit een centra- dit heet water aftappen, zij het gc- celtelijk ten koste van de hoeveel- nd geproduceerde elektriciteit. En Is je dan een indrukwekkend bui- innet aanlegt, en nog een paar einigheden, heb je stadsverwar ing. Het is nog steeds de vraag in Deverrc dat betaalbaar en nuttig Ni H zich gewijzigd heeft, is vooral t weging van het nut. Gecombi- icerde opwekking van elektriciteit tij en warmte kost minder brandstof. J Het inzicht dat je in energiebespa- J ring best wat extra geld mag stop- pen omdat energiebronnen in de toekomst alleen maar schaarser en duurder worden, is in feite overge nomen door het establishment. Het ministerie van economische zaken stopt miljoenen en miljoenen in stadsverwarming. Dat uitgerekend de alternatieve hoek nu weer komt met het argu ment van de kostprijs, wijst erop dat ook daar iets is veranderd. Na de periode van bevlogen toekoms tscenario's en een nauwelijks bere deneerde liefde voor windmolens, voltrekt zich daar nu een proces van professionalisering, zoals dat eerder al in de milieubeweging ge beurde. Het is veelbetekenend dat de kritische studie over stadsver warming en alternatieve methoden gesteund wordt door een reeks in genieursbureaus en bedrijven die concreet op dit terrein bezig zijn. Zij hanteren het strikt zakelijke argument dat je een gulden óók ten behoeve van energiebesparing maar een keer kunt uitgeven. En dat het dan verstandig is om te zorgen dat je daar zo veel mogelijk voor terugkrijgt. Het tegenargument van het esta blishment blijkt uit een recente pu- blikatie van KEMA-directeur ir. J. H. Bakker. Voor kleinschalige blokverwarming moeten stroom en warmte in de wijk zelf worden opgewekt. Dat betekent dat je al leen aardgas kunt stoken, vanwege de luchtverontreiniging. En we moeten zuinig zijn met aardgas. Stadsverwarming vanuit de centra le is wel duurder, maar daar kun je kolen stoken. Dat helpt de diversifi catie, en dus de zekerheid van de voorziening. Het is een uit de elektriciteitswereld vertrouwd geluid. Sinds de oliecri sis is diversificatie van brandstoffen een hoofddoelstelling. Voor de elektriciteitsvoorziening in haar to taliteit getuigt dat van een begrijoe- lijke voorzichtigheid. Maar het is voor ons nog de vraag, of die eis van diversificatie ook voor elk on derdeel van de voorziening gesteld moet worden. En omdat collectieve warmtelevering voor de elektrici teitsbedrijven niet meer dan een onderdeel van hun activiteit zal worden, blijft de vraag of daar niet wat aardgas voor zou kunnen wor den gereserveerd. We zitten de ko mende decenniën tenslotte bepaald nog niet zónder gas. En, zoals Potma vorige week opmerkte, „dit is een hartstikke besparende toepas sing." door T. M. Gilhui* „Jawel Ik denk aan wat een gebeurde op de bijbelles van onze huishoud school. Ik vertelde over de schepping van Eva. Ik volgde daarbij de ook ln Nederland nog wel bekende bijbelver klaring van Matthew Henry: Eva werd geschapen uit een rib van Adams zij. Niet uit zijn hoofd om hem te overtref fen. Niet uit z'n voeten om door hem vertreden te worden. Maar uit zijn zij om zijn gelijke te zijn. Onder zijn arm om door hem beschermd te worden. Nabij zijn hart om door hem bemind te worden. De vrouw geen ..rewang", dat is hulp in de zin van bediende, maar „ro- wang", hulp ln de betekenis van weder helft, partner. „O, wat mooi Die uitlating kwam uit de hoek bij de muur van de klas. Daar zat Tentrem. In de pauze liet lk haar bij me komen. „Tentrem, wat vond Je zo mooi?" Ik moest de vraag een paar keer herha len. Toen kwam snikkend het ant woord: „dat de vrouw geen „rewang" is van de