an der Stee mikt op daling koopkracht Carter kandidaat van Democraten Taille Kiesuwkado i Justitie: agent trok ten onrechte pistool n deze krant Warschau geeft grote staking toe Voor matig dikke mannen geen risico Trouw et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolkt HET WEER orrespondent VS Israël wacht estatiebevel ekort aan öntgenologen )ffer van anderhalf procent zou 'geweldige bijdrage' zijn bemiddeling eaucescu in lidden-Oosten' Edward Kennedy geeft strijd op PvdA wil Etty in Amsterdams college Onderzoek naar mogelijke strafvervolging na dood Marokkaan Trouw Nog in de groei Bezorg Trotr?? ecu nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H •38STE JAARGANG 11016 WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1980 Vrij veel bewolking en in de middag enige lijd regen. Middagtemperaturen ongeveer negentien graden. Matige lot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Windkracht vier tot vijf. Morgen en overmorgen: Vrij warm en overwegend droog Zon op: 0619 - onder: 21.0b Maan op: 10.05 - onder: 22.43 Deze kranl heeti een speciaal telefoon nummer voor mensen die zin hebben in een abonnement 020 659388 West-Duitsland DM 2.00 - Italië 900 lires - Luxemburg Bfrs 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: )e dans in de rerkondiging >AGINA 3: Conjunctuur oorzaak r werkloosheid neei 'AGII L AVTV (Reuter) De Israëlische respondent van de Washington ür, David Halevy, die onlangs be- Ihten publiceerde over een verschil f n mening tussen premier Begin en hoofd van de Israëlische veilig- dsdienst Sjin Beth, zal bij terug- tr in Israël worden gearresteerd, meldde de Israëlische televisie teravond. alevy zal zich gerechtelijk moeten rantwoorden voor het publiceren n de naam van de chef van Sjin Mi. Publikatie daarvan is een bending van de Israëlische veilig- idswetgeving. lAGINA 4: lein Duimpje Is operaheld AGINA 5: hristelijk onderwijs n Indonesië staat oor enorme opgave AGINA 7: oedsel genoeg, och honger n Oeganda AGINA 9: Verzekering door klachten vernieuwd AGINA 13: Culinaire rubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv- programma's, weeroverzicht. L AVIV (AFP, Reuter) De Roe- e president Ceaucescu wil een doen de vastgelopen onder- igen tussen Israël en Egypte ir de autonomie voor de bezette ien uit het slop te halen. Dit het Israëlische dagblad Ye ll Achronot. correspondent van deze krant - zijn informatie te hebben verno- i van de opperrabbijn van Roeme- Mosje Rosen, die hij in de Poolse Warschau ontmoette tij een congres aldaar over de He- taaL Volgens Rosen be de Roemeense president zijn onlangs met de Amerikaanse Arthur Schneour. Ceaucescu Joodse leider hebben gezegd dat de Palestijnse leider Jasser Ara- j/at bereid is zijn standpunt te ma len aamemers wijzen erop dat de Egyp- iche minister van staat voor buiten- ndse zaken. Boetros Ghali, gisteren de Roemeense hoofdstad is gearri- erd voor besprekingen met Ceau- 5ci Afgelopen zondag sprak een lemeense delegatie met een verte- iwoordiging van de Palestijnse Be- dingsorganisatie. Volgende week ngt de Roemeense leider een drie- igs bezoek aan Jordanië. Tot dus- heeft Begin nog geen uitnodiging i Ceaucescu ontvangen. In Israëli- ie regeringskringen zei men de be lten over een Roemeens vredesini- tief dan ook niet te kunnen beves- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van der Stee (financiën) hoopt vurig dat de werknemers en de mensen met een sociale uitkering volgend jaar een deel van hun koopkracht willen opofferen. Een daling van tenminste anderhalf procent zou „een geweldige bijdrage" leveren aan de oplossing van de sociaal-economische problemen van ons land. aldu.