Eindelijk premier in Iran Kfcsuwkado Rotterdam wil haven veilig maken Pand ontruimd met hoogwerker Anti-westerse betogingen alom met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER 'Titanic' eind van een illusie Noord-Holland kampt opnieuw met noodweer Strenge maatregelen voor combinatietankers <*as?i BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Lees een krant met overtuiging: TrOUW I Barnard blijft een creatief 'woordbeest' Geen geld voor landschapsparken Eerste vrouwen bij mobiele eenheid Verdachte epidemie in de Sowjet-Unie Carter onverbeterlijke optimist Vil D\l/ ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 VS: gifgassen in Afghanistan en Indo-China Krakers bieden geen verzet Lijk geïdentificeerd Studenten hebben er vaak werk bij Trouw H S 38STE JAARGANG NR 11013 - ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1980 Droog weer en zonnige perioden. Middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Matige zuidoosten wind windkracht drie tot vier. Morgen en overmorgen: Droog en vrij zonnig Later meer bewolking. Middagtemperatuur omstreeks 22 graden. Zon op: 06.13/06.14 Maan op: 05.44/06.50 onder: 21 13/21.11 onder: 21.06/21.35 Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (Ie post) in ons bezit zijn. Inlichtingen tel.: 020-913456 tst. 794 WEST-DUITSLAND DM2.00 - ITALIË 900 LIRE - LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 11: PAGINA 13: PAGINA 17: Iraanse studenten houden zich krampachtig: vast aan de hekken van Vaticaanstad, terwijl de Italiaanse politie hen daar weg wil halen. De studenten betoogden tegen de arrestatie van landgenoten in Engeland en de Verenigde Staten. fundamentalistische lijn van zijn par tij naar voren kwam. Hij verklaarde daarbij tegenstander te zijn van een coalitieregering. „Het kabinet moet uitsluitend bestaan uit volgelingen van Khomeini," zo citeerde Moskou. Nu zijn de betrekkingen tussen Iran en de Sowjet-Unie op het ogenblik gespannen. Teheran heeft gedreigd de ambassadeur uit Moskou terug te roepen, als de Sowjet-Unie doorgaat met het leveren van wapens aan Irak, die worden gebruikt voor aanvallen op Iran. De Iraanse ambassadeur in Moskou, Mohammed Mokri, beschuldigde de Sowjet-Unie er ook van op de hoogte te zijn geweest van het anti-Iraanse complot dat onlangs in Irak werd ontdekt. De bedoeling was Khomeini te vermoorden. Tal van personen die bij het complot betrokken waren zou den inmiddels terecht zijn gesteld. Nog moeilijker dan met de Sowjet- Unie, ligt de Iraanse verhouding met de Verenigde Staten. Iraanse studen ten, die na een aanhouding van een paar dagen werden vrijgelaten, blij ven anti-Amerikaanse betogingen houden, waarbij Amerikaanse vlag gen worden verbrand en „lang leven Khomeini" wordt geroepen. Ook gis teren moesten woedende Amerika nen weer door de politie in bedwang worden gehouden. Ook bij de Ameri kaanse ambassades in Beiroet en Ma nila werd betoogd. Op de Filippijnen werden dertien studenten aangehou den. Op het Sint Pietersplein in Ro me werden ongeveer 25 jongeren ge arresteerd, die een demonstratie hiel den uit protest tegen de aanhouding van Iraanse studenten. De betogers, die zich probeerden vast te houden aan de hekken van de St. Pieter, werden één voor één weggesleept en met overvalwagens afgevoerd. In Groot-Brittannië gaat de honger staking van de 68 Iraniërs die maan dag tijdens een betoging voor de Amerikaanse ambassade in Londen werden aangehouden, onverminderd voort. Drie van hen zijn inmiddels naar een ziekenhuis overgebracht, Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het gemeentelijk havenbedrijf in Rotter dam wil strengere veiligheidsmaatregelen voor het laden en lossen van zogenoemde combinatietankers. De laatste tijd zijn er, aldus het havenbedrijf, veelvuldig gevaarlijke situa ties ontstaan bij het laden en lossen van dit soort tankers, waarmee zowel olie als erts en andere bulkprodukten worden vervoerd. Door een gasdeskundige aan te stel len, kan volgens het havenbedrijf de veiligheid bij het laden en lossen van deze tankers verbeterd worden. Deze moet voordat begonnen wordt met het werk de atmosfeer in de verschil lende ruimen van het schip controle- en vaste stoffen, maar bij het lossen van droge lading wordt zo zwaar ma teriaal gebruikt zoals grijpers en bull dozers, dat daarbij beschadigingen kunnen ontstaan aan de schotten tussen de verschillende ruimen en tanks. Het toestromen van