Belastingdienst streeft naar zwaardere boetes 'Voorrang voor behoud werk' Kraakoorlog dreigt ook in Dordrecht UW ANWB ADVISEERT: Drukte aan de kust 'Olietankers lossen is specialistenwerk' 'Swinging' feest in Scheveningen Controle van de boeken levert steeds meer op Neem ook 'n goede reisverzekering. Komnaart ANWB-kantoor. Meeter skütsje «Wint bij Lemmer Twee jeugdige 'kampeerders' snel gevonden Duur kraakactie van belang Man verongelukt WEG IN EIGEN LAND Ontruiming van vijftien flatwoningen in geding Politie houdt pyromaan aan Kamervraag over Zuid-Af rika-boycot Rita NDERDAG 24 JULI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET '.Van onze sociaal economische redactie -DEN HAAG De leiding van de belastingdienst streeft naar zwaardere boetes voor fraudeurs. Het betreft hier de zogenaamde administratieve boetes, die de belastingambtenaar kan opleggen zonder dat eerst de rechter eraan te pas komt. Dit Dlijlrt uit het personeelsblad van tet ministerie van financiën. Daarin en staat een vraaggesprek met de direc- teur-generaai van de belastingdienst, Sleddering, en zijn tweede man, Boersma De controlerende ambte naar volstaat nu vaak met een vrij kleine boete bovenop de betrapte, reB ontdoken belasting. Gezien de hoge rentestand van de laatste jaren gaat van zulke boetes echter weinig of geen preventie uit, aldus de topambtenaren van de be lastingdienst. Het renteverlies, dat de fiscus lijdt door de latere betaling van aanvankelijk ontdoken belas ting, wordt nauwelijks goed gemaakt door zulke lage boetes. In de praktijk komen maar weinig fraudezaken voor de rechter. De rech terlijke instanties zijn al overbelast, en het voorbereiden van een rechts zaak en opmaken van het bewijsma teriaal kost de belastingambtenaar zeer veel tijd. Dat is de reden dat veel zaken worden afgedaan met alsnog heffen van de heffen van de belasting plus een niet grote administratieve boete. Uit cijfers die de topambtenaren ge ven in het vraaggesprek, blijkt dat de controles in de boeken van belasting betalers grote en nog stijgende resul taten afwerpen. Eerder dit jaar had de Algemene Rekenkamer hier ook al op gewezen, en geklaagd dat er kapi- ADVERTENTIE De Internationale Reis- en Krediet brief zorgt voor hulp, op het moment dat het nodig is, maar betaalt niet alle onvoorziene kosten. Daarvoor is een goede reisverze kering onmisbaar! talen voor de schatkist te verdienen zijn wanneer de belastingdienst meer tijd zou steken in boekenonderzoe ken. Volgens Slederring en Boersma werden in 1975 de inkomens van be lastingbetalers, wier boeken waren onderzocht, gemiddeld achttien pro cent hoger vastgesteld dan de betrok kenen zelf hadden opgegeven. In 1979 lag dit percentage liefst op twintig procent. Deze stijging doet zich voor bij het hele controle-apparaat van de belastingdienst. De belastingdienst is inmiddels be gonnen met experimenteren om op 25 van de ruim honderd inspecties extra aandacht te geven aan die posten op het aangiftebiljet, waarvan bekend is dat er nogal eens fraude in is gestopt. Andere posten, waarvan in het verle den is gebleken dat ze vrijwel nooit correctie behoeven, zullen dan ver sneld moeten worden afgehandeld. Tot nu toe kijkt de belastinginspectie nog naar elke post op het biljet. Rente Sleddering en Boersma klagen er over dat de belastingdienst, ondanks het bestaan van computers alom, moeilijk kan komen aan gegevens over rente-inkomsten van belasting betalers. De topambtenaren geloven dat een belangrijk bedrag is gemoeid met het verzwijgen van renten die worden ontvangen via banken. Ook gegevens over bijverdiensten zijn moeilijk verkrijgbaar voor de fiscus. De topambtenaren wijzen er op dat het gaat om een politiek gevoelig onderwerp. Drastische aanpak van rente-inkomsten en bijverdiensten zou ongewenste neveneffecten