hongerstaker dood Cocaïne regeert Bolivia Strijd tegen zionisten bindt man-vrouw te zamen (Wiï (Buren willen dat .akhtiar verhuist Verzet van mijnwerkers houdt aan 'Washiington ontvoerde Rusje' St. Helens braakt weer aswolken uit 'Scheurmakers' uit SWAPO gezet Strijd binnen regime Kaboel houdt nog aan Neutronenbom niet gevaarlijker voor burgerbevolking Rassenrellen in Tennessee Turkije staakt VN conferentie van vrouwen jo jSËRDAG 2* JL)LI 1980 BUfTENLAND TROUW/KWARTET ff 7 'i SHINGTON (AFP, DPI) - Dt sische ambassade in Washington ft de Amerikaanse regering be- ïldigd van „ontvoering" van een alf jaar oud jongetje uit de Oe- [ne, door hem politiek asiel te lenen. „Dit kan verstrekkende ge- r j.en hebben voor de Amerikaans- ïrB sische betrekkingen, maar ook ,r het internationale recht als ge- 'J* J", aldus de verklaring. Gespro- wordt over de „schending van beginselen van moraal en huma- De jongen, W alter Polowtsjak, liep vorige week b< ij zijn ouders weg, om dat hij niet ma *r terug wilde naar de Oekraïne. De ambassade vreest dat de asielverlenl ng wordt gebruikt om druk uit te oei fenen op buitenlandse gezinnen die ii n de VS leven. Geen buitenlands ge zin heeft, aldus de am bassade, de ze kerheid dat het niet hetzelfde kan a iverkomen als het ge zin Polowtsjak. „Het moet ieder ver standig mens duidelijk zijn dat een kind van twaalf jaar niet begrijpt wat politiek asiel is" De Polwtsjakjes naast de ouders twee zoons en een dochter kwa men in januari in de VS aan. De dochter reist op een eigen visum en wil net als haar broer blijven. De rest van het gezin had een gezamen lijk visum. De Russische ambassade, aldus de vader van Walter, wil geen toestemming geven voor terugkeer naar de Sow jet-Unie als ook niet zijn zoon meereist. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken wilde nog niet op de Russische verklaring reageren. De Amerikaan se Unie voor burgerrecht heeft tegen het asielbesluit geprotesteerd. ijk RUZALEM, NEW YORK i iuter, AP, AFP) De Is- s lische politie heeft giste- "I i met de wapenstok en *ingas een einde gemaakt een demonstratie van bo- "J palestijnen in Jeruzalem, ra betoogden naar aanlei- |g van de dood van een bq langen zittende Palestijn, in hongerstaking was ge in. De dood zou het gevolg geweest van de gedwon- voeding. Palestijn, Ali Mohammed Jaabari, een levenslange straf uit in de ha-gevangenis. Twaalf dagen ge in ging hij met 73 andere gevange- in hongerstaking uit protest te- de omstandigheden waaronder vast worden gehouden. Volgens (id Zilberman had Ja&fari lon- •king gekregen, nadat hij ..ïatig was gevoed. Tijdens die ingen voeding zou een sonde in »ng zijn gekomen. De Israëlische iteiten stellen nu, in opdracht nister van binnenlandse zaken Burg, een onderzoek in. len in verband m iet de slechte leefom standigheden. In middels hebben Pa lestijnen ook bij de Amerikaanse ver tegenwoordigers iun Israël aange drongen om druk op de Israëlische regering uit te o< -fenen. Tijdens het debïit in de algemene vergadering van d e Verenigde Naties over de door Israf il bezette gebieden zijn de vertegenwoordigers van de Arabische landen ?n de met hen sym pathiserende land» ;n in de derde we reld de zaal uitgelo pen, toen de verte genwoordiger vari Israël, Jehuda Blum, het woord n am. Blum noemde de massale uittocl it een oefening in kinderachtigheid e-n zei dat het op die manier wel moeilij k werd om tot een dialoog te komen Blum verklaarde eerder dat hij iedeire resolutie aange nomen door de algemene vergadering over de bezette gebieden al bij voor baat als onwettig zou beschouwen. Stemming raking