man". Ik kon verder niets uit haar krijgen. Ik liet haar alleen en ging naar een van haar naaste medeleerlin gen, 'n vriendin uit hetzelfde dorp om meer, aan de weet te komen. Die vertel de dat Tentrem direct na het examen uitgehuwelijkt zou worden aan een veel oudere man. Iets waar ze niets tegen kon doen. Trouwen met een man die haar als .rewang" zou gebruiken en meer niet Dit verhaal hoor lk van mevrouw 8. Wijoto een singuliere vrouw, die op bezielende wijze de christelijke huis houdschool In Djokjakarta leidt op mijn vraag: Ziet u kansen dat het christelijk onderwijs ook zou kunnen Inwerken op de samenleving? Toen kwam dit antwoord; een regel rechte poging mens en samenleving te confronteren met bijbelse notities. We zijn ln Indonesië aangeland om het vierjaarlijkse congres bij te wo nen van de MPPK (laten we zeggen: de protestantse christelijke school raad voor Indonesia) en om christelij ke scholen te bezoeken, gesteund door de ICCO (Interkerkelijke coördi natie commissie ontwikkelingspro jecten) en de Unie „School en Evan gelie". Het congres (7-11 Juli '80) werd dit maal ln Jakarta gehouden. Het the ma luidde: „De rol en de verantwoor delijkheid van het christelijk onder wijs ln de uitvoering van het natio naal onderwijs". Godsdienstonderwijs Binnen het kader van het Indone sisch credo, de zogenoemde Pancasl- la (vijf zuilen: de belijdenis van één God, de rechten van de mens, de eenheid van Indonesië, de democra tie en de sociale rechtvaardigheid), moet het christelijk onderwijs dat geldt als een zeer kleine minderheid ln een pluriform geschakeerde sa menleving zijn eigen identiteit in kleuren. Een welhaast onvoorstelba re opgave. Men heeft ln eerste instantie de han den al vol aan de vormgeving van het godsdienstonderwijs. Vaak voordat men toekomt aan het trekken van consequenties vanuit die godsdien stige vorming naar al het andere dat ln de school gebeurt op het terrein van opvoeding en onderwijs. Op het congres liggen vragen ter dis cussie die de plaats van het christe lijk onderwijs binnen het grote geheel van de nationale opvoeding nader proberen aan te duiden: hoe als christelijk onderwijs te reageren op de veranderingen en ont wikkelingen die plaatsvinden binnen het staatsonderwijs? wat zijn de voornaamste voorwaar den om als christelijk onderwijs voor uit te kunnen? hoe bouwen we een sterke organi satie op; hoe het kader? Vooral die tweede vraag: ln welk op zicht onderscheidt het christelijk on derwijs zich van het staatsonderwijs. Interesseert ons. We noteren op het congres onder andere de volgende antwoorden: het christelijk onderwijs wordt niet vastgeklemd door bureaucratie. Christelijk onderwijs kan vóóroplo pen ln vergelijking met het staatson derwijs. de christelijke school kan zelf tot een hogere kwaliteit komen en daagt daartoe ook de regeringsscholen uit als het erom gaat met dit gouveme- mentsonderwijs te wedijveren. de christelijke school corrigeert het staatsonderwijs. Verschil BIJ dit derde, wezenlijke antwoord vragen we door. De regering ziet haar school niet ln de eerste plaats als centrum van opvoeding maar als een ruimte waarin het alleen gaat om het geven van onderwijs, het afwerken van het leerplan. De staatsschool hanteert eigenlijk alleen een formeel normensysteem. God blijft ln de rege- ringsschool „neutraal" In die zin Is haar onderwijs „nihilistisch". Dit houdt soms ook ln dat het gezag ln die school ondermijnd wordt. Dat de leerling de leraar een flink pak slaag geeft bij de ontvangst van een slecht rapport (voor represailles hoeft hij niet te vrezen, zeker niet als papa tot de welgestelden behoort) komt meer dan eens voor! Daar komt bij dat we aldus onze zegsman ln de chris telijke scholen communicatie zoeken met de bevolking en haar samenle ving. De christelijke moraal krijgt dan een kans dóór te dringen. Een voorbeeld. Vele niet-christelijke ge zinnen waaruit wij onze leerlingen betrekken, zijn stuk: het aantal echt- scheldingen Is onrustbarend groot Men zegt dan dat bij ons „veel kinde ren ln contrast met thuis gebor genheid en rust vinden en weer ge richt worden op een meer zinvol be staan. Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat. sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden Voor geplaatste prenten is er een boekenbon. Het'schunocwicht'van VanAarocnnc onzer verslaggevers JMSTELVEEN De politie ln Amstelveen heeft, ln samenwerking met de ostale recherche te Amsterdam, een groep zwendelaars aangehouden, die ln i afgelopen drie Jaar ruim één miljoen gulden bult maakte bij het stelen en trvolgens vervalsen van cheques en betaalkaarten. In verband met deze ak zijn zes mensen uit Amserdam aangehouden, van wie er vijf Inmiddels ln Ingesloten. De politie van Amstelveen, die met het onderzoek een half ür geleden is begonnen, rekent op nog meer aanhoudingen. XJtóverdachte Is een 42-jarlge man. werkzaam op de postkamer van het «kantoor ln Amstelveen. Hij begon al ln 1977 met het stelen van pakketjes, eques en betaalkaarten, die vla het postkantoor doorverzonden zouden oeten worden. Voor het merendeel waren deze eigendom van de Amro Bank (Algemene Bank Nederland en de Nederlandsche Middenstands Bank. Ook taalkaarten van de giro werden door de ambtenaar verduisterd. t man speelde de kaarten door naar een aantal medeplichtigen die ze op rschillende plaatsen in het land verzilverden. De uitbetalers zouden meest- genoegen hebben genomen met een vervalste handtekening en zelden om n bijbehorend legitimatiebewijs hebben gevraagd. politie kon op 20 Juli de postbeambte arresteren nadat gebleken was dat cheques en de betaalkaarten, die de cliënten nooit hadden bereikt, op het tttkantoor in Amstelveen waren verdwenen. Het voor ons besef boeiendste onder werp dat op het congres aan de orde kwam was het vraagstuk „Formeel" en „nlet-formeel" onderwijs. Onder „formeel" onderwijs verstaat men het gewone schoolse onderwijs kleuter, primair, secundair, tertiair of univer sitair. „Nlet-formeel" onderwijs vindt plaats bulten het kader van de school en probeert veelal op het terrein van het onderwijs het gat te vullen dat ligt tussen de bezitters en de niet- bezitters met de bedoeling de drop outs alsnog de kans te geven iets van de opgelopen schade ontstaan doordat het ontbrak aan de mogelijk heid onderwijs te kunnen volgen weg te werken. Men organiseert dan buitenschoolse cursussen tot bestrij ding van het analfabetisme, lessen ln naaien, huisnijverheid, elektrotech niek, timmeren, houtzagen, kera misch werk, engels, enz. Met de uit drukkelijke bedoeling vooral de ar men, de kanslozen, de marginalen ln de samenleving op te krikken. Op het congres werd een heldere voordracht gehouden over het hoe, wat en wanneer van dit „nlet-for meel" onderwijs door prof. W. P. Natl- tupulu, werkzaam binnen het kader van de Unescohulp aan de derde we reld. Een enkel punt uit zijn boeiend betoog: Het koloniale adagium: houdt mensen dom, dan kunnen we ze gemakkelijker beheersen ligt achter ons. Nu geldt: laten we het volk opvoeden zó, dat de mensen goed geïnformeerde, verantwoordelij ke en produktieve burgers worden. En: bedenk dat de kloof tussen rijken en armen ln éérste Instantie van op voedkundige aard ls. Daarom moeten