Bomexplosies in Teheran Kinderen vinden goud Vrees voor geleide loonpolitiek Grote trek naar strand Zon Kïesuwkado In deze krant met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zon HET WEER Benoeming premier blijft nog uit Bouwvergunning in register Politie neemt het vliegensvlug mee Industriebond FNV vindt pas op de plaats onvermijdelijk Te weinig vaklui voor bouw van chemische fabrieker Vangstverbod Billy Carter moest steun Libië vragen Eerste mensen bij reactor Harrisburg Trouw Eenvoudig gebleven Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW otac AAK Trouw 38STE JAARGANG NR. 10999 - DONDERDAG 24 JULI 1980 Zonnige perioden maar in de ochtend nog een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen van negentien graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. Tot matig toenemende wind, windkracht vier, draaiend naar west tot noordwest Morgen en overmorgen: Vrij warm en zonnig zomerweer. Zon op: 05.48, onder. 21.40. Maan op: 19.43, onder: 03.31. WEST-DUITSLAND DM 2 00 - ITALIÉ LIRE 900 - LUXEMBURG BRFS 13 LOSSE NUMMERS 65 CENT lal. PAGINA 2: Engelse kerken naar eenwording PAGINA 3: Dordtse krakers versterken veste PAGINA 4: Mensen figureren rond reporter PAGINA 5: 125 jaar toezicht op krankzinnigen PAGINA 7: De cocaïne regeert mee in Bolivia PAGINA 8: Kerken in Heemse per rolstoel bereikbaar PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA ECONOMIE: Recessie VS slaat over naar Europa PAGINA SPORT: Harry Schutting loopt alleen voor zichzelf PAGINA SERVICE: Strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzlcht. TEHERAN (AP, REuter, APP) In een drukke winkelwijk ln Teheran zijn verscheidene bommen ontploft. Daarbij kwa men zes mensen om het leven en raakten bijna honderd mensen gewond. Iran heeft nog steeds geen nieuwe premier. De verwachte benoeming van een eerste minister door presi dent Bani Sadr ging niet door na verzet van de Islamitische Republikeinse Partij. In ieder geval drie in auto's verborgen bommen ontploften in het centrum van Teheran en bliezen het dak van een parkeergarage. Revolutionaire gardisten zouden twee andere bom men onschadelijk hebben weten te maken. De ontploffingen hebben de spannin- #n in de Iraanse hoofdstad verder teen oplopen. Volgens berichten in ea avondblad zouden de aanslagen M werk zijn van Forqan, een wat schimmige politieke moordorganisa- lle, Forqan nam eind vorig jaar de twoordelijkheid op zich voor :hillende moordaanslagen op is- itische geestelijken, maar leek in 'januari te zijn uitgepraat toen vijftig van zijn aanhangers werden gearres teerd. Een aantal van hen werd geë- ttcuteerd. Ook op 28 april deed zich een ontploffing voor in Teheran: daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten vijftien gewond. De aanslag van. gisteren werd vooraf ge gaan door een waarschuwing van de anonieme daders. President Bani Sadr, die vandaag een eerste minister zou benoemen, heeft DEN HAAG (ANP) Minister Beel- aerts van Blokland van Volkshuisves ting en staatssecretaris Hazekamp (Economische Zaken) hebben de ge meenten een model-bouwregistratie- verordening aangeboden. Deze maakt het de gemeenten mogelijk de verleende bouwvergunningen in een openbaar register te vermelden. De uitwerking van een dergelijke unifor me verordening past volgens de be windslieden in het kader van de maatregelen die de regering bijna een jaar geleden heeft aangekondigd om de beunhazerij in de bouw tegen te gaan. De gemeenten die tot het instellen van de verordening overgaan, krijgen een registrerende en informerende taak. Ambtenaren van bouw- en wo ningtoezicht zullen bij het uitoefenen van het gebruikelijke toezicht contro leren of de door de houder van de bouwvergunning verstrekte gegevens kloppen. Van een onzer verslagevers AALTEN Kinderen van twee families uit Aalten (Gelderse Achterhoek) heb ben tijdens hun vervroegde terugreis van vakantie van wege het slechte weer bij ,een picnic-plaats tussen Genève en Lausanne in hoog gras 109 staafjes goud gevonden. Even later sto ven per auto drie gendar mes, die door de Aaltena- ren gewaarschuwd waren, met het goud ln een snel, ontruimde politiepet weg. De kinderen ontdekten het goud terwijl zij aan het spelen waren. Zij riepen hun ouders, die aan het zoeken gingen en na enige tijd 109 staafjes bijeen hadden. De vraag