jvangenis van Nafha staat in de ische Negev-woestijn. Omdat er 1 langdurige gevangenen zitten, Ide bewaking erg scherp. Ook zou- n de levensomstandigheden van de «ngenen niet optimaal zijn. Een J van de hongerstakers is inmid- I overgebracht naar de Ramla- jenis in Tel Aviv, vlak bij het ^sche gevangenishospitaal. Een JÖjnse advocaat en voormalig is ter van defensie van Jordanië, Noesseibeh, riep de Israëli- e regering gisteren op alle gevan- i uit de Nafha-gevangenis te ha- VANCOUVER (A,FP, UPI) De vul kaan van Mount St Nelens, in de Amerikaanse staat Washington, is voor de vierde maai in negen maan den, tot uitbarsiting gekomen. Vol gens ooggetuige n vormde zich een wolk van as die tot op meer dan 150 km van de vulkaan zichtbaar was. Op de seismogirafen in het gebied waren de af gel lopen dagen enkele aardschokken geregistreerd, maar gezien de zwakte van de schokken meenden deskundigen dat een uit barsting van de vulkaan weinig waar schijnlijk was. De twee uitbarsting van de vulkaan op 18 mei van dit jaar, kostte aan 24 mensen het leven. De economie van het betrokken gebied werd toen door de eruptie flink ge troffen. WRIJS, BETHESDA (Reuter, AFP, AP) De buren van fclraanse oud-premier Sjapoer Bakhtiar, op wie vrijdag J een mislukte moordaanslag werd gepleegd, eisen dat hij ft hun flat vertrekt. Een buurvrouw van de oud-premier wam bij de aanslag om het leven. De Franse politiebond heeft al eerder aangedrongen op het bij-- tbrengen van alle politieke bal lingen in Frankrijk in speciale moorden om op die manier een betere bescherming mogelijk te kunnen maken. De Iraanse oud premier woonde gisteren de begra fenis bij van een bij de op hem gepleegde aanslag gedode politie man. Inmiddels heeft de Palestijn se leider Arafat alle verantwoorde lijkheid voor de aanslag op Bakh tiar afgewezen. De Franse president Giscard zei tijdens de vergadering van de mi nisterraad, dat Frankkrijk ook in de toekomst een asielplaats zal blijven voor politieke ballingen, maar dat het land niet van plan is als toevluchtsoord te dienen voor mensen die zich schuldig maken aan gewelddadigheden. Bakhtiar beschuldigde gisteren Khomeini van de aanslag op zijn persoon en verweet het Westen een afwach tende houding. De Amerikaanse! politie maakt nog steeds jacht op drie mannen die verdacht vrorden van de moord op de leld<er van het Iraan se verzet en nauwe medewerker van Sjah poer Balthtiar, Ali Taba- tabai. Deze werd! doodgeschoten door een man die het uniform van een postbode droeg. Op hetzelfde moment hielden twee andere mannen elders e«;n postbeambte gegijzeld om gebruik te kunnen maken van diens uniform. De postbode werd later vrijgelaten. De Amerikaanse geheime dienst FBI wilde gisteren niet bevestigen dat de moord op Tabatabai een onderdeel zou zijn van een omvat tend complot opgezet in Teheran om de tegenstanders van het regi me-Khomeini in Jhet buitenland uit de weg te ruimen, maar sprak wel van een „politieke moord". Het Israëlische parlement heeft giste ren met 65 tegen 12 stemmen een wetsontwerp goedgekeurd, waarin Jeruzalem wordt uitgeroepen tot hoofdstad van Israël. De Israëlische premier Begin, die herstellende is van een hartaanval, nam voor het eerst weer aan een stemming in de Knesset deel. Hij verklaarde in het parlement: „Alle leden van de Verenigde Naties in New Vork moeten weten dat Jeru zalem de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël is en van het Joodse volk en dat voor de komende generaties zal blijven." Verwacht wordt dat op de eerstvolgende kabi netsvergadering een beslissing zal vallen over de verplaatsing