Italianen staken tegen terrorisme FNV-bestuur poogt eenheid te herstellen Illegalen in kraakpand gebracht 70 Kies uw kade X Onrust in Zimbabwe door bezoek Machel Afgraving in gif wijk begonnen 2 Klopjacht op neo-fascisten ti Meubelfabriek Sr Oisterwijk Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Opklaringen HET WEER Spit onzeker over uitkomst Drie zeilers nog steeds spoorloos Groningen vijfde schuilplaats voor Marokkanen President Carter weerhield broer van Libië-reis toonaangevend in eiken Trouw Voor mensen Bezorglioaw een meawe abonnee Lees een krant met overfarigmg: TfOUW Trouw H S 38STE JAARGANG NR 11009 - DINSDAG 5 AUGUSTUS 198C met In de ochtend nog enige tijd regen. In de middag opklaringen. Middagtem- peratuur ongeveer twintig graden. Matige, aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan krachtige zuidwesten wind. windkracht vier tot zes Morgen en overmorgen: zonnige perioden later mogelijk regen. Middagtem- peratuur ongeveer negentien graden Zon op: 06.06 onder: 21.20 Maan op: 02.05 onder 18.00 WEST-DUITSLAND OM 2 00 ITALIË 900 LIRE LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CEN1 De afgraving van de gifwijk Lekkerkerk-west is begonnen. Met behulp van graafmachines die normaliter in de mijnbouw worden gebruikt (foto boven) sijn gisteren de eerste „loopgra ven" aangelegd. Vanuit deze „loopgraven" zal straks de ver ontreinigde grond onder de wo ningen vandaan worden gegra ven. Het gigantische schoon- maakkarwei en de herinrichting van de wijk duren tot februari van het volgend jaar. Met de operatie is een bedrag van ruim honderd miljoen gulden ge moeid. Op de onderste foto be kijken gravers een opgegraven vat. <1) N 0) "O PAGINA 3: PAGINA 7: PAGINA SPORT Nederlandse Iran schort Nog steeds pleziervaarders debat over spitsprobleem weer vrij gijzelaars op bij PSV PAGINA 5: PAGINA ECONOMIE: Hannelore-show Water winnen Nederland heeft PAGINA SERVICE. en duinen negatieve Verkeersrubriek sparen toeristenbalans Weeroverzicht BOLOGNA (Reuter, AP, AFP, UPI) Miljoenen Italianen hebben met stakingen hun afkeuring laten blijken over de bomaanslag op het treinstatior van Bologna, die aan 76 mensen het leven heeft gekost. De politie is ei inmiddels van overtuigd dat de aanslag van zaterdag is gepleegd door een extreem-rechtse groepering. De Italianen toonden zich gisteren vrijwel unaniem geschokt over de ex plosie, die zaterdagmorgen het res taurant en een wachtkamer van het station In Bologna in de lucht deed vliegen. Tijdens de twee uur durende proteststakingen lagen alle fabrieken stil. Treinen en bussen stopten en winkeliers sloten hun zaken. Zelfs de effectenbeurs sloot de deuren voor een kwartier. In alle grote Italiaanse steden vonden massale betogingen plaats, waarin werd gevraagd om een einde aan de terreur van bommen en mitrailleurs. In Bologna zelf, dat bekend staat als een communistisch bolwerk, stroom den ruim 50.000 betogers naar het centrale plein. De meesten van hen droegen rode spandoeken en vlaggen. Een veel gehoorde leus was: „Geen bommen, geen schietpartijen en geen doden meer." Op de plaats van de explosie stapelden de rouwkransen zich op. Omgekomen De politie maakte gisteren bekend dat bij de ontploffing 76 mensen zijn omgekomen. Vijftien gewonden, on der wie zeven kinderen verkeren nog in levensgevaar. Aanvankelijk was het officiële dodencijfer 84. Volgens woordvoerders van de reddingsploe gen waren sommige lichamen zo ver minkt, dat herkenning als zodanig nauwelijks meer mogelijk was. De politie heeft 69 personen kunnen identificeren. Op een Zwitserse en Franse vrouw na zijn dat