Vreugde in Iran over dood sjah Carter in last door 'Billygate' iru«mirttMlA Eindelijk twee keer brons A Families vonden partij 'nepgoud' Geen verandering in lot gijzelaars In deze krant j BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Naam: Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER ,v Terughoudende reactie Carter arlement wil geen onderzoek tegen Cossiga Aanslag op Joodse kinderen in België Verontrusting bij Lekkerkerkers na verschijnen rapport Zon en een hoop warme drukte Japan mag van VS splijtstof opwerken Tradities sterker dan de sjah 31 LENING 13SO PER T0SB/139Q Fiscus wil zwaardere boetes Na treinramp nog negen gewonden in het ziekenhuis J Lees een krant met ovutaiging:7?XXIW I I I I I I 38STE JAARGANG, NR. 11002 MAANDAG 28 JULI 1980 Droog en zonnig met een middagtempefatuur van circa 25 graden. Zwakke wind uet uiteenlopende richtingen (windkracht 3 of minder) Morgen en overmorgen. Eerst zonnig en warm. later enige afkoeling en mogelijk een onweersbui Morgen: Zon op: 05.54 zon onder 21.33 Maan op: 22.38 Maan onder 07.52 Hiigi-t TADVOTDmÉsT WEST-DUITSLAND DM 2.00 - ITALIË LIRE 900 LUXEMBURG BFRS 14 Bel 020-936868 U ht'fvikl mi'i-r fin-t ,.,.n 1 VilNLI LOSSE NUMMERS 65 CENT CAIRO, TEHERAN (Reuter, AP, AFP) De ex-sjah van Iran is op 60-Jarige leeftijd in het militaire hospitaal van de Egyptische hoofdstad Cairo overleden. Zijn dood was in Iran reden tot grote vreugde. Bussen en auto's reden luid toeterend door de straten van Teheran. De Iraanse radio maakte het bericht van de dood van de sjah bekend met de woorden: „de bloedzuiger van de eeuw is dood". De sjah overleed gisterochtend om kwart over tien, nadat zijn toestand een dag eerder aanzienlijk verslech terd was. Volgens medische kringen In Cairo was een plotselinge Inwendi ge bloeding de ooreaak van de dood van de verbannen vorst. Die bloeding werd veroorzaakt door de wond van een abces ln de onderbuik dat twee weken geleden werd verwijderd of door een eerder opgelopen Infectie. De sjah leed al enkele Jaren aan kan ker. Ex-keizerin Farah Dlbah, twee zusters van de sjah en drie van zijn vijf kinderen waren aan het sterfbed aanwezig. De sjah zal morgen worden begraven ln het mausoleum van de El Rlfal moskee in Cairo, waar ook de vader van de vorst tijdelijk begraven was na diens dood ln Zuid-Afrlka, waar heen hij tijdens de tweede wereldoor log verbannen werd. Al jaren Een woordvoerder van de Iraanse president Bani Sadr verklaarde dat de dood van de sjah geen enkele verandering zal brengen ln het lot van de Amerikaanse gijzelaars in Te heran. „Voor ons Is de sjah al Jaren dood," zo voegde hij eraan toe. Aya tollah Moesavi, die de Islamitische studenten vertegenwoordigt bij Kho meini zei te geloven dat de Verenigde iStaten de sjah hadden gedood. Ook hij noemde de al enige tijd verwachte dood van de voormalige vorst geen bijzondere gebeurtenis. De Egyptische president Sadat, die een voorgenomen toespraak afgelast te, kondigde aan dat de sjah een officiële staatsbegrafenis zal krijgen. Hij sprak van de dood van „een per soonlijke vriend en een Islamitische broeder". De Egyptische president dankte zijn volk voor de steun die het hem geboden had bij het opvangen van de sjah. De Amerikaanse president Carter heeft ln een persoonlijke boodschap die werd overgebracht door de am bassadeur van de VS ln Cairo ex- keizerin Farah zijn deelneming be tuigd. In een verklaring van het Ame- rikaanse ministerie van buitenlandse zaken werd gezegd dat de keizerin en verdere familie medeleven verdient ln een atmosfeer van rust. Over de vroegere nauwe betrekkingen tussen de sjah en de Amerikaanse regering werd niets gezegd. Men volstond met de mededeling dat de „sjah zijn land leidde ln een tijd van diepe veranderingen" en ..zijn dood het einde markeert van een tijd perk ln Iran dat. naar wij allen hopen, zal worden gevolgd door een periode van vrede en stabiliteit". De Republi keinse presidentskandidaat Reagan gewaagde van de dood van een „loya le en gewaardeerde vriend van de Verenigde Staten". Oud-premier SJahpoer Bakhtiar, die ln ballingschap ln Parijs woont, sprak de verwachting uit dat de dood Van een onzer verslaggevers AALTEN De 109 goudstaafjes, die de Aaltense families Van den Beukei en Veneberg, op de ver vroegde terugreis van hun vakan tie