Conjunctuur is 'oorzaak meer werkloosheid 0$,r" 'Bescherming bij atoomaanval illusie' IGNIS Patiënten slikken te dure medicijnen Hoe oordeelt Nederland nu over koningin Beatrix? Zonnewijzers voor de vakantieganger 'Industriebond FNV kiest de CNV-koers' 'Van Agt krijgt ij dit weekeinde ere-doctoraat Ziekte treft veel honden bij Helmond Belastingvrij inkomen zeelui wordt verhoogd WEG IN EIGEN LAND Onderzoek Leidse universiteit: NIEUWE PIANO Gijsen zoekt het hogerop Comité tegen inrichting van schuilplaats in Eibergen 1995.- vanURK y5iNSPAG 13 AUGUSTUS 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Van onze soc-econ. redactie UTRECHT De industriebond FNV kiest met de stelling dat ten behoeve van de werkgelegenheid een tijdelij ke vermindering in koopkracht aan vaardbaar kan zijn, voor voor de CNV-koers. Dit constateert het CNV- orgaan De Gids deze week in een commentaar op de „ommezwaai" van de industriebond FNV. Volgens het CNV komt de koerswijzi ging van de industriebond FNV en de publieke discussie daarover binnen de FNV overigens te laat Die princi piële kwestie was eigenlijk al vorig jaar december aan de orde, toen in de Stichting van de Arbeid een bijna- akkoord tussen werkgevers en werk- Jvan onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De scherpe stijging van de werkloosheid in de nemers op tafel lag. waarin belangrij- afgelopen maanden is wat de mannen betreft vooral een revolg van de inzinking in de algemene economische bedrij vigheid (conjunctuur). Het ministerie van sociale zaken trekt deze conclusie uit het feit dat vooral in de conjunctuurgevoeli ge sectoren, zoals bouw en metaal, de werkloosheid sterk is s toegenomen. In deze poepen steeg in juli de werk loosheid met twintig tot 25 procent. Een stijging van dezelfde omvang kwam weliswaar ook voor bij het on- 'l deiwijzend personeel, maar daar is het aantal werklozen toch nog steeds lager dan een jaar geleden. Ie Tot begin dit Jaar was sinds midden De Gids: ke afspraken waren gemaakt over de werkgelegenheid. Dat bijna-akkoord strandde op het vasthouden door de FNV aan een extra looneis van twee procent, aldus het CNV. Het CNV herinnert eraan dat het zelf al de bereidheid toonde om daling van de koopkracht terwille van de werkgelegenheid te accepte ren. toen de FNV nog vast bleef hou den aan de oude eisen. Het beleid dat Arie Groenevelt van de industrie bond FNV voorstaat, was al eind vo rig jaar toen de omstandigheden ver slechterden, voor het CNV realiteit, zo zegt het CNV in „de Gids". „Het is betreurenswaardig dat pas nu, driekwart jaar later, de suggestie van Groenevelt naar buiten komt. Veel te lang is onder tafel gebleven dat binnen de FNV grote verschillen van mening bestaan. Daardoor is het overleg tussen sociale partners en overheid in een vacuüm terecht geko men en bleek het niet mogelijk een gezamenlijk beleid uit te stippelen, dat wel een antwoord kan zijn op de grote problemen", aldus De Gids Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier Van Agt zal het komende weekeinde alsnog een hem eerder toegekend ere-doctoraat in de Verenigde Staten in ontvangst nemen. Enkele maanden geleden kon hij wegens drukke werkzaamheden daarvoor geen tijd vrijmaken maar dit weekeinde denkt de premier er ondanks het drukke begrotingsover leg wel te kunnen uitbreken. De premier wordt vergezeld door het A-Kamerlid J. van Houwelingen. 1976 het aantal werkloze mannen steeds blijven dalen. De werkloosheid onder vrouwen daarentegen steeg voortdurend, de laatste maanden ver sterkt. De toename van de werkloos heid onder vrouwen is daarom vol gens het ministerie niet zozeer con- junctuureel maar hoofdzakelijk m structureel. De daling van het aantal vacatures doet zich in alle beroepsgroepen voor. Ook uit deze cijfers blijkt de zwakke conjunctuur als oorzaak. Zo waren er begin dit jaar in de metaal bijna tweemaal zo veel vacatures als werk lozen, terwijl eind juli de vacatures waren gedaald en het aantal werklo zen tot allebei bijna zestienduizend. Daarmee is in de metaal een eind gekomen aan een periode