was eerst nog, of het wel echt goud was, maar er stond onder meer op Credit Swiss 50 gramme gold. Nonchalant 'Intussen haastten de heren Van den Beukei (douaneambtenaar) en Veneberg (ambtenaar vlees keuringsdienst) zich naar een praatpaal om de politie te waar schuwen. Binnen een kwartier was 'die er, drie man sterk. Zij bevestig den dat het echt goud was en zelden dat het waarschijnlijk af komstig was van een kraak enige dagen voordien bij een bank in Genève gepleegd. ZIJ merkten op dat de Hollanders vermoedelijk wel tien procent vindersloon zou den ontvangen en spoedden zich vervolgens met de bult ln een poli tiepet weg, omdat zij niets anders bij zich hadden. .Allemaal nogal nonchalant", vin den de Aaltenaren. Te meer om dat een Italiaanse vrachtwagenbestuurder het tafe reel had gadegeslagen, bleef tal men en even later naar de plek toeging. Daar ging hij aan het zoeken. „Ik ben ervan overtuigd dat hij ook wat heeft gevonden", aldus de heer Veneberg. En de heer Van den Beukei: .Achteraf bekeken vind lk het jammer, dat we niet één staafje als souvenir hebben meegenomen." daarover tegen alle verwachtingen in geen mededelingen gedaan. Wanneer de benoeming van een premier nu wel te verwachten is. wilde niemand voor spellen. Door de aanhang van de Isla mitische Republikeinse Partij, waar in de radicale geestelijkheid domi neert. is de vroegere presidentskantl- daat Jalaleddin Farsi naar voren ge schoven. Hij is bij uitstek een verte genwoordiger van de radicale stro ming binnen de IRP. Hij onderhield vroeger nauwe betrekkingen met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie in Beiroet. Het feit dat de benoeming nog niet is afgekomen, wijst erop dat de strijd tussen de radicalen (onder leiding van ayatollah Behesjtl) en de meer gematigde stroming (waarvan president Bani Sadr de voornaamste vertegenwoordiger is) nog niet is uit- gewoed. Gisterochtend zijn opnieuw tien Ira- niërs. onder wie een voormalig parle mentslid, voor een vuurpeloton ge storven. Ze werden schuldig bevon den aan handel in verdovende midde len. De revolutionaire rechtbanken hebben overigens een oproep ontvan gen van ayatollah Behesjti te probe ren minder vaak de doodstraf uit te spreken. Behesjti is ook president van het Iraanse hooggerechtshof. Op een vraag naar de kwaliteit van de Iraanse rechtspraak met processen die binnen enkele uren de doodstraf opleveren zonder enige mogelijkheid van beroep, zei Behesjti: Bij de revo lutionaire rechtbanken bestaat geen tweede kans omdat deze rechtban ken hun eigen aard hebben. Turkije heeft de twee luchtmachtmi litairen die onlangs vluchtten uit Iran met een helikopter politiek asiel ver leend. Iran krijgt de helikopter overi gens wel terug. Iraanse studenten in Anakara hebben een petitie aangebo den aan de Turkse autoriteiten waar in zij aandringen op uitlevering van het tweetal. Bij gevechten in Koerdis- ten zijn gisteren enkele leden van de revolutionaire gardes om het leven gekomen. Meer n ieuws op pag. 7 Ons commentaar staat op pag. 5. Van onze sociaal- economische redactie UTRECHT De Industrie bond FNV acht de kans op een loonmaatregel voor 1981 bijzonder groot en sluit zelfs nietuit dat er na de verkiezin gen een politieke meerder heid zal ontstaan voor een langdurige periode van cen traal geleide loonpolitiek. In een poging de nationale boek houding kloppend te krijgen, zullen de politici de vakbewe ging ter zijde schuiven. „Voor de beoordeling van deze kans lijkt het nauwelijks enig verschil uit te maken welke coalitie er na de verkiezingen aan de macht zal ko men," aldus de voorzitter van de In dustriebond FNV, Arie Groenevelt, gisteren bij de presentatie van de nota „Verder kijken", waarin de mid dellange termijnvisie van de indu striebond is uitgestippeld. De nota is bedoeld als discussiestuk voor het fusiecongres van de industriebonden NW en NKV aan het eind van dit jaar. In het licht van deze sombere politie ke vooruitzichten en de zo mogelijk nog somberder economische progno ses deed Groenevelt een klemmend beroep op werknemers, werkgevers en overheid om in het arbeldsvoor- DEN HAAG (ANP) Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) wil de ideeën van de Indu striebond FNV serieus gaan bekij ken. We kunnen zeker niet zeggen dat het allemaal onzin is. Er valt over een aantal punten best