Koffie goedkoper in deze krant 'FNV voert een te strak beleid' Damascus dreigt met breuk om Jeruzalem Contract Kies uw kade i Verkiezingen in Zimbabwe ongeldig m Meubelfabriek Or Oisterwijk met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Opklaringen HET WEER Pelle Mug ziet af van collegezetel Twee broers verongelukt Bouwbond wil meer ruimte bij CAO-overleg 'Financieringsfonds moet investeringen in de bouw betalen' Buys eens met Groenevelt over Verwarring over einde Ramadan Naar de 'grote' school Sterrenregen Zwart-witfilm zonder zilver Voormalig legercommandant Walls: Trouw Gezond BezorgTroow een nieuwe abonnee toonaangevend in eiken. Lees een krant met overtmgmg: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 11015 - DINSDAG 12 AUGUSTUS 1980 Van het westen uit opklaringen, maar in de ochtend nog enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer twintig graden. Vrij krachtige en aan de kust krachtige wind uit zuidwest tot west Morgen en overmorgen: Af en toe regen en weinig verandering in temperatuur. Zon op: 06.18 onder: 21.09 Maan op: 09.01 onder: 22.22 WEST-DUITSLAND DM 2.00 ITALIË 900 LIRES - LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze redactie economie AMSTERDAM Morgen gaan de (advies)prljzen van koffie met vijftien cent per pakje van 250 gram omlaag. Dit blijkt uit een mededeling van de Vereniging van Nederlandse Koffiebranders en Theepakkers in Amsterdam. Door die verlaging, komt de adviesprijs van de hoofdsoorten koffie op 4.07 per pakje. De adviesprijs was sinds 20 februari, toen de eerste prijsverlaging van dit jaar werd doorgevoerd, 4,22. De nieuwe prijsverlaging ls een gevolg van de verdere daling van de inkoopprijzen op de wereldmarkt. Sinds de tijd waarop de koffieprijs voor de consument na de grote vorstscha- de van 1975 een recordhoogte van 6,82 per pakje van 250 gram had bereikt, ls de prijs zij het met schommelingen gedaald. Op 22 augustus vorig Jaar was de adviesprijs voor een pakje koffie nog 4,40. Het konsumenten Kontakt zegt in een reactie, dat de prijs van een pakje koffie best nog een dubbeltje méér omlaag had gekund. Tevens oefent deze consumentenorganisatie opnieuw kritiek op de prijzen, die de horeca voor koffie (en andere dranken en spijzen) rekent. Volgens de bestaande prijzenbe- schikking had de koffie in de horeca niet duurder mogen worden, maar het kopje koffie is desondanks gemiddeld twee procent duurder geworden. De overige dranken en spijzen, die op grond van de prijzenbeschlkking met 3'/> procent mochten worden verhoogd, zijn gemiddeld met vijf procent duurder geworden. Het Konsumenten Kontakt vindt dat minister Van Aardenne (economische Zaken) de overtreders zou moeten aanpakken en in de nieuwe prijzenbeschlk king rekening moet houden met het „voorschot" dat de horeca-bedrijven al hebben genomen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Pelle Mug (PvdA) beeft gisteravond besloten zich terug te trekken als kandidaat-wethouder roor het Amsterdamse college van b. en w. Hij heeft besloten zijn functie als gemeenteraadslid tijdelijk op te schorten in afwachting van een on derzoek door het PvdA-bestuur naar de affaire rondom zijn pand aan de Lijnbaans gracht. Meer nieuws op pag. 3 VELDHOVEN (ANP) Bij een ver keersongeluk in Veldhoven zijn zon dagavond laat twee broers uit die plaats om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de zeventienjarige A van Amelsfoort, die ter plaatse over leed, en de veertienjarige O. van Ameisvoort, die gisterochtend