Strengere regels uitzendkracht Verweer Carter gunstig onthaald Sailvloot worstelt zich door Noordzee Orgaan Kiesuwkado i Oorzaak dood Marokkaan snel openbaar In deze krant Albeda wil bezetten van blijvende baan verhinderen j mee Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER KOERDISTAN Geen succes voor Waldheim in Indo-China Supertankers breekbaar ook zonder blunder Bond van dragers van kunstgebit Benzineprijs omhoog Hoge golven houden windjammers op Verzoek aan minister De Ruiter: Felle kritiek op rapport over 'lastige patiënt' Unifillers vijf uur gegijzeld Trouw Dagelijks vers Bczorglrouw een nieuwe abonnee I I Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR 11010 WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1980 Eerst opklaringen later op de dag van het zuidwesten uit weer toenemende bewolking mogelijk gevolgd door regen. Middagtemperatuur omstreeks twintig graden. Matige aan de kust en op het IJsselmeer krachtige wind, winkracht vier tot zes. krimpend naar zuidwest. Morgen en overmorgen: Eerst enige regen. Later zonnige perioden. Middagtemperatuur ongeveer negentien graden. Zon op: 06.08 Maan op: 02.50 onder: 21.18 onder: 18.59 een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa. 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIOEN Korevaarstr.. Hogewoerd (071-1311 78) ouderwetse service - volop parkeren WEST DUITSLAND DM 2.00 ITALIË 900 LIRE LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT BANGKOK (AFP, AP, Reu ter) Met lege handen is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kurt Wald heim. vertrokken uit Bangkok. 1 J IZijn poging Thailand en Vietnam iets dichter bij elkaar te brengen is op niets uitgelopen. Bij vertrek kon Waldheim niet meer zeggen dat dat beide landen belang hebben bij vre de. en dat hij nog steeds hoopt een verzoeningsproces in gang te kunnen zetten. Vietnam heeft de voorstellen her haald voor een gedemilitariseerde zo ne aan weerszijden van de Cambod- jaans-Vietnamese grens. Thailand vindt dat een dergelijke zone hele maal op Cambodjaans grondgebied moet liggen, met een VN-vredes- macht aan de Thaise kant Bovenal is het van mening dat het terugtrekken van Vietnam uit Cambodja aan de orde moet worden gesteld. Hanoi voelt daar niets voor. Zeker niet met het vooruitzicht op een de bat in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, wie de ware ver tegenwoordigers van Cambodja zijn: de goeddeels verdreven Rode Khmers óf de marionettenregering van Heng Samrin. De internationale erkenning voor de Rode Khmers, die in de grensgebieden nog verzet bie den, lijkt te tanen. Samen met de Thaise minister van buitenlandse zaken heeft Waldheim gisteren nog een bezoek gebracht aan drie vluchtelingenkampen. Twee er van werden in juni door Vietnamezen aangevallen, omdat ze zouden wor den gebruikt als bases voor guerrilla strijders. Vietnam wil dat de vluchte lingen dieper in Thailand worden on dergebracht. Waldheim zegde Thailand opnieuw steun toe bij de opvang van de ont heemden Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Supertankers van het type van de Energy Concentra tion, die nog steeds geknakt in Euro poort ligt, zouden ook kunnen bezwij- ken zonder dat de eerste stuurman ernstige blunders maakt bij de bela ding. Dit hebben de Britse scheeps bouwkundigen David Jones en David Adam verteld aan het Enmgelse weekblad New Scientist. Bij het op de computer simuleren van een „normale" belading, waarbij de verschillende tanks in de correcte rolgorde worden gevuld, constateer den de Britse ingenieurs dat in de ïngterichting van het schip spannin- en optraden die tot 58 procent te loog waren. De voor het laden ver in twoordelijke officier „kon