Tarievenoorlog op oceaanvluchten Iraanse parlement beziet gijzeling il 1500 toeristen kerepatreërd Kiesuwkado Democratie deze krant Saoedi's niet boos op Britten Londen-New York voor 380 et Nieuwe Haagse/Nieuwe 1 Trouw Zon blijft l'lalWdd:! Ook verzet tegen vestiging van twee NAVO-depots Record Japanse uitvoer van auto's Zomer jaagt Arnhem op kosten •■l r. G.E. van alsum (80) verleden Volgende week al eerste stappen Geen medisch onderzoek in Lekkerkerk Rumoer in het Olympisch Dorp Trouw Sportief Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW R H S 38STE JAARGANG NR 11003 DINSDAG 29 JULI 1980 Zonnig ©n warm mei een middagtemperatuyr van 25 lol dertig graden In de avond een Kleine kans op een regen- ol onweersbui Matige oostenwind Morgen en overmorgen: Aanhoudend warm en mogelijk een regen- of onweersbui. Morgen zon op 05.55 maan op 23 06 onder 21.32 onder 9.11 Bel 020-936868 Uht-mkl mm mil tin MINI. WEST-DUITSLAND DM 2 00 ITALIË LIRE 900 LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: GOS-arena gesloten PAGINA 3: Hygiëne op scholen steeds slechter PAGINA 4 Het ene talent van Edzard Koning PAGINA 5: PAGINA 9: Polen kan de oorlog niet vergeten PAGINA 7: Peru heeft weer burgerregering PAGINA ECONOMIE: PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzicht ARNHEM (ANP) De „frisse lucht" die In deze warme dagen via het luchtverversingssysteem van het Arnhemse stadhuis naar binnen wordt geblazen, heeft vaak een temperatuur van 29 graden. In de winter moet hetzelfde systeem het hele gebouw verwarmen, maar dat lukt ook niet al te best. Er is eens een temperatuur van tien graden voorgekomen. Dertien jaar na de ingebruikne ming en na even zovele jaren kla gen door het ambtenarenkorps, is er nu een voorstel naar de raad een miljoen uit te trekken om iets te kunnen doen aan de tempera tuur In het gebouw. Verder wil het college anderhalve ton op de be groting zetten voor een onderzoek naar de problemen van de kli maatbeheersing. Bij de bouw van het stadhuis is volgens een woordvoerder van de gemeente op het laatste moment bezuinigd op de klimaatbeheer- singsapparatuur, een beslissing die zich van het begin af aan heeft gewroken. Het stadhuis heeft veel glas in de gevel en dat betekent dat er zo mers veei warmte en 's winters veel kou inkomt. Met een slecht luchtverversingssysteem wordt de toestand dan ondraaglijk. Gisteren bijvoorbeeld heerste er aan de noordkant van het kantoor een temperatuur van 27 graden. Aan de zuidkant, waar de zon op stond te bakken, was het nog veel warmer. In de winter is er volgens waarne mend chef W. J. Bitter van interne zaken net andersom. De warme lucht komt aan de noordkant bin nen, maar voordat die via een bui tenstelsel in de zuidvleugel is aan geland, is die al zo ver afgekoeld dat de kantoren nauwelijks wor den verwarmd. „We hebben ermee leren leven," zegt Bitter. 17 an een onzer verslaggevers APELLE AAN DEN IJSSEL Op chtigjarige leeftijd is in zijn woon- aats Capelle aan den IJssel overle- n mr. G.E. van Walsum, die vanaf >2 bijna dertien jaar lang burge- ister van Rotterdam geweest is. fc.Yan Walsum is ook politiek actief 'test. Vóór de oorlog was hij zeven lang redacteur van het CHU-blad Nederlander," na de bevrijding hij nog twee jaar hoofdredacteur B an „De Nieuwe Nederlander." Hij ehoorde tot de CHU-leden die na de orlog „doorbraken" en lid werden de in 1946 opgerichte PvdA. Van 46 tot 1950 was hij lid van het Dofdbestuur van die partij. In 1948 hij burgemeester van Delft. Van M6 tot 1948 is mr. Van Walsum lid an de Tweede Kamer, waarvan hij it 1955 lid bleef. Meer over mr. Van Walsum op ifina 4 LONDEN (Reuter, AP) Sa- oedi-Arabië is niet langer meer boos op de Britten over de uitzending van de omstre den televisiefilm „Dood van een prinses". De twee landen hebben gisteren bekend ge maakt dat de diplomatieke betrekkingen weer volledig zullen worden hersteld. De doorbraak volgde na een kort be zoek aan Saoedl-Arabië van de Britse onderminister van buitenlandse za ken. Douglas Hurd. Hij verklaarde in Jeddah, waar de Saoedische regering zetelt, dat de Saoedi's hebben inges temd met de spoedige komt van een nieuwe ambassadeur naar Londen. James Craig, de Britse ambassadeur in Jeddah, zal binnenkort naar deze stad terugkeren. Om het herstel van de diplomatieke betrekkingen een of ficieel tintje te geven, zal de Britse minister van buitenlandse zaken Lord Carrington op 26 augustus Sa- oedi-Arabië bezoeken. Daarmee is dan een einde gekomen aan een drie maanden durende poli tieke ruzie, die volgde op de verto ning van de film „Dood van een prin