van ander half jaar waarin er meer vacatures waren dan werklozen. Enquêtes Het ministerie wijst ook op de maan delijkse enquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder de bedrijven. Interessant is vooral het antwoord op de vraag of men op volle kracht kan produceren. Een jaar geleden kon zestien procent niet volop produceren door tekort aan personeel, en tien procent niet door tekort aan orders. Thans zijn die cijfers: dertien procent niet door te kort aan personeel en 23 procent door tekort aan orders. Door een zwaar noodweer zijn gisteren veel wegen in de hoofdstad ondergelopen. Op de Beethoven- straat in Amsterdam-Zuid moesten de auto's zich door een waar zwembad worstelen. Tijdens een rondreis vorig jaar zorg de het Kamerlid ervoor, dat de pre mier voor het ere-doctoraat in aan merking kwam. Van Houwelingen bracht toen een bezoek aan onder meer de universiteit van South Caro lina. Daar vernam hij dat de universi- teit eerder al de Duitse bondskanse- lier Schmidt en de Egyptische presi- Tcxtld dent Sadat met een ere-doctoraat hadden onderscheiden. Van Houwe lingen maakte vervolgens de univer siteit erop attent dat ook premier Van Agt een verdienstelijk staats- m is Inmiddels is het afgelopen jaar de jeugdwerkloosheid (onder 23 jaar) sneller gestegen dan de totale werk loosheid, zodat nu 39 procent (97.600 personen) van de~ werklozen bestaat uit jeugdigen. ,1 Het Kamerlid kon toen nog niet we ten dat hij later voor een motie van tegen het kabinet-Van Agt stemmen Hij bleek overigens sportief genoeg om de premier deson danks te vergezellen. De graad (een honorary degree) wordt Van Agt toe gekend in de rechten. De werkloosheid in Overijssel is met dertig procent gestegen. Met name de ontslagen in de textielindustrie in Twente hebben een verontrustende stijging van de werkloosheid in de hand gewerkt. De landelijke stijging van de werkloosheid bedraagt over de maand juli dertien procent. Ook de werkloosheid in de provincie Noord-Brabant is in juli veel sterker gegroeid dan landelijk het geval was. De werkloosheid nam toe met 16,3 procent. ADVERTENTIE 4 i T' l Een koelkast of diepvriezer koopt u niet zomaar even op goed geluk. U wilt een puur funktioneel stuk techniek in de keuken. Een veilige bergplaats voor uw dagelijkse levensmid delen en uw diepvriesvoorraad. Bekijk 'n Ignis koelkast of diepvriezer eens. Tot in de finesses berekend op een lang en intensief gebruik. Typisch Ignis. De Keuken Kluizen. Kodkvten&diepvriezen Safe als een kluis. Van onze correspondent HELMOND Enkele tien tallen honden zijn de afgelopen weken in Zuidoost-Brabant ge storven aan een besmettelijke hondenziekte. Dierenartsen in Helmond spreken over een epi demie. De zogenoemde canine-parvo virusziekte, die in januari van dit jaar al in ons land is waargenomen en afkomstig is uit Frankrijk, veroorzaakt de eerste 24 uur hoge koorts. Daarna worden de honden lus teloos en willen ze niet meer eten en drinken. Uiteindelijk sterven de dieren aan uitdro ging of aan ontsteking van de hartspier. Dierenarts C. de Vlieg heeft aanwijzingen dat de epidemie is ontstaan in een Helmonds hondenpension. Na de bouw vakvakantie zijn de meeste honden naar hun eigenaars te ruggekeerd en hebben in hun eigen omgeving andere honden besmet. Dierenarts C. de Vlieg schat dat in Helmond zeker enkele honderden honden drager zijn van de ziekte. De dierenartsen in Helmond raden hondenbe zitters aan om hun beesten zo snel mogelijk te laten inenten. Ze voorzien echter grote moei lijkheden als dat advies mas saal wordt opgevolgd. Dieren arts C. de Vlieg: „Als werkelijk alle hondenbezitters naar ons toe komen, zijn we voorlopig 24 uur per dag alleen nog maar bezig met inenten." Volgens dierenarts M. Bosman van de Koninklijke maat schappij voor diergeneeskunde in Utrecht zijn de dierenartsen in het land in overleg met hondeneigenaren gaan enten, vooral waar gewoonlijk grote groepen honden bij elkaar zijn, zoals in kennels, asiels en op tentoonstellingen. Volgens Bosman is de ziekte in het alge meen onder controle. ADVERTENTIE