önmoge- Ijk een precies idee hebben van wat er met de scheepsstructuur ge beurde". pat komt volgens Jones en Adam Omdat tegenwoordig in verschillende tanks olie van verschillende her komst wordt vervoerd, waarvan ook het gewicht per kubieke meter ver- E:hilt. De eerste generatie supertan- ers werd zo'n tien jaar geleden ech ter ontworpen op de veronderstelling flat ze olie van uniforme kwaliteit louden vervoeren. Modernere tan kers hebben wel apparatuur die onge lijkmatige belading signaleert en re- kelbaar maakt. Van de oudere gene ratie supertankers zijn er het afgelo pen jaar tien vergaan, de Betelgeuse In de Ierse Bantry Baai na een explo sie die ruim vijftig mensenlevens eiste. Eenvoudige meetapparatuur die ppanningen tijdig signaleert kan vol gens de Britse deskundigen in de budere supertankers worden inge bouwd voor ongeveer 50.000 gulden. Meer nieuws over de Energie Concentration op pagina 6 PAGINA 2: Een warme zomeravond PAGINA 3: Nederland stopt steun aan studentenfonds PAGINA 4: PTT begint morgen met Viditel PAGINA 5: 'Speciale afdeling is onmenselijk' PAGINA 7: Iran loopt te koop tegen Washington PAGINA ECONOMIE: Nieuwe rijksdaalders en guldens nauwe lijks omloop PAGINA SERVICE: Culinaire rubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzicht. Tijdens de persconferentie van een motel in Americus in de slaggevers de president zat het middelpunt staat Georgia naar de tv te kij- geven, van alle rumoer Billy Carter in ken. Hij wilde tegenover ver- niet meer voor de senaatscommissie hoeft te verschijnen. WASHINGTON (Reuter, AP, AFP) President Carter van de Verenigde Staten heeft gunstige reacties gekregen op de via de tv uitgezonden persconferentie waarin hij categorisch heeft ontkend iets onwettigs te hebben gedaan of zijn beleid te hebben laten beïnvloeden door de banden van zijn broer Billy. Gouverneur Jo Brennan van Maine, een aanhanger van senator Edward Kennedy meent dat alle problemen nu zijn verdwenen en burgemeester Vnf»rt7pttinPr Ed Koch stelde dat de president zich WiW"6 uitstekend heeft geweerd. Het Witte De nationale vereniging van gouver- Huis zei bij monde van perschef Jody Powell dat 8ó procent van de reacties positief was. - - De Republikeinse senator Robert Do le en zijn Democratische collega Clai borne Pell, die beiden deel uitmaken van de speciale juridische commissie, die „Billygate" gaat onderzoeken zei den dat er over enkele zaken zoals de lening van Libië aan Billy Carter nog onduidelijkheid bestaat maar de kans is groot dat de president zelf nu neurs heeft van haar kant besloten te vragen om voortzetting van het on derzoek Ook Democraten onder hen menen dat de commissie door moet gaan met haar werk. Het afwijzen door Carter van een „open" conventie is minder gunstig ontvangen. De De mocratische gouverneurs, die in meerderheid achter de president staan, spraken zich op hun bijeen komst in Denver niet voor het duo Carter-Mondale uit om de eenheid van de partij niet verder in gevaar te brengen Tijdens de persconferentie van de president die twee keer zo lang duur de dan gewoonlijk zei deze: „Ik kan wat Billy gedaan heeft niet goedkeu ren en ik ben er diep bezorgd over dat hij zich door zijn fondsen aan Libië heeft verplicht. Maar hij is ook mijn broer en ik houd van hem. Carter zei zijn stafleden orders te hebben gege ven dat zij op geen enkele manier zaken mogen doen met familieleden van de president „maar dat betekent niet dat mijn familie in een kast moet worden opgeborgen." Van onze Haagse redactie DEN HAAG Na de recente prijs verlaging van benzine en andere aardolieprodukten ligt er weer een prijsverhoging in het verschiet. Het gaat om een bescheiden prijsverho ging (maximaal een