Als dominee Jaap Zijlstra zijn vrije zondag heeft I Vijf Engelse kerken overwegen 'convenant' Uit brieven van lezers Opstandige vrouwen op zoek naar hun geloof Gezocht: heiligen van de 20e eeuw Trouw Cc VANDAAG Alsof-bisschoppen struikelblok Mis in het circus van Maassluis Arabisch fonds voor bouw van moskeeën Vrouw bisschop in Methodistenkerk VOORBUGANGE Opvolger Romero met dood bedreigd Paus heeft nog veelreisplanner DONDERDAG 24 JULI 1980 TROUW/KWARTET „.ij IpQl door A. J. Klei Dominee J. R. Zijlstra, in christelijke kring ook bekend als de dichter Jaap Zijlstra. is predikant van de gereformeerde kerk te Vorden In dit dorp woont dominee K. Feenstra, emeritus-predikant van de gereformeerde kerk te Kollumerzwaag. Secretaris van de Vordense gereformeerde kerkeraad is de heer J. K. van der Meer, Als kerkbode dient Classicaal Kerknieuws van de gereformeerde kerken in de classis Zutphen. Hebben we dit allemaal? Goed, dan gaan we verder. Half mei schiet broeder Van der Meer de schrik in de benen. Zondag de 18e heeft dominee Zijlstra vrij en zal dominee Feenstra preken. Alle kans dat er dan geen kip in de kerk komt. Jaap Zijlstra lopen ze achterna, maar lauw kans dat ze voor de emeritus van Kollumerzwaag in de benen komen. Ik zou dergelijke overwegingen zorgvuldig voor me houden, zéker wanneer ik wist dat ze dominee Feenstra ter ore kwamen. De heer Van der Meer heeft deze remmingen echter in 't geheel niet en hij laat in Classicaal Kerknieuws van 16 mei de volgende tekst nder het nieuws van Vorden opnemen: A.szondagmorgen gaat voor in de dienst ds Feenstra. Velen zullen wel denken, o ja, ds Zijlstra heeft zijn vrije zondag dus dan wij ook maar. Nou gemeente, dan laten wij ons natuurlijk wel aardig in de kaart kijken. Dat onze predikant de gave van het woord heeft en daarboven een glasheldere preek kan leveren staat buiten kijf. Maar wij gaan natuurlijk niet alleen naar de kerk voor de dominee. Dus zit a.s. zondagmorgen onze kerk ook vol." Vorden Ik weet niet wat dominee Zijlstra na lezing van de kerkbode gedaan heeft. Als ik hem was geweest, zou ik terstond broeder Van der Meer opgebeld hebben met de boodschap: „Je zoekt het zondag zelf maar uit met je glasheldere preken, Ik hoef niet meer." In Juni ls het nog erger, dan ls dominee Zijlstra met vakantie en voor het geestesoog van de heer Van der Meer verschijnen hele rijen lege kerkbanken. En Ja hoor, de eerste zondag nadat dominee Zijlstra op reis is gegaan, was het al mis. Opnieuw klimt broeder Van der Meer ln de pen en in Classicaal Kerknieuws van 6 juni lezen we: „Ds Zijlstra is de maand juni mei vakantie. Dat was afgelopen zon dag al goed te merken. Kennelijk is ook een deel van de gemeente dan met vakantie, althans zondags. Het is welhaast aan te nemen, dat een deel van onze gemeente om de do minee naar de kerk gaat. En uitein delijk is dat niet goed. Wij kunnen niet vrijblijvend deze gang gaan. In mijn jeugdjaren, dat is al even gele den, stond er in ons dorp een domi nee; die dan sprak van een 'heilig moeten'. We zaten "s zondags 3 uren in de kerk. Dat is een hele tijd. Op de eeuwigheid natuurlijk niet terug te vinden. Als het van ons afhing, kwamen we in het geheel niet in de kerk. Laten we daar maar van uit gaan. Dat 'heilig moeten' is als een soort plicht ons van Godswege in gegeven door zijn Geest. Daar gelo ven we niet zo hard meer in. Past niet meer in deze tijd. Net zo min als het woord 'zondebesef'. Werd vroeger wel over gepreekt, nu nooit meer. Onze zonden zijn al vergeven. En als we dan dankbaar zijn voor die vergeving, maar ervaren niet ons zondebesef, hoe ls het dan ge steld met onze dankbaarheid. Daarmee gemeente zit ik nou zo nu en dan. En als ik dan zoals afgelo pen zondag in zo'n halfvolle kerk zit, denk ik wel eens, zijn we niet