Klein Duimpje als operaheld Integer portret Elvis in sterke rock-musical VARA gretig aan satelliet deelnemer experiment NOS heeft plan voor uitbreiding zendtijd Werner Henze componeert voor kinderen Firato in teken van tv uit het heelal U J Grafisch werk van Escher nu in bezit Haags museum Paul Steenbergen terug bij de Haagse Comedie Studio Sport vroeger op tv Willi Forst overleden Dali weer aan het werk Nieuwe boeken WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET door Louwrens Langevoort MONTEPULCIANO - Het kinder theater heeft zijn intrede gedaan in Operaland. Na bijna vier eeuwen uitsluitend muziekdrama voor vol wassenen, komen nu eindelijk ook de kinderen aan hun trekken. Componisten als Peter Maxwell Davies en Hans Wemer Henze schrijven hun nieuwste werkstuk ken juist voor deze vergeten groep Ook het Holland Festival 1980 had hen rijkelijk bedacht en opende zelfs officieus met een kinderope ra, „Vertrouw nooit een trol" van Maxwell Davies. Natuurlijk zijn er altijd opera s geweest, die veel kinderen getrokken hebben. Zondag middagvoorstellingen van Mozarts Zauber- flöte en Humperdincks Hansel en Gretel worden voornamelijk door een jong volkje bezocht, maar in feite werden deze opera's allerminst voor de kinderkamer ge schreven. Tijdens het festival in het Toscaanse plaatsje Montepulciano deze maand ging Henze's Pollicino oftewel Klein Duimpje in wereldpremière. Henze heeft het stuk spe ciaal voor dit festival geschreven met het doel zoveel mogelijk kinderen van het stad je met muziek te laten bezig zijn. Niet alleen zingen ze rollen op het toneel, maar ook het hele orkest wordt gevormd door. in dit geval, enthousiaste kinderen van 6 tot 15 jaar. Het festival van Montepulciano werd in 1976 voor het eerst gehouden. Het was niet de bedoeling om toeristen naar het prachtig geconserveerde renaissancestadje te trek ken. nee, het moest een gebeuren zijn waar voornamelijk muziek werd gemaakt voor de bewoners zelf. Geen uitvoeringsplaats, maar een plaats waar gewerkt werd aan de muziekpraktijk: de Cantiere (Italiaans voor werkplaats) was geboren. Henze en zijn medewerkers vergaten echter in de eerste jaren de bewoners in hun ideeën te be trekken. De plaatselijke muziekschool bracht uit komst. Twee jaar geleden begon daar Gas ton Fournier-Facio met een „schoolorkest" en knoopte onmiddellijk contacten aan met het festival. Resultaat: Henze. artistiek lei der van de Cantiere, zou een opera voor de stad schrijven Sprookjes Henze en zijn librettist Giuseppe Leva ont leenden hun materiaal aan de vertellingen van Perrault. Grimm en Collodi. Hun Klein OpWindinQ Duimpje is een soort collage van de bekend- ste sprookjes-gegevens zoals arme ouders met vele hongerige kinderen, mensetende reuzen, behulpzame dieren en de happy ending, want de moraal mag niet ontr breken maar vol bewondering zijn voor het orkest van Gaston. Als het moeilijk wordt, bijten deze kinderen er zich juist in, willen ze alles op alles zetten om toch iets goeds te produ ceren." Het werken aan Pollicino is allerminst van een leien dakje gegaan. Vanaf half april begon de Engelsman Peter Locke met de repetities voor de solisten. Een twintigtal kinderen en een aantal volwassenen kregen de taak de voor hun doen zeer ongebruike lijke melodische lijnen uit het hoofd te leren. Elke dag uren aan de plano voor Locke, die het dan ook regelmatig niet meer zag zitten en twee weken voor de première nog het ergste vreesde. „Tegen de tijd dat regel drie er goed in zat, was men de nuan ces van de tweede al weer vergeten," ver zucht hij. „Nu (een paar dagen voor de première) gaat het gelukkig goed. Het wordt nu het probleem van Jan Latham- Koe nig, dirigent) en Willy (Decker, regis seur)." De Concentus Poli ti an us het stadsjeugd- orkest repeteerde enkele weken onder leiding van Foumier-Facio en de dirigent Jan Latham-Koenig. Ook hier zorgden de bizarre klanken van Henze's muziek in de eerste instantie voor de nodige opwinding. „Ik ben er bij het schrijven