in een ziekenhuis is overleden. Het ongeluk gebeurde, doordat de beide jongens met een bromfiets te gen een personenauto botsten. PAGINA 2: Boesak septisch over gesprek met Botha PAGINA 4: Triomfale terugkeer van Gerry Mulligan PAGINA 5: Hoteldieven worden steeds actiever PAGINA 3: Nieuwe kruiskwal kan gevaarlijk zijn PAGINA 7: Tegengaan spreiding kernwapens moeilijk PAGINA 11 Klap in autobranche in najaar verwacht PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv-programma's Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT De federatie bouw- en houtbonden FNV wil af van een te strak, centraal gecoördineerd arbeidsvoorwaardenbeleid, zoals dit tot nu toe door de FNV wordt gevoerd. Volgens voorzitter Bram Buys van de bouw- en houtbonden FNV moet het binnen de FNV mogelijk zijn dat bonden, gezien de problemen ln hun sector, kiezen voor werkgelegenheid boven behoud van koopkracht. Voorzitter Buys kiest daarmee de zij de van de industriebond FNV. Deze bond bracht onlangs de nota „Verder Kijken" uit, waarin de bond, onder leiding van Arie Oroenevelt, stelt dat een tijdelijk koopkrachtoffer moge lijk moet zijn om zo afspraken te maken die de werkgelegenheid in de steeds slechter wordende Nederland se Industrie veilig stellen Verscheidenheid „Een strak, centraal gecoördineerd arbeidsvoorwaardenbeleid ls voor het oplossen van speciale, bedrijfstak ge bonden problemen niet geschikt", zei voorzitter Buys gisteren tijdens de federatieraad van zijn bond in Utrecht. De bonden zullen, aldus Buys, de ruimte moeten hebben om ln hun eigen arbeidsvoorwaardenbe leid op die specifieke problemen ln te spelen. „Een gecoördineerd beleid binnen de FNV dat die ruimte niet geeft is volgens mij bij voorbaat ge doemd te mislukken". Volgens Buys moet deze „eenheid ln verscheidenheid" kunnen, al beseft hij wel dat het gevolgen zal hebben voor de mogelijkheden om elkaar te Van onze soc.-econ. redactie UTRECHT In de Nederlandse eco nomie moet een apart financierings fonds komen waaruit alle investerin gen in de woningbouw worden gefi nancierd. Dat bepleitte voorzitter B. Buys van de bouw- en hout-bonden FNV gisteren op de federatieraad van de bond in Utrecht. Buys deed, met het oog op de zorg wekkende situatie in de bouw, een dringend beroep op de regering om de aanbevelingen over te nemen van de bouwbond die begin Juni aan de be windsman van volkshuisvesting wer den gepresenteerd. Die aanbevelingen waren onder meer tijdelijke verhoging van het woning bouwprogramma. een apart financie ringsfonds om de woningbouw te be talen met eventuele wettelijke ver plichtingen voor pensioenfondsen en dergelijke om geld ln het fonds te vuur ae luugcujiuieucn um euuur 1 1 j. 1 1 i_a. aergeujse om geia in nei ionas ie steunen in de CAO-strijd. Elke bond 10S13X6I1 KOODKTclClÏL beleggen en een betere coördinatie die voor zichzelf beleidsruimte ODeist tussen de diverse departementen bij BAGDAD. BEIROET (AFP, AP, Reuter) De islamieten vieren dezer dagen het einde van de Ramadan, de vasten maand. Er bestaat binnen de islamitische wereld echter on enigheid over het precieze ein de van de vastenmaand. De meeste moslems vierden gisteren het einde al, nadat de Saoedische staatsradio had be kend gemaakt dat een groep geestelijken weer het begin van de wassende maansikkel aan de hemel had gezien. De maan werd zondag al zicht baar, zodat de Ramadan dit jaar maar negentwintig dagen duurde. Zodra de radio van Saoedi-Arabië het verschijnen van de maan had meegedeeld, kondigden