Verdeelde reacties op plan FNV-bond Küesuwkado i 8 Schip zinkt door olie lossen rweede hongerstaker n Israël overleden 'Valse voorlichting over Zuid-Afrika' Communicatie {oekje met nformatie uthanasie CNV en werkgevers positief met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER Het taboe van de dood Kapers weer naar Koeweit terug Palestijnen mishandeld' ictie om egbatterijen DIJKMAN B.V. piano's Winkelcentrum ontruimd wegens verzakkingen Ambassadeur: 'dubbele karikatuur' Kapitein tanker gearresteerd Gewonde vrouw in helikopter vervoerd Trouw Structureel Eis tegen Folkerts: dubbel levenslang I Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR. 11000 - VRIJDAG 25 JULI 1980 Droog en zonnig. Middagtemperatuur circa 26 graden. Aan zee iets minder warm Zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost windkracht twee tot vier Morgen en overmorgen: Droog, vrij zonnig en warm Zon op: 05.49. onder: 21.38 Maan op: 20.37, onder: 04.23. WEST-DUrrSLAND DM 2 00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT an een onzer verslaggevers >EN HAAG De Nederland- Vereniging voor Vrijwillige ithanasie komt dit najaar et een boekje, waarin infor- iatie wordt gegeven over liddelen die leiden tot een ichte, milde dood. Dit boek- wordt op ruime schaal ver weid, en is tevens in de jekhandel verkrijgbaar. olgens mr. J. Ekelemans, voorzitter sn de vereniging, is de tijd er rijp jor, dat meer bekendheid wordt ge ven aan bepaalde middelen die een ichte dood veroorzaken. Hij baseert it onder meer op de vele vragen die 5 vereniging bereiken via het kan- ior in Amsterdam. De tekst van het oekje is Inmiddels gereed en het is Heen nog een kwestie van techniek de informatie in druk te laten Inen. de vraag of hij geen mogelijke rolging tegemoet ziet van de kant justitie zei mr. Ekelmans dat een jelijke uitgave natuurlijk nooit is [voorkomen. „Iets anders is of justi- zich genoodzaakt zal zien om als- I daarna in te grijpen, maar ik zelf het strafbare er niet van in. Op lappelijk en ethisch verant- wijze wordt in het boekje latie gegeven over middelen, aarvan het bestaan in medische ring min of meer algemeen goed is ik geloof niet. dat we daarmee in rafbaar vaarwater terecht komen." et is de opzet, dat het boekje waarin iformatie wordt gegeven over mid- ;len die in Nederland slechts op cept verkrijgbaar zijn, te zijner tijd iet enige publiciteit zal worden ge- esenteerd. rgent r. Ekelmans verklaarde dat het en zin had te wachten op het ad- es, dat de Gezondheidsraad nog jet uitbrengen over euthanasie, o'n lichaam werkt in een zeer ma- tempo en met grote bedachtzaam- d. En wij vinden de vraag van üënten veel urgenter." Hij wilde A zeggen wie of welke auteurs aan V. boekje hebben meegewerkt en evenmin om welke middelen het gaat, Van de kant van de Koninklijke Ne derlandse maatschappij tot bevorde ring der geneeskunst die zich zeer terughoudend opstelt ten aanzien van het euthanasievraagstuk, liet men gisteren weten niet op de hoogte te zijn van de komende publikatie, taï wel het geval was bij het ministe rie van volksgezondheid. 0) "O PAGINA 3: Frankrijk treedt niet op tegen de zoutlozingen PAGINA 4: Nieuwe films PAGINA ECONOMIE Energie in ons land nog vrij goedkoop PAGINA 7: De 'onafhankelijk heid van Roemenië wordt duur betaald PAGINA 9: Meer hartziekten bij 15-jarigen PAGINA PODIUM: PAGINA 8: Coördinatie nodig bij bouw zieken huizen PAGINA SPORT: Mensen in de sport «PK KT5- CAPELLE AAN DEN IJSSEL Een beoordelingsfout bij het over pompen van afgewerkte olie uit de tanks van het in Panama geregis treerde vrachtschip Spijkenisse is er gisteren de oorzaak van ge weest dat het 6736 bruto ton me tende vaartuig is gezonken. Het schip kwam op de bodem van de rivier de Hollandse IJssel te lig gen, met een slagzij van dertig graden. Het water is daar vijf meter diep. De twintig jaar oude Spijkenisse werd vorige maand gekocht door de rederij Barimar uit Spijkenisse, die