van enke le overheidsinstellingen, waaronder het bureau van de eerste minister naar het oostelijke (bezette) deel van Jeruzalem. Beide maatregelen lijken welbewust samen te vallen met de algemene vergadering van de Vere nigde Naties. Tegen het einde van dit jaar zullen de landen van de EG en van de Arabi sche Liga weer officieel met elkaar gaan praten op het niveau van minis ters van buitenlandse zaken. Dit is meegedeeld door de secretaris van de Arabische Liga, de Tunesiër Klibi, na een bezoek aan West-Duitsland. In Bonn wilde men het bericht overi gens niet bevestigen. LUSAKA (AFP, AP, Reuter) Negen vooraanstaande leden zijn uit de Zuidwestafrikaanse bevrijdingsbe weging SWAPO gezet. Onder hen is vice-president Mishake Albert Muyingo. De beslissing is genomen door het centrale comité van de SWAPO, dat •vorige week in Ndalantando, in Ango la, heeft vergaderd. De negen zouden het oostelijke deel van Zuidwest^Afri ka (Namibië) van de rest hebben wil len afscheiden. Daar ligt onder meer de strategische Caprivistrock. De negen „scheurmakers" zouden zich hebben schuldig gemaakt aan „contra-revolutionaire activiteiten". Breban Stmbwaye is benoemd tot vice-vooraitter van de SWAPO, als opvolger van de gewipte Muyongo. In de verklaring, die werd uitgegeven na de vergadering van SWAPO, wordt behalve in de nieuwe vice-pre sident het volledige vertrouwen uit gesproken in voorzitter Sam Nujoma. SWAPO, die door de algemene verga dering van de Verenigde Naties is erkend als de enige vertegenwoordi ger van het Namibische volk, voert een guerrilla tegen Zuid-Afrika. Dat land bestuurt Namibië krachtens een mandaat van de Volkenbond waaraan inmiddels door de Verenig de Naties een einde is gemaakt. Wes terse landen werden door SWAPO over de hekel gehaald wegens hun voortdurende betrekkingen met Zuid-Afrika. De Verenigde Staten, GrootrBrittannië, West-Duitsland, Frankrijk en Canada vormen een zo genaamde westerse contactgroep die probeert onder auspiciën van de Ver enigde Naties een oplossing te vinden voor de kwestie Namibië. NEW DELHI (AFP. AP) - Opnieuw zijn twee Afghaanse regeringsfunc tionarissen het slachtoffer geworden van aanslagen. Het gaat om de minis ter van onderwijs, mevrouw Anahita Ratzebad en om de onderminister van binnenlandse zaken. Eerder werd ook al melding gemaakt van de dood van de Afghaanse onderminister van onderwijs, Joesoefi. De afgelopen week zou ook de directeur van de Afghaanse luchtvaartmaatschappij bij een aanslag zijn omgekomen. Politieke waarnemers rekenen er ern stig mee dat de aanslagen het gevolg zijn van onderlinge vetes tussen de twee groeperingen binnen het heer sende regime, Khalq en Parcham. De huidige president Karmal behoort tot de laatste groep, terwijl zijn beide voorgangers, Amin en Taraki tot de Khalq-groep behoorden. Momenteel lijkt de Sowjet-Unie geheel op de kracht van de Parcham (vlag) te gok ken en mee te helpen aan de onder gang van Khalq (volk). Volgens berichten uit Islamabad zou den door recente wijzigingen in de regeringen zeker drie ministers in de gevangenis zijn terecht gekomen. Zo langzamerhand lijken alle ministe ries onder controle te komen staan van de aanhang van Karmal. Overi gens, wist de Britse Guardian giste ren te melden, zou Karmal tegenover president Breznjew onlangs met ont slag gedreigd hebben, als hij niet de vrije hand zou krijgen om de interne politieke spanningen binnen zijn re gering het hoofd te bieden. De recen te zuiveringen zouden het gevolg zijn van het feit dat Moskou Karmal nu inderdaad die vrije hand laat. Twee Franse journalisten zijn erin geslaagd opnames