in Zwitersland vorige week tus sen Oenève en Lausanne in het hoge gras van een parkeerplaats hebben gevonden, zijn vals. De Nederlanders zijn officieel nog niet vanuit Zwitserland ingelicht, maar in een radio-interview heeft zaterdag een politiefunctionaris uit Lausanne meegedeeld dat de staafjes, eigenlijk meer plakjes fdrie centimeter lang, twee centi meter breed en enkele millimeters dik van messing waren vervaar digd. Volgens de politie hebben de ver valsers mogelijk getracht de „goudstaafjes" te slijten en ver volgens het zaakje langs de kant van de weg gedeponeerd. Over een bankroof te Genève, zoals aanvan kelijk in Zwitserland werd gesug gereerd. is niet meer gerept. De heren Van den Beukei en Ve- nenberg, respectievelijk douane ambtenaar en ambtenaar van de vleeskeuringsdienst, hebben mid den vorige week schriftelijk con tact opgenomen met het Neder landse consulaat in Genève. Van die zijde hebben ze nog niets over een beloning vernomen. „We reke nen nergens meer op", aldus de heer Venenberg. Het vindersloon was op 20.000 tot 25.000 gulden geraamd, tien procent van de waarde van het goud. De heer Venenberg: „Mocht het negatief uitvallen, dan zullen we proberen alsnog enkele staafjes in bezit te krijgen. Als er van verval sing sprake is, dan zal dat overi gens wel moeilijk zijn. De politie in Lausanne heeft al gezegd dat het onderzoek geheim is. Het zou wel eens bij enkele leuke herinne ringen kunnen blijven. In de vorm van een paar kiekjes, ondermeer van de gendarmes met de goud vondst in een omgekeerde politie- pet. Alles bijeen blijft het een' vreemde zaak". ROME (AFP, DPA, Reuter) Het Italiaanse parlement heeft een nieuw onderzoek tegen de christen-demo cratische premier Francesco Cossiga van de hand gewezen. Een voorstel, ingediend door de communisten, linkse radicalen en neo-fascisten, werd met 506 tegen 416 stemmen door een verenigde vergadering van de Senaat van de Kamer van Afge vaardigden getorpedeerd. Begin mei sprak een parlementaire commissie van onderzoek Cossiga vrij van de beschuldiging dat hij de inmiddels afgetreden voorzitter van de christen democratische partij, Carlo Donat Cattin, getipt had dat diens zoon, Marco Donat Cattin. door de politie werd gezocht op verdenking van ter roristische activiteiten. Deze vluchtte toen naar het buitenland. Bij de stemming kreeg Cossiga de steun van de partij van zijn regeringscoalitie, christen-democraten, socialisten en republikeinen. ANTWERPEN (AP. Belga) - Een Arabische man heeft in Antwerpen twee granaten gegooid in een groep Joodse kinderen die stonden te wach ten op een bus die hen naar de Arden nen zou brengen. Een kind met de Franse nationaliteit kwam daarbij om het leven. Zeven kinderen moes ten ln een ziekenhuis worden opgeno men. De dader is gearresteerd. Hij was ln het bezit van een Marokkaans paspoort, maar zou de Libanese na tionaliteit hebben. LEKKERKERK (ANP) - De bewo nersvereniging Lekkerkerk-west gaat bij het ministerie van volksgezond heid en milieuhygiëne opnieuw aan dringen op een medisch onderzoek bij de geëvacueerde gezinnen. De be woners zijn namelijk zeer verontrust over berichten dat er volgens een rapport van de rijksinstituten voor volksgezondheid en drinkwatervoor ziening ln de grond PCB's (poly- chloorblfenyl) zijn aangetroffen. Deze stoffen werden met name ln de vert en plasticindustrie gebruikt en zijn volgens Amerikaanse deskundigen kankerverwekkend. Alsof heel Neder land de schade van de barre afge lopen weken heeft willen inhalen, zo er dit weekeinde op uit Kwik en zon stonden hoog en dat betekende vrijwel langs de hele Hollandse en Zeeuwse kust overvolle stran den (op de foto de plaats waar men .normaal het Scbe- veningse zand vindt) en drukbe varen plassen. En voor hen, die nóg vakantie hebben: vandaag wordt het wéér zo (zeg gen de voorspel lers). van de vorst het voor Iran makkelij ker maakt de Amerikaanse gijzelaars vrij te laten. Familieleden van de gijzelaars in de Verenigde Staten le ken daarvan nog niet zo overtuigd te zijn. De Sowjet-Unle volstond giste ren slechts met de vermelding van het bericht van de dood van de sjah. Verscheidene staatshoofden stuur den telegrammen van rouwbeklag naar Cairo. In New York is bekend gemaakt dat de sjah in de anderhalf Jaar van zijn ballingschap een boek heeft