Overleg haven-CAO weer vastgelopen Logica Kksuwkado Verdachte 'Bologna' gepakt Sail-Amsterdam na vanavond compleet 'Uiterste bod' onvoldoende geacht JazzFestival Ministerraad op Ameland Arabieren dreigen met 2°^^St^ economische sancties wj ontsnapping Af en toe zon HET WEER GISPEI deMeervaart Ida Gerhardt krijgt P.C.Hooftprijs 1979 Trouw Gevoelig Bezorglrcraw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtmgmg: TfOUW met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wind zorgt voor vertraging DIJKMAN B.V. piano's Verkoop per post floreert Wolkenvelden maar voornamelijk in het zuiden van het land ook at en toe zon. Middagtemperatuur van negentien graden in het noorden tot vieren twintig graden in het zuidoosten van het land. Matige, aan de kust en op het Usselmeer nu en dan krachtige wind uit zuid tot zuidwest Morgen en overmorgen- Zonnige perioden en waarschijnlijk droog Middagtemperatuur ongev*#* twintig graden Zonop: 06.10 onder: 21.16 Maan op-03.43 onder: 19 49 PAGINA 3: Kopzorgen om schedel PAGINA 2: Kerkleiders praten vandaag met Botha PAGINA 5: Grote restauraties in Oordt PAGINA 4 Lampen en stoelen in het Stedelijk Museum PAGINA 7 Carter en Reagan dingen naar zwarte stemmen PAGINA 11: Minister ontsteld over dood van Marokkaan Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Werkgevers en werknemers in de Rotterdamse en Amster damse haven zijn het opnieuw niet eens geworden over een nieuwe haven- CAO. Tijdens de tweede onderhandelingsronde bleek gisteren dat een „uiterst bod" van de werkgevers niet voldoende was voor de onderhandelaars van de vervoersbonden FNV om een principe-akkoord af te sluiten. De werkgevers- en werknemersonder handelaars zijn uit elkaar gegaan zonder een afspraak gemaakt te heb ben voor een nieuwe gesprek. Volgens woordvoerder B. Duym van de ver voersbonden FNV mag hieruit niet geconcludeerd worden dat er geen enkel uitzicht meer is op een nieuwe haven-CAO. „We willen ons eerst be raden met onze achterban over het aanbod van de werkgevers. De werk gevers horen nog wel van ons" Het is de bedoeling van de bonden de voor stellen van de werkgevers op zo kort mogelijke termijn te bespreken in het centraal bedrijfsgroepsbestuur ha vens, het „doorgeefluik" tussen de leden in de haven en de bond. Over vier belangrijke eisen van de werknemers kon woensdag geen overeenstemming worden bereikt: ar beidstijdverkorting, toeslagen voor vuil en onaangenaam werk, verlaging van de leeftijd voor vervroegde uit treding en twee procent aanvullende koopkrachthandhaving. Tijdens de eerste ontmoeting tussen de haven- werkgevers en de vervoersbonden (op 24 juni) werd overeengekomen een twee-jarige CAO af te sluiten die op 31 december 1981 zal aflopen. Verder werd toen een akkoord bereikt over herstel van het voor de havens gel dende systeem van prijscompensatie per 1 januari 1981. Maandsalaris INTERN AT IONAAL s9io*uG8B5E3H!m] zend werknemers, van wie twaalfdui zend in de Rotterdamse haven wer ken. Onder de Rotterdamse havenar beiders bestaat een belangrijke groe pering onder leiding van ex-stakings- leider Flip Schults, die vindt dat er helemaal niet onderhandeld moet worden. Deze groep, verenigd in het Actiecomité Rotterdamse haven, vindt dat de loonwet genegeerd moet worden om alle eisen binnen te halen. De eisen van het actiecomité gaan verder dan die van de Vervoersbon den FNV. Ook binnen het centraal bedrijfsgroepsbestuur is een aantal mensen die mening toegedaan. Staken tegen loonwet Begin juni besloot de meerderheid van de federatieraad. het ..parle ment" van de vervoersbonden, echter dat staken tegen de loonwet zinloos is. Alleen de vertegenwoordigers van de Rotterdamse haven