kun nen hebben op monetair gebied. Vervolg van pagina 1 De leiding van de belastingdienst kondigt aan dat er meer uitwisseling van gegevens komt met de instanties die de sociale uitkeringswetten uit- ZOflZOBKCrS voeren. Fraude met de loonbelasting betekent meestal tegelijkertijd frau de met de sociale verzekering (pre mies). EEUW ARDEN (ANP) Siete Mee- ter van Bolsward is gisteren duidelijk overwinnaar geworden van het SsQtsjesilen. Bij de bij Lemmer ge- iMe wedstrijd werd Tjitte Brouwer vm Heerenveen tweede en Lammert Znga (Langweer) derde. De laatste tüjft wel leider van het klassement. Het Langweerder skütsje werd wel bedreigd, want Meeter had een pro test ingediend, omdat Zwaga een boei zou hebben geraakt. De jury liet de zaak echter onbeslist, omdat de getuigen elkaar tegenspraken. Vandaag om 14 uur wordt er op nieuw in Lemmer gezeild. HENGELO (ANP) - Twee on dernemende broertjes van ze ven en negen jaar hebben hun ouders de schrik van hun leven bezorgd. Voor dag en dauw wa ren de jongens op de fiets en met een wigwam-tent vertrok ken om te gaan „kamperen", zoals ze op een achtergelaten kaart thuis hadden aangekon digd. Voor eten en drinken had den ze hun spaargeld meege nomen. De Hengelose politie en die van de omliggende gemeenten wer den ingeschakeld om naar het tweetal uit te zien. Na een in tensieve speurtocht vond de politie de piepjonge kampeer ders op een grasveld in het na burige Delden. Ze hadden al een kampvuur aangestoken en waren vast van plan de nacht in hun tent door te brengen. Maar dat feest ging niet door; de politie lichtte de ouders in, die opgelucht hun zoons kwa men ophalen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Is een kraakactie voltooid op het moment dat een wo ning „geopend" en gebarricadeerd is, of pas na enkele dagen als de krakers er daadwerkelijk wonen? Het ant woord op deze vraag is van belang voor de uitspraak in het kort geding dat is aangespannen tegen een aantal vermeende krakers van 47 luxe-ap partementen aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade. De president van de Amsterdamse rechtbank, mr W. J. Borgerhoff Mul der sprak in het tussenvonnis op 11 juli uit dat de eiser in het kort geding. Huizenbouw Amstelveen BV, aanne melijk moet maken dat de zes door haar gedaagden tot de oorspronkelij ke krakers van het complex behoren en op de dag van het uitbrengen van de dagvaarding er nog min of meer woonden. Als dit bewijsmateriaal wordt geleverd, zo liet de president van de rechtbank weten, kan de eis van ontruiming van het gehele com plex worden toegewezen. De raadsman van Huizenbouw Am stelveen BV, mr Reinhold, zei giste ren bij het vervolg van de behande ling van de zaak dat het onmogelijk is te bewijzen dat de zes gedaagden op 2 april bij de kraakactie aanwezig wa-- ren. Volgens hem is dat ook niet no dig omdat een kraakactie pas afge rond zou zijn wanneer alle activitei ten, tot en met het inrichten van de woningen, zijn voltooid. Dat heeft in dit geval twee dagen geduurd. Sleddering doet in het vraaggesprek „een krachtig beroep op de wetgever (ministers, staatssecretarissen. Ka merleden) om de maatregelen tegen de belastingfraude nog effectiever te maken en er aan te werken om het apparaat te versterken". De VW-kantoren in Scheveningen krijgen steeds meer telefoontjes uit de ons omringende landen, waaruit blijkt dat zonzoekers de toeristenin dustrie een tweede kans willen geven. Als het zonnige weer aanhoudt, ver wacht de VW veel „verlate" vakan tiegangers. Op de kantoren komen ook veel telefoontjes binnen van mensen die vragen of er nog plaats is op de kampeerterreinen. Onder de TILBURG (ANP) Bij een verkeers ongeval dinsdagmiddag in Ooster hout (Noord-Brabant) is gisteren de 77-Jarige J. Snoeren uit Rijen omge komen. De bejaarde werd bij het linksaf