'Woningbouw op plaats van de Winkelstede' t^k yndEu. Dag van het Paari trekt veel mense Sloop van Den Hout na bouwvakvakantie Haagse CDA-raadsleden: 5.50 duinrell 1. wassenaards^* itel 01751-19212 KORT Mogelijk fietsroute in centrum Katwijk Voor nieuw gebouw Amrobank NABEZORGING VAN DE KRANT Dode in Haags water gevonden DONDERDAG 24 JULI 1980 REGIO OEN HAAG TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers DEN HAAG In tegenstelling tot een enige maanden gele den naar buiten gebracht plan om de Winkelstede ln de Haagse flatwijk Bouwlust om te bouwen voor bewoning, komen de CDA-raadsleden Bianchi en Halleen nu met het voorstel dit slecht functionerende en ongezellige deel van het winkelcentrum van Bouwlust af te breken. Zij willen er nieuwe woningen bouwen. /duinrell> /q< daar kikker /y^ranjjp!/ Kieuw: bsektenahow en Kikkershow Entree: Huinroll 1 tAracconaar/^iS-TX Het winkelcentrum van Bouwlust kent twee goed lopende polen. Dat zijn de winkelconcentraties aan de Stede en aan de Berenstelnlaan. De twee polen worden echter verbonden door de Winkelstede, dat niet erg ln trek la bij de middenstand en de bezoekers van het wlnkelcomples. Dit concluderen de CDA'ere, het ar chitectenbureau Roeleveld-Slkkes en de beeldend kunstenaar Jan van Hui zen die belde plannen gezamenlijk maakten althans uit het feit dat er veel winkeltjes leegstaan of als kan toorruimte worden gebruikt. Het groepje plannenmakers zegt ln een notitie aan het college van b en w van Den Haag dat de Winkelstede niet functioneert als wijkwinkelscen trum, maar meer een buurtverzor- gend karakter heeft gekregen. Dit doordat winkels met nletrdagelljkse artikelen zich niet hebben gevestigd ln de Winkelstede. Daarnaast heeft men volgens de schrijvers van de notitie te maken met overbewinke- iing ln de wijk Bouwlust en met het algemene verschijnsel van het terug lopend Inwonertal. Daarbij ligt de Winkelstede ongun stig zo stelt men ln de notitie vast. De barrièrewerking van de waterpartij de Stede, de langgerekte bouwwijze, de doorsnijding met zijwegen en de geïsoleerde Ligging ten opzichte van de Berenstelnlaan worden hierbij ln het schrijven ten bewijze opgevoerd. Verder zou er ln beperkte mate een zogenaamde trekfunctie uitgaan van de twee wel goed marcherende polen, die grote bedrijven bevatten en goed bereikbaar zijn. Bianchi en Halleen stellen nu voor de Winkelstede af te breken, om zo ruim te te scheppen om 200 tot 250 wonin gen te bouwen. Zij wijzen daarbij op het feit dat na realisatie van Hout- wijk en Nieuw Waldeck deze plaats een mooie mogelijkheid zou bieden om de mensen die geherhuisvest moeten worden vanwege de stadsver nieuwing ln onder te brengen. Als voorwaarden stellen de plannenma kers dat het park gehandhaafd moet blijven, de uitgeplaatste winkeliers moeten ln ieder geval eenzelfde ruim te aangeboden krijgen ln een van de twee polen en de omgeving moet aan trekkelijker worden gemaakt EXPOSITIE De Mexicaanse kunstenaars Abel Ramirez (beeld houwwerk) en Manuel Penaflel (fotor grafie) exposeren vanaf vrijdag tot en met 10 augustus ln de Pulchri Studio aan het Lange Voorhout ln Den Haag. PAARD VAN TROJE De rock band Ready Kilowatt concerteert vrijdagavond in het jongerencentrum Het Paard van Troje aan de Prinsen gracht ln Den Haag. Aanvang: 21 uur, toegang: 5 gulden. Zaterdagavond, zelfde tijd speelt de popformatie Spi- derz. STOOMTREIN De Nederlandse Smalspoorwegstichting organiseert zaterdag de wekelijkse rondrit door de Katwijkse duinen. Tussen 10 en 17 uur vertrekt elk uur een stoomtrein- tje vanaf de Friesewei. CURSUSSEN De Cullturele Raad van Rijswijk verzorgt de ko mende maanden cursussen voor crea tieve vrijetijdsbesteding. Inlichtin gen: 070-930707. EXPOSITIE II De kunstkring De Zevenster exposeert vanaf zater dag tot en met 10 augustus ln Panora ma Mesdag aan de Zeestraat ln Den Haag. De tentoonstelling omvat olie verven, aquarellen en wandkleden. Panorama Mesdag ls dagelijks van 10 tot 17 uur en zondag van 13 tot 17 uur geopend. Van een onzer verslaggevers KATWIJK AAN ZEE Kat wijk heeft onvoldoende