te praten. Directeur B. Holle van het Verbond zei dit in een eerste reactie op de uitlatingen van voorzitter Arie Groenevelt van de Industriebond FNV, gistermiddag op een perscon ferentie in Utrecht. waardenbeleid de hoogste voorrang te geven aan het behoud en het scheppen vin werkgelegenheid. Pas op plaats De Industriebond kiest óók op de middellange termijn voor het ehoud van koopkracht van de doorsnee werknemer, maar terwille van de werkgelegenheid vindt de bond het onvermijdelijk dat de CAO-lonen en de uitkeringen die daaraan zijn ge koppeld tijdelijk pas op de plaats maken. Voor de Individuele werkne mers zal daardoor tijdelijk een verlies aan koopkracht kunnen ontstaan. „Het is een groot misverstand," zei Groenevelt ln een toelichting, dat de keuze vóór werkgelegenheid nadelig zou zijn voor de koopkracht van de werknemers. Het is een keiharde rea liteit, dat zonder werkgelegenheid het handhaven van de koopkracht een illusie is. Vervolg op pagina 3 Van onze verslaggevers AMSTERDAM De verbetering van het weer die dinsdag is opgetreden, heeft de stranden eindelijk een zomerse aanblik gegeven. In Hoek van Holland zag het gisteren zwart van de mensen, en ook het bezoek aan het strand in Scheveningen was massaal te noemen. Zandvoort bleef niet achter: daar is het sinds dinsdag eveneens veel drukker dan in de afgelopen weken. In de rivier de Maas is gisteren een militaire pont aangelegd om de pro blemen ten gevolge van de hoge wa terstand het hoofd te bieden. Voor het gehucht Keent betekende het in ieder geval dat het niet langer meer van de buitenwereld was afgesloten. Meer nieuws op pag. 9 DE KLOMP (ANP) - De 55-jarige mevrouw B. H. Snoek-Henkemans uit Oegstgeest is door een verkeersonge val in De Klomp (bij Ede) omgeko men toen zij met haar personenauto frontaal in botsing kwam met een tegenligger. DEN HAAG (ANP) De chemischt industrie vreest, dat er een groot scheeps beroep moet worden gedaax op buitenlandse metaalbewerkers orr de fabrieken in het Rijnmondgebiet te bouwen, waarvoor grote investe ringen zijn aangekondigd, aldus d Vereniging van de Nederlandse Che mlsche Industrie (VNCI). Het gebrek van vakbekwame hanc werkslleden is zo groot, dat voor he normale onderhoud van chemisch bedrijven in dit gebied al een beroe moest worden gedaan op Franse val lieden. Uit Duitsland, Engelant Frankrijk en België zullen de vaklii den moeten worden gehaald voor d bouw van de nieuwe fabrieken, zef de VNCI. De VNCI wijt deze situatie aan d ontwikkeling van het onderwijs i Nederland, die de opleiding voc handvaaridghelds beroe pen niet st mul eert. Het kost nu de grootst moeite om jongelui aan een „wit! boordenbaan" te helpen. Op de b; nenmarkten is de belangstellir slechts voor twintig procent gericl op technische functies. Bij het toenemend aantal vrouwe: dat zich op de arbeidsmarkt aai biedt, zou ook voor hen de weg na; een technische functie beter moet* worden opengelegd, aldus de VNCI AMSTERDAM (ANP) Door opzc telijke vertraging door de Spaan; autoriteiten, is het vrijgeven van Rainbow Warrior eind deze maar onwaarschijnlijk geworden. Dit „a tieschip" van Greenpeace, dat we: gebruikt om de walvisvangst te b lemmeren, komt dan pas op zi, vroegst in oktober vrij. Veel vakantiegangers, die met al die regen maar thuis waren gebleven, zijn er gisteren alsnog op uitgetrok ken. Volgens de verkeerscentrale van de rijkspolitie in Driebergen is het gistermorgen vooral druk geweest op de weg naar Zeeland. Daar, en ook op de Veluwe, ontstonden files. Na het middaguur was volgens de politie de drukte weer normaal. De strandpolitie ln Hoek van Holland schatte dat gisteren 75.000 mensen een bezoek hebben gebracht aan het strand. Dat aantal wordt alleen op zomerse hoogtijdagen gehaald. De treinen naar het strand zaten gister mogen vroeg volgens een woordvoer der van de spoorwegen al „barstens vol". Op de weg van 's-Gravezande naar Hoek van Holland ontstonden in het begin van de middag lange files. tot volgend jaar dan waar WASHINGTON (AP, Reuter) De omstreden broer van de Ame rikaanse president Jimmy Carter, Billy, moest bemiddelen in de gij zelingszaak in Iran. Hij moest proberen de steun van Libië te krijgen voor vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars, aldus of ficiële mededelingen van het Wit te Huis. President Carter