slaan op de fiets van achteren aangereden door een bestelbusje. Vervolg van pagina 1 Als de werkgelegenheid wegvalt en die valt met name in de industrie op een dramatische manier weg dan valt vroeg of laat de koopkracht óók weg. Slechts via het scheppen van werk kan de koop kracht behouden blijven." ,3ovendien, vervolgde hij. is voor 80.000 leden van onze bond het verlies van koopkracht al een realiteit Zij zitten in de WW, de WAO of ze moe ten zich vanwege een verzwakte posi tie op de arbeidsmarkt tevreden stel len met wat de werkgever biedt. Aan hen wordt niets gevraagd, aan hen wordt gewoon een offer opgelegd," aldus Groenevelt. De bondsvoorzitter weer er op dat naarmate er méér mensen in de WAO en de WW zitten óók de koopkracht van de werkenden niet meer is te handhaven, aangezien zij steeds meer belasting en/of premies zullen moe ten betalen. De industriebond wil daarom zowel landelijk als per bedrijfstak met de overheid en de werkgevers overeen komsten afsluiten die zijn gericht op het behoud en het scheppen van werk In die overeenkomsten zouden afspraken moeten worden vastgelegd over investeringen, overheidssteun en werkgelegenheid èn over het offer dat werknemers daarvoor zullen brengen. Bij de bond is een model in voorberei ding voor een overeenkomst met werkgevers en overheid. Het zal in 'december aan het congres van de bond worden voorgelegd. In de ko mende maanden zal de bond contact opnemen met politici, andere bonden en werkgevers. Groenevelt hoopt voldoende mede standers te krijgen. In feite zal er ook in zijn visie sprake zijn van een zeke-' re mate van geleide loonpolitiek, maar dan gekoppeld aan afspraken over investeringen, overheidsbeleid en het stimuleren van werkgelegen- Weg in eigen land belangstellenden bevinden zich vol gens de VW-informatrices veel men- sen die kort geleden zijn weggevlucht Na anderhalve dag zon zijn de hotels van verre8en^e campings, langs de scheveningse kust „goed vol" Veel hotels hebben nog wel bed- D' Nederlandse horecabedrijven pub den vrij. Dat geldt zeker voor de i™**1 "!t het moo'e weer van de eerste klas-hotels, waarnaar minder algelopen dagen. Oehoopt wordt dat vraag Is. Ook de horeca doet goede worclt goedgemaakt na de lang- zaken. De terrassen op de boulevard Vurige regenperiode, die de horeca waren gisteren nauwelijks te betre- veel «^e heeft berokkend Een den en bij de ijskar stond een lange woordvoerder van de Horeca!, de rij Op de zonneterrassen was het tets werkgeversorganisatie In de horeca, minder druk. Een matige wind zorgde ^el ^at "?e name voor de horeca aan ervoor dat veel mensen het strand 4e Noordzeekust en op de Veluwe de boven het terras verkozen. regenperiode erbarmelijk Is geweest In Zandvoort is grote vraag ontstaan eigenaren van kampeerterreinen naar kamers voor een of meer dagen eP bungalows vinden dat de bezet. Er ls nog wel plaats In hotels, pen- "^g over het algemeen is meegeval- slons en bij particulieren, aldusde Jen Ook z« verwachten nog veel van VW. maar de ruimte wordt beperkt. In Scheveningen begint vandaag het evenement ..Swinging Scheve ningen", dat voor de derde achter eenvolgende maal wordt gehou den. Het aantal deelnemende or kesten bedraagt dertig tien meer dan vorig jaar. Ze zullen te zien en te horen zijn op het strand, op de boulevard of in een van de vele horecabedrijven. Vanavond wordt „jazzcircus Scheveningen 1980" gehouden, met onder meer optreden van de Dutch Swing Col lege Band, het trio Pim Jacobs, de Millers en de Big Band Sound In Den Helder wordt vandaag een country music festival gehouden Ook zal er een grote country pla tenmarkt zijn. Bovendien is er oen western kleding markt, waarop cowboyhoeden en -kleding, rie men en holsters zijn te vinden. Het geheel wordt omlijst met een reu zen barbecue, verzorgd door de Helderse slagers. In Enter (Twente) is vandaag een grote jaarmarkt van paarden en pony's, waarbij een demonstratie klompenmaken zal worden gehou den. een demonstratie die overi gens ook op 25, 30 en 31 juli en op 1 augustus te zien zal zijn In het Limburgse Wittem (gem. Epen) wordt vandaag voor de der- de maal het open Nederlands kien-kampioenschap gehouden. De wedstrijden beginnen om 20.00 uur; er worden duizend deelne mers verwacht. In het Twentse Heilendoorn is morgen vanaf 18.00 uur een boe renbruiloft naar Twents gebruik. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er oude volksspelen voor de jeugd. Het automuseum Assen brengt sa men met het luchtvaartmuseum in Soesterberg in Assen tot en met 21 augustus een tentoonstelling over de ontwikkeling van de lucht vaart sinds 1900. Onder de naam „De verzamelwoe de vanis er in het slot Zeist tot en met 31 augustus een grote hoeveelheid verzamelingen van al lerhande voorwerpen te zien het komende weer en willen daarom nog niet spreken van een slechte zomer. Mammoetschip nu explosievrij Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het laden en lossen van olietankers zou eigenlijk aan gespecialiseerd walpersoneel overgelaten moe ten worden en niet aan de bemanning. Dit heeft adjunct- directeur mr. Chris van Krimpen van het Rotterdamse haven bedrijf gezegd naar aanleiding van het ongeluk met de mam moettanker Energy Concentration in de Rotterdamse haven held. Lukt het niet dergelijke afspra- ken te maken, dan vreest de bond een geleide loonpolitiek zonder compen serende maatregelen en mét het ver lies van onderhandelingsvrijheid Groenevelt houdt in dat geval reke ning met „een ontworteling van de democratie, die uiteindelijk tot En gelse toestanden zal kunnen leiden Sociaal en politiek zou een centraal geleide loonpolitiek zoveel schade op leveren dat de gedachte aan enig eco nomisch nut tot een illusie wordt," zei hij Het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de toekomst van de Nederlandse in dustrie noemde Groenevelt belang rijk. omdat in dit advies voor de eer ste keer is geprobeerd handen en voe ten te geven aan een beleid per be drijfstak (het sectorstructuur beleid). Het gaat er daarbij om in welke be drijfstakken de investeringen moeten worden bevorderd en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren De Industriebond FNV geeft de voor keur aan overeenkomsten tussen overheid, werkgevers en vakbewe ging waarin wederzijdse rechten en verplichtingen per bedrijfstak wor den neergelegd. Op die manier moet het volgens de bond mogelijk zijn noodlijdende bedrijfstakken tex tiel, metaal, scheepsbouw enzovoort nieuw leven in te blazen. Vandaag wordt waarschijnlijk een begin gemaakt met het lossen van de 110.000 ton olie. die nog in de tanks van het schip zit. Pas als deze gelost is, kan begonnen worden met het bergen van het wrak Inmiddels is overeenstemming bereikt met het bergingsbedrijf Smit-Tak en met de Chinese eigenaar van de onder Liberi aanse vlag varende tanker. Alleen met de eigenaar van de inhoud van de tanker, de oliemaatschappij Petro Fi- na, is volgens van Krimpen nog geen akkoord bereikt over de manier waar op de olie uit de tanker verwijderd moet worden en de financiering van het één en ander. Ook als het overleg met Petro Fina vanochtend mislukt, zal toch begon nen worden met het leegpompen van de tanker. Langer wachten doen we niet, zegt Van Krimpen Inmiddels zijn alle tanks van het geknakte schip gasvrij. Gisteren is men de hele dag bezig geweest met het wegzuigen van brandbare dampen. Het explosiege vaar wordt nu minimaal genoemd. Volgens de adjunct-directeur van het Rotterdamse havenbedrijf, die ooit zelf als stuurman heeft gevaren, heeft het ongeluk met de Energy Concen tration nog eens duidelijk de nadruk gevestigd op het