voor zieningen voor de fietsende Inwoners. Drie raadscommis sies brengen binnenkort een voorstel ln de raad waarin zij adviseren een onderzoek te la ten verrichten naar de haal baarheid van een vrije door gang voor fietsers ln het cen trum. Van de drie commissies moet alleen nog die van finan ciën het advies goedkeuren. Ruim de helft van de Katwljkers blijkt zich met de fiets ln de stad te verplaatsen. Daarentegen ls de stad merendeels Ingesteld op het gemoto riseerde verkeer. Met de aanleg van een vrije doorgang verwachten de raadscommissies het fietsgebruik nog meer te stimuleren zodat de vei ligheid extra aandacht moet krijgen. Het Groningse bureau Hofstra, dat vaker voor de gemeente Katwijk heeft gewerkt, ls bereid om het onder zoek uit te voeren. Het onderzoek zal zich niet beperken tot een toekomst- schets. maaï ook duidelijkheid geven over de huidige verkeerssituatie in Katwijk. Het rapport zal als leidraad kunnen dienen voor de gemeente bij het beoordelen van subusidie-aanvra- gen en bij het opstellen van ruimtelij ke ordeningsplannen De commissies voor openbare werken en stadsontwikkeling en bestuurs- en Juridische zaken adviseren 120.000 gulden voor het onderzoek vrij te maken. Als de commissie voor finan ciën akkoord gaat zal de gemeente raad zo snel mogelijk beslissen. WASSENAAR Terwijl een Zeeuw se platte oogstwagen bij een dame het geluld van bewondering af dwingt, verschijnt bij het hek een man die even eerder bij de totalisa- tor zijn geluk op een trio had gezet Een gevarieerde dag op het Wasse- naarse parcourt Duindigt. Gisteren werd daar voor de veertiende maal in successie de „Dag van het Paard" gehouden. Negentien stichtingen, verenigingen en andere paardlieven- de rechtslichamen hadden hun me dewerking verleend aan de dag die onder supervisie stond van de Stich ting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR). Het was een dag voor echte paarden liefhebbers. Het verschil tussen een Zeeuwse platte oogstwagen en een tweewielige Kipkar mag velen wel licht ontgaan, de dame voornoemd en met haar vele duizenden raakten niet uitgekeken op de stroom van Zeeuwse „aanspanningen" met fol kloristisch geklede koetsiers. Er was meer. Er was ook een concours van tweespannen tuigpaarden van het Friese ras, voor de liefhebbers, en ook een zogenaamd rassen-defilé waar Engelse volbloeds aantraden, Fjordenpaarden en IJslandse. Ze waren groot, dik, bruin, zwart, hoog, laag en vooral voor de leek niet uit elkaar te houden. Vandaar dat veel toeristen, die meer voor de sfeer gekomen waren, zich ophielden op het achterrein. Een markt waar van alles te krijgen 5 zorgde voor wat afwisseling. Te een Jonge vrouw opdringerig >r, garettenmerk aanprees, kon de l' achter de hamburgerstand de vi1 nauwelijks aan. Zo bewoog de g( 1 schare zich geleidelijk aan ron voedselvoorziening. De grote attractie van de dag, door zelfs het achterterrein gro deels leegliep, was het prograa onderdeel „Man tegen Paard". een afstand van vijftig meter den tien sprints gelopen, steeds sen een atleet en een paard. Sle< twee atleten wisten uiteindelijk paard voor te blijven. F Hoewel een zo aantrekkelijke i over de baan ging, bleek écn p met geen paard naar de baan te t ken: de gokkers. Zij volgden de v 1 noemde heats via de alornaunwa 12 luidsprekers van waaruit de st i men van de heren Berg en Rijk i Melnen te horen waren. De speak De gok werd gemaakt, daarna oodf ling besproken en onderwijl droo 11 de heren en dames een slokje bij y; naastgelegen kraampje. De dag verliep ln een uiterst 8 moedzaam sfeer. Het weer we? II mee, de politie te paard leek er bij n horen, er viel geen onverto woord en het was terecht dat organisatoren van een „geslaaj dag spraken. j Den Hout (links) aan de Bezuidenhoutseweg. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het voormalige restaurant Den Hout aan de Haagse Bezuidenhoutseweg, op een steenworp van het Cen traal Station, zal direct na de bouwvakantie worden gesloopt. Op de plaats van Den Hout, waar in vroeger tijden een gezonde Hollandse pot te combineren was met een dansje, zal een zes-verdiepingen hoog filiaal van de Amro-bank ver schijnen. Nadat het restaurant het niet meer kon bolwerken en dientengevolge ook de eenzame pianist die al jaren heta orkestje verving, naar huls ge stuurd moest worden, heeft Den Hout nog enige tijd onderdak geboden aan het autobedrijf Toyota. Deze Japan ner heeft reeds jaren geleden een sneller onderkomen gevonden en sindsdien wacht Den Hout berustend op het naderende einde. Zijn buren op dit eerste rijtje Bezui denhoutseweg wacht eenzelfde lot. Slechts het grote kantoorgebouw op de hoek van de Rijnstraat (waarvan de Amrobank de begane grond gaat betrekken) blijft staan De rest van de panden moet tegen de grond om plaats te maken voor nieuwbouw. De projectontwikkelaars Bohemen ,en Ambog gaan er leuke kantoorgebou wen neerzetten, die zich zelfs tot op de Oranje Buitensingel uitstrekken. In tegenstelling tot de Amro-bank ADVERTENTIE hebben deze bouwgiganten nog geen sloop- c.q. bouwvergunning gekregen van de gemeente. „Met ons plan is net gewoon een beetje sneller gegaan", zegt de Amro. Een en ander betekent wel dat de rij oude panden nu met tussenpozen gesloopt gaat worden Een voor een zullen ze uit het stads beeld verdwijnen, stuk voor stuk zul len ook de kantoorgebouwen oprij zen. Het duurt allemaal wat langer, maar de Hagenaar heeft dan rustig de tijd om te zien hoe de vernieuwing van zijn binnenstad plaats vindt. Uw krant onverhoopt niet ontvangen? Al» u voor 12 uur bett wordt de krant zo vlug mogeli|k, maar in ieder geval derelfde dag nog. b*j uw nabezorgd m DEN MAAG, VOORBURG en RIJSWIJK, Kunt u bellen nummer 070-469445 in DELFT nummer 015-132§19. b.g.g. 070- 469445 Voor LEIDEN nummer 070-469445 DEN HAAO (ANP) In het water langs de Plesmanweg ln Den Haag is dinsdag het stoffelijk overschot van de 38-jarige ambtenaar A. Toet uit die plaats aangetroffen. Het is de politie van Den Haag niet bekend hoe de man ln het water te recht is gekomen. Getuigen hadden hem maandag even na middernacht nog gezien, aldus de politiewoord voerder. Gezondheidscentrum LEIDEN Het gezondheidscentrum in de Leidse Merenwijk, dat ander half jaar geleden werd opgeleverd, is nu al aan een onderhoudsbeurt toe. Volgens het jaarverslag 1979 is het gebouw zo gehorig dat voor duizen den guldens isolatiewerkzaamheden nodig zijn. Tevens zal door de sterke groei van het consultatiebureau, de wijkverpleging en de afdeling fysio therapie ln het centrum verbouwd moeten worden. Ruzies Nahijgend is het Haagse college van b. en w. vorige week op vakantie gegaan. De koffers stonden reeds gepakt toen enkele wethouders tijdens de discussie over de afbouw van de badplaats Scheveningen van de gemeenteraad nog een harde dreun ln het middenrif kregen toegediend. In hun onderhandelingen met het Consortium (lees-Bredero), dat in Scheveningen bouwt, zouden de wethouders zich veel meer hoge kantoorpanden in de maag hebben laten splitsen, dan de raad ooit heeft goedgekeurd. De arme leden van het college waren totaal overdonderd door de aantijgingen van de woedende raad en toen PvdA-fractielelder Van Otterloo met cijfers op tafel kwam die bewezen dat er met het bouwvolume gegootheld was, ging het college bijna groggy. Soms wanhopig vragend naar hun ambtenaren kijkend (wethouder van economische zaken Blankestijn) wrongen de stadsbestuurders zich ln allerlei bochten om hun zwakke verweer aannemelijk te maken. Wethouder Hardon (ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing) dacht aan aftreden, zo gaf hij later toe. Zover kwam het niet. Nadat de raad de plannen grotendeels van de tafel had geveegd, krabbelde het college versuft overeind. Temeer daar de beschuldigende vinger van de raadsleden ook ln de richting wees van de medeverantwoordelijke topambtenaren. En het Consortium sprong in de bres. De bouwer haastte zich te beweren, dat er in het verleden slechts „principe afspraken" gemaakt waren over de werkelijke invulling van het gebied. Bredere ging echter nog verder, stak de borst vooruit en riep dat in „deze sfeer van wantrouwen" niet te