Bijna kwart miljoen werklozen Ontruimde flats worden bij leegstand gevorderd Kiesiiwkado i iTlS' Sadat stopt vredesoverleg niet profoto foto/film speciaalzaken In deze krant Vraag naar personeel blijft afnemen Pijnlijke vergissing Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zon en regen HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP Kaf van koren scheiden bij alternatieve geneeskunde Palestijnse boeren: zonder land heeft 't leven geen zin 'Illegalen niet gediend met barmhartigheid alleen' De Knip-strategie van Max Frisch Boeken voor buitenmensen 'Gegoochel met Russich leger Naoorlogs record bereikt Zilver voor Nijboer Ondanks boosheid over Jeruzalem-wet op Molukken j BON I I I I I Lees een krant met overtuiging; 7/ïX#W Trouw met i 38STE JAARGANG NR. 11007 - ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1980 Perioden met zon en mogelijk een regen- of onweersbui. Middagtempera- tuur van ongeveer 22 tot 27 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopen de richtingen windkracht twee tot vier. Morgen en overmorgen: eerst enkele buien later meer opklaringen. Koeler. Morgen: zon op 06.01zon onder: 21.26. Maan op: 00.25. maan onder 14.27. WEST-DUITSLAND DM 2.00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG BFRS 14 verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461. Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 17: PAGINA 19: PAGINA 21: PAGINA 23: PAGINA 25: Van onze sociaal-economi sche redactie DEN HAAG Er zijn op dit moment meer werklozen dan ooit na de tweede wereldoor log. In juli is, voor de derde achtereenvolgende maand de werkloosheid opnieuw dras tisch opgelopen. Het getal van 250.000 is nu dicht gena derd. Bovendien blijft de vraag naar personeel af nemen. Tot nu toe was het grootste aantal werklozen sinds de oorlog geregi streerd in februari 1976. Er waren toen 238.000 werklozen. Thans zijn dat er 248.300. In wezen geeft dit getal een nog veel ongunstiger situatie weer dan drie jaar geleden, omdat elk jaar de werkloosheid een piek ver toont in februari. Een tweede, veel lagere piek komt meestal voor In eind augustus. De omslag in het beeld van de werk loosheid komt dan ook nog duidelij ker tot uiting in de voor seizoen ge corrigeerde cijfers. Al ruim vier jaren schommelt dit gecorrigeerde cijfer rond de 210.000, met als hoogste na oorlogse punt het aantal van 218.000 in augustus 1976. In vier maanden tijds is dit cijfer dit Jaar echter om hoog geschoten en staat op dit mo ment op 250.900. Mannen Ook in andere opzichten wordt de omvangrijke verslechtering van de werkloosheid zichtbaar. Zo daalde de afgelopen jaren het aantal werkloze mannen gestaag, wanneer je de maandcijfers vergeleek met de cijfers van dezelfde maand een Jaar eerder. door Johan Woldendorp MOSKOU Gerard Nijboer heeft op de Olympische Spelen in Moskou voor de meest opzienbarende Neder landse prestatie gezorgd. De 24-Jarige atleet uit Raalte won de zilveren me daille op de marathon. Nijboer moest alleen de regerend Olympisch kampi oen, de Oostduitser Waldemar Cier- pinski voor laten gaan. De prestatie van de Nederlander krijgt des te meer reliëf, daar het deelnemersveld door de boycot van een aantal landen niet noemenswaardig was verzwakt. Nijboer waande zich al vanaf de eer ste kilometers zeker van zijn zaak Hij nam in de beginfase plaats in de kopgroep (met onder andere de Rus Kotow in zijn gezelschap) veroorloof de zich af en toe naar het publiek te zwaaien en hoefde zich nimmer te forceren om zijn droom, een medaille te winnen, tot werkelijkheid om te toveren. Vervolg op pagina 15 BRUSSEL (AFP) Sinds een maand is Moskou bezig de Russische troepen in Oost-Duitsland te versterken. Vol gens een NAVO-document zullen de zes gepantserde infanteriedivisies en de negen tankdivisies, die de russen