bezig met één of andere leuke reli gieuze bezigheid. Onder het mom van het evangelie kunnen we zo mooi praten, dat we het zelf bijna geloven. Laten weals gemeente bid den om ons zondebesef te leren ken nen, om dan te kunnen bidden voor de ander en zodoende uit genade in ons leven een vleugje te kunnen laten zien van wat het betekent: God boven alles lief te hebben, en de naaste als onszelf." Aan alles komt een eind, ook aan de vakantie van dominee Zijlstra, en Classicaal Kerknieuws van 4 juli Jubelt: „Zondag 6 Juli a.s. zal, na een maand afwezig geweest te zijn, ds Zijlstra de kansel in onze kerk weer betreden om het evangelie ons weer te verkondigen. De kerk zal wel weer tot de laatste plaats bezet zijn. Kennelijk spreekt de stijl van pre diken van ds Zijlstra zeer velen aan en dat niet alleen gereformeer den. Gelukkig maar." En gelukkig maar, dat ln Vorden de heer J. K. van der Meer woont, die 16 mei zijn geloofsgenoten zo duidelijk heeft voorgehouden, dat we natuurlijk niet alleen naar de kerk gaan voor de dominee. Vai *DE frai kaï Van onze kerkredactie LONDEN Vijf Engelse kerken, waaronder de anglicaanse, moeten nu beslissen over een voorstel om met elkaar een „convenant" (verbond) te sluiten als belangrijke stap op weg naar eenwording. 'Van een onzer verslag gevers MAASSLUIS - De be volking van Maassluis is uitgenodigd om ko mende zondagmorgen ln het circus Holiday een speciale rooms- katholieke kerkdienst mee te komen maken. Het circus komt twee dagen in Maassluis, op de parkeerplaats van het winkelcentrum Koningshoek, met voorstellingen op za terdagmiddag en avond en twee op zon dagmiddag. Maar zon dagmorgen zal er om half elf in de piste van de circustent een heili ge mis worden ge houden. Tijdens deze bijzonder dienst zal de baby van het echtpaar Leiffe- ring-Martens worden gedoopt. De vader is chef tentenbouwer van het circus. Drie andere circuskinderen zullen hun eerste com munie doen. Voorgan ger is de aalmoezenier van de kermisexploi tanten en circusarties ten G. J. Fokke uit Nij megen. Het convenant houdt wederzijdse er kenning van eikaars ambten in. Maar de kans dat de anglicaanse kerk niet meedoet, is groot geworden nu drie van de negen anglicaanse vertegen woordigers in de commissie van voor bereiding het uiteindelijke voorstel aan de kerken niet hebben willen ondertekenen. Het convenant zou betekenen dat de vier andere kerken ter wille van de anglicanen het bisschopsambt zou den invoeren, geen geringe concessie. Deze vier zijn de methodistenkerk, de verenigde hervormde kerk (ontstaan uit een fusie van de congregationalls- ten en de presbyterianen ln 1972), de moravische kerk (hernhutters) en de kerken van Christus (de zg. disci pelen). Het voorstel houdt ln dat het conve nant wordt aangegaan ln een plechti ge dienst, waarin de kerken gezamen-' lijk de personen presenteren, die als bisschop moeten worden beschouwd. Vervolgens erkennen en aanvaarden de kerken eikaars ambten „als ware bedieningen van Woord en Sacra ment in de heilige katholieke kerk". Vanaf dat tijdstip moeten alle orde ningen in de verschillende kerken plaatsvinden volgens een uniform ri tueel. Alsof Vanaf het aangaan van het convenant geldt om maar een voorbeeld te nemen de moderator (synodeprae- ses) van de verenigde hervormde kerk als bisschop. Maar nu komt het pro bleem, dat voor sommige anglicanen onverteerbaar ls. Het voorstel rekent namelijk met een overgangstijd, waarin geestelijken van nlet-bis- schoppelijke kerken die functies be kleden vergelijkbaar met die van bis schoppen, daarmee voortgaan en dus ln feite optreden als bisschoppen, hoewel zij zelf niet tot bisschop ge wijd zijn. Dit is uitdrukkelijk maar een tijdelij ke toestand, want het is de bedoeling, dat als zo iemand herbenoemd wordt voor een