van de muziek beslist niet van uitgegaan, dat zij door kinderen uitgevoerd moest worden." aldus Henze. „Als je dat doet, loop Je het gevaar juist beneden hun niveau te schrijven. Je onderschat ze dan. Geen enkel stuk is dus eenvoudiger gemaakt dan het is en als ik het resultaat nu hoor. dan kan ik alleen Henze sloot zich nooit speciaal aan bij een bepaalde stijl en wie zijn opera's Der junge Lord en We come to the River na elkaar zou horen, zou niet zeggen dat beide werken door één componist geschreven werden. In Pollicino maakte Henze dankbaar ge bruik van het Grif-Instrumentarium en van vrij veel blaasinstrumenten. Interessante muzikale lijnen zitten in de vijf solo-instru menten, die overigens door beroepsmusici worden bespeeld. De tutti-spelers hebben toch min of meer de functie van een achter grond, waartegen deze solisten hun caprio len kunnen vertonen. Een echte vernieuwer is Henze nooit geweest en ook Pollicino- partituur treedt niet buiten de paden van de conventionele compositiekunst la Britten. Vertederend Natuurlijk speelt bij het zien van Pollicino een soort „vertedering" een grote rol: zo'n massa kinderen, die spelen en zingen, dan steekt een toontje hoger of lager niet zo nauw. Toch ook zonder die vertederings factor heeft de bevolking van Montepulcia no een mooie prestatie geleverd. In decors en kostuums die Peter Nagel had ontwor pen in samenwerking met kinderen en het natuurlijke spel dat geleid was door Willy Decker, overtuigde het sprookje (favola in musica) en wist het het publiek te boelen. Of Pollicino een lang leven beschoren is, valt nog te bezien. Henze heeft zijn opera wel dire kt in twee talen gepubliceerd (Itali aans en Duits) en de Opera van Keulen heeft al voorstellingen gepland in het ko mende seizoen. Het is echter de vraag of de sfeer, die onmiskenbaar in het stuk aanwe zig is, wel te vertalen valt. Toespelingen op en citaten uit Italiaanse bel-canto opera's (het stuk zit er vol mee) zullen het in het' koele Noorden aanmerkelijk moeilijker doen. Maar geplaatst in Italiaanse sferen is dit Italiaanse Klein Duimpje een reuzen- succes. Repetitiemoment uit de jongste kinderopera Kleinduimpje. Titelrolspeli Massimo Moccoli (rechts) gaf de jonge held de gestalte van een scherpzinr' jochie, recht door zee en eerlijk. Dank zij zijn felle sopraanstem werd hij bejubelde jeune premier van de voorstelling. Links geknield: regisseur Decker. Van onze radio- en tv-redactie AMSTERDAM Jan de Troye, com missaris tv van de NOS, zei gisteren tijdens de persconferentie van de Fi- rato, dat het bestuur van de NOS in oktober een plan van de Raad van Beheer krijgt waarin ruime uitbrei ding van zendtijd wordt bepleit. Het ligt in de bedoeling om tv-program- ma's te gaan uitzenden van de vroege middag tot middernacht De Troye zei dat de omroep niet bang hoeft te zijn voor de komst van satel- liet-tv, maar dan is zendtijduitbrei ding wel noodzakelijk. „Als Hilver sum de strijd wil aanbinden tegen het buitenland dan moet dat wel gebeu ren met gelijke wapens. Zonder de VARA wijst op recht dag-tv steun van de overheid kunnen we de winkel wel sluiten. Als je overdag nee moet verkopen lopen de klanten van zelfsprekend naar de concurrent." De Troye doelde daarmee met name op Duitsland waar wel middag-tv be staat. De Troye wees er verder op dat de minister van CRM dit jaar nog de bescheiden aanvraag van anderhalf uur extra zendtijd heeft afgewezen. ..Zonder middaguitzendingen is de tv in ons land na dertig jaar nog atlijd niet volwassen." aldus de NOS-com- missaris. VARA-voorzitter Van den Heuvel bleek het gisteren volledig eens te zijn met De Troye. Van den Heuvel zei dat satelliet-tv er al is. zij het in experimentele vorm en dat daarmee de mogelijkheden van dag- tv nu echt voor de deur staan. Vrijwel alle zendgemachtigden hebben bij de overheid aangedrongen op uitbrei ding van zendtijd, omdat er overdag een groot deel van de bevolking thuis is en recht heeft op ontspanning en instructie, aldus Van