in Oost-Duitsland hebben gestatio neerd, worden uitgebreid met 19.500 militairen en ongeveer 990 tanks. Dit zegt het Franse persbureau AFP van betrouwbare NAVO-bronnen in Brus sel te hebben vernomen. In het document staat dat het aantal tanks per bataljon van 30 naar 40 wordt opgevoerd en dat de verken ningsbataljons versterkt worden met zs moderne T-64 tanks en het aantal infanteristen per bataljon wordt ver drievoudigd tot 500. De onthulling van het document valt ongeveer samen met de Russiche aankondiging dat er een eind geko men is aan de terugtrekking uit Oost- Duitsland van duizend tanks en twin tigduizend soldaten. De terugtrek king kwam op gang nadat de Russi che partijleider en president Leonid Breznjew in oktober vorig jaar deze als teken van goede wil ten opzichte van het Westen had aangekondigd. Uit de balans die uit het NAVO-docu ment valt op te maken blijkt dan dat de Russen geen tanks en troepen hebben teruggetrokken, maar verou derde tanks door moderne hebben vervangen, terwijl het aantal militai ren gelijk gebleven is. 1 Tl O—T^llltChl JITlfl' Daarnaast liet de werkloosheid onder v A/uiiDiiiiiu vrouwen een gestage stijging zien. Thans echter is ook de werkloosheid onder mannen weer aanmerkelijk groter dan eind juli vorig jaar. Nu zijn er ruim 155 duizend werkloze man nen, tegen nog geen 128 duizend een jaar geleden. Voor vrouwen zijn de cijfers ruim 92.000 nu tegen bijna 84.000 vorig jaar julL Het totale aantal werklozen steeg de afgelopen maand met bijna 27.000. Vorig jaar juli bedroeg deze stijging nog geen 13.000. Daar tegenover daal de de afgelopen maand het aantal officiële vacatures met 7300, terwijl dit cijfer vorig jaar minder dan de helft was in Juli. Gecorrigeerd voor seizoen daalde het vacaturecijfer tot ruim 48.000. Vorig jaar dezelfde tijd stond het nog op bijna 63.000 tussen medio 1975 en eind 1976 was de stand van de vacatures overigens nog lager dan op dit moment. Uitgedrukt ln procenten van de werk- nemende beroepsbevolking is de werkloosheid nu 5,9. Het aantal vaca tures beslaat 1,1 procent van de be roepsbevolking. Deze percentages slaan op de voor seizoen gecorrigeer de cijfers van werkloosheid en vaca tures. De FNV noemt het cijfer van een kwart miljoen werklozen een „drama tisch dieptepunt". Volgens de FNV blijkt duidelijk dat de regering heeft gefaald in de pogingen de werkloos heid op te lossen. BIJ het CNV was gisteravond niemand voor commen taar bereikbaar. Twee Engelse vrouwen met twee kinderen zijn gisteren uit een woning in de Rotterdamse Henegou werlaan gezet. Er waren veel politie-agenten bij de ontruiming ingeschakeld. Naar vervangende woonruimte wordt gezocht. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Burgemeester en wethouders van Amsterdam willen de gekraakte apparte menten aan de Prins Hendrikkade vorderen voor urgente woningzoekenden als de eigenaar van het complex niet snel zorgt voor „reêele" bewoners. De krakers dienen de gebarricadeerde flats ln ieder geval te verlaten, desnoods onder polltledwang. Dat zei burgemeester Polak gisteren bewoners kan vinden. De eigenaar, Huizenbouw Amstelveen bv, zou twee maanden de tijd krijgen om de appartementen te slijten, gerekend vanaf het moment dat krakers zou den zijn vertrokken en de schade zou zijn hersteld. De gemeente neemt, aldus Polak, alleen genoegen met „reële" bewoners, dus geen „schijn vertoningen", aldus de burgemeester. naar aanleiding van de uitspraak in kort geding donderdag, dat de kra kers het complex binnen twee weken moeten verlaten. Als de krakers dan niet weg zijn, kan de politie ingrijpen. Polak is bereid voor die tijd met de krakers te praten, maar de uitvoering van het rechterlijke vonnis kan niet ter discussie staan. Volgens Polak zal de politie maatregelen nemen om te voorkomen dat de