het vaartuig namens een in Panama gevestigde onderneming opnieuw in de vaart wilde bren gen. Omdat het schip echter op de laatste reis voor de Sudan Lines in Soedan een aanvaring had gehad in de Oostzee, werd de toen nog Malidi geheten vrachtvaarder op 15 juli naar de scheepswerf Vuyk en zonen in Capelle aan den LJssel gehaald, waar een twintig bij vier meter groot gat juist boven de waterlijn zou worden hersteld. Tijdens de reparatie die eind van deze maand voltooid zou zijn kwam de olietanker Roslta langs zij om afgewerkte olie uit de aan weerszijden van de Spijkenisse aangebrachte tanks te lossen. Vol gens de rijkspolitie te water in Dordrecht zijn daarbij fouten ge maakt. Er werd zoveel olie uit de bak boordtank gehaald (links) dat het gat aan stuurboordzijde (rechts) water schepte, waarna het vaar tuig scheef zakte, vol liep, zonk en op de bodem vast kwam te zitten. Volgens een zegsman van de rede rij gaat het ze: er '?en week duren voordat het schip weer in de vaart kan worden gebracht. De schade schatte deze zegsman op vijfdui zend dollar per dag. De rederij is tegen dit soort ongelukken verze kerd. Direct nadat het schip was gezon den werden pompen aan boord gezet die moesten proberen het binnengestroomde water uit het schip te halen voordat het op nieuw hoog water zou zijn. Van onze sociaal-economi sche radactie AMSTERDAM/UTRECHT Het voorstel van de Industrie bond FNV om tijdelijk een verlies aan koopkracht te ac cepteren in ruil voor méér werk, heeft bij de andere FNV-bonden voor de nodige schrik gezorgd. De meeste bonden reageerden nogal te rughoudend en één van hen de Voedingsbond FNV liet weten volstrekt niets te zien in een vrijwillig loonoffer. Veel positiever werden de plannen ontvangen door de Industriebond CNV en de cen trale werkgeversorganisaties VNO en NCW. De Industriebond CNV verklaarde zich in navolging van de Industrie bond FNV bereid voor de komende jaren een koopkrachtverlies te aan vaarden in ruil voor harde afspraken met de werkgevers en overheid over het scheppen van werk. „We zien veel goede dingen in de voorstellen van de Industriebond FNV en we zullen er van harte aan meewerken", aldus de vlce-voorzitter van de Industriebond CNV, Freek de Vries in een eerste reactie op het voorstel van de FNV- bond om aan werkgelegenheid de hooggste prioriteit te geven. Vervolg op pagina 3 KOEWEIT (AFP, AP) Een gekaap te Boeing 727 van Koeweit Airways was gisteravond met 36 passagiers aan boord weer onderweg naar Koe weit, na een korte landing op het vliegveld van Bahrein. Het toestel was eerder op de dag gekaapt tijdens een vlucht van Koeweit naar Beiroet. Tijdens die vlucht dwongen de (waar schijnlijk) twee kapers het vliegtuig terug te keren naar Koeweit, waar het later landde. De vrouwen en kinderen werden bij die eerste landing op het vliegveld Manama vrijgelaten. an on2e correspondent ERUZALEM Met de dood van een tweede hongerstakende alestijnse gevangene uit de Nafha-gevangenis is de spanning ider de Palestijnen in Israëlische gevangenissen sterk opge- pen. Een van de advocaten van de gevangenen deed gisteren :n verhaal over zware mishandelingen waaraan de honger- akers zouden bloot staan. ADVERTENTIE 28-jarlge uit de Oazastrook al- )mstige Rassem Mohammed Hala- e. die gisterochtend overleed aan de volgen van gewelddadige voeding, hoorde tot een groep Palestijnse ulitieke gevangenen die sedert 13 li in hongerstaking is uit protest gen de situatie in de ruim twee laanden geleden in de Negev-woes- jn gebouwde Nafha-gevangenis. esentwintig van de hongerstakers erden eerder deze week naar de ge- ingenis van Ramleh overgebracht, hie anderen gingen naar een zieken- uis, waar gisteren de tweede van hen overleed. Israëlische woordvoerders verklaarden dat Halawe, net als Jaabari een dag eerder, overleed aan een longinfectie veroorzaakt door ge dwongen voeding met een sonde. Ook Halawe zat een levenslange gevange nisstraf uit wegens