Tutu optimistisch na gesprek met Botha Molotov-cocktail in Tweede Kamer 'Begin wil over Jeruzalem praten' Veel doden door cycloon Allen Wind Kïesuwkado i Politie Utrecht gaat beter surveilleren Zuid-Afrika ziet ernst van situatie in In deze krant Jazzfestival met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER Spoorwegen kunnen met aanleg van Flevolijn beginnen Buti: de kloof is nog erg diep Israëlische kranten suggereren Dverheid koopt olie in op vrije markt deMeervaart Amerika moffelde risico kernproeven opzettelijk weg GARAGE GRUNO B.V. Trouw Draait lekker I Bezorg Tiroaw een nieuwe abonnee I Lees een krant met overtuiging: 7/IOf/lV j Trouw 38STE JAARGANG NR 11012 - VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1980 Veel bewolking en voornamelijk in de ochtend af en toe regen. Middagtem- peratuur ongeveer negentien graden. Matige naar richtingen tussen noord oost- en noord draaiende wind windkracht vier in de middag aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig toenemend tot windkracht zes. Morgen en overmorgen Droog en vrij zonnig Middagtemperatuur ongeveer 21 graden Zon op: 06.11 onder: 21.15 Maan op: 20 31 onder: 04.41 WEST-OUITSLANO DM 2 00 - ITALIË 900 LIRE LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT door Hennie Serfontein PRETORIA Bisschop Desmond Tutu, de secretaris generaal van de Zuidalrikaanse raad van kerken (SACC) heeft zich gisteren na een ontmoeting van 26 kerkelijke leiders met premier Botha en andere leden van de regering optimistisch uitgelaten. Tutu zei de besprekingen te zien als het gunstigste teken in de laatste dertig jaar. De werkkamer van mevr. Müller-Van Ast (PvdA) na de blussings- werkzaamheden. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een molotov-cocktail heeft gisterochtend vroeg lichte brandschade aangericht in het ge bouw van de Tweede Kamer op het Binnenhof. De brandbom werd naar binnen gegooid in de werkkamer van het PvdA-Kamerlid mevr. Müller- Van Ast. Een tweede molotov-cock tail die niet tot ontbranding was ge- komen, werd tijdens het blussings- 'r werk gevonden eveneens in de buurt van een werkkamer van de PvdA. Van de daderfs) ontbrak gisteren nog elk spoor. Ook over het motief tastte de Haagse politie gisteren in het duis- ter. Er was volgens een politiewoord voerder nog geen enkele aanwijzing gevonden dat de aanslag verband zou houden met de activiteiten van me vrouw Müller of haar partij. De brandbom werd ter hoogte van Binnenhof 5-7 op de benedenverdie ping naar binnen gegooid. Een voor bijganger merkte de brand omstreeks tien voor vier op en waarschuwde de politie. Deze wist al snel het vuur met brandblussers te bedwingen. De Haagse brandweer verrichtte het na- blussingswerk. De schade in de werkkamer van me vrouw Müller-Van Ast bleef beperkt tot het raam, de gordijnen en een stuk behang. Ds. Sam Buto, de zwarte gere formeerde voorzitter van de SACC liet zich vooizlchtiger uit. Hij stelde vast dat de kloof tussen de regering en de kerken zeer diep, zo niet on overbrugbaar, is. De regerlnedelegatle omvatte naast de premier de mlnlaters van bulten- landse zaken, werkgelegenheid. Justi tie en politie. ZIJ werden bijgestaan door de hoofden van leger, politie en geheime dienst onder wie generaal Magnus Mal an. Van regeringszijde werd de kerklei ders te verstaan gegeven dat zij niet konden doorgaan met oproepen tot terugtrekking van buitenlandse in vesteringen uit Zuid-Afrika. De dele gatie van de SACC legde aan de rege ring een plan voor om te komen tot een nationale conventie, een