Deze week het grote Libelle/Nipo<inderzoek: Eén van de vele vragen: Wat vindt u van koningin Beatrix? aardig 82% niet /.o aardig 14% geen oordeel 4% totaal 100% streng 45% gemoedelijk 48% geen oordeel 7% totaal 100% gewoon '68% uit de hoogte 27% geen oordeel 5% totaal 100% Hef volledige en vaak opzienbarende onderzoek vindt u in Libelle van deze week. Libelle is overal te koop.f 1,80 Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Het ministerie van financiën bereidt een belastingver lichting voor zeevarenden voor. Hun inkomen is nu vrij van belasting voor 3,50 gulden per dag of, voor zover men langer dan 180 dagen niet in Nederland aan wal is geweest, 4,75 gulden per dag. Er ligt nu een voor stel om deze bedragen op te trekken. Het basisbedrag zou dan zevep gul den per dag worden. ..Alles draait om de zon", is een motto dat vakantiegangers wel wat zegt en dat dan ook door de Volkssterrewacht Bussloo (ge meente Voorst Gld) wordt ge bruikt om kijkers te lokken. Tot eind deze maand is er een exposi tie die nog eens duidelijk maakt hoe dit hemellichaam de mens heid bezig houdt en hoe belangrijk het is. Er is een grote collectie zonnewij zers. waarop je nog steeds kunt zien hoe laat het is. hoewel je er een uur en veertig minuten bij moet tellen omdat we ons aan de Middeleuropese zomertijd hou den. Veel moderner zijn de zonne collectoren. waarmee we elektri sche energie uit de hemel kunnen plukken. Maar ook tal van andere facetten komer. er aan bod. Zo is er bijvoorbeeld een collectie post zegels die op de een of andere manier iets van de zon laten zien. Een planetarium maakt duidelijk hoe precies moeder aarde en de andere planeten om onze ster draaien. De Volkssterrewacht ligt aan de oostkant van de recreatieplan Bussloo. Bezoekers kunnen nader hand thuis alles nog eens nalopen, want ze krijgen een informatie pakket mee naar huis, plus een bouwplaat, waaruit na enig knip- en plakwerk een zonnewijzertje ontstaat. In Giethoorn is het volop feest, want dit „Venetië van het noor den" viert zijn 750-jarig bestaan. Een Lunapark ontbreekt natuur lijk niet (tot 17 augustus), maar daarnaast is er elke dag wel iets te doen. Vanmiddag is er bijvoor beeld een wedstrijd voor punters, de karaktersitieke scheepjes, die tot enkele tientallen jaren gelden hèt transportmiddel waren. Want wegen waren er toen nauwelijks. De schuitjes werden geboomd, wat gemakkelijk ging doordat het water meestal niet diep is, maar ook gezeild. Om dat laatste gaat het vanmiddag tijdens de wed strijd. Als moderne tegenhanger is er ook een vloot plankzeilers ofte wel windsurfers. Morgenavond is er in de feesttent een bruiloft, compleet met de Giethoomse boerendansers. eten. drinken en alle folkloristische en tourage Wie wat wijder water wil. kan naar de IJssel gaan. een van onze mooi ste rivieren, ook al doordat-ie flink kronkelt. Door de hoge waterstan den van de afgelopen tijd staan er in de uiterwaarden flinke plassen in het zonlicht te blinken, waar door het landschap extra bekoor lijk wordt. Per boot kan die rivier vandaag worden bevaren op de trajecten tussen Arnhem, Does burg en Deventer. Morgen en overmorgen wordt er tussen De venter en Kampen gevaren. De Grote kerk in Breda heeft de- afgelopen dagen (en nacht) veel", volk over de vloer gehad. Boom kwekers. bloementelers en -arran geurs hebben deze bijna zes eeu wen oude gothische kerk omgeto verd tot een sprookjestuin. De vloer is voor een deel met gazons bedekt en daar tussen zijn prach tige bloemen verwerkt. Er zijn no gal wat onbekende soorten bij. Tot en met 17 augustus. Runderen schapen en paarden zijn vandaag de blikvangers in Gouda's binnenstad. Daar wordt de dertigste Goudse vee- en kaas- tentoonstelling gehouden Keur meesters laten hun kritisch oog over het aangevoerde vee en de kazen gaan Drie dagen lang Indonesische sfeer in Utrecht, waar een Pasar Malam wordt gehouden, een soort jaarmarkt. Om aan dit mooie war me land te worden herinnerd moet je naar de kunstijsbaan aan de Missisippidreef Man wurgt echtgenote HEERLEN (ANP) Een 23-jarige