VN: Israël snel uit bezet gebied Oprit Kïesiiwkado Weer arrestatie na aanslag op kinderen NEEM HET ERVAN Eindpunt Amsterdam Nederland onthoudt zich van stem |n deze krant Wegen in Frankrijk dit weekeinde overbelast Trouw Zon en regen HET WEER t Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Jritse bonden m banden .Iet is afgelopen IJ net het snelle 4 rakantierijbewijs ikje zon Groenteprijs over hoogtepunt heen Koos Speenhoff als tekenaar Mens oorzaak overstromingen in India Zeiiers staan met lege handen Uit woning gezet Miljoenenstrop voor Limburgse boeren Maatschappelijke positie heeft accent in nieuwe jeugdnota Belgische politie vindt granaten Trouw Eenvoudig gebleven Bezorg Inraw een nieuwe aboimee Lees «en krant met omtmgmg: TfOUW 38STE JAARGANG NR 11004 - WOENSDAG 30 JULI 1980 Perioden mei zon en enkele regen of onweersbuien. Middagtemperatuur ongeveer 22 graden. Matige zuidwesten wind windkracht vier. In het Waddengebied eerst nog veranderlijke wind. Morgen en overmorgen: Vrij zonnig en overwegend droog. Middagtempera- turen omstreeks 23 graden Zon op: 05.57 Onder 21.30 u. Maan op: 23.32 Onder: 10.31 u. WEST-DUITSLAND DM 2 00 - ITAUÉLIRE 900 - LUXEMBURG BFRS 14 Bel 020-917711, tst 631 en uw vakantieadvertentie staat op vrijdag in onze speciale vakantierubriek (1.2 miljoen potentiële vakantiegangers kunnen 'm lezen) LOSSE NUMMERS 65 CENT [DEN (AFP) Het Britse Lager- heelt met de stemmen van de 8 uroppositie tegen gisternacht in on ;te lezing het wetsontwerp tot dcing van de macht van de vak- len aanvaard. De wet hoeft nu slechts aan de koningin worden rgelegd, alvorens van kracht te [en. De oppositie diende gisteren motie van wantrouwen in tegen egering van premier Thatcher. door de vakbonden fel bestreden iployment bill' beteugelt de grote ht van de werknemersorganlsa- Belangrijkste punt is een re ge- die het inschakelen van stakers en beperkt tot bedrijven die leJitttreeks bij het arbeidsconflict dj okken zijn. Tot nu toe was het de orde van de dag dat de vak- pi den met steun van stakersposten ^ondernemingen van een andere iche blokkeerden. De vakbonds- ers hebben al verbitterd verzet n het verbod van dit „secondary eting" aangekondigd. Vooral de Itante leiders van de mljnwerkers- iden willen de wet openbaar be- jden. Over het geheel genomen "jdt de macht van de vakbonden ter minder beperkt dan aanvan- fejk het plan was. Zo wordt niet het nf itreden systeem van de „closed an ps" afgeschaft. Daarbij gaat het iel bedrijven waar alle werknemers ran één vakbond moeten zijn Wales bezette gisteren een groep ilarbelders de kantoren van het itsbedrljf British Steel, uit protest >n voorgenomen sluiting van een ïe-fcal vestigingen In dit gebied. Het itsbedrljf maakte later op de dag end dat door de dertien weken ende staking van vorig Jaar een lies was geleden van 2,5 miljard ïU den. Volgens de bezetters wil de British Steel het bedrijf door 10.000 man ln Zuid- te ontslaan. /an onze parlementsredactle )EN HAAG Met Ingang van ïorgen zal het niet langer mo- elijk zijn een tijdens de va- antie in het buitenland be- aald rijbewijs ln te wisselen Ïm een Nederlands exem- ir. Aan het verschijnsel van „vakantierijbewijs" wordt Koninklijk Besluit een eln- gemaakt, omdat het grote men dreigde aan te nemen. H Steeds meer Nederlanders maakten een korte reis naar het buitenland, louter en alleen om een rijbewijs te behalen en dat bij terugkeer om te wlsse- len. Volgens het ministerie van rerkeer en waterstaat is dat nooit de bedoeling geweest van de wetgever. Daarom wordt het regenverkeersreglement op dit punt veranderd. 