opvoedkundige programma's, belde formeel èn niet-formeel, een éérste prioriteit krijgen. Ook de marginalen Hoe reageert het christelijk onder wijs ln Indonesië op deze roep om Juist aandacht te schenken aan bet .niet-formele" onderwijs? Er zijn er ln Nederland, die zó sterk geboeid worden door de opdracht kansarmen en geringen te helpen, dat ze geneigd zijn alleen die educatie te steunen die ontwikkelingsgericht naar een veran dering van de samenleving stuwt. Zelfs zó zeer, dat men het formele onderwijs niet meer als belangrijk beschouwt omdat het geen „ontwik- kellngswaarde" zou hebben. DAt ls natuurlijk onzin. Alsof ook het „gewone" onderwijs (denk aan het voorbeeld waarmee dit artikel begint) géén „ontwlkkelingswaarde" zou kennen! Wel ls het zaak dat men ook bij het christelijk onderwijs dit aspect de Een blinde jongen bewerkt de grond (in het blindeninstituut YPAB iu S oer aba ja). gerichtheid naar een transformatie van de samenleving meer en meer aan duidelijkheid doet winnen. Men staat hier evenals trouwens ook bij het regeringsonderwljs ech ter nog maar nauwelijks aan het begin. Toch zijn er wel enkele bemoedigen de voorbeelden: Het blindeninstituut YPAB in Soerabaja (met groot élan al sinds twintig Jaar geleld door prof. en mevr. Soetopo-Van Eybergen), opge zet voor moslims èn christenen, heeft ook een landbouwproject. Na hun op leiding gaan de Jongens terug naar de dessa. Daartoe is een reïntegratiepro gramma opgesteld. Voor 300.000 roe- pla's een kleine duizend gulden) kun je gedurende een Jaar zo'n blinde teruggeven aan z'n oude omgeving wanneer hij met 'n akkertje, 'n boer derijtje en wat kippen enz. geholpen wordt. Met de aangeleerde landbouw methoden kan hij dan het pell van de landbouw in de dessa opkrikken. Iets soortgelijks doet een christelijke school voor de zeevisserij ln Tuban (Oost-Java). Toegegeven, Identiteit en kwaliteit, ook van het christelijk onderwijs, ze ker wanneer Je verder van de grote steden verwijderd bent, laten nog veel te wensen over. Maar wie vanuit Nederland hierover de staf zou willen breken, doet beter, eerst zijn bewondering te uiten voor een zó kleine minderheid die ln een zó grote pluralistische en dirigistisch be stuurde samenleving (elke avond ver telt de tv éérst wat bapak Soeharto nu weer voor belangrijks heeft gezegd of gedaan) telkens weer volhardend en inspirerend probeert gestalte te geven aan bijbelse noties Inzake op voeding en onderwijs. En lk heb de Indruk dat haar vertegenwoordigers wat de hoofdzaak betreft dichter bij de Bron leven dan wij hier ln Neder land. Dra. T. M. Gilhuis is voorzitter vaa de Stichting Unie „School en Evan gelie". 'Levensgevaarlijk' HELMOND (ANP) De politie heeft gisteren bij een verzamelaar een gro te hoeveelheid munitie ln beslag ge nomen. In totaal ging het om enkele honderden stuks, variërend van ge weerpatronen tot brisantgranaten en kleine raketten. De munitie is afkom stig uit de eerste en tweede wereld oorlog en voor het grootste deel van Franse en Duitse makelij. De verza meling was zo groot en zo verschel den dat de politie de hulp moest Inroepen van de exploslevenopruim- dienst ln Culemborg. Deze dienst heeft 25 granaten uit de verzameling in een nabijgelegen gebied tot ont ploffing gebracht Een woordvoerder van de politie noemde de situatie levensgevaarlijk. „Een klein ongelukje en de hele buurt was de lucht ln gevlogen." De verzamelaar zal worden vervolgd voor overtreding van de vuurwa- penwet Wie een harige hond heeft of een kat kan ln deze dagen z'n lol wel op. Die hond of kat nog veel meer trouwens, want na een paar war me dagen