stemden toen tegen het voorstel van het bestuur dat eerst met de werkgevers onder handeld moet worden. Gisteren bleken de werkgevers ook bereid tot herstructurering van de lonen in de havens; dat wil zeggen dat het huidige systeem van uurlonen en toeslagen zal worden omgezet in een systeem van basis-maandsalarissen waarin alle toeslagen zijn verwerkt Volgens onderhandelaar G. Zee- bregts van de Scheepvaart Vereeni- ging Zuid (de organisatie van de Rot terdamse havenwerkgevers) verbin den, de werkgevers hieraan wel de voorwaarde dat met deze herstructu rering hoogstens een loonkostenstij ging van 1.25 procent zal zijn ge moeid. De havenwerkgevers toonden zich verder bereid het aantal vakantieda gen uit te breiden met één dag tot 25 per jaar en de 26 gulden van de mach tigingswet per 1 januari 1981 via één procent loonstijging met een vloer van 26 gulden in de ionen te verwer ken. „Verder kunnen we beslist niet gaan", zei Zeebrengts na afloop van de onderhandelingen. Volgens hem is dit „uiterste bod" van de havenwerk gevers „zonder meer goed" te noemen gelet op de huidige situatie in ons land. Volgens Duym van de vervoersbon den FNV valt er op dit moment nog niets te zeggen over het standpunt van de achterban. „Het kan vriezen, het kan dooien". De haven-CAO geldt voor vijftiendui- Van onze kunstredactie DEN HAAG De staatsprijs voor letterkunde 1979, de P. C. Hooftprijs, is toegekend aan dr. Ida G. M. Ger hardt. Zij krijgt de prijs voor haar hele poëtische oeuvre. De minister van CRM, mevrouw Gar deniers zal de prijs in oktober van dit jaar officieel uitreiken. Op verzoek van mevrouw Gerhardt gebeurt dit in besloten kring. De jury van de P C Hooftprijs 1979 bestond uit drs. A. Nuis, mevrouw E. de Waart. R Campert. dr D. Hille- nius, drs A. Kortoweg en H. J Kompen Op pagina 4 meer over het werk van Ida Gerhardt. Van een onzer verslaggevers AMELAND - Het wekeüjkse kabi netsberaad zal op vrijdag 21 novem ber niet zoals gebruikelijk in het Haagse Catshuis. maar in de raads zaal van het plaatsje Ballum op Ame land worden gehouden. Het kabinet heeft hiertoe een uitnodiging aan vaard van de burgemeester van Ame land. mr J. H. Lesterhuis. Deze uitnodiging houdt verband met de aansluiting van het eiland op het aardgasnet, een zaak waarover jaren lang is gestreden. Aangezien de des betreffende regeringsvertegenwoor digers vanwege het wekelijke kabi netsberaad bij deze gebeurtenis ver stek zouden moeten laten gaan, kwam de burgemeester op het idee om dan maar de gehele ministers ploeg naar Ameland te laten overko men. Vorige week is deze uitnodiging aanvaard bij monde van minister Wiegel, die in een bungalow in net plaatsje Nes op vakantie was. zo deel de burgemeester Lesterhuis ons gis teravond mee. Het ligt in de bedoeling dat na afloop van het kabinetsberaad ook de ge bruikelijke persconferentie op Ame land zal worden gehouden. Daarna zullen de ministers en eventueel staatssecretarissen aanwezig zijn bij de officiële ingebruikneming van het Amelander aardgasnet in de sporthal te Nes. „Na afloop drinken we dan nog een borreltje en gaan we een hapje eten. Het is tenslotte feest." aldus de burgemeester. Mag je als delegatie van Amnesty International uit Londen naar Zuid-Korea. Hoor je in Tokio dat je bij nader inzien niet welkom bent „omdat in Zuid-Koi ea de zaak van de mensenrechten momenteel erg gevoelig ligt". Pijnlijk sluitende logica Boetseerset (A) Boetseerkiei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grole. kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of v<x>r de sier. 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee? Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres Postcode en plaats: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: C3A. DB. DD. (aankruisen a.u.b I Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659.388 (uitsluitend voor opgaven). Voor hezorginlormutie 020-913456 Trouw WEST-DUITSLAND DM 2.00 - ITALIË 900 LIRE LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De vloot van Sail- Amsterdam xal pas na vanavond compleet zijn. De aanhoudende zuid westen wind heeft de zeilschepen, die in een race vanuit Denemarken naar ons land varen, flinke vertra ging bezorgd. Vandaar dat gisteren slechts twee van de dertien grote „windjammers" in de parade door het Noordzee-kanaal naar de Am sterdamse haven konden meevaren. In de Amsterdamse haven lagen gis teravond naast vele platbodemsche pen, zeil- en motorjachten, van de wind-jammers alleen de-„Amerigo Vespucce" en de „Sea Cloud". Zij waren gistermorgen onder grote be langstelling zowel op het land als op het water door het Noordzee-kanaal naar Amsterdam gevaren. Van de kleinere B-klasse waren negen zeil schepen gisteravond binnen. De or ganisatoren van Sail zeiden te ver wachten, dat vanmorgen nog drie wind-jammers en een viertal B-klas- sers de IJ-haven zullen binnenlopen. De overige schepen worden pas na vanavond verwacht. De geplande parade van in kiel-linie varende zeilschepen viel gisteren door de vertragingen wat in het wa ter. De organisatoren bereiden nu een parade voor op de dag van ver trek van de schepen, op 12 augustus. Eén van de schepen in de B-klasse die gisteren wél tijdig Amsterdam wist te bereiken, was het Chileens opleidingsschip „Blanca Estela". Van de kant van de Chili-Beweging Nederland en de Jonge Socialisten in de PvdA is geprotesteerd tegen de aanwezigheid van het schip in onze wateren. Zij zien dat als een erken ning van het fascistische bewind in Chill. B en W van Amsterdam heb ben gisteren verklaard, niet van plan te zijn deel te nemen aan eventuele ontvangsten van de bemanning van het Chileense schip. Bij de ligplaats van de „Blanca Estela" is extra poli tiepersoneel aanwezig. Op de kaden ln het oostelijk haven gebied van Amsterdam kwamen gis teravond al veel mensen kijken naar de gemeerde schepen. Meer nieuws op pag. 3. P R H S 38STE JAARGANG NR 11011 - DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1980 Ook anonieme opbellers hebben te genover de politie de naam Affatiga- to genoemd. Deze werd daarbij te- a.vens in verband gebracht met het sr geheimzinnig verongelukken van een Italiaanse DC 9, in juni, op een vlucht 75 van Bologna naar Palermo. ADVERTENTIE orgels vleugels Kisten met de stoffelijke overschotten van acht slachtoffers van de bomaanslag in Bologna staan opgesteld in de San Petronio kathedraal, waar een herdenkingsdienst wordt gehouden. BAHREIN (Reuter) Saoedi-Arabiê en Irak, 's wereld grootste olieexpor teurs, zullen alle politieke en econo mische banden met Nederland ver breken, als Nederland niet zijn am bassade uit Jeruzalem haalt. In een gezamenlijk communiqué van de Saeodische koning Khaled en de Iraakse president Saddam Hoessein, stond gisteren dat „beide landen het er over eens waren dat alle politieke en economsche banden verbroken moeten worden met elk land dat de beslissing van de zionistische eenheid apcepteert en zijn ambassade in Jeru zalem handhaaft." De „beslissing van de zionistische eenheid" slaat op de goedkeuring van het Israëlische parlement van een wet die van Jeruzalem de ondeelbare en eeuwige hoofdstad van de staat Israël maakt. Samen met een aantal Latijns-ameri- kaanse landen heeft Nederland zijn ambassade in Jeruzalem. Nederland had al voor het uitroepen van de staat Israël een kantoor in Jeruzalem waar de Nederlandse belangen wer den