het gooien van handgranaten in de Gazastrook in de zomer van 1971. Afgebroken 'at een gescharrel toch om heen Op het kantoor van het Rode Kruis in Jeruzalem verzamelden zich gisteren familieleden van de gevangenen. Is raëlische soldaten verhinderden een winkelstaking in het oostelijk stads deel, die was uitgeroepen uit protest tegen de gewelddadige voeding van de hongerstakers. Gisteravond maakte de Israëlische radio bekend dat de 26 naar de Ramleh-gevangenis overgebrachte Palestijnen inmiddels hun hongerstaking hebben afgebro ken. De vijfenveertig die nog in de Nafha-gevangenis zitten, gaan door met hun staking. Lea Tsemel, een Israëlische advocate van een deel van de Palestijnse ge vangenen. deed gisteren verslag van een bezoek dat ze afgelopen dinsdag aan haar cliënten bracht Vijf honger stakers zouden nauwelijks meer kun nen lopen en slechts langzaam meer spreken, maar alle vijf vertelden haar hetzelfde verhaal. Bij hun aankomst uit de Nafha-gevangenis in de Ram- leh-gevangenis waren alle zesentwin tig Palestijnen aan handen en voeten gebonden. Ze zouden ook allemaal geslagen zijn en daarna in isoleercel len zijn opgesloten. Hoewel in sommi ge cellen wel bedden stonden, moes ten ze op matrassen op de grond slapen. Gedurende de nacht zouden de Palestijnen volgens hun eigen zeg gen zijn mishandeld. De 34-jarige Jacob Dawani, die we gens terreurdaden gepleegd in 1968 een levenslange straf uitzit, vertelde orgels vleugels Gitaren, drums, versterkers enz. Zie advertentie op de laatste pagina! 's nachts naar een kliniek te zijn over gebracht waar een bord rijstepap voor hem werd neergezet. Toen hij die weigerde te eten, zou hij door vier personen, onder wie een verpleger, opnieuw in elkaar geslagen zijn. Lea Tsemel zei dat Dawani haar zijn open wonden heeft laten zien. Uiteindelijk had men hem via een slang door de neus proberen te voeden. Toen dat niet lukte werd tot twee keer toe een slang door zijn hals naar binnen ge voerd en een vloeibare stof, waarvan Dawani dacht dat het zout water was, er doorheen hebben gegoten. Dawani moest daarop overgeven, maar kreeg pas 's morgens wat water te drinken. Israëlische regeringswoordvoerders ontkennen alle aantijgingen van de advocaten van de Palestijnse gevan genen. Vervolg op pagina 7 Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER De politie van Zoetermeer heeft gistermiddag vrij wel het gehele winkelcentrum Meer zicht ontruimd. Het college van B en, W heeft die opdracht gegeven, omdat' het parkeerdak ernstig aan het ver zakken is. Het moet geheel worden gestut. Men hoopt dat dit voor het weekeinde gereed is, zodat de 23 ge sloten winkels zaterdag weer open kunnen. Het winkelcentrum is vijf Jaar oud. Wat de oorzaak is van de verzakking van het parkeerdak is, is nog niet te zeggen. Men hoopt dat een rapport hierover in augustus klaar is. Meer nieuws op pagina 6 Van onze correspondent JOHANNESBURG De banden tussen Zuid-Afrika en Nederland zijn belangrijk en moeten worden versterkt. Dat zegt de Zuidafrikaanse am bassadeur in Den Haag, dr. Paul Bodenstein, in een ge sprek met de krant Die Trans valer. Het Interview werd afgenomen door een Zuidafrikaanse journaliste, die in ons land een Jaar bij een ochtendblad heeft gewerkt. Volgens dr. Boden stein bestaan van Zuid-Afrika en Ne derland karikaturen over en weer. Net zo min als de Nederlanders linkse rakkers op klompen zijn, zijn de Zuid afrikanen botte onderdrukkers van vredelievende zwarten. Maar, aldus de ambassadeur, de Ne derlanders valt hun houding nauwe lijks kwalijk te nemen. Zij worden verkeerd voorgelicht door kranten en omroepen, die dagelijks een vloed van anti-Zuidafrikaanse informatie over het land uitstorten. Organisaties als KAIROS, het Komi- tee Zuidelijk Afrika en de Boycot Outspan Actie zijn verantwoordelijk voor de verkeerde meningsvorming in Nederland ten aanzien van Zuid- Afrika. Deze krijgen per jaar, aldus Bodenstein, vijf