halve cent per liter), die de overheid via oliemaat schappijen incasseert. De verhoging zal nog in de loop van dit jaar een feit worden. De consument draagt hiermee bij aan de aanleg van een voorraad aardolie produkten, die in tijden van nood (ernstige tekorten) snel ingezet kan worden. Deze strategische voorraad komt ter beschikking te staan van de minister van economische zaken. De voorraad moet ons land vijftien da gen soelaas kunnen bieden, dat wil zeggen: bij het totaal wegvallen van de Nederlandse olie-aanvoer. Door de hoge prijzen op de vrije markt voor olieprodukten is de vor ming van een strategische voorraad ernstig vertraagd. De stichting ICO VA (Interim Centraal Orgaan Voor- raadvorming Aardolieprodukten) kon pas anderhalf jaar na de oprich ting eind '78 de eerste aankopen doen. ICOVA verwacht „binnen niet al te lange tijd" de laatste transactie af te sluiten. Meer nieuws op de pag. economie DEN HAAG (ANP) De 39-jarige P. M. R. uit Den Haag is gisteren in een ziekenhuis in zijn woonplaats overle den Hij was daar maandagavond op genomen met verwondingen, die hij bij een steekpartij had opgelopen. Van een onzer verslagge vers AMSTERDAM De inter nationale vloot van 83 zeil schepen, die op weg is naar Nederland om deel te ne men aan Sail Amsterdam, kampt met zwaar weer op de Noordzee. Vooral de gro te windjammers hebben moeite op te tornen tegen de harde zuidwesten wind en hoge golven. De meeste schepen zullen vandaag niet op tijd in de haven van IJmuiden zijn om deel te nemen aan de parade door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. De zeilschepen met aan boord tweeduizend kadetten, waren vo rige week vrijdag vanuit Dene marken vertrokken voor een race naar Nederland. De organisator, de Sail Training Association, had verwacht dat zij maandag of dins dag bij de kust van Noord wijk zouden eindigen. Na een windstil te kregen de deelnemers begin de ze week te maken met een harde tegenwind (windkracht zeven tot acht). Een woordvoerder van de organisatie zei gisteren dat het slechte weer de schepen ver uiteen heeft gedreven. De meeste kleine re en snellere schepen zullen er volgens hem waarschijnlijk wel in Een met vlaggetjes uitgeruste brandweerboot in de Amster damse haven met op de achter grond een aantal platbodems die aan Sail zullen deelnemen. slagen vandaag deel te nemen aan de tocht naar de Amsterdamse IJ- haven. De gekortwiekte vloot zal vanaf acht uur geschut worden in de sluizen van LJmuiden. De grote vierkant getuigde windjammers zullen echter pas in de loop van vanmiddag of later ons land berei ken. De schepen komen moeizaam vooruit in de hoge zee. De Sail Training Association heeft giste ren besloten de race om midder nacht te beëindigen, onverschillig de positie van de deelnemers. Na derhand zal berekend worden welk schip bij doorvaren gewon nen zou hebben. Koningin Beatrix reikt vrijdag de prijzen uit in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Alleen de windjammer „Amerigo Vespucci" zal vermoedelijk van daag op tijd in IJmuiden zijn. Het schip nam niet deel aan de race De dertien windjammers maken maar een klein deel uit van de vloot van duizend zeilschepen, die tijdens Sail op het water komen- ,maar zij zijn wel de grootste pu bliekstrekkers. Fascistisch De Chili Beweging Nederland en de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid hebben gisteren de Nederlandse regering gevraagd het Chileense opleidingsschip „Blanca Estela" te verhinderen deel te nemen aan de manifestatie Sail Amsterdam. De organisaties zeggen het „schandalig te vinden, dat bij deze manifestatie een ver tegenwoordiger uit het fascisti sche Chili aanwezig zal zijn." Toe lating van het marineopleidings