nieuwe periode, hij bij die gelegenheid alsnog geordend wordt als bisschop. Neem nog even het ge val van die hervormde synodeprae- ses. Zijn ambtstermijn loopt na maxi maal zeven Jaar af. Volgens de kerk orde van zijn kerk kan hij een keer opnieuw gekozen worden. Gebeurt dat, dan wordt hij wel tot bisschop gewijd. Maar dat neemt niet weg, dat zulke „alsof-bisschoppen" in de periode daarvóór wijdingen zullen kunnen- toedienen zonder zelf gewijd te zijn. Dat is voor hoogkerkelijke anglica nen onaanvaardbaar. Iemand erken nen als bisschop zonder dat hij daar toe gewijd is, louter en alleen omdat hij een bepaalde functie bekleedt, getuigt van een visie op het bisschopsambt, die wij nooit zullen accepteren, zeggen zij, en die ons ook verder zal verwijderen van de katho lieken en de oosterse orthodoxie. Een ander bezwaar voor hen ls, dat wederzijdse erkenning van eikaars ambten via een achterdeurtje alsnog de vrouwelijke priester in de angli caanse kerk zou brengen. De andere vier kennen namelijk allemaal de vrouw in het ambt. Er is dan ook gegronde reden tot twijfel, of het covenant ln de angli caanse synode de vereiste meerder heid zal kunnen krijgen. Gebeurt dat niet, dan wordt het louter een kwestie van de vier anderen, maar dan zal het zeker Ingrijpend veranderd worden. Want het is niet aan te nemen, dat deze vier dan nog bereid zullen zijn het bisschopsambt in te voeren, wan neer dat offer geen vrucht zal dragen in de vorm van eenheid met de grote Kerk van Engeland. HAMBURG (EPD) Martin Luther King, Moeder Teresa ln Calcutta en de door de nazi's vermoorde Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer zijn de drie, die allereerst ln aanmerking zouden moeten komen om heiligge- sproken te worden, als de lezers van het Deutsches Allgemelnes Sonn- tagsblatt hun zin kregen. De redactie van het blad vroeg haar lezers zeven mannen en vrouwen te noemen, die als „heiligen van de twintigste eeuw" zouden mogen worden beschouwd. De genoemde drie werden gevolgd door oerwoud- dokter Albert Schweitzer en Roger Schutz van Taizé. Van de vijf leven Moeder Teresa en Roger Schutz nog. Verder werden onder anderen nog genoemd dichter-politicus Ernesto Cardenal uit Nicaragua, Gandhi, de geweldloze.strijder voor de onaf hankelijkheid van India, paus. Johannes XXIII, Anne Frank, Rosa Luxemburg en Rudi Dutschke RIAAD/BAGDAG (EPD) BIJ de „wereldraad tot bescherming en on derhoud van moskeeën" ls een bij zonder fonds gesticht tot steun aan de bouw van moskeeën in landen waar de moslims ln de minderheid zijn. Saoedi-Arabië heeft als eerste twintig miljoen rials (twaalf miljoen gulden) in het fonds gestort. De „wereldmosllmliga" heeft boven dien drie studiegroepen in het leven geroepen, die de komende maanden de financiële toestand van de mos keeën ln Europa, Afrika en Zuldoost- Azië moeten nagaan. De studiegroe pen moeten heenwerken naar de op richting van zo veel mogelijk plaatse lijke en regionale „moskeeraden." Gelijktijdig heeft de regering van Irak aangekondigd dat ook zij haar hulp aan moslim-minderheden ln de wereld aanzienlijk zal uitbreiden. In Mall, Benin, de Centra al af rikaanse Republiek, Ghana, Guinea op de Ma lediven en in Japan zullen moskeeën verrijzen met geld uit Irak. DAYTON (ANP) Een 64-jarige ge scheiden vrouw, moeder en groot moeder, dr Marjorie S. Metthews is gekozen tot bisschop en krijgt de leiding van de noordelijke centrale conferentie van methodisten in Ame rika. Zij is daarmee de eerste vrouwe lijke bisschop in een grote protes-' tantse kerk (11 miljoen leden). Dr. Metthews verklaarde: „Er zijn geen vrouwelijke voorbeelden aan wie ik me kan oriënteren. Ik voel me enigs zins als de eerste vrouw op de maan." Dit Set teur Sled Boe naai klei Mensenrechten Het kan niemand koud laten wat er momenteel