allemaal Italianen. De politie is begonnen met een groot scheepse klopjacht op de daders. Het is nu zeker dat de explosie is veroor zaakt door een zware bom en de re cherche zegt zeer sterke aanwijzigin- gen te hebben dat die het werk was van een extreem-rechtse groepering. Dat zou onder meer af te leiden zijn uit de aard van de explosieven en het doelwit: fascistische organisaties hebben in het verleden vaker aansla gen gepleegd op grote massa's men sen. Linkse terroristen hebben het meestal gemunt op hooggeplaatste functionarissen of uitgesproken ver tegenwoordigers van de bezittende klasse Ook premier Cossiga leek die mening te delen. In een verklaring van de senaat sprak hij zijn afschuw uit over het gebeuren, „dat herinneringen op roept aan de door het nazidom en fascisme veroorzaakte tragedies", al dus Cossiga. De rechtse Italiaanse Sociale Bewe ging, de vierde partij in het land, veroordeelde de aanslag sterk. De MSI, die dicht tegen het fascisme aanleunt, vroeg de staat van beleg af te kondigen en doodstraf voor terro risten weer in te voeren. Over de resultaten van de klopjacht op de daders werd gisteren nog niets bekend gemaakt. De politie door zocht de huizen van tientallen neo fascisten in het gehele land en nam een aantal mensen mee voor verhoor Italiaanse kranten kregen een regen Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM Het federatiebestuur van de FNV gaat proberen de 25 aangesloten FNV-bonden op één lijn te krij gen. Voor het eerst na de publieke uitlatingen over en weer van bondsvoorzitters en economische deskundigen van de FNV vergaderde gisteren de federatleraad van de FNV be staande uit de voorzitters van de 25 aangesloten FNV-bonden over de koers voor volgend Jaar. SALISBURY (Reuter) In Zimbabwe is onrust ontstaan naar aanleiding van het bezoek van de Mozambikaanse presi dent Samora Machel. Machel is een goede bekende van de Zimbabweaanse premier Robert Moegabe, die tijdens de guerrilla strijd in Mozambique verbleef. Moe- gabe's vroegere kompaan Joshua Nkomo. die klop kreeg bij de verkie zingen, is het bezoek van Machel een doorn in het oog. Naar zijn idee wordt het door Machel alleen gebruikt voor zijn eigen eer en glorie. Nkomo woonde tijdens de onafhan kelijkheidsstrijd in Rhodesië (nu Zimbabwe) in Zambia. Met name het verplicht juichen én zwaaien door duizenden schoolkinderen is veel Zimbabweanen in het verkeerde keel gat geschoten. De blanke minderheid is zeer verbol gen over het neerhalen van het stand beeld van Cecil RJhodes, de stichter van Rhodesië, aan de vooravond van de visite van Machel. Op de plaats waar het beeld stonden betoogden gisteren honderden zwarten, die revo- AMSTERDAM (ANP) - De rijkspoli tie te water in Lelystad heeft nog geen spoor gevonden van drie man nen, Leo Witkamp (31), Jan Visser (40) en Peter Heida (34) uit Amsterdam, die sinds zondagavond na een zeil tocht op het IJsselmeer vermist wor den. Wel trof de politie gistermorgen de omgeslagen zeilboot van het drie tal aan bij Marken. Volgens de politie moeten de mannen verrast zijn door de opstekende storm van afgelopen zondag, waar door de boot omsloeg. Het zoeken naar de vermiste zeilers duurt nog steeds voort. lutlonaire leuzen schreeuwden. De Boeing 707 waarmee Machel naar Zimbabwe kwam werd geëscorteerd door dezelfde Hawker Hunter die vo rig jaar nog guerrillabases in zijn land bombardeerden. Moegabe verwel komde Machel met woorden van dank voor de rol die Mozambique heeft gespeeld bij de bevrijding van Rhodesië en het opvangen van de honderdduizenden vluchtelingen. Meer nieuws op pag. 4 Vlce-vooraltter 8plt zei