zitten ze ónder de vlooien. Vangen dus maar. Maar dat niet alleen. Volgens het Ivon- bulletin van het Informatiebu reau voor Huisdlervoedsel be staan er bestrijdingsmiddelen waarmee ook voorkomen kan worden dat het ongedierte een huisdier bespringt, maar dat is een utopie. Vrijwel geen hond en geen kat ontkomt er aan. Elke dag borstelen en ontvloolen ls het minste wat baas en vrouwtje kunnen doen. en natuurlijk de manden en hokken goed schoon houden. Wie daarbij regelmatig ook de vloer grondig stofzuigt, vooral kleren en plinten, houdt het springend ongedierte tenmin- te in de hand. Maar ook dan kan het nog gebeuren dat hond of kat na een ommetje opnieuw last heeft; even „neuzen" met een be vriend dier, en de vlooien zijn alweer op de schone hond overge stapt, en zelfs op een grasveld kunnen vlooien eitjes liggen. Het al genoemde Ivon beveelt voor die gevallen warm aan hond of poes een vlooienband om te doen, waardoor de vacht èn het dier in een wolkje vioolengif ge huld zijn. Dat ls precies wat J. C. Niesthoven afraadt. HIJ schreef een Instructief boekje over „Enge beestjes ln huls", uitgegeven bij Uitgeverij Koemos en te koop voor 17,90. „Persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van de zo genaamde vlooienbanden, omdat ze toch altijd een geringe afschel- ding hebben en het voor uw huis dier nooit bevorderlijk kan zijn steeds ln zo'n gaswolkje te lo pen", schrijft hij. In het uiterste geval adviseert hij om het dier buitenshuis met een toegelaten poeder- of shampoosoort te be handelen, er op te letten dat het dier niets ln bek of ogen krijgt, bij hem te blijven tot hij kan worden uitgeborsteld en er voor al voor te zorgen dat hij zich niet kan likken. Drie soorten vlooien komen ln het boekje uitgebreid aan de or de: de honden- en kattenvlo, de eerste wat groter dan de laatste en beide tuk op zowel honden- als kattenbloed, maar van mensen bloed zijn ze ook niet vies. Hon- denvloolen zie Je volgens hem steeds minder, en meestal zullen het dus kattenvloolen zijn waar tegen gevochten moet worden; zoals bekend is de mensenvlo, althans in onze contreien, zeld zaam geworden. Kleine, ongewenste huisdieren, ofwel mini-huisdieren noemt Niesthoven al die diertjes die zich zo graag ergens ln huis nestelen. De meeste waarover hij schrijft, zijn klein: vliegen, wespen, mug gen, pissebedden, oorwormen, spintmij ten, kakkerlakken, en nog heel wat meer die hij in zes tien hoofdstukjes behandelt Hier en daar haalt hij er wat geschiedenis bij. Zo lezen we on der meer dat in de haren van Egyptische mummies nog neten (eieren) en restanten van luizen zijn gevonden, dat in het middel eeuwse geschrift de „Quedlinger Annalen" wordt gemeld dat ln 1020 vlakbij Keulen een man door muizen of ratten is opgege ten, en dat een Tlroler rechtbank op 3 mei 1520 beval dat alle mui zen binnen veertien dagen de stad moesten verlaten, met uit zondering van de zogende moe ders die twee weken uitstel kregen. Niet alleen vertelt Niesthoven aardige anekdotes over het lastig gedierte Hij zegt er bij wat Je tegen ze kunt doen, en tegelijk wijst hij op de gevaren van insek- öciden en andere vergiften, èn op het feit dat wij het zelf zijn die de diertjes naar ons toe halen door onze slordigheid: „Het ls vrij lo- Zo tien de drie bekendste soor ten vlooien bovenaan een mensenvlo, dan een honden- en daarna een kattenvlo er uit, sterk vergroot natuurlijk, want een millimeter of vier is al een hele lengte voor so'n diertje. Een illustratie uit ,Enge beestjes in huis", waar de schrijver self de tekeningen voor maakte. glsch dat, wanneer wij bepaalde diersoorten