ses" voor de Britse televisie. De film, die is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, toont de executie van een Saoedische prinses, die overspel had gepleegd. De Saoedi's staan op het standpunt dat de film een onjuist beeld geeft van hun wetten en morele opvattingen. Zij lieten de Britten drie maanden geleden weten de uitzen ding van het verhaal op te zullen vatten als een belediging. Toen ondanks deze waarschuwing de Britse televisie de film toch vertoon de, kreeg ambassadeur Craig het be vel het land te verlaten. President Anwar Sadat van Egypte condoleert ex-keizerin Farah Diba met het overlijden van haar man. Meer nieuws staat op pagina 7. Van onze redactie economie AMSTERDAM/LONDEN Op de luchtvaartlijn Londen-New York is een tarievenoorlog uitgebroken. Zondag kondigde de Britse maatschappij British Airways aan het zogeheten opstaptarief voor een enkele reis Londen-New York te willen verlagen tot 84 pond (382 gulden). Gisteren deed de Amerikaanse concurrent TWA er anderhalve pond vafal, maar nog dezelfde middag zakte British Airways verder naar 82 pond (373 gulden). Bij het opstap- of stand-bijtarief kan de pasagier niet tevoren boeken. Hij kan zich aan de balie van de maat schappij vervoegen en moet maar af wachten of er plaats is. Volgens een woordvoerder van British Airways in lulpcentrales melden meer noodgevallen Van een onzer veslaggevers iMSTERDAM Het ziet er aar uit, dat het aantal va- antiegangers, dat in het bui- Enland ziek wordt of gewond aakt, dit jaar aanzienlijk gro- er za zijn dan vorige jaren. >e ANWB heeft tot nu toe al ijfhonderd Nederlanders loeten repatriëren, wat vijf- ien procent meer is dan op etzelfde tijdstip van vorig aar en bij de concurrerende OS-centrale is men zelfs de uizend al gepasseerd. ij de laatste hulpcentrale, die in ecember 1978 werd opgezet door de rie grote reisverzekeraars De Euro- tesche, Elvia en Schlencker, spreekt ien zelfs van een opvallende stij- ing Het aantal in behandeling geno- ien noodgevallen ging met niet min er dan 38 procent omhoog naar 2829. toarnaast is er een duidelijk stijging an het aantal overleden vakantie- angers. Tot nu toe moest de centrale I meer dan 120 stoffelijke overschot- in vervoeren. •i de alarmcentrale van de ANWB erklaart men de stijging uit het feit, •at door het slechte weer toch nog neer Nederlanders naar het buiten lid zijn gegaan dan aanvankelijk ifrd aangenomen. Bij de reisbureaus eaamt men dit het aantal zoge- °emde „last minute"-boekers is veel foter dan vorig jaar olgens de SOS-centrale heeft men j>k meer werk doordat veel automo- Uisten en onder de buitenland- angers vormen zij verreweg de tootste groep verzuimd hebben un auto voor vertrek een beurt te ■yen. "C hebben een groot aantal schade- hallen, die bij normaal onderhoud iet zouden zijn voorgekomen", aldus *n "oordvoerder Hij wordt daarin gesteund door de Bovag. die ook al heeft geconstateerd, dat als gevolg van de gestegen kosten grote on derhoudsbeurten vaker achterweg worden gelaten. Volgens de SOS-centrale laat ook he snelle vertrek van veel vakantiegan gers invloed gelden: ze besluiten van de een op de andere dag toch maar de tent van zolder te halen en op pad te gaan. Tijd om de auto te laten contro leren, is er dan niet meer. Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK Er komt geen nieuw medisch onderzoek van de be woners van de gif wijk in Lekkerkerk- west. Het ministerie van volksge zondheid en milieuhygiëne heeft dit gisteren meegedeeld aan het gemeen tebestuur van Lekkerkerk. De bewonersvereniging van Lekker- kerk-west heeft meermalen aange drongen op een uitgebreid medisch onderzoek voor alle Inwoners van de wijk, en ook op herhaalde medische keuringen in de toekomst. Daar is temeer reden voor, aldus de bewo nersvereniging, nu is gebleken dat er ook polychloorbefenulen (PCB's) in de bodem voorkomen. Van deze stoffen is bekend dat zij bij bepaalde concentraties kanker kun nen veroorzaken. Maar volgens het ministerie is de ontdekte hoeveelheid zo gering, dat er geen enkel gevaar voor de gezondheid bestaat Meer nieuws over Lekkerkerk op pag. 3. TEHERAN (AFP, AP, Reu ter) Nu de ex-sjah van Iran is overleden, kunnen volgen de week al commissies van het huidige Iraanse parle ment zich buigen over de kwestie van de Amerikaanse gijzelaars. Dit werd gisteren meegedeeld door de voorzit ter van het parlement, ayatol lah Hasjemi Rafasanjani. Vescheidene vooraanstaande parle mentsleden lieten echter weten dat het nog wel een maand kan duren Van onze sportredactie MOSKOU Een aantal deel nemers aan de Olympische Spelen in Moskou