den Heuvel. Net als zijn collega van de NOS waar schuwde de VARA-voorzitter voor het gevaar dat kijkers door het ge brek aan aanbod overlopen naar bui tenlandse zenders, met name Duitse. „De VARA meent daarom dat rege ring en volksvertegenwoordigers haast moeten maken met de zendtij dui tbreiding door Stan Rijven Van onze radio- en tv-redactie AMSTERDAM Het meest opvallende nieuws dat er dit jaar van de internationale au- dio-visuele tentoonstelling Fi rato te melden valt is een ex periment met een tv-satelliet. Gedurende de 21ste Firato die in de Amsterdamse RAI gehouden wordt van 29 au gustus tot en met 7 septem ber, zal de plaatselijke bevol king via de kabel de Franse tv-zender Antenne 2 kunnen ontvangen. Behalve de uitzendingen van de NOS en de gezamenlijke omroepen zullen, op de tentoonstelling zelf. nog twee buitenlandse zenders via de satelliet te zien zijn: de RAI uit Italië en Thames Television, een Engelse com merciële zender. De VARA heeft, zoals zij dat zelf zegt, de gelegenheid met beide handen aangegrepen om deel te nemen aan het satelliet-expe riment tijdens de Firato. De VARA verzorgt de programmatische kant. de firma Estec levert het materiaal en Kabeltelevisie Amsterdam staat ga rant voor de ontvangst. De VARA blijkt plotsklaps zeer geïn teresseerd te zijn in de satelliet. Niet zo erg lang geleden nog maakte de omroep, net als alle andere geprofi leerde omroepen, er geen geheim van dat de satelliet de ondergang zou betekenen voor deze omroepen. Nu meldt de nieuwe VARA-voorzitter Ai- bert van den Heuvel dat het onzin is bang te zijn voor de technologische ontwikkelingen die op omroepland Speciaal vandaag AMSTERDAM Aanstaan de zaterdag is het precies drie jaar geleden dat Elvis Presley overleed. Het spreekwoord „De een zijn dood is een ander zijn brood" is vooral van toe passing wanneer het popster ren betreft. Zeker in het geval van Elvis Presley die tijdens zijn leven al een legende was. Na zijn dood. Is er alles aan gedaan om via platen en relikwieën (brokjes grafsteen, stukjes kleding) de geld kraan open te houden. Sinds twee Jaar loopt in het Londense Astoria- theater met veel succes de rock-musi cal Elvis. Een vluchtig waarnemer zou hierin het zoveelste hompje brood kunnen zien dat aan hem wordt verdiend. Afgelopen maandag vond in de Amsterdamse Stads schouwburg de Nederlandse premiè re plaats. Een verrassend spektakel, dat zowel een integere als geslaagde poging genoemd kan worden om het fenomeen Presley te benaderen. Integer, omdat kosten nog moeite zijn gespaard een zo zuiver mogelijk beeld te geven van zijn leven. Dat wil L tWrr- -g m zeggen alle beeld- en geluidsmateri aal dat voorhanden was, is zorgvuldig geanalyseerd en geselecteerd. Ge slaagd, aangezien samenstellers Ray Cooney en Jack Good zich niet heb ben laten verleiden tot het creëren van een geromantiseerd beeld waarin triviale gebeurtenissen worden opge blazen tot Privé-niveau. Elvis is muziek. Van die gedachten uitgaand hebben zij gekozen voor zijn songs die door drie hoofdrolspe lers worden gebracht. De jonge Elvis in zijn Sun-jaren (David Ballard), de rock roll zanger op zijn hoogtepunt (Bo Wills) en de zwaarlijvige Elvis in zijn nadagen (Vince Eager). Alle drie zijn zowel qua uiterlijk als in stem zeer raak getypeerd en zeker de laat ste twee weten soms een verraderlij ke echtheid met bijbehorende emo ties op te roepen. Belangrijkste momenten Aangezien het een theaterstuk be treft hebben Good en Cooney voor een verhaal gekozen waarin de be langrijkste momenten min of meer in chronologische volgorde worden be handeld. Zijn geboorte, de contacten met het Sun-label, optreden in de Ed Sullivanshow, diensttijd, dood van zijn moeder, concurrentie van de Beatles, zijn rentree als crooner in Las Vegas en zijn dood. Met behulp van twaalf projectoren i 8 acteurs die tevens dans- en zangj deelten voor hun rekening nemt wordt zo een decor geschapen d a) voor de toeschouwer een herkenbai tijdsbeeld geeft. De zeventig not: stop