te maken van de gebieden waar de Sowjet luchtmacht in Afghanistan bombardementen hebben uitgevoerd. Ze hadden de in druk dat er meer slachtoffers vielen door honger en barre levensomstan digheden dan door de oorlog in het land. GENEVE (Reuter) De omstreden neutronenbom die door Amerika en Frankrijk wordt ontwikkeld, vereist geen zwaardere bescherming van de burgerbevolking tegen straling. Vol gens een rapport van de Zwitserse professor Otto Huber bieden ge- improviseerde barrières van aarde of zandzakken goede bescherming te gen neutronen, aldus het maandblad van de Internationale organisatie voor bescherming van de burgerbe volking. Bestaande schuilkelders ver schaffen voldoende bescherming. Volgens een studie van de Nederland se kolonel L. C. Schreuders heeft de burgerbevolking bij gebruik van de neutronenbom tegen tankformaties minder schade te verwachten dan bij gebruik van een nu bestaand kernwa pen met hetzelfde militaire effect. Deze Indianen in de boven de hoofdstad La Paz gelegen sloppen wijken negeren de militairen. Het verzet is in deze buurten het felst. Soldaten werden uitgescholden en met stenen bekogeld. Ook van nacht werd er weer geschoten. LA PAZ (AFP. IPS. Reuter) Is de week oude junta er in de hoofdstad La Paz in geslaagd het verzet te bre ken. in de zuidelijke mijndistricten duurt het verzet voort. Mijnwerkers houden, gewapend met dynamiet, <p diverse plaatsen stand. De militaire regering heeft nu vliegtuigen ingezet tegen de mijnwerkers, die via ver schillende radiostations blijven op roepen tot verzet tegen de nieuwe machthebbers. De mijnwerkers hou den de soldaten voor niet te vechten tegen „hun vaders en hun broers". De Boliviaanse bond van landarbeiders wil het vervoer van voedsel naar de steden stopzetten, om druk uit te oefenen op de junta. Alle wegen zul len worden geblokkeerd, aldus vak bondsleider Jenaro Flores Santos, die ondergedoken zit. De geruchten worden steeds sterker dat de machtsovername is gebeurd met steun van het buurland Argenti nië. Op de televisie worden Argentijn se tekeningen vertoond over de „strijd tegen het communisme", als mede Argentijnse anti-subversie films. De beschuldigingen zijn door een woordvoerder van het Argentijn se leger categorisch van de hand ge wezen. De rooms-katholieke kerk heeft het leger gevraagd de honderden gearres teerde politici, vakbondsleiders, gees telijken en studenten vrij te laten. Een deel van hen verblijft nog steeds in het voetbalstadion, op zeven kilo meter van de hoofdstad. De weduwe van de gedode communistische presi dentskandidaat Marcele Quiroga heeft gezegd dat haar man door de junta is vermoord. Hij is niet omgeko men bij een schietpartij, maar doel bewust doodgeschoten, zei zij. De gedoodverfde winnaar van de pre sidentsverkiezingen, de voor Bolivi aanse begrippen vooruitstrevende Hernan Siles Zuazo houdt zich nog steeds op een onbekende plaats schuil. De terzijde geschoven interim- president Lidia Gueiller is welkom in Frankrijk, heeft Parijs laten weten. Ook Venezuela wil Gueiller, die in de pauselijke nuntiatuur in La Paz ver blijft, asiel verstrekken. Van onze buitenlandredactie De cocaïnebazen regeren sinds donderdag ook in La Paz. Tot die tijd bleef hun macht beperkt tot de afgelegen tropische streken van Bolivia. Met een staatsgreep hebben ze weten te voorkomen dat een nieuwe democratische regering de illegale handel in verdovende middelen hard zou aanpakken. Lange tijd waren in Bolivia politiek en cocaïne streng gescheiden. De po litiek speelde zich af in La Paz en de overige steden in het Andesgebergte. De maffia regeerde