schip zou lijken op erkenning van het Chileense bewind. Het PvdA- Kamerlid De Vries heeft de minis ter van buitenlandse zaken schrif telijk gevraagd het schip uit ons land te weren. Meer nieuws op pag. 9 hiermee verklaar ik de ver gadering voor geopend Van een onzer verslaggevers UTRECHT Het Nederlands Centrum Buitenlanders wil dat minister De Ruiter (justi tie) zo snel mogelijk de resul taten bekend maakt van het onderzoek naar de dood van een 25-jarige Marokkaan, vo rige week vrijdag in Rotter dam. De illegale buitenlan der, Chrif Badaoui, werd op zijn vlucht dodelijk geraakt door een kogel uit een politie pistool De uitslag van het onderzoek moet onmiddellijk openbaar gemaakt wor den, meent het centrum, dat van Jus titie een schadeloosstelling vraagt voor de familie van Badaoui, die ver moedelijk plotseling van inkomsten verstoken geraakt is. Dr H. M. Fiolet, secretaris van de Raad van Kerken, ziet in de dodelijke schietpartij een symptoom van de onrechtvaardigheid en onuitvoer baarheid van de 1 november-wet. „Er zijn nu incidenten geweest tussen de politie en illegalen in Aardenburg, Twello en nu Rotterdam. We weten niet waar we uitkomen. De Kamer houdt krampachtig vast aan het hui dige beleid. Maar wat voor incidenten moeten er nog voorvallen, voordat de politieke wil om deze zaak in bewe ging te brengen er wél komt?", aldus Fiolet. „Het feit dat een politieman naar zijn wapen grijpt en dat de ille galen in een criminele hoek geplaatst worden, Is een uiterst betreurens waardige zaak. Waarom moet er ge schoten worden, waarom moet een agent zich verdedigen? Hier is geen sprake van een dronken man, maar van een vent die werkt en geen mens kwaad doet". Afschuw Ook bij de vakcentrales is met af schuw kennis genomen van de ge beurtenis in Rotterdam. Talip Demir- han, secretaris buitenlandse werkne mers van het CNV, keurt het politie optreden af: „Als zoiets gebeurt in Rusland of Zuid-Afrika, staat heel Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister Albeda (sociale zaken) wil met ingang van komend jaar de voorschriften voor uitzendkrachten nog verder verscherpen. Dit blijkt uit een verzoek om advies aan de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van vakbewe ging en werkgevers. Juist vorige week protesteerde de bond van uitzendbureaus krachtig tegen een verdere verscherping van de voorschriften, in maart. geen toelichting De verscherpingen zijn volgens de minister nodig om te verhinderen dat permanente arbeidsplaatsen worden ingenomen door uitzendkrachten. Daartoe mag een uitzendkracht in principe niet langer dan drie maan den eenzelfde baan hebben. Verlen ging tot een halfjaar is toegestaan onder opgave van „speciale redenen" die tot verlenging nopen. Verlenging tot langer dan zes maanden kan al leen na vooraf verkregen toestem ming van het ministerie van sociale zaken. Albeda klaagt er in de adviesaanvra ge over dat vorig jaar het aantal uitzendingen langer dan drie maan den is toegenomen met „zelfs 44 pro cent". Aan de opgegeven „speciale redenen" die de verlengingen nodig zouden maken, heeft de minister ech ter „in vele gevallen" niets speciaals kunnen ontdekken. Daarom trok hij, na een waarschuwingsbrief aan alle uitzendbureaus, in maart een groot aantal toestemmingen voor verlen gingen in, totdat er echt speciale re- Van een onzer verslaggevers ZEIST De psychiatrische zieken huizen in de provincie Utrecht heb ben forse kritiek op het rapport „Sterk gedragsgestoorde en/of ag- gressieve patiënten", dat onlangs aan staatssecretaris Veder-Smit van volksgezondheid is aangeboden. Daarin wordt voorgesteld vijf specia le afdelingen te bouwen, waarin deze patiënten kunnen worden opgevan gen en