krakers het pand verder barricaderen. Welke maatre gelen dat kunnen zijn, wilde hij niet zeggen. Woordvoerders van de krakers leken gisteren wat overrompeld door de aankondiging van Polak dat de ge meente de flats zo nodig zal vorderen. Vordering van „speculatiepanden" is al geruime tijd een eis van de Amster damse krakers. De krakers reageer den met gemengde gevoelens op de uitspraken van Polak. Een gesprek met de burgemeester zonder dat kan worden getornd aan ontruiming, noemde een van hen „een gesprek met de rug tegen de muur". Maar gezien „de publieke opinie" lijkt het hun toch het beste om dat gesprek te voeren. Ook hun advocaat, mr. Phon van den Biesen, vindt dat er een gesprek moet komen. Binnen de kraakgroep bestaat nog verschil van mening of het tot een veldslag met de politie moet komen. De krakers denken enkele dagen no dig te hebben voor intern overleg. Vordering B en W hebben de eigenaar van het flatcomplex, dat ruim een jaar heeft leeggestaan, al op 23 juni (voordat een kort geding door enkele legale bewoners was aangespannen), mee gedeeld dat hij een vorderingsproce dure kan verwachten als hij geen Eerder deze week stelde de Amster damse werkgroep Sociale Advoca tuur dat de Woonruimtewet van 1947 voldoende mogelijkheden biedt om koopflats, zoals die op de Prins Hen drikkade, te vorderen voor urgente woningzoekenden. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar, min of meer gedwongen door andere grote kraak- acties, beslist dat het lang niet meer toegepaste middel van vordering van stof ontdaan diende te worden, maar daarbij doelde de raad vooral op langdurig leegstaande bedrijfspan den die tot woningen kunnen worden verbouwd. Het voornemen om even tueel ook duurdere koopflats te vor deren, is nieuw. Burgemeester Polak bestrijdt dat de gemeente pas sinds het pleidooi van de werkgroep Sociale Advocatuur aan deze mogelijkheid heeft gedacht. De eigenaar van de flats aan de Prins Hendrikkade is er immers al geruim- te tijd van op de hoogte. Polak heeft naar zijn zeggen gewacht met openbaarmaking van het vorde ringsplan omdat hij een duidelijke uitspraak van de rechter wilde over de kraakactle, aangezien deze zaak juridisch zeer gecompliceerd is. Po lak is blij met het voor de krakers negatieve vonnis, maar hij betreurt het dat de president van de recht bank de krakers veertien dagen de tijd heeft gegeven om te vertrekken. „Dat is wel een beetje lang. In die tijd kan de spanning aanzienlijk worden opgevoerd," zei Polak gisteren. Vervolg op pagina 3 Van onze speciale verslaggever MOSKOU Israël heeft per on geluk voor het Palestijnse lid maatschap van de Internationa le Volleybalfederatie gestemd. Op het congres van de FTVB ontging het de Israëlische afge vaardigden Besch en Karbows- ki, dat de opname van Palestina in de volleybalfamilie aan de or de werd gesteld. Later gaf Israël nog een „stemverklaring", waar in het zich alsnog, maar vergeefs, distantieerde van het lidmaat schap van een staat, dat als doel kent om Israël te vernietigen. Om dezelfde reden als de Israë liërs tekenden de Nederlandse vertegenwoordigers De Bruin en Polman evenmin bezwaar aan tegen het voorstel van de FIVB. Later schaarde de deputatie van de NeVoBo zich achter het „ge wijzigde" Israëlische standpunt. Voor het lidmaatschap van de Palestijnen was een wijziging van de statuten nodig. Landen of groeperingen, die geen eigen, af gebakend grondgebied hebben, kunnen toch hun stem in de vol leybalwereld laten horen. Ze mo gen eveneens teams naar inter nationale toernooien afvaardi gen. Het secretariaat van de Pa lestijnse volleybal bond is onder gebracht bij Arabische landen. Opvallend was, dat Israël van de Sowjet-regering wel een visum had gekregen om het congres van de FIVB bij te wonen. In op twee na alle gevallen werden de Israëliërs