in de tropische laaglanden en beperkte zijn activitei ten tot de handel in cocaïne en ande re smokkelwaar. Zolang deze twee machtsblokken el kaar met rust lieten, was er weinig aan de hand. De cocaplant is in Boli via net zo algemeen als in Frankrijk de wijnrank. Op de oostelijke hellin gen van het Andesgebergte oogsten de Indianen al eeuwen lang de kleine groende blaadjes, die als pruimta bak gebruikt de bewoners in staat stellen langdurig zonder eten te werken. Blaadjes Van die blaadjes, die op iedere markt in Bolivia te koop liggen, maakt de maffia echter ook zuivere cocaïne, die op de internationale markt letterlijk het gewicht in goud waard is. De laatste jaren zijn er met deze handel miljarden guldens gemoeid. De coca- ïne-syndicaten in Bolivia zijn uitge groeid tot grote ondernemingen, met eigen vliegtuigen en fabriekjes. Het was algemeen bekend dat zij een nieuwe regering onder leiding van de centrum-linkse Heman Siles Zuazo tot elke prijs wilden voorkomen- Want Sildes had beloofd hard op te zullen treden tegen de cocaïnehandel en de daarmee samenhangende cor ruptie. Hij werd daarin alvast ge steund door de nu afgezette interim- president Lidia Gueiler, die er zelfs in slaagde de politie in Santa Cruz zover te krijgen dat ze een begin maakte met de jacht op de illegale handel. Een van de eerste succesjes was de vangst van een hoeveelheid cocaïne- pasta ter waarde van negen miljoen gulden. Dat het leger zich voor het karretje van de handel in verdovende midde len heeft laten spannen, is niet moei lijk te verklaren. Een aantal officie ren is rechtstreeks bij deze winstge vende export betrokken. En boven dien heeft het Boliviaanse leger maar weinig aanmoedigingen nodig om de macht te grijpen en daarmee naar eigen opvatting aan prestige te winnen. Het leger is zwaar gefru streerd over het zwakke imago dat het in Zuid-Amerika heeft. Sinds de onafhankelijkheid heeft het leger de ene oorlog na de ander verloren, ten koste van vele doden en grote lappen grond. Als je zo'n frustratie moet overwinnen is er maar een kleine hint en wat maffia geld voor nodig om je kunnen door middel van een coup te laten blijken. CHATTANOOGA (Tennessee) (AFP, UPI) In Chattanooga, in de Ameri kaanse staat Tennessee is het tot rassenrellen gekomen, na de milde uitspraak van een jury over drie le den van de Ku Klux Klan. Dezen werden ervan beschuldigd in april vier zwarte vrouwen te hebben be schoten. Volgens de jury was slechts één verdachte schuldig. De andere twee zouden niet kunnen hebben voorzien dat hij op de vrouwen ging schieten. De verdachte werd veroor deeld tot anderhalf jaar gevangenis straf, twee maanden tuchthuis en 500 gulden boete. Woedend over dit von nis gingen honderden zwarte inwo ners de straat op. Zij staken gebou wen in brand. Zes mensen werden aangehouden. Na een soortgelijk ge val in Miami, in mei, was de stad drie dagen het toneel van zware rassenon- lusten. ANKARA (Reuter) Honderddui zenden arbeiders zijn in Turkije in staking gegaan uit protest tegen de moord op de vooraanstaande linkse vakbondsleider Kemal Turkier, die dinsdag bij zijn woning in een voor stad van Istanboel werd doodgescho ten. Radio Ankara meldde dat de regering ambtenaren gedreigd had met ontslag, als ze zich bij de staking zouden hebben aangesloten. In ste den als Ankara, Istanboel en Izmir lag het openbare leven gisteren vrij wel volledig stil. oor Hanneke Wijgh KOPENHAGEN Het neteligste punt staat vandaag op de agenda van e agenda van de VN-conferentie in Kopenhagen: de positie van de 'alestijnse vrouwen. Zeer tegen de zin van Israeli heeft