fabrieksarbeider uit Heerlen heeft gisteren tegenover de politie bekend zijn drie jaar oudere vrouw, moeder van twee kinderen, door wurging om het leven te hebben gebracht. Kort tevoren had de politie het lichaam van de vrouw in de achtertuin van haar woning gevonden. De gewurgde vrouw is volgens de politie verleden week woensdag om het leven gebracht. Toen ontstond 's avonds in het huis van het echtpaar een woordenwisseling. De man hield het lichaam van zijn vrouw tot giste ren in huis. Toen legde hij het in de tuin. Van een onzer verslaggevers LEIDEN Er kan in de ge zondheidszorg aanzienlijk worden bezuinigd, als dure geneesmiddelen worden ver vangen door gelijkwaardige, maar veel goedkopere prepa raten. Voorwaarde om dat te bereiken is wel, dat het voor- schrijfgedrag van de artsen erg sterk wordt beïnvloed. Dit blijkt uit het onderzoek genees middelenconsumptie 1975, dat de Leidse universiteit heeft gehouden onder ziekenfondsverzekerden in Limburg. De resultaten daarvan zijn nu bekendgemaakt. De kostenbesparing zou in een aantal gevallen kunnen oplopen tot veertig a vijftig procent, indien de artsen de adviezen opvolgen van de centrale medische farmaceutische commissie van de Ziekenfondsraad. Verder zou den ze consequent de prijzenklapper moeten gebruiken van de Commissie voorlichting prijzen geneesmiddelen. Een soortgelijk onderzoek in de regio Nijmegen gaf te zien, dat het slaap middel Mogadon, het kalmeringsmid del Valium en de pijnstiller Glifanan het meest worden geslikt. Het onder zoek wijst verder uit, dat een betrek kelijk klein aantal geneesmiddelen een groot aandeel in de totale medi cijnmarkt heeft. Ongeveer tweehon derd van de 3600 preparaten brengen namelijk driekwart van de totale kos ten met zich mee. De pil als ouderwetse toedienings vorm blijkt vrijwel geheel te zijn ver drongen door tablet, dragee en capsu le. Die toedieningsvorm is van in vloed op het gebruik door de patiënt Of een geneesmiddel in een bepaalde toedieningsvorm kan worden ver werkt en langs een bepaalde weg kan worden gegeven is onder meer afhan kelijk van de aard van het werkzame bestanddeel. De werkzaamheid en de snelheid waarmee de werking in treedt zijn weer afhankelijk van de toedieningsvorm en daardoor méde van invloed op de keuze door de arts. Een belangrijke rol speelt ook of de patiënt zelf het middel kan toedienen en het (on-)gemak dat daarbij op treedt. Het minder makkelijk toedie nen zou gebruikt kunnen worden om overmatige consumptie tegen te gaan. Volgens de Leidse onderzoe kers zou zo overmatig gebruik van sterk werkende slaapmiddelen kun nen worden afgeremd door toedie ning in de vorm van zetpillen. Specialisten blijken een sterke in vloed te hebben op wat huisartsen aan geneesmiddelen voorschrijven. Zij vervullen hierbij een leidingge vende rol, signaleren bijvoorbeeld eerder schadelijke bijwerkingen van een geneesmiddel dan een huisarts en schakelen dan ook sneller over op een ander medicijn. ADVERTENTIE UTRECHT Bisschop Gijsen van Roermond heeft de paus gevraagd of hij uitspraken mag doen over ambts opleidingen of niet, terwijl het onder zoek van de synodecommissie voor de ambtsopleidingen, waar hij zelf in zit, nog gaande is. Tegen het verzoek van de centrale beleidscommissie yoor de ambtsopleidingen (OBC) in heeft Gijsen al eerder geweigerd zich te onthouden van dergelijke uit spraken. Dit blijkt uit het communiqué dat dinsdag is verspreid na de vergade ring van de Nederlandse lisschop- penconferentie. De gedachtenwisse- ling in de bisschoppenconferentie over de impasse, waarin de synode commissie is komen te verkeren, heeft niet geleid tot overeenstem ming. Van een onzer verslaggevers EIBERGEN Het Energie Comité Oost-Gelderland wil dat de gemeente Eibergen de plannen terugdraait voor de bouw van een „openbare schuil plaats tegen fall-out", zoals het officieel heet. Volgens het comité wekt de gemeente met het verwezenlijken van een dergelijke schuilplaats in het centrum van dit dorp, de eerste in de Gelderse Achterhoek, de illusie dat er ook maar enige bescherming tegen