na afloop van de vergadering van gisteren, dat er onder de bondsvoorzitters „bepaald nog niet eensgezind wordt gedacht over de aanpak van de problemen," waarbij de snel toenemende werk loosheid als centraal probleem wordt gezien. Het federatiebestuur zal nu, ten behoeve van de Interne, besloten discussie In de federatleraad, een no titie opstellen. Daarover gaat dan de federatleraad op 18 augustus ln dis cussie. De verschillende bonden zul len ook, ieder op eigen wijze, hun leden Inschakelen bij de discussie over het beleid voor volgend Jaar. Gegeven de huidige onenigheid ln de top van de FNV „zal veel afhangen van die raadpleging van de achter ban," aldus Spit. De onenigheid kwam vooral de laat ste weken aan het licht naar aanlei ding van de discussienota van de Industriebond FNV. Daarin staat on der meer dat onder bepaalde voor waarden een tijdelijke teruggang in koopkracht aanvaardbaar kan zijn. Met name voorzitter 8chelling van de Voedingsbond FNV heeft al stelling genomen tegen deze gedachte. Daar op heeft voorzitter Groenevelt van de Industriebond in een tv-gesprek ge zegd dat zijn bond wellicht alleen verder zou moeten gaan op de uit te zetten koers, wanneer niet de andere FNV-bonden zich zouden willen aan sluiten bij de lijn van de Industrie bond. Gezamenlijk Spit zei dat ln de vergadering van gisteren was gebleken dat deze uit spraak van Groenevelt over alleen verder gaan, „zeer relativerend kan worden opgevat." Groenevelt had zijn uitspraak niet herhaald ln de federatleraad. „Anders zou ook een verdere discussie ln de FNV over een gezamenlijke koers geblokkeerd zijn geweest," aldus Spit. Hij had aan het slot van de vergadering als conclusie uit de discussies getrokken, dat „le dereen bereid ls de discussie over een gezamenlijke koers voort te zetten," en geen van de bondsvoorzitters was het met deze conclusie oneens ge weest, aldus Spit. 8pit meende dat de FNV het Intern met name eens zou moeten zien te worden over de vraag of eventueel koopkracht Ingeleverd kan worden. Een loonbeleld waarin de ene FNV- bond eventueel wil inleveren terwijl de andere bond beslist handhaving van koopkracht eist, zou uitgesloten moeten zijn, zo maakte Spit duide lijk. HIJ zag het Juist als taak voor het federatiebestuur om de weg te banen en te effenen om tot eensge zindheid te komen. Of we daarin zul len slagen? Dat kan lk nu nog niet zeggen. Maar voorshands ls niet ge bleken dat het niet zou kunnen," al dus Spit. Van een onzer verslaggevers GRONINGEN In het voor malige rooms-katholleke zie kenhuis in Groningen zijn tien illegaal in Nederland ver blijvende Marokkanen onder gebracht. In dit gebouw zitten al sinds enkele maanden 160 krakers. De bewonerscom missie van de krakers is ak koord gegaan met de komst van de illegale bewoners, na dat een meerderheid van de krakers zich hiervoor had uit gesproken. Een klein aantal was om strategische redenen tegen. De tien Illegalen van wie vier een gezin ln Marokko moeten onderhou den zijn naar Groningen gehaald door de pas opgerichte Steungroep Illegalen Noord-Nederland, nadat om huisvesting was gevraagd door het landelijk actiecomité wet arbeid bui tenlandse werknemers. De Steun groep heeft de komst van de Marok kanen gemeld aan politie en open baar gezag. Daarmee wordt de alge meen gebruikte tactiek toegepast om open kaart te spelen. „We rekenen erop dat er geen actie tegen illegalen wordt ondernomen voordat men eerst overleg heeft gepleegd met ons," aldus Henk Moll van de Steun groep „De Vier Handen". Behalve hij zit in de Steungroep on dermeer ds. Frits Mooi, secretaris van de hervormde