gezongen Presley-liederen wa den door de drie verschillende Elvlu^ typen ln steeds wisselende volgordi gebracht, een montagetechniek dk zeer verrassend werkt. De acht mans-band, onder wie via blazers speelt bijzonder hecht en to1 the point, zodat alle verschillend» a stijlen zeer waarheidsgetrouw Win-1 ken. Dat is mede te danken aan vijl speciale technici die iedere stijl van de juiste klankkleur vooralen. De toe- 1 schouwer heeft na ruim anderhalf uui een spektakel gelezen waarin veel vaart, uitgekiende belichting en mooie theatrale vondsten zijn ver- werkt Muziekhistorisch maakt hij kennu met 25 jaar popmuziek, die zowel df als elastiek rockende Elvis omvat alt ook diens prachtige doo woo-inter pretaties en tenslotte een Presley dr afgetakeld en opgedirkt met Lee-T wers-stem zijn einde tegemoet f Liefhebbers van Elvis en iedereen die van een sterke r sical houdt kan nog tot en i augustus terecht in de Amsfc Stadsschouwburg. De OTS-satelliet die tijdens de Firato gebruikt zal worden voor experimentele satelliet-uitzendingen. afkomen. „We moeten de satelliet niet zien als een bedreiging maar als een uitdaging." zegt Van den Heuvel Matig Het Paard van Troye be steedt dit keer aandacht aan. de rol die mannen, vrouwen en kinderen al dan niet ge dwongen spelen in onze sa menleving. Hoe staat het van daag de dag met de vooroorde len tegen vrouwen en Ned. 2 18.59 uur Info gaat in op de eventuele ontruiming van bet kraak pand aan de Prins Hendrikka de in Amsterdam, ruilhandel per computer en de „wederop bouw" van Scheveningen. Ned. 2 22.25 uur Studio Sport Extra. Aan dacht voor de Haarlemse honkbalweek en internationa le atletiekwedstrijden in Zü- rich. Ned. 1 22.25 uur Een klap op je kop. Pro gramma door en voor kin deren. Hilversum 1 13.30 uur Voor de pers verzorgden de VARA Estec en Kabeltelevisie Amsterdam gisteren de eerste experimentele sa telliet-uitzending. Aanwezigen in het RAI-Congrescentrum konden via een straalverbinding vragen stellen aan voorzitter Van den Heuvel, presenta tor Joop Daalmeyer directeur Hans Jacobs van kabel-tv Amsterdam en satellietexpert Denis Brown, die zich op dat moment in de Thames-tv-stu- dio in Engeland bevonden. Zowel DEN HAAG (ANP) - Het Haagse Gemeentemuseum is met de aan koop van een verzameling prenten, tekeningen en andere documentatie eigenaar geworden van het complete grafische werk van M. C. Escher. Voor een bedrag dat aanzienlijk onder de werkelijke waarde ligt heeft het mu seum de verzameling overgenomen van de familie van de bekende grafi cus, die in 1971 overleed. Overeenkomstig de wens van Escher gaf diens familie in 1968 en latere jaren het grootste deel van de nala tenschap voor beperkte tijd in bruik leen aan het Gemeentemuseum. Hier zijn de tekeningen, voorstudies en objecten beheerd, beschreven en uit- eindelijk aangekocht. Escher werd onder meer bekend door zijn ingenieuze ruimtelijke construc ties. beeld als geluid was matig van kwali teit. Tijdens de Firato hopen de initi atiefnemers op een beter resultaat. Het doorgeven van het Franse net Antenne 2, tijdens de Firato, aan de Amsterdamse kabelbezitters, ge schiedt via een grote drie meter para bool-antenne, welke geplaatst is op het dak van het RAI-Congrescen trum. De schotel seint de signalen door aan het kabelnet. De OTS-2 sa telliet, die het eigendom is van het European Space and Technology Centre, zweeft in een geostatische baan boven de aarde en geeft het programma van France 2 reeds door aan een aantal Noord-Afrikaanse landen. Snufjes De organisatie van de Firato ver wacht verder dat vooral veel jonge mensen de tentoonstelling zuilen be zoeken om met name de nieuwste snufjes te zien op het gebied van de MARC-apparatuur. Sinds 3 maart de Machtiging Algemene Radio-Com municatie van kracht is hebben al ruim 130.000 „tokkelaars" een „bak kie" aangeschaft DEN HAAG (ANP) Acteur en regis seur Paul Steenbergen (73) is terug bij de Haagse Comedie. Hij verliet dit gezelschap, waaraan hij vanaf 1933 