- be windsman. Deze week hervat het kabinet de besprekingen over de rijksbegroting voor 1 1 De windjammers, die deelnamen aan Sail Amsterdam, hebben gisteren in een stromende regen ons land verlaten. Duizenden mensen trotseerden het weer en stonden langs het Noordzeekanaal om de vloot langs te zien trekken. De belangstelling zorgde voor een verkeerschaos in en rondom IJmuiden waar de zeilschepen in de sluizen geschut werden. De toevoerwegen waren voor een groot deel verstopt door stilstaande auto's. De politie sprak van een „gezellige puinhoop". Foto: Erwio Verheijen NEW YORK (Reuter, AP, AFP) President Jimmy Carter heeft zich gisteren op overtuigende wijze verzekerd van de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezin gen van november. De president won met een verrassend grote meerderheid de stemming over het invoeren van een regel, die de afgevaardigden verplicht volgens hun mandaat van de voorverkiezin gen te stemmen. Van de 1989 afge vaardigden die de president tot nu toe achter zich had gekregen rebel leerden er maar 53 op het punt van de „open conventie". Voor dit idee stem den 1390 gedelegeerden. Die triomf betekent ook dat de presi dent de komende nacht met een grote meerderheid zal worden aangewezen als rivaal van de Republikein Ronald Reagan voor de verkiezingen van november. Na het bekend worden van de uitslag van de stemming over „rule F3c" wierp senator Edward Kennedy de handdoek in de ring en besloot hij de strijd om de kandida tuur op te geven. Vooral in het Carterkamp probeert men nu de eenheid in de partij te herstellen. Hamilton Jordan, de cam pagneleider van de president gaf gis teren toe dat dit moeilijkheden zal geven. Er zij nogal wat meningsver schillen over het economische en so ciale beleid maar ook op essentiële kwesties als de dienstplicht en de stationering van de verlaatsbare in tercontinentale MX-raketten. Op het sociaal-economische vlak wordt momenteel gewerkt aan een compromis over Kennedy's werkgele- genheidsvoorstel, dat 25 miljard gaat kosten. Carters medewerkers zouden er voor voelen zich wel achter het plan te scharen maar zonder daaraan het bedrag van 25 miljard te ver binden. Meer nieuws op pag. 7 Vooral de Kennedy-aanhangers weerden zich danig aan het begin van de Democratische conventie.maar het mocht hen niet baten. Van der Stee waarschuwde gister avond in de tv-rubriek Brandpunt van de KRO, dat bij het uitblijven van matiging de financiële klap later zeer hard zal aankomen. Hij doelde vooral op Denemarken, waar een da ling van de koopkracht met vijf pro cent onvermijdelijk is geworden. „Mensen, laten we nu in hemelsnaam even doorpakken, even de tanden op -elkaar zetten om te voorkomen dat dit ook bij ons in de komende jaren gaat gebeuren," zei Van der Stee. WARSCHAU (Reuter) De leiding van de Poolse communistische partij heeft gisteren openlijk toegegeven dat zij kampt met de grootste ar beidsonrust in de 36 jaar van haar regering. In een kennelijke verwijzing naar de groeiende vrees voor een eventuele Russische interventie, ver klaarde een Poolse regeringsfunctio naris dat Polen geheel autonoom is wat betreft de binnenlandse pro blemen. Gisteren staakten de werknemers bij het openbaar vervoer in de Poolse hoofdstad Warschau. Zeker tien remi ses van bussen bleven gisteren dicht, waardoor er bijna geen bussen op straat verschenen. Er waren bespre kingen aan de gang tussen de leiding van het openbaar vervoersbedrijf en de stakingscomitees die werden inge steld met voorbijgaan van de officiële vakbonden. Waarnemers wijzen erop dat dit in feite een erkenning inhoudt van de eigen arbeidersorganisaties. Bij stakingen in diverse andere secto ren van dt Poolse economie hebben de autoriteiten al loonsverhogingen van tien tot twintig procent toege staan. Deze verhogingen worden door de arbeiders noodzakelijk geacht we gens de stijgende voedselprijzen. Er wordt overigens wel gevreesd dat de ze verhogingen weer op het hoofd van de Polen zullen terugvallen, gezien de immense buitenlandse schuld van het land. Een woordvoerder van de Poolse re gering zei dat de stakingen geen we zenlijke veranderingen zullen bren gen in het Poolse beleid. Hij beklem toonde dat de arbeiders