geschre ven dat als titel krijgt: Antwoord aan de geschiedenis. Daarin zal de sjah, aldus uitgever 8ol Steln zijn critici posthuum antwoorden. Ons commentaar staat op pag. 3. Een beschouwing over de sjah op P»f. 4. TOKIO (ATP) De Verenigde Sta ten hebben Japan gemachtigd, een fabriek voor opwerking van kernafval te bouwen, zo ls zaterdag officieel ln Japan vernomen. Washington zou de verzekering hebben gekregen, dat de produkten technisch niet zullen kun nen dienen voor vervaardiging van atoomwapens. De opgewerkte splijt stof zal opnieuw als brandstof ln een kernreactor worden gebruikt. Hiermee laat de Amerikaanse rege ring een centraal element ln haar non-prollferatlebeleld los. Als groot ste leverancier van verrijkt uranium heeft Amerika de laatste Jaren het opwerken daarvan na gebruik sterk tegengewerkt. Hierbij komt het ln de kernreactor gevormde plutonium vrij, waarmee ln principe kernwapens kunnen worden gemaakt ROTTERDAM (ANP) De 27-Jarige ln Rotterdam verblijvende vrouw H. W. M. A. is gisteren vermoedelijk aan een overdosis heroïne overleden. De vrouw werd 's ochtends liggend op de 's Gravendijkwal aangetroffen. ADVERimme PAGINA 2: Nederlandse delegatie liet over zich lopen PAGINA 3 Walvis nog steeds onvoldoende beschermd PAGINA 4 PAGINA 5: Dracula als Roemenlê's 'Vader des vaderlands' PAGINA 6: Joost Muurling: bijbel ook als kookboek PAGINA SERVICE: - strips - feuilleton - RTV- progremma's - pirwl - weer over- zicht STAAT DER NEDERLANDEN Inschrijving volgens het tenderayateem op 29 |ull a.s. van 9 tot 1S uur vla banken en commissionairs WASHINGTON (AFP DPA tenlandse zaken Edmund Muskle, vi- geruime tijd aanhang te krijgen voor schrijven als buitenlands agent. Clvl- H p0„fcr\ r»o Amnri'irooneó ce-president Walter Mondale en sena- het vrijlaten van de delegaties bij het letti zou hem toen gezegd hebben dat W W uitbrengen van hun stem. WASHINGTON (AFP, DPA, Reuter) De Amerikaanse president Jimmy Carter komt steeds verder in moeilijkhe den door de banden van zijn broer Billy met Libië. De zaak heeft in de VS, in navolging van Watergate dat Nixon de politieke kop kostte, al de naam „Billygate" gekregen. Vijftig Congresleden van Carters De mocratische partij hebben de koppen bij elkaar gestoken, om een nieuwe presidentskandidaat te vinden voor de verkiezingen, begin november. Tij dens de Democratische conventie in New York moeten de Democraten hun kandiaat voor de presidentsver kiezingen aanwijzen. Carter leek daar tot nu toe de gedoodverfde winnaar, maar door „Billygate" begint dat steeds minder zeker te worden. Als andere democratische kandida ten voor het presidentschap worden genoemd de huidige minister van bui tenlandse zaken Edmund Muskle, vi ce-president Walter Mondale en sena tor Henry Jackson. Het Witte Huis heeft zeer scherp gere ageerd op de activiteiten van de Con gresleden, die werden onthuld door de Washington Post. Het gaat duide lijk om een door Edward Kennedy geïnspireerde operatie, aldus een zegsman van het Witte Huls. Kenne dy Is de tegenspeler van Carter voor de Democratische presidentskandi datuur. Een woordvoerder van de „verontruste Democraten", Michael Barnes, ontkende echter dat het zou gaan om een slinkse manoeuvre om alsnog Kennedy aan de nominatie te helpen. Behalve door „Billygate" zou de actie van de Congresleden ook zijn ingege ven door recente opiniepeilingen, die een grote voorsprong voor de Repu blikeinse presidentskandidaat Ro nald Reagan te zien geven. Een „open conventie" en een mogelijk derde kandidaat zou een democratisch de biele ln november moeten voorko men. Senator Kennedy probeert al Agent Billy Carter liet zich 14 juli registre ren als agent van Libië, nadat bekend was geworden dat hij een half miljoen gulden had gekregen van dat land. Kort daarop, aldus de zegsman van het Witte Huls, herinnerde de presi dentsvrouw, Rosalynn Carter, zich dat zij, kort na het in gijzeling nemen van de Amerikaanse diplomaten ln Iran, haar zwager Billy had gevraagd of hij niets kon ondernemen. Op 27 november heeft Billy Carter een ge sprek gehad met Carters veiligheids adviseur Zblgniew Brzezlnskl en de Libische diplomaat Ali Houderi om uit te vinden of Tripoll in Teheran de vrijlating van de gijzelaars zou kun nen bepleiten. Carter kwam in een nog moeilijker parket toen uitlekte