verbonden was, drie jaar geleden. Het ensemble telt voor het nieuwe seizoen 42 namen. Van deze acteurs en actri ces zijn ook Jules Roy aards en Ellen Vogel „terug van weggeweest". De Firato zal ook veel aandacht be steden aan de ontwikkeling van vi- deo-apparatuur, maar voornamelijk ook de nieuwe informatiebronnen Te letekst en Viewdata. HILVERSUM (ANP) De uitzending van Studio Sport 2 op de zondag avond komt de komende winter vroe ger op het scherm, namelijk van 19.00 tot 20.00 uur op Nederland 2. De uit zendingen beginnen nu om 19.20 uur en duren tot 20.30 uur. De sportuit- zending wordt dus tien minuten kor ter. De tien minuten echter wil men laten verhuizen naar de zaterdag avond voor een gezamenlijk sport programma van KRO en NOS. Een beslissing daarover is nog niet ge- Het vervroegen van de uitzendingen op zondagavond heeft te maken met een NOS-plan om met journaal in plaats van om 20.35 uur ook op zon dag om 20.00 uur op het scherm te brengen. Als de NCRV een oplossing vindt voor programmatische problemen komt er met ingang van het nieuwe winterseizoen (5 oktober) ook op de avond van elke werkdag om 22.00 uur op Hilversum 1 een sportradiopro gramma. Dergelijke programma's be stonden van de AVRO op dinsdag, van de NOS op woensdag en zaterdag en van de KRO op vrijdag. Vast staat nu al dat de TROS op maandag avond gaat meelopen, zodat alleen de NCRV nog op donderdag moet volgen. De jonge als elastiek rockende Elvis in de gelijknamige musical, die tot en met 24 augustus in de Am sterdamse Stadsschouwburg wordt opgevoerd. WENEN (AP) „Willi Forst, ver maard acteur en regisseur in de Duit se en Oostenrijkse filmwereld van de jaren '30 en '40, Ls maandagavond te Wenen overleden. Forst werd 77 jaar. Na jaren in Wenen bij het toneel te hebben gewerkt, ging Forst naar Ber- lijn waar hij na zijn eerste geluidsfilm in 1929 al snel beroemd werd. Het meeste succes oogste hij met lucht hartige en romantische films over het muziekleven en de operette. Vaak schreef hij zelf het draaiboek, speelde de hoofdrol en vertolkte de liedjes die meestal heel populair werden. Tot de films waarin hij optrad en die •zeer in trek waren, behoorden „Blon de droom" „Ik ken je niet maar ik hou van Je", „Maskerade in Wenen" en „De herberg van het witte paard" Forst die zich kort voor en ijdens de oorlog met succes aan „de politiek" heeft kunnen onttrekken, trachtte na de oorlog een comeback te maken maar hij heeft nooit meer zijn succes van weleer kunnen evenaren. Tegen het einde der jaren '50 trad hij niet meer op, en leidde hij, in Zwitserland, een zeer teruggetrokken leven. BARCELONA (AFP, Reuter) De Spaanse surrealistische schilder Sal vador Dali, die de laatste tijd nogal met zijn gezondheid tobde, heeft be kendgemaakt dat hij aan de beteren de hand is en zijn werk weer heeft hervat. In een interview met het dag blad „El correo Catalan", dat gisteren werd gepubliceerd, zei Dali dat hij een zenuwinzinking heeft gehad, maar dat hij zich nu weer beter voel de. Hij tekende weer, werkte aan een toneelstuk, maar voelde zich nog te moe om te schilderen. Dali is dit jaar twee keer in het ziekenhuis behan deld. Een keer voor influenza en een maal voor een zenuwinzinking. Charter naar Bangkok door Albert Stol. Uitg. Ordeman, Rotterdam, 160 pag., geïllustreerd, geen prijsopg. On dertitel: sextoerisme, Thailand en de derde wereld. Relaas over de exploi tatie van de vrouw in Thailand en over de (economische) achtergronden ervan. Zo de ouden zongendoor S. Vest dijk. Uitg. Nijgh Van Ditmar, Den Haag, 271 pag., prijs 41,25. In de reeks Verzamelde romans van Vest dijk Samen en allen door Ben Bos. Uitfrl Kooyker, Rotterdam, 124 pag., prijs 18.50. Vertelboek over therapie. in-| geleid door prof. Kees Trimbos. Gemeente en geluidshinder, uitgave van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, 200 pag., prijs 29,50. De r uitgeverij van de vereniging is geves tigd te Den Haag (Nassaulaan 12).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4