figuurlijk bij de grens tegen gehouden. Formeel kon den de autoriteiten in Moskou dit doen. omdat de congressen van de internationale sportbon den niet onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comi té staan. Om praktische redenen de meeste officials zijn toch aanwezig vallen de ledenver gaderingen meestal samen met de Olympische Spelen. ADVERTENTIE MOL WE Ft DA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 05202-16852 Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. JAKARTA (Reuter) De vijfdui zend mensen die door de Indonesi sche regering zijn overgebracht naar het doorgangskamp Makariki op het Molukse eiland Ceram. worden door honger bedreigd, als zij niet naar een andere plaats worden overgebracht. De vijf duizend mensen werden begin 1978 van drie kleine eilanden, die door aardbevingen en vulkanische uitbar stingen werden bedreigd, afgehaald en overgebracht naar Makariki. Daar zouden ze tijdelijk blijven, maar Noce en Sopratu vrezen dat hun defi nitieve verblijfplaats niet klaar zal komen vanwege financiële onregel matigheden. Bovendien vinden zij dat die plaats even ongeschikt is als het Makiri-kamp, dat door overstro mingen wordt geteisterd en een on vruchtbare bodem heeft. De vijfdui zend mensen willen toestemming om zich te vestigen in Jalatana, een stad je dichtbij de plaats Kasoici. CAIRO (Reuter, AP) Egyp te heeft besloten toch door te gaan met de vredesonderhan delingen met Israël, ondanks de omstreden Jeruzalem-wet. De Palestijnse Bevrijdingsbe weging (PLO) vereocht om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad naar aanlei ding van de Israëlische beslis sing het oostelijk deel van Je ruzalem voor eeuwig te an nexeren. De precieze inhoud van de Egypti sche reactie op de Jeruzalem-wet staat in een brief van president Sadat aan de Israëlische regering en is nog niet openbaar gemaakt. De Egypti sche onderminister voor buitenland se zaken wilde gisteren echter wel al vast kwijt dat de president heeft be sloten toch maar door te gaan met de besprekingen over vrede voor het Midden-Oosten, aook al is hij niet bepaald blij met de woensdag door de Knesseth aangenomen wet. Waarnemers'geloven dat Sadat zijn boosheid nu zal laten blijken door de besprekingen over Palestijnse auto nomie, die morgen plaats moeten vin den, te boycotten. Een andere moge lijkheid is dat hij de Egyptische di plomatieke vertegenwoordiging in Tel Aviv inkrimpt. Jasser Arafat van de PL zette zijn woede over het Israëlische besluit om in een formeel verzoek om een spoed- bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij kreeg hierin steun van Pakistan, dat als voorzitter van de Islamitische confe rentie de raad bijeen kan roepen. In Jeruzalem demonstreerden gisteren enkele duizenden Arabieren, roepend „Met bloed en vuur zullen wij jou, Palestina, bevrijden". Golanhoogte Het Israëlische parlement zal ver moedelijk na het zomerrecès nog een stapje verder gaan op de ingeslagen weg van annexaties van bezet gebied. Volgens het rechtse parlementslid Geula Cohen is een wetsontwerp in voorbereiding, dat de annexatie van de in 1967 bezette Golanhoogte moet regelen. Volgens waarnemers in Jeru zalem zal dit wetsontwerp echter wei nig kans maken. Boetseerset (B) Boetseerklei mei verfin 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief. Als onderlèggerof voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. I Naam: Adres: Plaats: Postcode:. .Giro: Mijn naam is:. Adres: Burgemeester Polak reële be- wooers, geen schijnverto ningen Plaats:. ADVERTENTIE verzekeringen ZEKER WETEN! T»l. 030 - 334145 Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kado DA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Lm mmmm mmmm «bbm mm^m mmmm mbbi BB mamm m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1