behandeld. Dit zou moeten gebeuren omdat de normale psychia trische instituten hiertoe blijkbaar niet in staat zijn of eenvoudigweg weigeren hen op te nemen, omdat ze bijvoorbeeld niet passen in de the rapie. Binnen de regio Utrecht is men fel gekant tegen het bouwen van weer nieuwe opbergplaatsen, terwijl pas nauwelijks het besef is doorgedron gen wat dergelijke „totale instituten" voor negatieve gevolgen hebben. De psychiatrische ziekenhuizen daar zijn van mening, dat ze zelf voor opvang en behandeling dienen te zorgen, om dat dat gewoon hun taak is. Meer nieuws op pagina 5 denen voor zouden worden opge geven. Juist vorige week deed voorzitter Ruggenberg van de ABU (Bond van uitzendbureaus) in het blad van het werkgeversverbond VNO zijn beklag over de ministeriële maatregel van maart. De minister zou een schrikba rende stijging van werkloosheid heb ben veroorzaakt onder uitzendkrach ten. In de grote steden van de rand stad zou die werkloosheid zelfs met veertig procent zijn toegenomen. Ook de omzetten van de uitzendbureaus lopen terug. Vervolg op pagina 6 Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Vier Nederlandse Uni- fil-soldaten zijn gistermiddag in Zuid-Libanon enkele uren gegijzeld geweest door leden van de christelij ke milities van majoor Haddad. De gijzeling was een wraakactie voor de dood van twee leden van de milities, die maandag met een auto op een landmijn waren gereden. Twee ande ren raakten daarbij gewond De mijn zou gelegd zijn door Pales tijnse guerillas trijders. een daad waarvoor het Nederlandse en Ierse Unifilbataljon door de soldaten van Haddad verantwoordelijk werden ge steld, omdat de Palestijnen door hun gebied zouden zijn getrokken. De vier Nederlandse militairen be vonden zich in de door Haddad be heerste strook in Zuid-Libanon. toen ze werden gegijzeld in het plaatsje Didel nabij Haris. De gijzeling duur de ongeveer vijf uur. Gisteravond rond zeven uur werden ze na onder handelingen tussen de Unifil-staf en majoor Haddad vrijgelaten. Ze zijn ongedeerd bij hun eenheid terugge keerd. zo liet een woordvoerder van het ministerie van justitie gister avond weten. De gegijzelde militairen zijn de 36-jarige kapitein/compagnie commandant W. van den Berg uit Bergen op Zoom; de 30-jarige kapi tein/tolk E. Mulder uit Nijmegen; de 19-jarige dienstplichtig soldaat J Aartsen uit Alkmaar en de eveneens 19-jarige P. Broek uit Velsen Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolie produkten. Oef. Je moet maar in staat zijn om het te verzinnen. ICOVA klinkt al menselijker. Op pagina 9 blijkt dat zelfs het woord „subtiel" niet misplaatst is. Men is zelfs begonnen met de Voorraadvorming. Boetseerset (Al Boetseerklei mei verf m 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeu-- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of v<xir de sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Vlaak iemand abonnee on Trouw het ochtendblad met een over- Nederland op z'n kop." Ineke Ketelaar van de FNV zag in de schietpartij een voorbeeld dat de po litie een taak moet uitvoeren, die zij niet aankan. „Als we het over illega len hebben, praten we over zo'n twin tigduizend mensen. Wil je die oppak ken, dan heb je aan individuele acties niet genoeg. Dan moet Je razzia's hou den en heb Je luchtschepen nodig om al die mensen het land uit te krijgen. En dan komen daar revolvers en pi stolen aan te pas. Als er nu waars- schuwlngsschoten vallen, dan vraag ik mij af waar je blijft Meer nieuws over dexe affaire op pag. 3. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam. Uw adres: _Giro. Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA DB DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1