alleen om loonsverhogingen vroegen en geen politieke veranderingen eisten, zoals de herinvoering van het particuliere bezit van kapitaalgoederen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Amsterdamse PvdA draagt vandaag haar waarne mend fractieleider Walter Etty (31) voor als kandidaat-wethouder van fi nanciën. Aanvankelijk was fractielei der Pelle Mug de PvdA-kandiaat, maar deze trok zich maandag terug nadat vorige week bekend was gewor den dat hij als particuliere huisbaas de gemeentelijke woonruimteveror dening op een essentieel punt heeft overtreden. De gemeenteraad kiest vandaag de nieuwe wethouder van financiën, een functie die vacant was sinds het vertrek van de PvdA'er Wim Sinnige enkele maanden geleden. Het gisteravond laat genomen frac- tiebesluit om Walter Etty voor te dra gen, staat haaks op het ..zwaarwe gend advies" dat de PvdA-achterban eerder op de avond had gegeven. De gewestelijke vergadering koos name lijk voor het politiek onervaren, maar als deskundig omschreven raadslid Piet Jonker (30). Deze zit nog maar negen maanden in de gemeenteraad. Etty kreeg slechts enkele stemmen minder. De fractie besloot toch de voorkeur te geven aan de politiek wat meer ervaren Walter Etty. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De agent van de rijkspolitie, die op vrijdag 1 augustus in Rhoon bij Rot terdam een 25-jarige Marok kaan met een waarschuwings schot dodelijk verwondde, had volgens het ministerie van justitie zijn pistool niet mogen trekken. Naar de me ning van minister De Ruiter heeft de politieman, die de wegvluchtende Marokkaan wilde aanhouden, zijn vuur wapen niet in overeenstem ming met de geweldsinstruc- tie voor het korps rijkspolitie gebruikt. Het openbaar ministerie gaat na of er tegen de politieman een strafvervol ging moet worden ingesteld, nu het justitieel onderzoek aangeeft dat het vuurwapen ten onrechte is gebruikt. De leiding van het korps rijkspolitie onderzoekt of er disciplinaire maatre gelen moeten worden genomen tegen de 25-jarige wachtmeester. Volgens een woordvoerder van het korps heeft de agent zijn werkzaamheden na de dodelijke schietpartij op 1 augustus gewoon voortgezet. op vrijdagmorgen omstreeks zes uur hebben aangehouden om hun papie ren te controleren. Twee van de bui tenlanders hadden de vereiste papie ren bij zich. De derde, de 25-jarige Chrif Badaoui, wilde of kon geen pa pieren tonen, aldus de minister, en probeerde te ontkomen, toen de agenten hem naar de politiewagen wilden brengen. Controle Uit het voorlopig onderzoek van de rijksrecherche naar de gebeurtenis sen in Rhoon is volgens minister De Ruiter gebleken dat twee agenten van de rijkspolitie drie Marokkanen Volgens het rapport zou Badaoui een van de agenten daarbij hard in de nek hebben geslagen. Een geraadpleegde arts constateerde dat de klap met een stomp voorwerp moet zijn gegeven. Toen de Marokkaan wegrende, trok een van de agenten zijn pistool en loste twee waarschuwingsschoten. „Het gaat om de werkgelegenhi van talloos velen." De minister zou voor volgend jaar het liefst een daling van de koop): i van anderhalf A twee procen' Hij noemde het „ideaal" dit dot-i langs de weg van vrijwillig..eid be reikt kan worden. Van der Stee waag de zich niet aan een uitspraak over de noodzaak van een loonmaatregel, in dien vrijwilligheid een illusie zou blij ken. Een uitspraak van de bewinds man zou het gewenste overleg met. de sociale partners (werkgevers, vakbe weging) ernstig kunnen bemoeilijken. Van der Stee meende juist, dat op deze groepen een dringend beroep gedaan moet worden" om een beetje de pas in te houden." Met instemming wees Van der Stee op het standpunt van voorzitter Groenevelt van de Industriebond FNV, dat behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid voorrang heeft boven handhaving van de koop kracht. Beroerd Uit de opmerkingen van de minister kon opgemaakt worden, dat mogelij- kookde minimumlonen