weer met mensen aan de hand ls in Bolivia zowel als in El Salvador. In beide landen wordt een meerderheid van arbeidende mensenü^g op de meest gruwelij ke wijze van z'n mensenrechten beroofd. Uit alles blijkt dat deze boeren en arbeiders rijp zijn voor het democratisch meepraten in regering en parlement, maar altijd weer zijn het de militairej die zo nodig de lakens moeten uitdelen. Ik kan mij voorstellen dat niemand in zijn land de achterlijke toestanden van Sovjet-Rusland wil toelaten. Ik kan me zelfs Indenken dat mensen daarvoor vrezen, maar dit mag men toch niet verwachten van mensen die tot leiding geven geroepen zijn. Het schijnt tot een groot aantal mensen in onze wereld niet door te willen dringen dat iedere onderdrukking van de vrije meningsuiting en ieder afsnoeren van] democratische inspraak hetzg. communisme Juist aanwakkert. Precies als zorgeloosheid ten aanziei van sociale voorzieningen. Ook die ii ln menig land de ooizaak geweest da men de kant van het „communistisch" avontuur op ging. De dictatoren van Zuid-Amerika, de junta's, waar dan ook verwijten het marxisme de leer van de klassenstrijd. Wat zij zelf doen is nie anders dan diezelfde klassenstrijd o een mensonterende wijze voeren. H( kan een mens ooit verwachten dat hier iets goeds uit voortkomt? Dat geldt niet alleen voor Zuid-Amerika maar is ook vertaalbaar ten aanzien van de apartheidspolitiek van Zuid- Afrika. Men verwerpt de gedachte van de klassenstrijd en houdt Intussen diezelfde strijd gaande. Je kunt Je afvragen of het helpt om dit ln een Nederlandse krant te schrijven. Goed, al was het dan alleen maar om er zelf waakzaam op te blijven. En moet, net als Indertijd te aanzien van Nicaragua, er dan geen hulpactie voor El Salvador op gang komen? Het water staat daar velen aan de lippea waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O. Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam let. 020-913456 telex 13006 Postgiro 66 0000 Bank Ned. Credietbank Rakeningnr 23 00 12 574 Gemeentegiro Amsterdam X11000 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel. 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel. 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 6000 AA Zwolle lel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: Per maand 16,98 Per kwartaal 50,95 Per half jaar 101.90- Per jaar 201,60 Advertentietarieven op aanvraag telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19.30 van maandag t/m vrijdag. Op zondag van 16-20 uur telef. 020- 913456 Opgave mini-advertenties tel. 020-936868 of schriftelijk aan Mini-Adv. afdeling, postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM. Adreswijzingen uitsluitend schrif telijk aan onze Amsterdamse AOW en de vrouw (4) Het voorstel van staatssecretaris De Graaf om aan de gehuwde vrouw die werkt de AOW-premie niet meer te rug te betalen, is slechts een kleine stap naar gelijkmaken van sociale verzekeringen met andere EEG-lan- den. Dóór moet iedereen, ook de ge huwde vrouw, minstens 15 jaar ln loondienst zijn geweest, om zelfstan dig recht op ouderdomspensioen te" hebben. Het uit te keren bedrag ls gebaseerd op het aantal jaren dat men gewerkt heeft. Een groot ver schil met Nederland! Hier betaalt de ongehuwde- of gescheiden werkende vrouw mede voor de gehuwde vrou wen, die gratis, vla haar mannen, verzekerd zijn. Als een ongehuwde vrouw (of man) op 60-jarige leeftijd een te klein pensioen heeft, moet zij hij naar de bijstand en zich bij het Arbeidsbureau melden. Is dit geen discriminatie? Men vraagt zich af: hoelang kan Nederland, als EEG-lid, deze afwijkende sociale verzekerin gen nog handhaven? Amsterdam M. van Saane Machtsvorming (3) Het artikel van Herman Verbeek over christelijke machtsvorming (Trouw 16-7) is met name toegespitst op