ook de radiosta tions in andere Arabische lan den h^t einde van de vasten De geestelijk leider van Irak maakte bekend dat de mos lems eerst vandaag hun vasten mogen beëindigen. Hij liet via het Iraakse persbureau weten, dat er zondag nog geen maan te zien was en dat de vasten de volle dertig dagen moet wor den volgehouden. In Irak is de meerderheid van de moslems sjiiet, evenals in Iran, terwijl in de meeste andere islamiti sche landen soennieten wonen. In Libanon begonnen de soen nieten gisteren weer te eten, terwijl de sjiieten zich nog aan de vasten hielden. Voor heel wat jongens en meisjes in ons land was het gisteren de eerste „Grote-school-dag". Terwijl de nieuwe leerlingetjes al dan niet opgewekt aan de slag gaan, kijken de moeders en enkele vaders afwachtend toe, benieuwd als ze zijn hoe hun zoon of dochter het er er vanaf brengt. DAMASCUS, JERUZALEM (Reuter, UPI, AFP) Syrië zal de diplomatieke betrekkingen verbreken met de landen die hun diplomatieke vertegenwoordigingen in Jeruzalem houden. De twaalf landen die een ambassade in Jeruzalem hebben (daartoe behoort ook ons land) krijgen een maand de tijd om hun vertegenwoordiging te verplaatsen. die voor zichzelf beleidsruimte opeist zal zich ten volle daarvan bewust moeten zijn, aldus Buys. Hij stelde met nadruk dat minder strakke coör dinatie niet betekent, dat Iedere bond nu maar op eigen houtje de CAO- onderhandelingen moet Ingaan. „Alle bedrijfstakken zullen het ko mende Jaar al geconfronteerd worden met dezelfde problematiek van ver zwaring van de premielasten voor de sociale venekeringen. Ook degene, die niets voelt voor loonmatiging ten behoeve van werkgelegenheid, zal toch moeten kiezen. Enerzijds voor de mogelijkheid om deze lastenver zwaring af te wentelen op anderen, anderzijds voor de mogelijkheid ook de werkenden een bijdrage te laten leveren ln deze toeneming van kos ten. In het eerste geval zullen de mensen met een uitkering hoogst waarschijnlijk de rekening gepresen teerd krijgen en ln het laatste geval zal die keuze gevolgen hebben voor de koopkracht van de werkenden. In deze zaken zou binnen de FNV bij voorkeur een gezamenlijk standpunt ingenomen moeten worden", aldus voorzitter Buys. den van het sociaal-economische de- presslegebied". Het standpunt is niet in goede aarde gevallen bij enkele FNV-bonden, waaronder de voe dingsbond FNV. Het FNV-bes tuur ls nu bezig met een beleidsmodel uit te werken waarin beide partijen zich kunnen vinden. Vice-voorzitter Wlm Spit van de FNV liet vorige week al weten dat het de bedoeling is ln het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid meer ruimte te scheppen voor de aan pak van speciale bedrijfstakgebon den problemen. Gisteren werd ook duidelijk dat de bouwbonden vast zullen houden aan hun CAO-elsen. Vooral een verbete ring van de loonstructuur ln de bouw staat hoog genoteerd. De vakbonds onderhandelaars kregen van de fede ratieraad de opdracht tijdens de ko mende CAO-onderhandellngen een vast en gegarandeerd minimum inkomen te eisen. Dit zou dan in de plaats komen van het huidige basis- loon en de toeslagen. hun bouwuitgaven. Voorzitter Buys vreesde dat bij ongewijzigd beleid het werkloosheidscijfer in de bouw deze winter op zal lopen tot 55.000. Ook voorzitter Van Eijkelenburg van het NCW. de christelijke werkgevers, liet zich afgelopen weekend uit over de zorgwekkende toestand in de bouw. De regering zou het voor beleg gers aantrekkelijker moeten maken om geld ln de bouw van hulzen te Investeren, aldus