de economische ommissic voor West-Azië het zionisme opnieu'v ter discussie gesteld, olgens deze VN-commissie kan de onderdrukt ling van de Palestijnse rouw niet los worden gezien van de Israëli; >ceh bezetting van de 'alestijnse gebieden. rt is niet gemakkelijk om een afspraak te 'aken met Palestijnse vrouwen. Pas de weede keer lukt het. Twee vrouwen gaan net me mee naar een koffiebar, nadat ze iun stand met documentatiemateriaal heb- 'en overgedragen aan een kameraad. Voor Üj mijn vragen willen beantwoorden, moet u precies vertellen hoe ik over de Palestijn kwestie denk. Ik geef zo eerlijk mogelijk jntwoord. Het blijft even stil, dan is het )K. Ze willen met me praten. Ik krijg het [evoel of ik voor een moeilijk examen ben Sslaagd. Hoe heten jullie en waar wonen jullie?, ik om het ijs te breken. „Mona" en Samira". „We wonen in een vluchtelingen- lamp in Libanon, dicht bij Beiroet. Verder persoonlijke vragen. Die zijn niet be langrijk." jk schakel snel over op de Palestijnse kwes- Is een vreedzame oplossing mogelijk? Meewarig kijken ze me aan. Ze besluiten om «ttst mijn politieke scholing ter hand te Jemen. Het helpt niet als ik zeg, dat ik alle likke VN-rapporten voor de conferentie heb doorgewe rkt ook die van de economi sche commissie voor West-Azië. Dictaat Mona dicteert op schrijfsnelheid: „De Pa lestijnse vrouwen vechten al sinds de Bal- four-verklaring tegen het Zionisme. De strijd escaleert in 1947. In dat jaar werd Palestina door ide Verenigde Naties in twee stukken verdee ld: een Joods en een Pales tijns gedeelte. De zionisten hebben beide stukken ingepikt in 1948, bij het stichten van de staat 1st -aël. De Palestijnen hebben zich tegen de machtsovername verdedigd, maar de strijd is in een bloedbad geëin digd." Ik zeg Mona, da' t ik dit weet, maar ze gaat onverdroten door met haar college. „Tij dens de zesdaagtie oorlog in 1967 heeft Is raël alle Palestijn jse gebieden bezet: de wes telijke Jordaanoever, de Gazastrook en de hoogte van Golan- Sinds 1948 zijn de huma nitaire rechten viïin de Palestijnen stelsel matig geschonden - Ons land is ingepikt, ons werk is afgepakt Tachtig tot vijfentachtig procent van de Palestijnen heeft meer dan eens in de gevangenis gezeten. Sommigen zijn zelfs gemarteld en gedood." Samira valt bij: „Na de akkoorden van Camp David is het voor de Palestijnen nog zwaarder geworden. De zionisering neemt toe in de bezette gebieden. De waterleiding en de elektriciteitscentrales zijn in handen van de zionisten. Onze schoolboeken zijn „gezuiverd". Uit de universiteitsbibliotheek van Birzeit zijn 56 boeken verdwenen over Arabische cultuur en de Palestijnse ge schiedenis. We worden aldus van onze iden titeit beroofd." Emancipatie Ik verleg de discussie naar de emancipatie van de vrouw. Zijn de Palestijnse vrouwen niet bang, dat ze na hun revolutionaire strijd weer naar de keuken worden ge stuurd? Mona: „De strijd tegen de zionisten bindt man en vrouw te zamen. Wij zijn één in onze strijd voor een onafhankelijk Pales tina, waar moslims, joden en christenen in vrede met elkaar kunnen leven. In onze toekomstige democratische staat heeft de vrouw gelijke rechten. Door onze gezamen lijke strijd zijn de condities van de Pales tijnse vrouwen beter geworden. De mannen hebben gezien, dat we even goed kunnen vechten." Werkt de islam hun emancipatie tegen? wil Ik nog weten. Samira: „Als elke godsdienst is ook de islam onderdrukkend voor de vrouw. Maar de islam is lang niet zo erg als het christendom. Vrouwen in de islam heb ben zekere rechten. Maar, het is waar: ook de islam is een op mannen gerichte gods