het Christen Democratisch Appèlr Ver beek vertelt hier evenwel niets nieuws. Al Jaren weten we, dat het CDA met het evangelie openlijk mar chandeert en ln naam van de machte loze Jezus machtspolitiek voert. Ik kan legio voorbeelden noemen: re- Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas met corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. cent echter komt me de laffe houding van de meerderheid van het CDA Inzake het olieboycotdebat steeds ln herinnering. Dit is een staaltje van angsthazerij en helligverklaren van blanke economische (christelijke) machtsbelangen. Het is triest dat ra dicale christenen vanwege de machtspolitiek van de Europese christelijke partijen zo verdacht wor den, als zij proberen vanuit de Messi aanse opdracht aan een rechtvaardi ge en vreedzame samenleving gestal te te geven. Waarom zegt Verbeek niet eindelijk, dat christenen wèl te gelijk kunnen belijden de gekruisigde te volgen en kruisraketten afbestel len. Het evangelie ls voor velen de drijfveer om een doorbraak in vastge roeste principes en gevestigde tradi ties te realiseren. Waarom krijgt bv. een partij als de EPV zo weinig aan dacht? De linkse media zouden initia tieven van progressieve christenen moeten toejuichen en ondersteunen. Maar met verhalen la Verbeek wordt weer negativisme en wanhoop gepredikt, terwijl Juist veel mensen wachten (en smachten) op ontwikke lingen (ook artikelen) ln positieve zin, nl. het zoeken naar een „machtloze" samenleving. Christenen die voor* de ze weg kiezen (i.p.v. het kapitalisme en het communisme) morgen mijns Inziens hun inspiratiebron nooit ver loochenen. Het zégt iets van deze mensen, hoe en door wie zij maat schappelijk bewogen zijn en hun ver antwoordelijkheid beseffen. In dit licht behoeft de C geen vlag te bete kenen, die slechts getalsmatig de la ding van de macht moet dekken, maar sluit aan op wat Jezus de aange sprokenen verkondigt: Ik stel U aan als rentmeesters over mijn wijn gaard. Hieraan denkend durf lk chris telijke partijvorming niet op voor hand af te wijzen. Amersfoort W. van Diggelen Leila Kaled Men moet wel helemaal afgestompt zijn om een terrorist» als Leila Kaled toe te laten tot de vrouwenconferen tie in Kopenhagen. Een vrouw die uiterst koelbloedig de mensenrech ten heeft geschonden. Waarom halen we niet nog een paar moordenaar- sters en gifmengsters uit onze gevan genis om ons te vertegenwoordigen? Waarom dezen niet en zij wel? Het ware aan te bevelen eens Amnesty International naar de positie van Joodse vrouwen (eb mannen) ln de Arabische landen eèn onderzoek te laten instellen om te zien ln welke mate deze Joden geen dag van hun leven zeker zijn van hun veiligheid, wier bezittingen geroofd zijn en wier beroepsarbeid onmogelijk is ge maakt. Amsterdam B. Evers-Emden Foei CDA De ministerssalarissen worden vol gens voorstel van minister Wiegel met 1,— per maand verlaagd, 1, op ruim 13.000,— WAO'ers met 1300,— per maand moeten inleve ren. Onze koningin heeft 3 paleizen en buitenhuizen in het buitenland. Meer bewapenen. Het rose paard (vuur en haat) uit de Openbaringen wordt alle gelegenheid geboden dóór te gaan. Onze ARP'ers laten de heer Scholten, de Boer enz. vallen. Het gaat niet primair om het stellen van een grondslag, maar om de uitwer king. Hr. Aantjes aan de kant, hr. Goudzwaard neemt ongetwijfeld met verdriet, afscheid van een „christelij ke" partij. Is het niet beter dat allen, die tegenover het rose p^ard een an dere boodschap stellen, voortaan maar op de PvdA stemmen? Tenzij we tot Inkeer komen. Een CDA als de huidige hoeft van ons niet Onstwedde J. Haan De ware olympiërs Het artikel van Henk Wolzak ln Trouw van 18 Juli en andere artikelen over de Olympische Spelen doen weer eens beseffen hoe de meerder heid van het mensdom er geen