behartigd. Later is dat de ambas sade geworden. Met name uit Irak is eerder gedreigd dat handhaving van de ambassade in Jeruzalem de be trekkingen tussen Nederland en Irak niet ten goede zouden komen. Maar deze keer worden door zowel de Iraakse president als de Saoedische koning de woorden „verbreking van politieke en economische banden" in de mond genomen. EINDHOVEN (ANP) De wegens oorlogsmisdaden tot levenslange ge vangenisstraf veroordeelde Hans L. is gistermorgen bij een ontsnappings poging uit de Rijks Psychiatrische Inrichting in Eindhoven om het leven gekomen. De 62-jarige L slaagde erin op de spoorbaan achter de inrichting te komen en liep daar onder een pas serende trein. L. werd in december 1976 tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld wegens het plegen van oorlogsmis drijven en misdrijven tegen de mens heid. Van mei 1942 tot september 1943 was hij bewaker van het kamp voor Poolsjoodse dwangarbeiders in het Rissische Bobruisk In 1975 kwam zijn rol als kampbewaker in Bobruisk aan het licht tijdens een proces in West-Duitsland. In augus tus 1976 werd L. gearresteerd. Gitaren, drums, versterkers enz. Zie rubriek muziekinstrumenten Het opleidingsschip van de Italiaanse marine „Ameri go Vespucci" zeilde giste ren vergezel van vele klei nere schepen het Noord zeekanaal op. Op korte af stand volgde de viermaster „Sea Cloud" uit de Baha ma's. Het was de bedoeling dat elf windjammers en een groot aantal schepen van een kleinere klasse in optocht naar de Amster damse haven zouden varen waar zij de grote publiek strekkers van de manifes tatie Sail Amsterdam zul len zijn. Maar de zeilsche pen konden door de harde tegenwind op de Noordzee niet op tijd zijn in de haven van IJmuiden voor de af vaart. Zij werden van nacht of vandaag ver wacht. Foto Erwin Verheijen qNICE, BOLOGNA (AFP, AP) De politie van de Zuidfranse badplaats Nice heeft een verdachte van de bomaanslag op het station van Bologna aangehouden. Bij de explosie J kwamen 76 mensen om het leven. i0 T' De arrestant is de uiterst rechtse Marco Affatigato, die door verschil- 7 lende overlevenden van de aanslag 1, op foto's is herkend. Zij zeiden Affati- u gato met een grote koffer te hebben - gezien in de tweede klas-wachtka- jf mer, waar later sporen van explosie- ven werden, gevonden. De Italiaan werd in zijn kraag gepakt op de sjieke Promenade des Anglais, 54 die Nice scheidt van de Middellandse i Zee Hij had daar een appartement id. gehuurd Affatigato. die de afgelopen maanden I onder valse namen op drie verschil lende plaatsen in Bologna zou heb- ben gewoond, werd gisteravond door - de Franse justitie ondervraagd. Hier- over zijn geen bijzonderheden be kend gemaakt. Affatigato is door een Italiaanse rechtbank bij verstek veroordeeld, wegens hulp bij het ontsnappen van Mario Tuti, een rechtse extremist die werd beschuldigd van moord op een politieman. Tuti wordt verder ver dacht van de bomaanslag op een trein tussen Bologna en Florence. Dat gebeurde in 1974 en er kwamen twaalf mensen om het leven. Affatigato werd ook al gezocht voor het illegaal heroprichten van de ver boden Italiaanse fascistische partij. Tienduizenden mensen hebben de be grafenis bijgewoond van een aantal slachtoffers van de aanslag in Bolog na. Onder de aanwezigen in de San Petronio kathedraal waren president Sandro Pertini en premier Francesco Cossiga Er werden slechts acht kis ten ter aarde besteld. Nabestaanden van de overige 68 slachtoffers gaven de voorkeur aan privé begrafenis. Ge durende de herdenking van de ergste terreurdaad in West-Europa sinds de Tweede Wereldoorlog waren alle win kels in Italië gesloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1