achteruit hollen van de kwaliteit van scheepsbemannin gen. Het laden en lossen van tankers met vloeibaar petroleumgas en vloei baar aardagas gebeurt gelukkig al door vakbekwaam walpersoneel Ei genlijk zou dit ook zo snel mogelijk moeten gebeuren met olietankers, zo zei Van Krimpen gisteravond voor de NCRV-radio. gens Van Krimpen gekwalificeerd worden als beginnersfouten De bemanning heeft eerst de midden-" tanks van het schip laten leegpom- pen: een onbegrijpelijke en merk waardige handeling, zegt Van Krim- pen, die tot gevolg had dat de druk- verschillen veel te groot werden. Dé kans op dergelijke ongelukken kan naar de mening van Van Krimpen in de toekomst mogelijk verkleind wor- den door de controle op schepen on-" der goedkope vlag (Liberia. Panama'. Singapore en Cyprus) te verscherpen. Overigens hebben de Rotterdamse havenloodsen nu al opdracht ogen en oren wijd open te houden als ze der- - gelijke schepen binnen brengen Maar volgens Van Krimpen zullen daarnaast ook het gemeentelijk ha!-* venbedrijf en de particuliere haven bedrijven steeds meer verantwoorde-'" lijkheid moeten nemen voor dit soort-* schepen en indien nodig de scheep--" vaartinspectie moeten alarmeren. Samenwerking Mede dank zij de goede samenwer king tussen de brandweer, de politie, het gemeentelijk havenbedrijf en rijksdiensten is dit ongeluk nog won derlijk goed afgelopen, aldus Van Krimpen. De ramptanker is inmiddels een be langrijke toeristische attractie ge worden. Auto's rijden af en aan op de Noordzeeweg in het Europoortgebied om het geknakte schip te zien liggen. Goedkope vlag Het ongeluk met de Liberiaanse tan ker heeft de Rotterdamse havenauto riteiten bovendien gesterkt in hun argwaan tegen schepen onder een goedkope vlag De fouten die ge maakt moeten zijn bij het lossen van de Energy Concentration kunnen vol- door Barend Mensen ADVERTENTIE Er is maar één krachtbouillon en die is van Struik. Krachtbouillons van Struik zijn even smakelijk als ze eruit zien. DORDRECHT Tussen de twee vleugels van een vooroorlogssflatgebouw aan de Van Strijsingel te Dordrecht hangt een spandoek met het opschrift „Oorlog of wonen?". Het is opgehangen door de krakers van vijftien flatwo ningen die er geen twijfel over laten bestaan dat zij die niet uit eigen beweging zullen ontruimen. Zij tonen daarmee lak te hebben aan een gerechtelijke uitspraak. In Dordrecht verwacht men dat ook de eigenaar van het complex, de huizenhandelaar M. Koning, niet zal buigen maar het tot barsten laat ko men. Koning, die er zich on langs in een plaatselijk dag blad bitter over beklaagde dat hem maar geen recht werd gedaan en de rechtsgeleerde heren „lulletjes rozewater" noemde, is er de man niet naar om met krakers tot een akkoord te komen. Bovendien zit hij met de uitspraak van de Dordtse rechtbank dat hij, zo nodig met hulp van de politie, op 20 augustus tot ontruiming mag overgaan nu dan toch wél op rozen. Dordrecht be reidt zich dan ook voor op een harde confrontatie tussen de zevenentwintig krakers en de poltie. Men vraagt zich af of de Merwestad nu ook met een Groote Keyzer-conflict wordt opgezadeld. De krakers zijn namelijk al druk bezig hun woonveste te versterken en ongetwijfeld krijgen ze hulp en bijstand van de Dordtse Krakers bond. De leden van deze club kun nen het bloed van huiseige naar Koning wel drinken. Die „liefde" is overigens wederke rig. Koning heeft ln Dordrecht een groot aantal goede, min der goede en aftandse huizen in zijn bezit. Hij exploiteert die en verhandelt ze al naar het hem uitkomt. Hij haalt zich daarbij vaak ongezouten kritiek op de hals. Het com plex flatwoningen aan de Van Strijsingel heeft hij enkele ja ren geleden aangekocht om door te verkopen. Daar die verkoop niet zo gauw lukte kwamen er verscheidene wo ningen leeg te staan. Toen de krakers