princi pes op na houdt of bereid ls ze te verkwanselen voor een medaille. Want wie wil er nog ooit te maken hebben met een gastheer die zijn gas ten op voorhand beschuldigt van het overbrengen van geslachtsziekten, het meebrengen van vergiftigde srtoepjes en het vergiftigen van zijn drinkwater. Die zijn kinderen de deur uitjaagt uit angst voor besmetting en- vele hulsgenoten (behalve z'n body guards) in de kelder opsluit en op. water en brood zet uit angst voor discussie. Als men daarbij bedenkt dat de meeste boycotters niet eens daarom wegblijven, maar omdat de gastheer zich over het land van een buurman gewapenderhand een weg had gebaand ln de richting van hun oliebronnen, dan weet men ook wplk gehalte men ln deze wereld moet toe kennen aan het gelijk van de meer derheid. Beverwijk A. Teljeur Meer brieven op pagi na 15 Beroeplngswerk NED. HERV. KERK Aangenomen: naar Lienden H. Wes terhout kand. te Bleskensgraaf, die bedankte voor Wllllge-Langerak. GEREF. KERKEN (VRUO.) fT Beroepen: te Wetslnge-Sauwerd J. W. w Roosenbrand kand. te Kampen. PANAMA CITY (ANP) Bisscl Arturo Riveras, opvolger van de maart vermoorde aartsbisschop R&I mero van San Salvador, is de laats» tijd herhaaldelijk met de dood be dreigd. De paramilitaire organisatie „Witte Oorlogsunie" heeft hem heri» nerd aan het lot van zijn voorganger „Als u de communisten blijft steufihi moet u sterven." Het aartsbisdom heeft nu bandjes met de telgfoonge- sprekken bekend gemaakt. Bisschop Riveras liet weten, dat hij'Zijn werk ln de geest van Romero zal voortzetten en dat hij elke vorm van onrecht zal blijven bestrijden. De vrees voor een mogelijke moord aanslag op Riveras is begin deze maand versterkt, toen het bisschop pelijk bureau voor rechtshulp door militairen werd overvallen. De mili tairen namen alle gegevens over de moord op' Romero mee. Het bureau had zelf een onderzoek naar deze moord ingesteld nadat er een aanslag was gepleegd op 'de rechter van on derzoek, die daarop naar Costa Rica vluchtte. De regering heeft nog geen antwoord gegeven op het verzoek van het aartsbidsom de documenten te rug te geven. door Noortje van Oostveen Tine Halkes is de enige femi niste in Nederland die aan een Universiteit (de Nijmeegse) is benoemd om de relatie tussen feminisme en theologie te on derzoeken en te onderwijzen. Dat heeft een reeks zorgvuldi ge p.ublikaties tot gevolg ge had, waarvan „Met Mirjam is het begonnen" een laatste vrucht is. Het boek valt in onderdelen uiteen. Na een aantal inleidende opmerkin gen geeft mevrouw Halkes een breed overzicht van de feministisch-theolo- gische literatuur. Daarop volgt een aantal vingeroefeningen waarin zij vooral probeert om het bijbels getui genis vanuit het feminisme in kaart te brengen. Na een tussenhoofdstuk over de verhouding van de feministi sche theologie en de overige be vrij- dingstheologieën, besluit zij met een „drieluik voor Maria", dat ook goed op zichzelf kan worden gelezen. Het hele boek is een bewerking van een aantal artikelen, dat al eerder in een enigszins gewijzigde vorm in het Ne derlands ls verschenen. Twee thema's Er zijn twee thema's die het hele werk, doortrekken. Aan de ene kant pro beert de auteur haar eigen ervaring met het feminisme zo eerlijk mogelijk te beschrijven; aan de andere kant gaat het er ook om de rooms-katho- lieke traditie door te trekken naar de eigentijdse ervaring van vrouwen die in het feminisme bevrijding hebben gevonden. Vooral het eerste thema maakt het boek boeiend. Tine Halkes verstaat de kunst om wat zij heeft gelezen en ervaren zó door te geven dat de lezer gelegenheid krijgt om mee te denken en mee te groeien. De verwijzing naar veel, in Nederland niet of nauwelijks bekende feministische theologen maakt „Met Mirjam is heh begon nen" een uitstekende