als het ware een ge dekte tafel aanbieden, ze niet meer bij ons weg te slaan zijn". De halve wereld schijnt het ver haal al ergens gelezen te hebben, maar wij zagen het pas in de nieuwste Vara-gids en dus zijn er misschien wel meer mensen voor wie de anekdotische uitspraak van minister Pais nieuw is. De minister kreeg ln een Interview met Koos Postema de vraag voorgelegd of hij we citeren de gids nu verder „er bij zijn nieu we financieringsplannen reke ning mee had gehouden dat een student tandheelkunde later heel wat meer met het geleerde zou verdienen dan een student theo logie. Waarop minister Pais moet hebben geantwoord, dat een stu dent tandheelkunde zijn belo ning krijgt na afstuderen en een student theologie na afsterven." De heer J. A. van Bennekom te Driebergen, voormalig Tweede Kamerlid voor de ARP, schrijft ons: Nu Bolivia op zo'n onverkwikke lijke wijze ln het nieuws is, wil lk nog eens herinneren aan een merkwaardig Incident uit de bui tenlandse politiek van Engeland ln het laatst van de vorige eeuw. Sinds onheuglijke tijden regeer de daar (ln totaal 64 jaar) konin gin Victoria. ZIJ had bepaald niet de achterste rijen gestaan toen de gevoelens van zelfbewustzijn werden uitgedeeld en was diep doordrongen van de grootheid van het Britse Imperium. Toen haar minister van buitenlandse zaken op een gegeven moment moest rapporteren dat de Britse ambassadeur ln de hoofdstad La Paz zwaar was beledigd, nam zij dit zeer hoog op; wie haar gezant beledigde tastte Immers haar el- gen waardigheid aan! ZIJ besloot onmiddellijk dat die Boliyianen maar eens een lesje moesteh krij gen en zei: „Daar moeten zij onze oorlogsschepen naar toe sturen." Dat was de 'gunboat diplomacy" van die dagen. „Uwe Majesteit houde het mij ten goede," ant woordde de minister, „maar Boli via ligt niet aan zee; het is dus niet voor onze oorlogsschepen bereikbaar." De vorstin dacht enige tijd diep na en toen had ze de volgende oplossing gevonden: „Then we'll juist ignore them" (dan doen we alsof ze niet be staan). En het verhaal wil, dat vanaf dat moment Jarenlang her drukken van Britse kaarten en atlassen van Zuid-Amerika ver schenen met een grote witte plek op de plaats waar Bolivia moest liggen. Razend benieuwd zijn ze in Italië naar het antwoord van de rege ring op vragen van enkele chris ten-democratische parlementsle den, die over een bericht ln de Italiaanse kranten gevallen wa ren. Dat bericht ging over de wonderlijke vragenlijst die solli citanten naar een overheidsbaan moeten invullen. Behalve de ge bruikelijke vragen moesten ze bijvoorbeeld dit beantwoorden: Hebt u ooit ln een auto gevrijd? Heel typisch, vinden de parle mentsleden. net als die vragen over prestaties van blaas en dar men, geloof, het al dan niet bij wonen van de mis en de liefde voor de ouders. Volgens het dag blad H Messaggero was het alleen maar de bedoeling dat de sollici tanten zoveel mogelijk vragen in zo weinig mogelijk tijd beant woordden, maar daar geloven die parlementsleden niet zoveel van. Vierling In Milaan blijkt het afgelopen weekend een vier ling geboren te zijn, twee jongens en twee meisjes. De 22-Jarige moeder die een hormoonbehan deling heeft ondergaan, mag over een paar dagen terug naar haar man en hun winkeltje ln het bij Milaan gelegen dorp Castiglione Olona, maar Lisa, Chiara, Franco en Dario moeten nog ln de cou veuse ln het ziekenhuis blijven tot ze een redelijk gewicht be reikt hebben. Volgens de berich ten zijn ze alle vier gezond, maar wogen bij de geboorte geen van allen meer dan ruim 2'A pond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5