consul tatie van alle politieke leiders van het DEN HAAG Minister Tuijnman (verkeer en waterstaat) heeft de Ne derlandse Spoorwegen toestemming gegeven om met de aanleg van de Flevospoorlijn te beginnen. Deze lijn zal gaan lopen tussen Amsterdam en Almere. en wat het eerste gedeelte betreft naar verwachting in 1987 ge reed zijn. Lelystad zal dan vermoede lijk een jaar later per trein bereikbaar zijn. land, inclusief diegenen die nu nog gevangen zitten. Vervolg Premier Botha stelde voor dat het gesprek nog dit jaar voortgezet zou worden, zodat de punten die nu ter tafel kwamen meer in detail bespro ken zouden kunnen worden. De ker kelijke leiders gingen niet in op een voorstel van Botha om een bezoek te brengen aan het front in Noord-Nami- blë, omdat zo'n bezoek opgevat zou kunnen worden als steun aan de rege- rlngspolitiek. De ontmoeting van gisteren, de eer ste van deze aard in negen jaar, wordt gunstig beoordeeld, omdat premier Botha zijn voorwaarden voor deze bespreking niet heeft herhaald. Alge meen wordt dit gezien als een teken dat de regering de ernst van de situa tie inziet. Premier Botha noemde de ontmoe ting na afloop „open, duidelijk en hartelijk". Verder wilde hij niets over het gesprek kwijt. In de kerkelijke delegatie ontbrak uiteraard de blan ke Nederduitse gereformeerde kerk, die geen lid is van de raad van ker ken. De ontmoeting kwam tot stand op initiatief van de SACC nadat in juni in en rondom Kaapstad 32 men sen bij rellen waren omgekomen. Het was gisteren precies een jaar ge leden dat premier Botha in een rede die grote aandacht trok Zuid-Afrika opriep „zich aan te passen of te ster ven", waarmee hij grote politieke ver wachtingen schiep. Meer nieuws over het gesprek op pagina 2 PAGINA 2: Gereformeerde zendingsbond let ook op eigen land PAGINA 3: 'Viewdata geen monopolie van de PTT' PAGINA 4: Nieuwe films PAGINA 9: Somalië bedreigd door hongersnood PAGINA SPORT: Mensen in de sport PAGINA ECONOMIE: KLM maakt geen winst meer PAGINA SERVICE: Toerisme, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzicht CAIRO, TEL AVTV (Reuter, AFP, AP) Vandaag krijgt de Egyptische president An war Sadat het antwoord van premier Menachem Begin van Israël op Sadats verwijten dat Israël het vredesproces in het Midden-Oosten ernstig ver stoord heeft. Volgens Israëli sche kranten staat er in Be gins brief dat Israël bereid is over de status van Jeruzalem verder te praten. De brief telt vijftien kantjes en werd verstuurd nadat Sadat de onderhan delingen tussen Egypte en Israél over de Palestijnse autonomie opschortte. Sadat schortte die onderhandelingen op nadat het Israëlische parlement een wet had aangenomen, waarin staat dat Jeruzalem de eeuwige en ondeelbare hoofdstad is van de staat Israël. Volgens de Arabieren is Oost-Jeruza- lem bezet gebied en moet Israël er zich uit terug trekken. Dat vindt Sa dat ook en in zijn boodschap aan de Israëlische premier eiste hij dat er in hei kader van de besprekingen over de Palestijnse autonomie ook over Jeruzalem gepraat moest kunnen worden. Israëlische kranten meldden gisteren dat het antwoord van Begin was uit gelekt en dat Begin in zijn brief inder daad zijn bereidheid toont verder te praten over de status van Jeruzalem. De brief kwam eergisteren al in Cairo aan, maar kon niet aan Sadat over handigd worden omdat die zich voor gebed en bezinning had teruggetrok ken in de Sinal-woestijn. ontwerpresolutie te steunen, zo maakte het Egyptische dagblad Al Achram bekend. Het blad wees daar bij op een gesprek tussen de Ameri kaanse