kennismaking met de snel groeiende aantallen vrou welijke theologen die de herinterpre tatie van het christelijke geloof van uit hun eigen ervaring ter hand heb ben genomen. Zo komt ook het twee de deel geloofwaardig over, al zullen vele reformatorische feministen eer der geneigd zijn van deze reis slechts kennis te nemen dan er zelf aan deel te nemen. Wat het feminisme zo boeiend maakt ls dat het ervaringstheologie is. Tine Halkes heeft dat onderstreept door het boek te schrijven als een kleine biografie. De lezer wordt niet zozeer geconfronteerd met opvattingen en leerstellingen als wel met een sterk persoonlijke worsteling waarin eigen wereld en traditie met elkaar in een spanningsvolle relatie worden ge bracht. Ik gebruik het woord „worsteling" met opzet: de feministische theologie moet veroverd worden op een man- nentheologie ln een mannenwereld. Dat is waar tot op de wortel van de theologie toe: ook de bijbel moet op nieuw, met vrouwenogen, worden ge lezen. Tussenstand De lezer zal wellicht behoefte hebben aan uitwerking van de verschillende thema's. Het boek ls eigenlijk een tussenstand. Er moet nog veel onder zocht en overdacht worden, en er staan meer vragen ln dan antwoor den. Dat maakt het boek overigens ook waardevol voor christenvrouwen (en -mannen) die aarzelend staan te genover het moderne feminisme. Maar de opzet van het boek brengt niet met zich mee dat mevrouw Hal kes niet kiest. Zij kiest tegen een eenzaam avontuur van vrouwen on der elkaar. Zij zoekt naar een nieuwe heelheid van mensen die het vrouw zijn en het man-zijn als bestanddelen van het totale bestaan herkennen. Politiek Zij kiest ook voor een feminisme dat politiek bewust is. Van het kapitalis me verwacht zij niets voor het femi nisme. Dat kan hoogstens emancipa tie toestaan, dus gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een bestaande maatschappij. Het feminisme is een vorm van socialisme: niet een hervor ming van het bestaande, maar het scheppen van een nieuwe maatschap pij, door mannen en vrouwen samen gemaakt Dat in die nieuwe maatschappij een gezuiverde traditie een heel belang rijke rol kan spelen blijkt uit het mariologische drieluik. Ook Maria blijkt een feministe, maar dan moet ook-zij bevrijd worden van veel door mannen bedachte verering efl vergui zing. Noortje van Oostveen, verbonden aan de NCRV, bespreekt: Catha^ina J. M. Halkes, Met Mirjam is het be- Catharina Halkes gonnen; opstandige vrouwen op zoek naar hun geloof. Uitg. J. H. Kok, Kampen; prijs 17,90. van onze kerkredactie AMSTERDAM Eén ding ls zeer waarschijnlijk: aan het reisprogram ma van de paus komt nog geen einde. Onzekerder ls wanneer en waarheen hij gaat Kardinaal Enrique y Taracon, voor zitter van de Spaanse bisschoppen conferentie en aartsbisschop van Ma drid heeft laten weten dat de paus „vrijwel zeker" volgend jaar naar Spanje gaat om de vierhonderste sterfdag van de mystieke schrijfster, kloosterhervormster en kerklerares Teresa van Avila mee te vieren. De kardinaal liet weten dat hij hulp van het leger onontbeerlijk acht voor de goede afloop van de verschillende evenementen. In Duitsland wordt de paus al in november verwacht om het zevende eeuwfeest van de heilige Albertus de Grote luister bij te zetten. De paus zou dan bezoeken brengen aan onder meer Keulen, München en Fulda Maar over dit bezoek vermelden Duitse kranten meer dan het Vati- caan. Sommige vermoeden dat er pas na de verkiezingen in de Bondsrepu bliek (5 oktober) officieël Iets gezegd zal worden. In november stond een bezoek aan de Filippijnen op het pro gramma maar dit zou nu voor de tweede keer weer zijn uitgesteld. Op het ogenblik zit de paus rustig in zijn buitenverblijf ln Castelgandolfo ten zuiden van Rome.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2