explosie ve dampen vanuit de tanks kan dan het gevolg zijn, met alle explosiege vaar vandien. ren, zodat tijdig maatregelen geno- men kunnen worden bij explosiege- Waarborg vaar. Combinatietankers zijn weliswaar speciaal geschikt gemaakt voor het vervoer van brandbare vloeistoffen Behalve het aanstellen van een gas deskundige wil het Rotterdamse ha venbedrijf ook de havenverordening zodanig aanpassen, dat gewaarborgd wegens hun slechte gezondheidstoe stand. De voormalige Iraanse premier Sjau- poer Bakhtiar heeft de oprichting aangekondigd van een nationale ver zetsbeweging van Iran. Volgens een namens hem uitgegeven verklaring wordt de Iraanse beschaving be dreigd door een „kliek onwetende pseudo-geestelijken, die hongeren naar macht". Bakhtiar sprak van een rampzalig economisch beleid, de rechtsonzeker heid gisteren werden weer tien mensen geëxecuteerd en de slaver nij waarin de vrouwen zijn komen te verkeren. De anti-Khomeini-verkla- ring is volgens medewerkers van Bakthiar ook in Iran uitgezonden, via een radio-station „ergens in het Midden-Oosten Schroevedraaierset (A) Groie. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlègger of voor de sier. zandlopertje als garantie voor zacht gekookte wordt dat er bij het laden en lossen in de omgeving van het schip geen brandbare gassen zijn. Pas als de gasdeskundige gezegd heeft dat de werkomgeving veilig is, mag begon nen worden met het los- en laadwerk. Verder wil het havenbedrijf dat com binatietankers alleen nog maar ko men te liggen op een door te haven dienst aangewezen plaats. De voor stellen van het havenbedrijf zijn tot stand gekomen na overleg met de scheepvaartinspectie, de havenar beidsinspectie, de vereniging van Rotterdamse cargadoors en een aan tal betrokken bedrijven. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Adres: Plaats: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode:. .Giro: Postcode:. -Tel.: I Ik kies voor kado PA PB PC PD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam PAGINA 15: De aanwezige krakers mochten het pand ongestoord verlaten. Tegen hen is geen proces-verbaal opgemaakt. Aangehouden werd wel een 32-jarige man, die volgens de politie bij de afzettingen in de omgeving van het pand de openbare orde verstoorde. Ook een van de krakers die tijdens de ontruiming het pand via een ernaast gelegen huis verliet, werd aangehou den. De twee mannen zijn later vrij gelaten. Meer nieuws op pag. 6. PAGINA 15: PAGINA 19: HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere. 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 TEHERAN (AFP, AP, Reuter, UPI) Het Iraanse parle ment heeft de vroegere minis ter van onderwijs Mohammed All Rajai aangewezen als de nieuwe premier van het land. De beslissing werd genomen met 107 tegen 155 stemmen. De uiteindelijke benoeming moet worden gedaan door president Bani Sadr, maar dat lijkt na de uitspraak van het parlement niet veel proble men meer op te leveren. De benoeming kan de weg vrijmaken voor een discussie over het lot van de Amerikaanse gijzelaars in Iran. Iraanse studenten hebben gisteren in de hele wereld betoogd tegen de Vere nigde Staten en Groot-Brittannië, en tegen de Israëlische bezetting van Arabisch gebied. Iran had gisteren uitgeroepen tot „dag van Jeruzalem", maar die oproep vond in de rest van de islamitische wereld weinig gehoor. De Iraanse president Bani Sadr had eerder al gezegd dat Rajai één van de veertien kandidaten was die hij als premier had voorgesteld, en dat hij een goede kans maakte. Als reden waarom hij zich zo afwachtend heeft opgesteld wat betreft de benoeming van een nieuwe premier noemde Bani Sadr, de „ziekte van de imam" (aya tollah Khomeini), en het feit dat hij hem „niet nodeloos ongerust had wil len maken". Bani Sadr hekelde lieden die een conflict tussen hem en de ayatollah suggereren. „Zo'n conflict is er niet". Eind Juli trok Bani Sadr de benoe ming van het gematigde hoofd van politiek, Mostafa Mir Salim, als pre mier in, wat werd beschouwd als eén concessie aan de Islamitische repu blikeinse partij. Het is niet goed dui delijk of Rajai dichter bij Bani Sadr of bij de meer radicale islamitische partij staat. Hij is wel lid van die partij, en heeft laten weten het pre mierschap als een „religieuze plicht" te beschouwen. Radio-Moskou haalde nadrukkelijk een interview van Rajai met het Iraanse persagentschap PARS aan, waarin deze als een volgeling van de