dat hij op 17 Juni minister van Justitie Benjamin Civi- letti heeft gevraagd wat er zou gebeu ren als zijn broer Bllly zich liet In schrijven als buitenlands agent. Clvl- letti zou hem toen gezegd hebben dat als iemand de waarheid vertelt en zich alsnog laat registreren hij geen strafbaar feit begaan heeft. Carter was het gesprek met de minister even vergeten maar heeft nu, aldus de woordvoerder van het Witte Huls, een notitie gevonden waardoor het hem ineens weer te binnen schoot. De zegsman beklemtoonde dat het ge sprek met Clvlletti de president er wel toe heeft gebracht zijn broer te waarschuwen. Ze hebben nog iets in uw boeken gevonden". Van onze sportredactie MOSKOU Na een week sporten op semi-Olympisch niveau heeft Neder land dan toch twee medailles gepakt. Gisteravond waren het de zwemsters van de 4 x 100 meter vrije slag die derde werden en pal daarop was het judoka Henk Numan die ook een ge slaagde greep naar een bronzen me daille deed. Twee medailles aldus, een mooi tegenwicht tegen de 115 medailles van Rusland en de 81 van de DDR. De zwemsters op de estafette 100 meter vrije slag waren voor de Spelen begonnen al aangewezen als mogelij ke medaillewinnaars. Maar er was toch ook nog een gelukje nodig. In de series werd de Russische ploeg ge diskwalificeerd en dat beroofde de Nederlandse ploeg van een gevaarlij ke concurrent. Over bleef nu alleen Zweden. De DDR buiten beschou wing gelaten want dat is weer een heel andere klasse. Het kwartet Conny van Bentum, Reggi de Jong, Wllma van Velsen en Annelies Maas raakte op de eerste, honderd meter Iets achter op de Zweedse ploeg. Dat verschil bleef tot het einde bestaan. Een prestatie die in leder geval ruim voldoende was voor de bronzen medaille en de NOC- vlag in top. Judoka Henk Numan verloor welis waar een wedstrijd. Maar dat was uitgerekend tegpn de later kampioen, de Belg Norbert van de Walle. Dank zij de Belgische poulewinnaar mocht Numan het in de herkansing nog eens proberen. Daar slaagde hij. Meer successen waren er van Neder landse zijde niet dit weekeinde. De verwachtingen zijn door de boycot iets hoger geschroefd maar ln Mos kou blijkt dat het een onterechte voorspelling betrof. Op de sportpagina's staan de versla gen en uitslagen van weer twee Olym pische dagen. Henk Numan met bronzen medaille. Op de hoogste tre de winnaar Van de Walle (Belg). Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM In het Academisch Ziekenhuis van Groningen liggen nog negen gewonde slachtoffers van de treinramp bij Winsum, maar geen van hen verkeert meer ln levensge vaar. Intussen ls nu ook de naam bekend gemaakt van de negende dode: de 22- jarige mej. Nonkes uit Baflo (Gr.). De rijkspolitie had deze niet eerder wil len vrijgeven omdat de ouders van het slachtoffer met vakantie ln het buitenland waren en aanvankelijk niet bereikbaar waren. Hoewel wordt aangenomen, dat een menselijke fout de oorzaak van de ramp ls geweest, wordt dit officieel nog niet bevestigd. De spoorwegen schatten dat het zeker nog twee we ken zal duren voordat men definitief uitsluitsel zal kunnen geven. Overigens ls op het baanvak Oronln- gen-Wlnsum ln de twaalf Jaar dat hier het radiofonisch geleldingssysteem wordt toegepast al eens een bijna- ramp gebeurd. De machinist, die toen te vroeg vertrok (bij de ramp van vorige week vertrok de trein uit Gro ningen te laat), ontdekte die fout tij dig en kon terug rijden, waardoor een ongeluk werd voorkomen. De dienstregeling op het baanvak Oroningen-Roodeschool is sinds za terdagochtend weer normaal. Ook de weg Gronlngen-Wlnsum, die enige tijd was afgesloten om belangstellen den op een afstand te houden, ls weer vrijgegeven. De zwaar beschadigde treinen zullen bij Winsum ter plaatse worden ge sloopt en afgevoerd. Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschrocve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniekvoor extra gemak. Boetseerset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten j eierdopjr Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderligger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Adres:. I Plaats: Mijn naam ïsl. Adres: - Postcode .Giro: Plaats:. Postcode .Tel: I Ik kies voor kado DA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) I Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1