heeft zich ook in een persoonlijke verklaring uit gesproken over het gedrag van zijn broer, en repte daarin met geen woord over een eventuele bemiddelaarsrol. „Ik geloof dat het niet gepast is voor een naast familielid van de president op drachten te vervullen voor een buitenlandse regering," aldus de verklaring van Carter. Republi keinse leden van de Amerikaanse Senaat hebben een onderzoek ge vraagd naar de handel en wandel van Billy Carter. Een dergelijk onderzoek zou de herverkiezing van de Amerikaanse president in november in gevaar kunnen brengen. De Senaatscommissie voor justi tie heeft achter gesloten deuren over een eventueel onderroek ge praat. De ironie wil dat Carters tegenspeler bij de democratische kandidatuur voor het presidents- Voor vrijlating gijzelaars schap, Edward Kennedy, voorzit ter is van die commissie. Billy Carter lieeft zich eerder de ze week als een officiële vertegen woordiger van Libië laten regis treren, nadat bekend was gewor den hij een half miljoen gulden van kolonel Khadaffi had aange nomen. Daarnaast heeft de broer van de president veel geschenken van Libiërs gekregen, zoals gou den kettingen. In een verklaring die de kritische uitlatingen van de president ver gezelde, wordt gezegd dat Carters veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski in november een ge sprek met Billy Carter heeft ge had om na te gaan of hij een rol zou kunnen spelen bij de vrijla ting van de Amerikaanse gijze laars in Iran. De vraag was in hoeverre Billy Carter druk zou kunnen uitoefenen op Libië om steun te geven aan de vrijlating van de gijzelaars. De vergadering werd bijgewoond door Ali Al-Hu- dari, het hoofd van de Libische missie in Washington.' De betrek kingen tussen Libië en de Vere nigde Staten zijn al jaren ge spannen. Khaddaffi zou een paar weken na het gesprek een telegram hebben gestuurd aan de Iraanse leider ayatollah Khomeini waarin hij vroeg de gijzelaars te laten gaan. Volgens de strandexploitanten in Hoek van Holland en Rockanje zijn de mensen gisteren pas in groten ge tale komen opdagen. Hoewel het weer dinsdag ook al weinig te wensen overliet, was het toen veel minder druk. „De mensen konden het kenne lijk nog niet geloven en hebben het daarom dinsdag nog niet aangedurfd om te komen", aldus een strandex- ploitant ln Hoek van Holland. Volgens de eigenaren van strandpa viljoens aan de Zuidhollandse en Zeeuwse kust kan het tot nu toe verloren seizoen alleen nog gered worden, als het minstens vier tot zes weken mooi weer blijft. De VW in Den Haag durde gisteren nog niet te spreken van een hernieuw de stroom vakantiegangers. Het zon nige weer heeft wel opmerkelijk veel Duitsers en Belgen naar Schevenin gen getrokken, maar naar verhou ding waren er toch meer dagjesmen sen uit Nederland. Vervolg op pagina 3 HARRI8BURG (AP) - Twee vrijwil ligers hebben twintig minuten pols hoogte genomen in het reactorge bouw van de kerncentrale Three Mile Island 2, voor het eerst sinds de reac tor in maart vorig jaar verongelukte. Gestoken in dubbele beschermende kleding maakten de technici foto's van de toestand in de broeierige don kere ruimte, waarin nog steeds drie duizend kubieke meter radioactief koelwater staat. Alleen het radioac tieve gas dat daarboven hing was de afgelopen maanden in de atmosfeer geloosd. De mannen verrichtten metingen van stralingsniveaus, om eventuele „hete plekken" te signaleren waarmee schoonmaakploegen rekening moe ten houden. Het opruimwerk wordt begroot op achthonderd miljoen gul den en gaat waarschijnlijk vier Jaar duren. Jawel, we hebben het met ons alleen herontdekt: het strand bestaat nog en Je kunt daar en elders in de zon zitten. Roepen wij nu ook gewoon weer de komkommer tijd uit? Nee. Wij plannen nu eenmaal het nieuws niet, we maken het niet, we brengen het gewoon. Boetseerset (A) BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermoiiel Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en p aaLs: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: .Tel, Voor het kwanaaiabonnement geldt voor de eerste betaalperiode Ieen welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA DB. DD. (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 'uilsluitend voor opgaven). Vy I Voor bezorginformatie 020-913456. Y

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1