cn de laagste sociale uitkeringen er op achteruit zullen gaan,,,hoe beroerd dat ook is". Eerder had premier Van Agt tot onge noegen van minister Albeda (sociale zaken) gezinspeeld op aantastingvan de sociale minima. Van der Stee wees er gisteravond op, dat uitkeringen en minimumloon de afgelopen jaren „belangrijk sterker zijn gestegen dan het nationaalinkomen." Van der Stee leek niet bereid bepaal de groepen loon- of uitkeringstrek kers te ontzien, bijvoorbeeld met be hulp van een belastingverlaging. Dat zou een „miljardenzaak" worden, een onmogelijke operatie in de ogen van de bewindsman. Voorbeeld Een financieel offer van ambtenaren zou. naar de mening van Van der Stee, als een goed voorbeeld be schouwd worden. „Het beroep op de sociale partners zou je daarmee ver sterken." aldus de bewindsman. Morgen komt het kabinet bijeen om de opgeschorte besprekingen over de rijksbegroting voor 1981 voort te zet ten. De discussie is voorbereid door de ministers die het nauwst betrok ken zijn bij Bestek '81, de bezuini gingsoperatie van het kabinet Van Agt. LOS ANGELES (APi - In tegen stelling tot wat algemeen wordt aangenomen, lopen mannen van middelbare leeftijd die wat aan de dikke kant zijn, geen extra overlij- densrisico. „Iedereen heeft die propaganda jarenlang geloofd," zegt de Amerikaan: professor Ancel Keys, „maar het is voor het grootste deel niet waar." Behalve bij patiënten met te hoge bloeddruk of suikerziekte blijkt een matig overgewicht geen risico factor te zijn, betoogt, de oud- hoogleraar van de universiteit van Minnesota in een hoofdvoor dracht voor de zesde voedingscon ferentie van het. westelijk hal frond. die maandag in Los Angeles begint. De uitspraak geldt alleen voor wat oudere mannen, omdat over jongeren en vrouwen onvol doende gegevens beschikbaar zijn. Keys en zijn medewerkers volgden de statistische gegevens van 12.600 mannen in de Verenig de Staten, Japan en Europa over perioden van tien tot twintig jaar. Behalve voor mannen die echt erg dik zijn. bestaat er geen verhoogd risico voor hartziekten of andere doodsoorzaken die met overge wicht geassocieerd werden. Keys onthoudt zich van een uit spraak over wat „erg dik" precies is, maar volgens andere onderzoe kers is vijf tot tien kilo boven gemiddeld gewicht zelden een pro bleem. Maar dikke mensen met hoge bloeddruk of diabetes moe ten wel vermageren, want beide kwalen lijken met overgewicht te maken te hebben. Terwijl minister Van der Stee onze buikriem bij voor keur anderhalf gaatje nauwer zou willen zien, blijkt dat gezette heren van middelbare leeftijd zich juist wat minder zorgen hoeven te maken over hun levenskansen. Nieuws, altijd weer afwisselend. Boetseerset (Al Boetseerklei mei wil k r. penseeltje WonJi zonde a ovenhard Schroevedraaiersel Grote, kleine en krutsk opscha t .c draaier in eén Handgr. i pje mei omslagmechaniek, v- wtragen Authentiek Slavisch kleedje(C) mei (raai diermoiiet'.AIs onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Bij het tweede schot zou de agent over een stoeprand zijn gestruikeld, zodat hij niet kon zien in welke rich ting het schot ging. Na de schoten liep Badaoui „met onverminderde snelheid" door en verdween, aldus het rapport. Zes uur later werd de man dood aangetroffen in de tuin van een woning in Rhoon. De twee Marokkanen, die getuige zijn geweest van de schietpartij, hebben steeds ontkend dat Badaoui de poli tieagent zou hebben geslagen. De ministers van justitie en binnen landse zaken hebben naar aanleiding van het onderzoek in deze zaak aan de commissies, die de geweldsin- structies moeten aanpassen, ge vraagd de gebeurtenis in Rhoon in hun beschouwingen te betrekken. Maak iemand abonnee op Trouw het ochtendblad met een over tuiging. Lit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: -Giro: Ftostcode en plaats _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. OB Du. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1