ambassadeur Atherton en de Egyptische onderminister van bui tenlandse zaken, Boutros Ghali. die deze zaak woensdag zouden hebben besproken. Het Israëlische ministerie van buiten landse zaken heeft gisteren bekend gemaakt dat Israël via „niet-officiële kanalen" beslag heeft weten te leg gen op een copie van een aantal ge heime Al Fatah-resoluties waaruit blijkt dat er niets over blijft van een gematigde houding van PLO-leider Arafat. Arafat zou in Beiroet tegen de voorzitter van de Europese minister raad. Gaston Thorn hebben gezegd dat de Palestijnen tevreden zouden zijn met een eigen staat in de thans door Israël bezette gebieden. Maar in de Fatah-resoluties staat volgens het Israëlische ministerie dat het doel van de beweging is de bevrijding van Palestina en de liquidatie van de zio nistische entiteit op politiek, econo misch, militair, cultureel en ideolo gisch gebied. Meer nieuws staat op pag. 13. MEXICO (AP. AFP) Een .wervelstorm, die de naam Al len heeft gekregen, jaagt nui ■al vijf dagen door het Carai- Disch gebied en heeft in die tijd zeker aan 71 mensen het leven gekost. Ook de materië le schade die de storm nu al heeft aangericht is aanzien lijk. Mexico heeft tweeduizend man per soneel van de booreilanden in de Golf van Mexico gehaald. Toeristen zijn leëvacueerd uit de kustgebieden, zo- rel in Mexico als in de Verenigde Itaten. Bij de evacuatie van perso neel van Amerikaanse booreilanden Voor de kust van Louisiana is een helikopter met dertien mensen aan boord vermist geraakt. In de afgelopen dagen heeft .Allen" 'e Cuba. Haïti, Jamaica, de Domini caanse Republiek en een deel van de kleine Cayman eilanden getroffen. Het is mogelijk dat de wervelstorm nu afkoerst op het Mexicaanse Bfchiereilandn Yucatan, maar zeker is 'dat niet. Zelfs deskundige weersvoor- gelijke orkaan. Zoals de situatie er nu •pellers hebben veel moeite bij het uitziet, kan „Allen" overal aan land Jrerekenen van de koers van een der- gaan, van Mexico tot aan Louisiana, - aldus een Amerikaanse weerman. Deining Een stevig hoge-drukgebied boven het zuid-oosten van de Verenigde Staten lijkt er vooralsnog voor te zorgen dat dit land van de rampen die een dergelijke wervelwind mee brengt, gevrijwaard blijft. Met windsnelheden van 270 kilome ter per uur, een luchtdruk van 912 millibar is „Allen" een bijzonder krachtige cycloon, zelfs krachtiger dan de afgelopen 45 jaar is voorgeko men. Een dergelijke wervelwind heeft overigens steeds warm water nodig om op volle kracht te blijven woeden, wat in de Golf van Mexico volop voor handen is. Komt de cycloon boven land, dat zeker 's nachts kouder is dan de zee, dan verliest hij snel aan kracht. Hetzelfde doet zich voor als de storm in koudere zeegebieden ver zeild geraakt. De intensiteit van deze wervelstorm wordt in verband ge- De wervelstorm Allen, die ook het noordelijk deel van Jamaica trof, vernielde huizen en veegde sommige woningen zo maar de zee in. Terugkerende bewoners treffen alleen een bouwval met wat omringend puin aan. bracht met de enorme hittegolf die Amerikaanse continent heeft voorge- zich de afgelopen maanden op het daan. INTERNATIONAAL mo*uc8E2siiaïHa Van een onzer verslaggevers UTRECHT De Utrechtse politie wil binnen twee jaar een grotere bij drage leveren aan het welzijn van de burgers. Daarom staat er een grondi ge reorganisatie voor de deur. De surveillancedienst krijgt meer taken en later ook meer mensen. Dit blijkt uit het „Beleidsplan 1980 1982" van de Utrechtse politie, dat het resultaat is van vier jaar zoeken naar een nieuwe aanpak