kerkprovincie Gronin gen, Plet Walthaus van het katholiek centrum welzij nsbehartiging en Kor Berends, oecumenisch consulent Noord-Nederland. De Steungroep is opgericht door personen die zich beij veren ook steun van kerkelijke en maatschappelijke organisaties te krijgen. Volgens Henk Moll is het geen bewuste strategie om de Illega len tussen een grote groep krakers te Installeren. „Dat was voor ons eerder een rem, want kraken ls niet voor iedereen een even vanzelfsprekende zaak. We hebben ze toch onderge bracht in het oude ziekenhuis omdat ze daar ruime huisvesting konden krijgen." Strategie De tien Marokkanen behoren tot de groep van 350 Illegalen na de zogehe ten 1 novemberwet zich ln kerken zijn gaan schuilhouden. Het tiental is al twee tot zes jaar in Nederland. Gro ningen is inmiddels hun vijfde schuil adres, waar ze vorige week vanuit van telefoontjes, waarin de aanslai werd toegeschreven aan een breet scala van terroristische groeperingei van links tot rechts De meeste mei dingen bleken echter feitelijke on juistheden te bevatten. Volgens Itali aanse waarnemers staat de recht» NAR (Gewapende Revolutionaire Kernen) boven aan de lijst van orga nisaties die van de aanslag worden verdacht. Een achtergrondverhaal staat op P»S- 1- WASHINGTON (A P) - De Amerikaanse president Jim my Carter heeft tot twee keer toe geprobeerd zijn broer Bil ly van een reis naar Libië te weerhouden. Zonder succes. In een rapport over „Billygate" zegt president verder dat hij vorige maand pas hoorde dat zijn broer Bllly een half miljoen gulden had gekregen van de regering van Libië. Het 13.000 woorden tellende rapport werd van nacht gepubliceerd. Het bevatte on der meer persoonlike aantekeningen van president Carter. In een daarvan staat dat Billy's weigering zich te laten registreren als buitenlands agent moeilijkheden kan opleveren, in het bijzonder met de Amerikaanse Joden. Drie dagen later liet president Carter ln zijn dagboek optekenen dat hij Bllly had gevraagd zich te melden als agent. „Maar ik weet niet of hi* het wel of niet zal doen." ADVERTENTIE Hoewel wij de fiets een warm hart toedragen, ontkennen wij het bestaan van de auto geenszins. Onze verkeersme- dewerker wil zelfs de mens in de automobilist aanspre ken, er van uitgaan dat daar een redelijk denkend wezen achter het stuur zit. Waarom ook niet. De federatleraad van de FNV in vergadering bijeen. Groenevelt begroet bestuurslid Bode. Daarnaast de bestuursleden Eekert en Spit. Boetseerset (A) BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Noord-Holland naartoe zijn gebracht. Volgens de Steungroep past dit in de strategie om de illegalen in kleine groepjes over het land te spreiden. Er zijn Inmiddels ook contacten gelegd met Friesland en Drente voor eventu ele hulsvesting. Overigens kandie strategie ln de komende herfst veran deren, afhankelijk van het politiek overleg dat ln Den Haag dan weer op gang komt Zolang de Illegalen niet betrokken raken bij verstoringen van de open bare orde, zal de Groningse politie niet Ingrijpen. Burgemeester Buiter ziet als hoofd van de politie ln Gro ningen geen aanleiding de illegalen uit hun schuilplaats te halen. „Ei- genljk is het geen probleem van open bare orde maar een kwestie van vreemdelingenbeleid en dat valt on der de vreemdelingenpolitie en het ministerie van justitie," aldus de bur gemeester. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvang! u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats*. _TeL:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: CHA. DB. DC. CDD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1