een atoomoorlog mogelijk zou zijn. LEEUWARDEN (ANP) De 51-jari- gc mevrouw M. J. Raden-Nijenhuis uit Kuinre is omgekomen bij het oversteken van een weg in Slijken- hurg (gemeente Weststellingwerf). Zij reed mee in een fiets toertocht. Haar drie vriendinnen staken de weg over zonder problemen, maar het slachtof fer werd aangereden door een perso nenauto. De schuilplaats wordt verkre gen door aanpassing van een ondergrondse parkeergarage aan dit doel. De parkeergara ge maakt deel uit van een complex, dat verder bestaat uit veertien winkels en elf wo ningen. De parkeergarage zal plaats bieden aan 72 auto's, maar zou in geval van nood groot genoeg zijn voor zesdui zend mensen. In oktober heeft de gemeente raad. die overwegend uit CDA'ers bestaat, de voorstel len van burgemeester en wet houders aangenomen met de stemmen van de PvdA, PPR, PSP tegen. Een projectont wikkelaar heeft de uitvoering in handen. Om de parkeerga rage tevens geschikt te maken als schuilplaats was in princi pe 580 duizend gulden nodig. Het bedrag is krachtens de daarvoor geldende regeling door het ministerie van bin nenlandse zaken beschikbaar gesteld. Hiervoor kan men echter alleen de voorwaarden scheppen door gebruik van meer beton, zwaardere funde ringen, extra muren enzo voorts om er na verloop van tijd een echte schuilplaats van te maken. Om de zaak af te ronden, moeten er verder nog anderhalf miljoen gulden van het rijk komen. In de raad Nadat het project formeel het fiat had gekregen van alle in stanties die erbij betrokken zijn, heeft het comité nog maals geprobeerd tot een om buiging van de plannen te ko men. Ook de linkse minder heid in de raad voelde er wel voor om zich nogmaals op de materie te bezinnen. Het ge volg was dat de raad zich gis teravond opnieuw met de kwestie heeft beziggehouden, zij het dat B en W het punt op de agenda hadden gezet met het advies een en ander voor kennisgeving aan te nemen. Het standpunt van het college is dat in dit stadium niets meer in de zaak valt te veran deren. Er is een wettig geno men besluit, waarop goedkeu ring van gedeputeerden werd ontvangen, de Nodige vergun ningen zijn binnen, de con tracten werden afgesloten, de opdrachten gingen de deur uit, enzovoorts. B en W beken nen wel zelf niet in staat te zijn alle aspecten, vooral de mate van veiligheid bij een eventuele atoomaanval, vol doende te beoordelen, maar zij varen op het kompas van mensen die worden geacht er wel verstand van te hebben. Het comité staat op het stand punt dat tegen atoomgeweld geen bescherming mogelijk is. Dan behoort men de burgers ook niet in de waan van het tegenovergestelde te brengen. Bovendien zou het bouwen van zo'n schuilplaats nog iets anders betekenen. Men gaat daardoor als het ware mee met de bewapeningswedloop, ook de nucleaire. Te klein Woordvoerder R. ten Barge zegt dat de schuilplaats veel te klein is voor Eibergen. Er kunnen zesduizend mensen in, terwijl de gemeente ruim zestienduizend inwoners telt. De kerkdorpen en -gehuchten liggen er tot op zo'n twaalf kilometer vanaf. Het comité is van mening dat het niet te laat is de plannen terug te draaien. Het is niet tegen het complex in zijn totaliteit. Er bestaat alleen bezwaar tegen de dubbelfunctie van de par keergarage als schuilplaats. Dat laatste moet volgems Ten Barge nog te schrappen zijn Men behoeft volgens hem Den Haag alleen te laten weten dat er geen gebruik wordt ge maakt van de betreffende re geling. Omdat over bedoeld onderwerp nog nauwelijks do cumentatie bestaat, is het co mité in de Achterhoek voor lichtingsmateriaal aan het verzamelen. Ten Barge zegt dat hiervan een boek wordt samengesteld, dat men over enige tijd landelijk wil ver spreiden. PRUSCADEAU1980 of 40.- p. mnd 5 JAAR GARANTIE B£CHN{ 1 |"rluurpri|sm !ych,va;'toon of 60.- p mnd WESTERSINGEL «2. ROTTERDAM TEL (010) 36 35 00 Dag geopend van 9 toM 7 30 uof waterdags toM6 30 uur Vf.ldag koopavond van 19-21 uu« „Dit was mijn goede daad van van daag. Als u nog verder wilt, kost u dat twee kwartjes".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3