0 i|. Voortaan zal een Nederlander die een buitenlands rijbewijs wil inwisselen voor een Neder lands, aannemelijk moeten maken dat hij ten minste zes maanden in het buitenland heeft gewoond en toen het rij bewijs heeft behaald. Ook ls omwisseling mogelijk als wordt aangetoond dat het bui tenlands rijbewijs vereist was ln verband met de uitoefening van beroep of bedrijf in het buitenland. De bedoeling van de oude rege ling, die in 1965 van kracht k werd, was om buitenlanders met een geldig rijbewijs die zich in ons land kwamen vesti gen, op een eenvoudige manier aan een Nederlands rijbewijs te helpen. Dit blijft onveranderd van kracht. HAAG (ANP) Minister Tuijn- van verkeer en waterstaat heeft ii oproep gericht tot de eigenaar m Nederlandse Rijnvaartpassa- ïsschepen om maatregelen te ne- m ter verbetering van de veiligheid d boord. Aldus heeft het ministerie keren meegedeeld. en nog een blikje lichte bewol- Het Poolse opleidingsschip „Dar Pomona" voor de Zweedse suidknst aan de start voor een der etappes van de „Tall ship race". Er doen ongeveer tachtig schepen aan mee. De race eindigt bij het voormalige REM-eiland, drie mijl buiten Hollands kust. Daarna komt de vloot IJmuiden binnen voor de manifestatie Sail Amsterdam. Op 6 augustus wordt de seesluis gepasseerd. NEW YORK (Reuter, AP, AFP) De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren met overgrote meerderheid Isrsaél opdracht gegeven zich terug te trekken uit de bezette Arabische gebieden. Israël moet hiermee voor 15 november een begin hebben gemaakt. In een resolutie roept de VN op tot de stichting van een Palestijnse staat in de Qazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Voor de resolutie stemden 112 lan den. Zeven landen stemden tegen: de Verenigde Staten, Ausrallê, Canada, Israël, Noorwegen, de Dominicaanse Republiek en Guatemala. Onder de 24 landen die zich van stemming ont hielden bevonden zich de leden van de Europese Gemeenschap. Volgens een woordvoerder van Luxemburg hebben de „de negen" zich onthou den ln verband met het komende bezoek van de nieuwe voorzitter van de Europese raad van ministers, Gas ton Thorn, aan het Midden-Oosten. Thorn begint zijn reis woensdag met een gesprek met de secretaris-gene raal van de Arabische Liga in Tunis. De resolutie was Ingediend door een groep communistische en nlet-gebon- den landen. Er werd geen melding gemaakt van de omstreden resolutie 242 van de Veiligheidsraad van no vember 1967, waarin aangedrongen wordt op terugtrekking van Israël en de waarborging van „veilige en erken de grenzen". Voor de Verenigde Sta ten was het weglaten van een verwij zing naar deze resolutie mede aanlei ding tegen te stemmen. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken noemde gisteren de wet die de annexatie van Oost-Jeru zalem door Israël zal formaliseren „geen grote hulp". De wet, die deze week naar verwacht wordt door de Knesset zal worden goedgekeurd, be schrijft Jeruzalem als een ondeelbare stad en de hoofdstad van Israël. De woordvoerder van het ministerie, John Trattner, zei dat de Verenigde Staten tegen „elke unilaterale wet die het vredesproces verstoort" gekant zijn. Het ls het uitgangspunt van de Verenigde Staten dat de uiteindelijke status van Oost-Jeruzalem, dat ln 1967 door Israël werd veroverd, bij onderhandelingen moet worden be paald. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De ANWB en Franse ministerie van trans port raden buitenlanders met klem af op vrijdag en zaterdag Frankrijk binnen te rijden, omdat dan een absolute topdrukte op de Franse wegen wordt verwacht. Behalve 4.5 mllloen Fransen verstoppen dit weekeinde ook enkeV^hon*)"'L - den buitenlanders de grote noord-zuid-verbihdlni" DEN HAAG (ANP) De groen- teprijzen gaan weer zakken. Vooral sla. die de afgelopen we ken abnormaal duur was zal de komende weken goedkoper wor den, verwacht het Centraal bu reau tuinbouwveilingen. Sla bracht vorige week op de veiling van Utrecht een record- prijs op van 2,60 per krop, maar begin deze week was de prijs al gedaald tot een gulden, wat overeenkomt