de NCW-voorzltter. Ook zou de prijs van de woningwet woningen omlaag moeten. Het aantal woningwetwoningen moet omhoog en niet worden Ingekrompen zoals sommigen dat binnen de regering wil len, aldus Van Eijkelenburg. SAN SALVADOR De bevolking van El Salvador heeft massaal voed sel en andere levensbehoeften inges lagen ln afwachting van de algemene staking waartoe is opgeroepen door het revolutionaire democratische front (FDR), waarin alle oppositiebe wegingen zijn verenigd. Beambten De Unie BLHP (beambten, leidingge vend en hoger personeel) heeft zich achter de Industriebond FNV ge schaard, die eerst werkgelegenheid en dan pas handhaving van de koop kracht voorstelt. Dit standpunt van de Industriebond FNV ls volgens de Unie BLHP „een zonnestraal temid- Syrië en Jordanië voegden zich giste ren bij het groeiend aantal Arabische landen dat met maatregelen dreigt na het besluit van het Israëlische parlement op 30 juli, om Jeruzalem uit te roepen tot de ongedeelde, eeu wige hoofdstad van Israël. Die dreige menten leken zich aanvankelijk te* richten tot die landen die Jeruzalem als zodanig zouden erkennen Het dreigement dat de regering in Da mascus nu heeft geuit is scherper omlijnd en wijst op te verwachten concrete stappen in de nabije toe komst. De Nederlandse regering heeft zich tot dusver steeds op het standpunt gesteld dat de ambassade in Israël blijft waar ze is, maar ze betreurt de uitroeping van Jeruzalem tot eeuwige hoofdstad van Israël. den, die hun ambassade naar de heili ge stad zouden overplaatsen en die Jeruzalem erkennen als hoofdstad van de zionistische entiteit" (Israël). In Arabische kringen verluidt, dat de Arabieren van plan zijn ook maatre gelen tegen de Verenigde Staten te nemen als dit land in de Veiligheids raad van de Verenigde Naties zich zou verzetten tegen een veroordeling van Israël in verband met de uitroe ping van Jeruzalem tot eeuwige en onverdeelde hoofdstad van Israël Brieven Neem mee Jan, je kunt nooit weten. De Egyptische president Sadat stuurt morgen een brief aan de Israë lische premier Begin naar aanleiding van een eerdere brief van Begin over de kwestie van de inlijving van Oostr Jeruzalem. In die brief, waarvan de tekst gisteren officieel is bekend ge maakt. staat dat Jeruzalem de eeuwi ge hoofdstad van Israël moet blijven en dat de nederzettingen op de bezet te Westelijke Jordaanoever daar zul len blijven. Uit de brief blijkt duide lijk dat de kwestie Jeruzalem niet voor onderhandelingen vatbaar is, zoals eerder werd gesuggereerd. Des ondanks dringt de Israëlische pre mier bij Sadat aan op een spoedige hervatting van de autonomiebespre- kingen. De moefti van Libanon, de hoogste religieuze autoriteit van de soennie ten in dat land, heeft opgeroepen tot een islamitisch-christelijke conferen tie over Jeruzalem. Hij deed dit in een preek ter gelegenheid van het einde van de Ramadan. Hij sprak de hoop uit dat het Vaticaan de recente Jeru- zalem-wet zal veroordelen. Syrië heeft om een spoedbij eenkomst van de Arabische Liga gevraagd om Arabisch beraad mogelijk te maken over „het verbreken van de economi sche en diplomatieke betrekkingen met die landen die in het verleden hun ambassade in Jeruzalem vestig- LONDEN (AFP) Het Britse fotografische bedrijf Ilford heeft een zwart-witfilm ont wikkeld, die negatieven ople vert zonder zilver. Daar was al geruime tijd nog op meer plaatsen aan gewerkt; de laat ste jaren des te harder naar mate de prijs van zilver, met het goud mee, tot ongekende hoogten