dienst." We lopen gedrieën terug naar de Palestijnse stand in de hal. Ik vraag of ze geen vreedza me oplossing wil van het Palestijnse con flict. „Ja", zegt Mona, „ik bén tegen oorlog. Als we te zamen met progressieve joden voor vrede kunnen zorgen, is me dat liever. Maar joden, die van ons eisen, dat wij de staat Israël erkennen, daar kunnen we niet mee praten. Dat is een contradictie." Veelzijdig? Bij de stand krijg ik een blauwe kaart als afscheidsgeschenk. Binnenin staat een uit spraak van Golda Meir, de vroegere rege ringsleider van Israël. „Elke dag raak ik in de war als ik hoor dat er weer meer Pales tijnse kinderen zijn geboren." Twee dagen later organiseren Israëlische vrouwen een „workshop." Ik hoop op een veelzijdige voorstelling van zaken, want ik begin genoeg te krijgen van het propagan damateriaal, zoals dat door de Palestijnen en de Israëliërs is geproduceerd. Mijn hoop blijkt voorlopig vergeefs. De vier spreek sters prijzen Israël de hemel in. Zoveel procent van de moeders werkt, zoveel pro cent vrouwen gaat naar de universiteit. Een van de vrouwen Shula Mik Alooni, durft wat kritiek te uiten. „Israëlische vrouwen worden slechts als echtgenote en als proe der geaccepteerd." Ze legt de schuld'voor deze patriarchale structuur bij de godsdien sten. Geen van de spreeksters voert de Palestijnen op. De zaal neemt het niet." „We hebben zoveel propaganda gehoord", vraagt een vrouw. „We willen nu de waar heid weten. Wordt er in Israël gemarteld? Waarom werkt Israël samen met de afschu welijke regimes uit Chili en Zuid-Afrika? Hoe denkt u over de mensenrechten van de Palestijnen?" Het tumult groeit. „Wie betaal u?", roept een vrouw aan de vragenstelster. Een Arabi sche vrouw krijgt na veel moeite het woord. „Als jullie moeders zijn, hoe kunnen jullie de bezetting van Palestina rechtvaardi gen?". Een Deense vraagt koeltjes wat de democratie in Israël waard is. Tamar Eshel, lid van de Israëlische delegatie neemt het woord. „In Israël wonen drieeneenhalf mil joen mensen. Een half miljoen zijn Palestij nen. Zij hebben dezelfde rechten als de rest. op één uitzondering na. Zij mogen niet in het leger dienen. Zolang het conflict tussen Israël en de Arabische wereld voortduurt, is het begrijpelijk dat Palestijnen niet hoeven mee te vechten." Oververhit Het debat raakt oververhit. Een vrouw vraagt waarom het antisemitisme als anti zionisme verhuld wordt. Het panel wil er vreemd genoeg geen antwoord op geven. „Laten we ons toch beperken tot vrouwen problemen en de grote politiek er buiten houden." De vragenstelster is het niet met het panel eens. „Vrouwen zijn ook slachtof fer van het antisemitisme," roept zij boos. Zachtjes drukt de voorzitster de vragen in de richting van de emancipatie. Maar de zaal laat zich niet dwingen. Een vrouw vraagt om een dialoog tussen Joden en Arabieren. Israël heeft de Palestijnse gebie den bezet. Als Israël dat blijft ontkennen kan er nooit vrede komen. Israël moet zich terugtrekken uit de bezette gebieden. Shula Mik Alooni neemt het woord. „Ik ben lid van de vredesbeweging in Israël en vind dat de Palestijnen het recht hebben op zelfbeschikking. Maar één ding moet duide lijk zijn. Het bloed van de Palestijnen is niet roder dan dat van de Joden. Zolang zij de staat Israël blijven ontkennen, heb ik het recht niet om naar de regering te stappen. Als extremisten in Israël en bij de Palestij nen bij hun mening blijven dat slechts met geweren de vrede bereikt kan worden, dan zeg ik: zo bereik je de vrede nooit. Zo vernietig je wel twee volken."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7