met een overigens nog steeds hoge winkelprijs van 1,50 1,60. Ooizaak was het koude en natte weer van de afgelopen weken. Toen het wanner werd en de mensen meer sla wilden eten, was het aanbod door de ach terbleven groei te gering PAGINA 2: Boliviaanse kerk veroordeelt staatsgreep PAGINA 3: Arbeidsplaatsen voor gezondheidszorg PAGINA 4: PAGINA 5: Dordrecht werkt aan stadsvernieuwing PAGINA 7: PAGINA 9: Werkende vrouw koopt amper anders PAGINA 11: PAGINA 13: Culinair» rubriek, stripe, feu (fo ton, puzzel, radio- en tv-program- Het gaat hier vooral om de routes Parijs-Lyon-Orange en Parijs-Tours- Bordeaux-Spaanse grens. Zondag en maandag zal het op deze routes wat minder druk zijn, maar ook dan wordt afgeraden er gebruik van te maken. Is het onvermijdelijk op deze dagen te reizen dan kan men de Frans- Belgische grens het best passeren buiten de volgende tijden: vrijdag 1 augustus van middernacht tot 9 uur 's morgens, zaterdag van midder nacht tot 12 uur 's middags en zondag van 3 uur 's nachts tot 9 uur 's mor gens. Aangeraden wordt zoveel mogelijk gebruik te maken van de alternatieve routes, die in Frankrijk ter ontlasting van de tolwegen met groene pijlen zijn aangegeven: dichte pijlen ln de richting zuid. open pijlen in noordelij ke richting. WASHINGTON (AP) Op verzoek van de Ethiopische regering hebben de Verenigde Staten hun ambassa deur, Frederic Chapln, uit Addis Abe ba teruggeroepen. Dit werd gisteren door het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken bekend gemaakt. Ethiopië geeft Chapin de schuld van- de niet al te beste betrekkingen tus sen beide landen. Sinds de bloedige revolutie van 1974 en de daaropvol gende stijgende invloeden van Cuba en de Sowjet-Unie, zijn de betrekkin gen tussen Ethiopië en de Verenigde Staten danig bekoeld. .rats ken niet rouwig jver de hoge prijzen, want tot i:i*«ini maakten ze slechts de helft van hun kost prijs goed. Komkommers doen op de vel ling 80 cent tegen 30 40 cent normaal en ook tomaten zijn erg duur. Volgens het Centraal bu reau zullen ze wel duur blijven want veel telers zijn door de slechte opbrengsten van vorig jaar overgegaan op paprika's, aubergines en radijzen. Die zijn dan ook niet duurder dan an ders. Andijvie en spinazie waren dat wel enigszins, maar bij deze groenten zullen de gebruikelijke prijzen wel binnen een week of twee zijn teruggekeerd, meent het Centraal Bureau. vee christen-Turkse families in Hengelo overnachten in de open lucht, voor het huis waar ze maandag uit zijn gezet. In mei trokken ze er illegaal in, kort nadat ze in ons land waren aangekomen. Het gaat om totaal zestien mensen die wachten op de uitspraak over hun assielaanvrage in Nederland. derd bouwland. Dat levert volgens Lumens een schade op van duizend gulden per hectare. Daar komen dan nog de kosten bij voor extra voer dat aan koeien die naar de stal verhuls- den is gegeven. ROERMOND (ANP) Limburgse boeren hebben door de wateroverlast samen minstens vijf miljoen schade geleden Dat heeft de consulent Lu- mens van het consulentschap voor de veeteelt en de akkerbouw in Roer mond gisteravond voor de regionale omroep gezegd. Een voorzichtige Inventarisatie toont volgens hem aan dat zeker 4500 hec tare onder water heeft gestaan. Vier duizend hectare grasland en vijfhon- DEN HAAG (ANP) In de raamnota jeugdbeleid, die door staatssecretaris mevrouw Kra&ljeveld Wouters naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt vooral veei aandacht beste**» aan ae maatschappelijke positie van de Jeugd. De vorige nota is van 1969 en daarin lag het accent op de vrijetijds besteding. De nieuwe raamnota, aldus mevrouw Knaljeveld, spitst zich toe op het brengen van meer samenhang ln het jeugdbeleid, dat erg ingewikkeld ia en dat over vele departementen ver spreid wordt gevoerd. Aan de onlangs geïnstalleerde Raad voor het Jeugdbeleid wordt gevraagd of er groepen Jeugdigen te vinden zijn die niet aan een goede ontplooiing toekomen en zo Ja, wat de overheid daaraan zou kunnen doen. ANTWERPEN (AFP, Reuter) De Palestijnse Bevrijdingsbe weging PLO heeft de bomaanslag op Joodse kinderen zondag in Antwerpen sterk veroordeeld. De Belgische politie hield gisteren opnieuw een man aan, die in verband wordt gebracht met de aanslag, waarbij een jongen van vijftien jaar om het leven kwam. De afrit Ede-Wageningen is geen oprit. 