steeg. Ilford, tegenwoordig een doch terbedrijf van het Zwitserse chemieconcern Ciba-Geigy, begint de verkoop volgende maand in West-Duits land, na het nieuwe produkt te hebben gepresenteerd op de „Photoki- na" in Keulen, de internatio nale tentoonstelling van film en fotoapparatuur. Voor het fabriceren van de film zelf wordt nog wel zilver gebruikt, aldus Ilford, maar het materiaal kan bij het ont- wikkelproces volledig worden teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Het beeld wordt ge vormd door „diverse kleur- - stoffen". Bij de huidige zwart- witfilm wordt de zwarting veroorzaakt door microsco pisch kleine zilverkorreltjes die in de film zijn achterge bleven. LONDEN (Reuter, AP, AFP) Peter Walls, de voormalige commandant van het leger van Zimbabwe, voor en na de onafhankelijkheid, heeft na de verkiezingen van begin dit jaar die Robert Mugabe aan de macht brachten de Britse regering gevraagd die verkiezingen „ongeldig" te verklaren. Londen is daar niet op Ingegaan. In een vraaggesprek voor de BBC televisie zei de 56-jarige generaal gis teravond bitter dat hij geen enkele reactie gehad heeft. „Ik zal haar dat nooit vergeven. Ik had toch in elk geval een beleefdheidsbriefje kunnen krijgen," merkte hij op over premier Margaret Thatcher. Zijn voorstel aan haar was het verkiezingsresultaat te verwerpen op grond van verscheide ne factoren en vervolgens het land in de vorm van een raad van ministers een bestuur op te leggen. „Het was een poging alle zaken samen te vat ten die we lange tijd Lord Soames (de voormalige Britse gouverneur van toen nog Rhodesië) en zijn staf heb ben geprobeerd duidelijk te maken." Oeneraal Walls die nog steeds in Zim babwe woont en voor het eerst na zijn verrassende aftreden als chef van de strijdkrachten een vraaggesprek weggaf, zei dat Mugabes overwinning het resultaat was van intimidatie. „Ik val dat Mugabe niet uitzonderlijk zwaar. Ik denk dat iedere Afrikaanse leider vla zijn aanhangers gebruik maakt van intimidatie en hij was daar beter in dan de anderen." Walls merkte ook op dat hij heeft overwo gen een blanke staatsgreep tegen Mu gabe te lelden. Een nieuwe burgeroor log, meent hij, is niet zo zeer waar schijnlijk als „mogelijk". Britse functionarissen hebben in een reactie op Walls uitlatingen meege deeld dat Thatcher inderdaad een boodschap heeft ontvangen. De pre mier heeft het antwoord „gesproken" over laten brengen door het kantoor van de gouverneur. Walls kreeg daar bij te horen dat er geen grond was voor een onwettigverklaring en dat de verkiezingen zo vrij en eerlijk wa ren geweest als onder de gegeven omstandigheden mogelijk was. „Handtekening graag op de stippellijn, de mijne er naast Prima, Zeg eens Aaa. Goed zo. Nu even diep zuchten. Nog eens. Juist Ja."De nieuwe arts-patiënt verhouding. Rechten en plichten contractueel vastleg gen, vindt de Raad Volksgezondheid. Wat hkd die re latie? Boetseerset (A) Authentiek Slavisch BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en kJeedje (C) penseelde. Wort, zonder oven mc| d,crmolld A|„ ,)nder. n .4 .mi legger o 1 voor desier Schroevedraaierset (B) 4 Houten eierdopies (D) Grote, kleine en kruiskopschroeve- I1? draaier in één. Handgreepje met °,p Wankhouien hang- omslagmechaniek voor euro gemak P garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres. Postcode en plaats: -Giro: _Tel.: ADVERTENTIE £4 Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB DD (aankruisen a u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1