onderhandelen viel en dat zij niet ln het verdachtenbankje wilde plaatsnemen. Ruzies(2) Eén geïnteresseerde zal deze ontwikkeling ongetwijfeld met lede ogen gevolgd hebben: directeur Birnle van het Nederlands Dans Theater Zijn winkel dreigt opnieuw vermalen te worden ln de wrijving tussen de Haagse gemeenteraad en de beheerder van de handel ln Scheveningen Al Jarenlang vecht Bimie voor een repetitieruimte voor het danstheater ln een nieuw te bouwen ruimte, aan de rand van het (door het Consortium beheerde) Circustheater. De huidige oefenruimte voor de dansers (in de Schilderswijk) moet worden afgebroken. De plannen voor de tien miljoen kostende randbebouwing hebben bij de gemeente en met name bij de verantwoordelijke wethouder Van Lier steeds een welwillend oor gevonden. Ook het Consortium was niet afwijzend, maar besloot begin dit Jaar deze troef in de onderhandelingen voor de bouw van een torenhoog kantoorgebouw pal voor de neus van het Circustheater uit te spelen. Toen de gemeente na een verhitte discussie toestemming voor de bouw van de kantoorkolos van de hand wees, weigerde het Consortium prompt de bebouwing voor het Danstheater. Nu er een nog veel groter meningsverschil is gerezen over de uiteindelijke invulling van de badplaats, ziet het er voor het Nederlands Danstheater somber uit Wethouder Van Lier heeft weliswaar gezegd er nog altijd van uit te gaan dat de dansers nieuwbouw ln Scheveningen krijgen, maar een concreet plan kan ook hij niet meer op tafel leggen. Ruzies(3) Wat de wethouder wel heeft roiid gekregen is de financiering. Om dit te bewerkstelligen ging hij over op methoden, die sterk naar chantage riekten. De jaarlijkse tekorten van het Danstheater worden voor veertig procent door de gemeente en voor zestig procent door het rijk aangevuld. CRM weigerde echter voor de bouw van een nieuw onderkomen meer dan anderhalve ton per Jaar neer te leggen. Dit terwijl de kosten daarvan voorde eerstkomende tien Jaar op Jaarlijks een miljoen worden geschat. Bij handhaving van de 40/60 verdeelsleutel zou het rijk dus vier ton te weinig bijdragen. In een steeds kwaaler wordende briefwisseling met minister Gardeniers heeft Van Lier getracht het geld toch los te peuteren Zonder succes. De wethouder vond echter het Ei van Colombus. Hij dreigde de Haagse subsidie aan de Nederlandse Operastichting stop te zetten („die gaan over een paar jaar toch naar Amsterdam") en de bijdrage aan het Nederlands Letterkundig Museum in te krimpen, teneinde op deze manier precies de ontbrekende vier ton bij elkaar te krijgen. Onder redactie van Chris Bruijnius Bijdrage: Marcel ten Hooven Toen het rijk verontwaardigd de poot stijf hield, voerde Van Lier met goedkeuring van de raad (hoewel sommigen principiële bezwaren tegen deze handelswijze hadden) zijn dreigementen uit Per 1 september hoeft de opera niet meer te rekenen op de Jaarlijkse subsidie van 338.000 grilden en moet het Letterkundig Museum een veer van 60.000 gulden per jaar laten. Ruzies (4) Deze laatste Instelling Ujkt er vooralsnog in te berusten, maar de Nederlandse Operastichting voelt zich knap genomen. Namens de al jaren ln het Circustheater optredende zangers is bij de gemeenteraad reeds een bezwaarschrift gearriveerd. Men herinnert de raadsleden eraan dat 'aan het starten van de subsidie, in 1972, een andere ruzie ten grondslag heeft gelegen; één tussen de gemeente en de toenmalige beheerder van het Circustheater, de E.M.S. De onderhandelingen tussen belde partijen over het oplossen van de exploitatietekorten van het theater waren volledig vastgelopen. In de gespannen sfeer die was ontstaan deed het ministerie van CRM toen de slimme tussenoplossing de opera twee ton (waardevast) subsidie te geven om als „huur" aan de E.M.S. te overhandigen. Daarmee dekte de gemeente het exploitatietekort van et theater, maar behoefden de centen niet rechtstreeks aan de E.M.8. te worden overhandigd Aan deze huurovereenkomst (inmiddels opgelopen tot de genoemde 338.000 gulden per Jaar) is de operastichting ln leder geval nog tot 31 augustus 1983 gebonden- Het