miljoen gulden rege- ringsgeld, terwijl deze anti-Zuidafri kaanse organisaties door de media bijna profetische krachten worden toegeschreven. Ambassadeur Bodenstein Eerlijk Mensen die een eerlijk beeld van Zuid-Afrika willen geven hebben het gevoel „alsof hun handen worden af gesneden". Zij stuiten op een „brede dijk" van vooroordeel, ongeloof en valse voorlichting. Dr Bodenstein meent dat er een ma nier moet worden gevonden de waar heid te vertellen ln Nederland. Zuid- Afrika moet uit zijn isolement komen omdat het niets te verbergen heeft. We hebben een eerlijke zaak. aldus de ambassadeur. Ondanks de door het slechte weer van de afgelopen weken ontstane wateroverlast; kon deze mevrouw bij haar half onder water staande caravan langs de Maas in Limburg al weer lekker zonnebaden, zij het niet op het gras bij haar kampeerwagen, maar in een bootje. ROTTERDAM (ANP) De kapitein en de eerste stuurman van de super tanker „Energy Concentration" zijn gisteren door de Rotterdamse politie gearresteerd. Zij worden ervan ver dacht schuldig te zijn aan het onge luk waarbij de tanker dinsdagoch tend bij het lossen in Europoort knapte. De kapitein, de 37-jarige S. K. L. uit Hongkong en de eerste stuurman, de 51-jarige P. F. W. uit Taiwan, zullen door de politie worden verhoord. Als hieruit blijkt dat zij voor de „bijna- ramp" met de tanker verantwoorde lijk kunnen worden gesteld, zal de officier van justitie tot vervolging overgaan. Zij kunnen dan een gevan genisstraf van zes maanden of een geldboete van 600 gulden krijgen. UTRECHT (ANP) De ANWB heeft gisteren voor het eerst een helikopter gebruikt om een gewonde Nederland se vrouw van Koblenz in WestrDuits land naar het militair hospitaal in Utrecht over te brengen. Het betreft de 23-jarige Utrechtse E. Hatzman-de Jong, die op 14 juli betrokken raakte bij een auto-ongeluk in de omgeving van Koblenz. Met ernstig rugletsel verbleef zij sindsdien in een zieken huis in Koblenz. De ANWB besloot volgens een woord voerder de vrouw, die nog zeker tien weken in dat ziekenhuis zou moeten blijven, over te brengen naar het mili tair hospitaal in Utrecht, omdat zij daar geregeld bezoek kan krijgen. Volgens de woordvoerder is de ANWB van plan. indien de toestand van een gewonde dat toelaat, meer gebruik te gaan maken van een helikopter. Dat vervoer is op kortere afstanden min der gecompliceerd dan het vervoer van gewonde landgenoten naar Ne derland per vliegtuig, waarmee de ANWB tot dusverre werkte Kopenhagen. Wij hebben er lang over nagedacht. Alter natieve VN-conferenties zijn een soort traditie gewor den. Ze blijken nu ook een traditie te hébben: de officiële parallelconferentie niet meer kunnen bereiken wegens vormfoutje. Heel symbolisch, eigenlijk Boetseerset (A) BoeiseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voor desier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Als mogelijkheden om Informatie te geven noemde dr Bodenstein adver tenties in de kranten, informatie avonden en bezoeken aan scholen. Persoonlijk contact met Zuidafrika nen is een van de doeltreffendste mo gelijkheden om de Nederlanders de ogen te laten openen voor de wer kelijkheid, aldus de ambassadeur Hij zei dat Zuid-Afrika niet van plan is Nederland af te schrijven en het de rug toe te keren, ook al omdat ons land Zuid-Afrika veel te bieden heeft, onder meer wat betreft landbouw kundig onderzoek. Dr Bodenstein be treurt dat het cultureel akkoord tros sen Nederland en Zuid-Afrika is ver broken. STUTTGART (DPA) Tegen de West duitser Knut Folkerts, die in Neder land al tot twintig Jaar was veroor deeld wegens moord op een politie man, is in Stuttgart tweemaal levens lang geëist wegens moord op de hoog ste Westduitse openbare aanklager. Siegfried Buback f— - I Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel.:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadanaar keuze: DA DB. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1