8inds gisteren staat een deugdelijk verkeersbord misverstanden hier omtrent te bestrijden. Het begin van een snelle actie tegen het spookrijden. Misverstanden zijn er al genoeg. Wij gaan maar fietsen. De gisteren door de Belgische politie aangehouden verdachte bleek ln het bezit van granaten van Russische makelij en reisde op een vals pas poort. Bij zijn arrestatie gaf hij op een student uit Tunesië te zijn. De procureur-generaal ln Antwerpen. AfkpiirilHP Rene Verheyden, wilde geen verband 6 leggen tussen deze arrestatie en de aanslag van zondag, waarbij naast de dode ook nog twintig gewonden vielen. De tweede verdachte is pas afgelopen zaterdag in België aangekomen. Het is niet bekend of hij tijdens de aanval op de groep Joodse kinderen in Ant werpen was Boefseerset (A) Boetseerklci mei verf in 3 kleuren cn penseeltje Wordi zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (BI Groie. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje mei omslagmechaniek. voor exira gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermobef Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Volgens het Franse persbureau AFP zouden de gisteren gevonden grana ten echter van hetzelfde type zijn als die waarmee een uit de Syrische hoofdstad Damascus afkomstige man zondag gooide. Deze man, die onmiddellijk na de aanslag werd ge grepen, had een vals Marokkaans paspoort en verklaarde tegenover de poliie dat zijn ware naam Al Saicd Nasser luidde. De gisteren aangehou den man was volgens AFP in het bezit van een vals paspoort op deze naam. Procureur-generaal Verheyden maakte bekend dat de Syriër inmid dels heeft bekend. Hij zegt te hebben gehandeld in opdracht van een Pales tijnse organisatie, die zich „Fatah- Revolutionaire raad" noemt. Dit is een dissidente groepering van El Fa tah, de belangrijkste guerrillagroep binnen de PLO. Hij zou zijn handgra naten precies een week voor de aan slag in Brussel hebben ontvangen uit handen van een Jonge Duitse vrouw. De PLO heeft iedere verantwoorde lijkheid voor de aanslag afgewezen. Een woordvoerder van deze organisa tie verklaarde op de vrouwenconfe rentie in Kopenhagen deze daad sterk af te keuren en wees erop dat de PLO altijd een onderscheid heeft ge maakt tussen Joden „onder wie wij vele vrienden tellen" en zionisten. Joodse organisaties hebben naar aan leiding van de aanslag al aangedron gen op sluiting van het PLO-kantoor in de Belgische hoofdstad. SCHIPHOL (ANP) De douane op Schiphol heeft zondagmiddag een Colombiaan aangehouden, die tien kilogram cocaïne bij zich bleek te hebben. Dit heeft een woordvoerder van de rijkspolitie dienst luchtvaart dinsdag meegedeeld. De 26-jarige Co lombiaan was met een lijn vlucht van de KLM uit Lima op Schiphol aange komen. De alleenreizende man werd door de douane tijdens een routine controle aangehouden en verzocht zijn koffer te openen. Daarin zaten alleen zes herenpantalons, die allen aan de bovenzijde dichtgenaaid ble ken om zo de tien kilogram cocaïne te verbergen. Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres. Postcode en plaats: Het slachtoffer van de aanslag van zondag, de 15-jarige David Kuhan, werd gisteren begraven op de Joodse begraafplaats in Putte. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze. DA. DB DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1