ADVERTENTIES /tTÏÏA\ verzekeringen Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Zware regenval en blikseminslag hebben gistermorgen voor de tweede maal binnen een week de kop van Noord-Holland overlast bezorgd. Vele straten kwamen blank te staan en het verkeer ondervond vertragingen. Het noodweer begon omstreeks zeven uur en duurde tot negen uur. Veel mensen kwamen te laat op het werk, omdat het treinverkeer tussen Scha- gen en Den Helder lam werd gelegd door blikseminslag in schakelsta- tlons van de spoorwegen. Doordat straten en wegen hier en daar blank stonden konden ook geen bussen worden ingezet om mensen te vervoe ren. Ook de rijksweg naar Leeuwar den kwam ten zuiden van Den Oever onder water te staan. In Den Helder viel zoveel regen dat het water ln de straten twintig tot vijftig centimeter hoog kwam te staan. De politie sloot een aantal straten af voor verkeer. De brand weer was tot in de namiddag bezig met het leegpompen van ondergelo pen kelders, garages en boxen. Volgens een woordvoerder van de ge meente Anna Paulowna viel er in drie kwartier tijd bijna 60 millimeter re gen. Het rioleringsstelsel ln het dorp Breezand kon dit niet verwerken zo dat vrijwel alle straten onder water kwamen te staan. In 't Zand, gemeen te Zljpe, stortte het dak van een hout handel in als gevolg van de bliksem inslag. WASHINGTON (Reuter, AFP, AP) Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken zegt over bewijzen te beschikken volgens welke „het zeer waarschijnlijk" is dat de Sowjet-Unie in Afghanistan en het Vietnamese leger in Laos en Cambodja gebruik maken van chemische wapens. Was hington wil dat de Verenigde Naties een onderzoek instellen. Volgens een lijvig rapport van het Amerikaanse; ministerie, gebaseerd op een maandenlang onderzoek, wordt er in die landen gebruik ge maakt van gifgas en zenuwgas, dat soms dodelijk is. De Sowjet-Unie, de Laotiaanse rege ring in Vientiane en Vietnam hebben het gebruik van chemische wapens ontkend. In Washington maakt men zich tevens zorgen over Ethiopië, waar in de strijd tegen de Eritrese bevrijdingsbewegingen ook chemi sche wapens zouden zijn ingezet. Volgëhs het rapport, dat 124 pagina's telt, zijn de afgelopen jaren in Laos tussen de 700 en duizend leden van de Hmong-bergstammen door dodelijk gas om het leven gekomen. Het rap port zegt dat Amerika in de oorlog in Vietnam nooit gifgassen heeft ge bruikt, maar wel een vorm van traangas. Volgens de conventie van Genève over het oorlogsrecht is het gebruik van chemische wapens verboden. Zo wel de Verenigde Staten als de Sow jet-Unie hebben deze conventie on dertekend. Met behulp van de Haagse brandweer kon de bovenverdieping van het kraakpand worden bereikt. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De Haagse politie heeft gisteren met behulp van een hoogwerker van de brandweer een zwaar gebarrica deerd pand aan de Eikstraat ontruimd. De ongeveer dertig in het huis aanwezige krakers boden geen veizet. Het veertien kamers tellende pand, dat in februari was gekraakt, had volgens een uitspraak van de Haagse rechter al op 27 juli ontruimd moeten zijn. Veel van de oorspronkelijke kra kers waren er de afgelopen weken uitgetrokken. Hun plaats was ingeno men door de 'harde kern' van de Haagse krakersbeweging, die het huis onder meer door het metselen van betonnen muren achter de toe gangsdeuren had gebarricadeerd. Dit uit protest tegen het feit dat het pand aan het woningbestand wordt onttrokken. Er zal een kantoor in worden gevestigd. Ondanks de gebarricadeerde ramen en het ontploffen van rookbommen wist de politie de begane grond en de eerste etage van het pand betrekke lijk snel in bezit te krijgen. Toen bleek dat de bovenste etage niet 'te nemen' viel, werd de hulp van een hoogwerker ingeroepen, waarna de ontruiming snel zijn beslag kreeg. GRONINGEN (ANP) Het zaterdag in de Noordzee boven Schiermonnik oog aangetroffen lijk is geïdentifi ceerd. Het slachtoffer is de 22-jarige J. C. Nuchteren uit Utrecht. De jon gen sloeg op 16 juli overboord van een zeiljacht en werd sindsdien vermist. ADVERTENTIE STOP DE RAZZIA'S STOP DE ILLEGALE ARBEIDS PLAATSEN STOP UITZETTING SLACHTOFFERS 1 NOVEMBER-WET Steun de gezinnen thuis: Postgiro 375917 t.n.v. Mr. J. H. Zegers o.v.v. „gezinnen", Zaandijk Steun de aktie tegen de 1 nov.-wet: Postgiro 4424930 t.n.v. Het Platform o.v.v. „nieuwe wet", Amsterdam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1