van het werk. Uitgangspunt daarbij was, dat de politie naast een handhavende en hulpverlenende taak, steeds meer een signalerende en adviserende functie krijgt Bij de surveillanc^dienst-nieuwe-stijl wordt er naar gestreefd een beter contact met het publiek te krijgen en beter te zorgen voor rust en orde in de woonwijken. De surveillancedienst zal gaan bestaan uit medewerkers die in principe het uitgebreide takenpak ket aankunnen. Om hen vertrouwd te maken met de bestrijding van de kleine criminaliteit worden vier erva ren rechercheurs naar de dienst over geplaatst. In een later stadium wordt de sterkte van de surveillancedienst uitgebreid, evenals het aantal wijkagenten. Deze laatsten moeten een hechte relatie met de bevolking opbouwen en tijdig problemen signaleren. Aan de hand van hun ervaringen kan de surveil lancedienst dan beter bepalen waar in het bijzonder aandacht aan moet worden besteed. Op pagina 5 staat een artikel over de werkwijze van de Utrechtse kin derpolitie. De zogenaamde „Jeruzalem-wet" heeft veel deining veroorzaakt in de Arabische wereld. Op 16 augustus zullen in Marokko Arabische leiders bijeenkomen om te overleggen hoe er het beste op gereageerd kan worden. De vergadering wordt gehouden in Casablanca en de Marokkaanse ko ning Hassan n roept de Arabische leiders bij elkaar op veizoek van PLO-leider Jasser Arafat. Ook de islamitische en niet-gebonden landen houden zich met de wet bezig Zij willen een resolutie indienen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarin de Israëlische beslis sing veroordeeld wordt. Egypte heeft de Verenigde Staten gevraagd zo'n WASHINGTON (AFP) Het stra lingsrisico van de kernproeven die tot 1963 bovengronds in de woestijn van Nevada werden gehouden, is door de toenmalige Amerikaanse overheid opzettelijk verborgen gehouden, al dus een subcommissie van het Con gres. De Nationale gezondheidsdienst werd in 1965 ongerust over een abnor male toeneming van leukemie in het zuidwesten van de staat Utah. Maar de Commissie voor atoomenergie hield een nader onderzoek af, omdat de bevolking toch al zo vijandig op de proeven reageerde, en er misschien wel om schadevergoeding zou worden geprocedeerd. Ministerraad pakt onrechtmatig gebruik ziekenfonds aan DEN HAAG (ANP) De controle op de verzekeringsgerechtigdheid in de verplichte ziekenfondsverzekering wordt verscherpt. Dit gebeurt door middel van een stelsel van verplichte aan- en afmelding van de verplicht verzekerde bij de ziekenfondsen door de werkgever. Met het hiervoor benodigde ontwerp besluit tot wijziging van het inschrij- vingsbesluit ziekenfondsverzekering ging de ministerraad gisteren ak koord. Het zal aan de Raad van State worden toegezonden. Het onverkort toepassen van dit stelsel van recht streekse aan- en afmelding leidt voor bepaalde groepen verzekerden tot complicaties die tot gevolg kunnen hebben dat zij onrechtmatig als ver plicht verzekerden bij het zieken fonds blijven ingeschreven. ADVERTENTIE ALFA ROMEO FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor „De wind waait nu eenmaal niet precies tussen acht en vijf." Nee, het gaat niet eens over Sail'80, wij vonden dat het tijd werd om eens een gedegen onderzoek in te stellen naar de toestand van het molenaarsambacht. Rendabel bij acht ton meel per week. Pag. 5. Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotiel. Als onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode Ieen welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). I Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1