gezelschap vindt het dan ook nogal hypocriet van de gemeente dit geld achter te houden, waarbij men er op wijst dat het programma voor het komend seizoen al ls vastgesteld. Tot wat hebben al deze zaken ln feite nu geleld? Tot niets. Blijft de gemeente weigeren de opera verder te subsidiëren, dan zal het rijk wel besluiten haar gigantische jaarlijkse subsidie aan de opera (rond 17,5 miljoen) met de huur aan het Circustheater te verhogen. Misschien krijgt het letterkundig museum ook haar gederfde 60 mille. Dan heeft Van Lier zijn zin en houdt hij Jaarlijks vier ton over. Maar directeur Birnle wacht nog stees op zijn nieuwe repetitieruimte. C.B. Rijke pa-1- Een aanlokkelijk aanbod' „U betaalt 72 procent belasting over de top van uw Inkomen en uw ln Lelden studerende kinderen hebben nog altijd geen passende woonruimte? Het geheel gerestaureerde monument Lokhorststraat 25 biedt u misschien de oplossing. Heeft u er wel eens aan gedacht om een pand in het Leidse Academiekwartier te kopen en uw kinderen (en misschien die van goede kennissen) een riant onderdak te bieden, terwijl de fiscus 72 procent van de kosten voor zijn rekening neemt? De indeling van de woning is zodanig dat vier personen er met behoud van hun eigen privacy ln de slaapvertrekken, toch echt samen kunnen leven". Aldus tracht de Leidse restaurateur en huizenhandelaar Hans van Brussel in het tijdschrift „Arts en auto" kopers te lokken voor één van zijn luxe gerestaureerde panden. Hij rekent voor hoe bij bewdrüng door vier studenten een tnaandhuur yan 233 gulden per kamér resulteert, wanneer de koper de rente over het volledig gefinancierde aankoopbedrag van 375.000 gulden aftrekt van de belasting. Het grapje gaat overigens alleen op. als de hulseigenaar minstens een belastbaar inkomen van circa 190.000 gulden per jaar overhoudt. Een inkomensklasse, die in de lezerskring van „Arts en auto" niet zal ontbreken Het is een bekend verschijnsel ln 'universiteitssteden als Lelden. Wanneer je pa maar genoeg verdient, hoef je als student helemaal geen last te hebben van de woningnood. Er zijn immers nog genoeg vrije sector-woningen ln de. binnenstad „op loopafstand val alle universitaire en sociëtaire activiteiten", zoals de advertentie zegt om zonder woonvergunning te betrekken. Al met al toch een annonce om een telefoontje aan te wagen. „Wij keken een beetje raar tegen che advertentie aan". Van Brussel: „Ja, maar we hebben al zoveel geprobeerd om het pand te verkopen. Tientallen advertenties zijn ln de dagbladen geplaatst. Dat had geen effect. Vandaar dat we nu maar op de toer van de rijke ouders zijn gegaan" Rijke pa -2- Een aanlokkelijk aanbod? Het gaat hier om een eengezinswoning en wanneer die verhuurd gaat worden aan kamerbewoners is krachtens artikel 56 van de woningwet toestemming van het college van b. en w. nodig. En er is binnen het college in ieder geval één wethouder, die er niet over piekert zijn handtekening onder een dergelijke vergunning te zetten. Wethouder Waal (stadsontwikkeling) stormde vorige week woedend met de gewraakte advertentie in de hand de afdeling voorlichting op het stadhuis binnen. Of dit staaltje van brutaliteit ln de knipselkrant van de gemeente kon worden opgenomen; het moest nu maar eens uitzijn. Waal kon het niet verkroppen dat alweer werd geprobeerd een pand in de binnenstad uit de gemeentelijke woonruimteverdeling te lichten. Hans van Brussel voelt zich echter niet in het nauw gebracht door het ontbreken van gemeentelijke medewerking aan een kamerbewonerevergunning voor zijn pand. „Daar weet ik wel een oplossing voor", zegt hij, „het is de bedoeling dat er één hoofdhuurder komt, die gaat onderverhuren". Is het optimisme van de huizenrestaurateur gerechtvaardigd? Het bureau huisvesting twijfelt eraan. Beleidsmedewerker Memelink van het bureau: „Ik weet niet zeker of wat dit pand betreft er zulke mazen in de wet zitten. Dat zou ik moeten uitzoeken. Ik ben in ieder geval gewaarschuwd. Ons bureau zal dit huis goed ln de gaten houden." MtB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6