heeft zon dagavond enige tijd „Vrijheid voor Afghanistan" geroepen. Dat gebeurde in het Olympisch Dorp en niet zo zeer uit mede dogen met de bevolking van Afghanistan als wel uit pure verveling. Het verhaal van het incident verschilt overigens van land tot land. Volgens het Franse persbureau AFP werden Fran se feestvierders (wegens me dailles bij het schermen) ge stoord toen de discotheek sloot. Er ontstond daarop enig gedrang dat uitmondde in een achtervolging van de feestvier ders door de bewakers bij de dancing. Een Franse official suste tenslotte de gemoederen voordat het 270 leden tellende parle ment zich in zijn geheel met de gijze ling gaat bezighouden. Oud-minister van buitenlandse za ken Ibrahim Yadzi zei dat „het de wil van het parlement is" dat de Ameri kaanse ijzelaars terecht zullen staan om daarmee het Amerikaanse bui tenlands beleid aan de kaak te stel len. Zeker is in ieder geval dat men eerst klaar moet komen met een nieuw kabinet. Endat kan nog wel wat voeten in de aarde hebben, nu gebleken is dat het parlement de voor de Iraanse president Bani Sadr naar voren geschoven Mostafa Mlr-Salin niet onverdeeld ziet zltten.Nadat het parlement twee dagen over de voor dracht van de voormalige ondermi nister voor politie had vergaderd, kon uit verklaringen van verschillend epariementariërs worden opgemaakt dat de goedkeuring van het parle ment voor de benoeming van Mir- Salim nog zeker geen feit is. De militante geestelijke Abdolmajid Mo'adichah noemde de kansen van de kandidaat-premier zeer zwak. En de eveneens militante Mohammed Javad Nahonar zei: „wij zullen waar schijnlijk een ander besluit nemen Als Mir-Salem wordt afgewezen bete kent dit een zware slag voor president Bani Sadr. Dan zou Djaieddin Farsi, Amsterdam zijn de wachttijden bui ten de maanden juli en augustus nooit langer dan 48 uur. Tijdens deze hoogseizoenperiode zou het opstap tarief 94 pond moeten worden. De Britten moeten overigens nog van hun overheid toestemming krijgen voor hun nieuwe prijzen. Zij zijn ver der van plan ook de opstaptarieven ook voor vluchten uit Londen naar andere bestemmingen in de Verenig de Staten goedkoper te maken. Vol- gens de plannen moet de stand by- een radicale politicus, die de eerste passagier al voor 86 pond 391naar keuze van de al even radicale Islami tische Republikeinse Partij (met de meerderheid in het parlement) waar schijnlijk regeringsleider worden. De monstranten hebben meermalen al op zijn benoeming aangedrongen. Miami kunnen vliegen en voor onge veer 520 gulden naar Los Angelos en San Francisco. Vervolg op pacina 5 advertentie Volgens het Amerikaanse pers bureau AP gebeurde het inci dent maandag. Een groep van tussen de 30 en 40 atleten met Australische, Britse en Brazili aanse jasjes aan, hield een voedselgevecht met cake en si naasappels. Daarbij werd „mu ziek, muziek" en „Russen uit Afghanistan" geroepen. Na tien minuten kwamen de auto riteiten poolshoogte nemen. Volgens het Engelse persbu reau Reuter gebeurde het inci dent in de vroege uren van maandagmorgen. En het duur de uren voor de zaak weer rus tig was omdat men in de Au stralische behuizing niet snel tot bedaren kwam. Er werd nie mand gearresteerd. Volgens het Nederlandse ANP ging een groep van 125 man zondagavond om elf uur na het sluiten van de discotheek naar het restaurant, waar spreekko ren werden aangeheven, gordij nen van de ramen werden ge trokken en tafels omgegooid. De politie trok een cordon rond de protesterenden, maar trand verder niet op. Na anderhalf uur verliep de demonstratie. Kortom tussen zonsondergang zondagavond en zonsopgang maandagmorgen is het in een deel van het Olympisch Dorp in Moskou enige tijd rumoerig geweest Sport. Een voorwerp van aanhoudende zorg, want er gebeuren de merkwaardigste dingen. Nu weer het Belgi sche beroepshardfietsen, waar ineens de democratie uitbreekt. Voor ploegleiders dan, want je kunt ook te ver gaan. Trouws onvergelijkelijke sportpagina. Altijd aardig. Boetseerset (A) BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote. kJeine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: De voor het gif in hun bodem geëvacueerde Lekkerkerkers hebben het extra-moeilijk in hun noodbehuizing. Door de warmte is het in hun caravans nauwelijks uit te houden. Lappen voor de ramen helpt ook niet zo erg. Op pagina 3 staat een artikel over weer een nieuwe zorg van deze mensen. In de bodem is een chemische stof ontdekt die tot nu toe niet werd genoemd. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: QA DB. OD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1