er bezit van namen kwam er van verkoop hele maal niets en dus voelde de eigenaar zich in zijn belangen geschaad. Compromis-voorstel Tijdens een tegen de krakers aangespannen proces stelde de president van de recht bank een compromis voor. Hij gaf Koning in overweging het complex aan het gemeentebe stuur te koop aan te bieden op basis van een door drie des kundigen te maken en bin dende taxatie. De gemeente Dordrecht voelde wel voor aankoop maar niet voor een buiten haar om vast te stellen prijs. Er zal, zo redeneerde ze, een koopsom uit de bus moe ten komen die in overeen stemming is met het van deze woningen te verwachten ex ploitatieresultaat. Er werd een eerste bod gedaan van vier ton. De eigenaar zelf had echter de lieve som van ander half miljoen in zijn hoofd. Later viel de uitspraak dat in dit geval het wezenlijk belang van huizenhandelaar Koning prevaleerde en dat, los van de mogelijkheid van verkoop aan de gemeente Dordrecht, de woningen binnen zes we ken moesten worden ont- ruimd. Het verzoek van de raadsman van de krakers de uitspraak uit te stellen tot er tussen gemeente en eigenaar werkelijke onderhandelingen waren geopend werd afge wezen. Weinig hoop Het is nu in theorie nog moge lijk dat de gemeente het com plex koopt. Gezien echter het verschil tussen bod en vraag prijs, gezien ook de al sinds jaren kille verstandhouding tussen het gemeentebestuur en de man die op het ogenblik het heft in handen houdt, be staat er weinig hoop op het bereiken van overeenstem ming. En wat dan? De kra kers. van wie er enkelen al bijna twee jaar in een kraak- flat wonen, ontveinzen zich niet geen kant op te kunnen. De gemeente heeft al gezegd hen niet aan vervangende woonruimte te kunnen hel pen. Dat stimuleert natuurlijk hun verzet tegen de onont koombaar lijkende ontrui ming. daar is. doordat de woningen zijn gekraakt, nu juist geen sprake meer van Uitweg gezocht Bekeken wordt of de vijftien flats, als onderhandelingen tot niets leiden, kunnen wor den gevorderd. De gemeente lijke vorderingscommissie, die het college van B. en W hieromtrent moet adviseren, zit echter met het probleem dat vordering alleen mogelijk is in geval van leegstand. En Toch zoekt men naarstig naar een uitweg. De gemeente heeft er ook al op gewezen dat de flats na ontruiming tóch niet verkocht kunnen worden op grond van de ook in Dor drecht bestaande verordening dat aan kopers vangoedkope huurwoningen gew woonver gunning wordt gegeven. Punt in het voordeel van de weder partij is echter weer dat de Rotterdamse rechtbank kort geleden de rechtmatigheid van de soortgelijke verorde ning van de gemeente Rotter dam in twijfel heeft ge trokken. Maar dit alles zou de kwestie toch niet tot een bevredigen de oplossing brengen Om „oorlog" te voorkomen en „wonen" mogelijk te maken moe te er water in de wijn wor den gedaan Maar de tijd dringt en het gemeentebe stuur van Dordrecht, toch ai geplaagd door financiële nood. is niet van plan zich voor het blok te laten zetten. APELDOORN (ANP) Dankzij een tip die maandag bij de recherche bin nenkwam is de Apeldoornse politie er dinsdag in geslaagd een 25-jarige in woner uit Apeldoorn aan te houden, die verdacht wordt van pyromanie. De man heeft intussen reeds bekend in de afgelopen maanden een zestal branden te hebben gesticht. Van onze parlementsredactie DEN HAAG - Het CDA-Kamerlid Jan Nico Scholten wil van minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) precies weten hoe diens buitenlandse gesprekken over een mogelijke olie boycot van Zuid-Afrika verlopen zijn Scholten vraagt zich met name af of Van der Klaauw in België wel heeft aangedrongen op daadwerkelijke me dewerking aan een boycot. „Als ik met zo'n gezicht thuis kom. word ik direct naar bed gestuurd."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3