Uit brieven van lezers Radio- en televisieprogramma's 3 'r ven puzzelen HET WEER door Hans de Weerrapporten Snel herstel aasgsraasirak fcsr leuke ir. 56-; 9 er__ TROUW/KWARTET PR15 H17 SI 5 ter zette de ambitieuze mr J. N. op een „onverkiesbare" jm voldoende voorkeurstem- krijgen moest hij enige be- d hebben. Die had hij wel. ilaas was het een onbruikbare beid: Men krijgt geen stem- ..de man die tijdens zijn *ac eesterschap betrokken was c aantal twijfelachtige financië- sacties". Daarom moest hij unten op een politiek punt. tot schade van zijn eigen daarom zal hij tot de verkie- wel in de publiciteit zien te Dat levert ongetwijfeld stern- van mensen die de achter- niet kennen of die menen doel de middelen heiligt. Ac- ?en zijn kandidatuur zullen bestempeld kunnen worden tieke acties. Volgens mij zou ltieke partij, ook een christe- npi|airtij. er voor dienen te zorgen. ei,a'i kandidaten aan zekere more- ien voldoen. Een „onverkles- jlaats is nog steeds te hoog w vo® ze mr J. N. Scholten. Vn| n 0562 om Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam. Bi| publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. ig. isponde i 56- tie In T. Beetstra met ir te Assies, huisje /8 en '7 (Ovj ennaam 4'6 t i op het artikel van Willem n® 2 eld in Trouw van 19 juli. De b 9 9 linaam een te hoge pretentie? wij een christen iemand, die Hen en opstaan probeert, de 'leid aan de Bijbel priori- te geven, dan kan niemand stellen. Eerst een soort toe als .en die meent, hierin ■Is geslaagd te zijn, zodat verder ook maar uitspreekt of vanuit de Bijbel Juist moet beschouwd" zou een moeilijk rbare pretentie worden. Is de nnaam niet een te hoge pre- dan nu de vraag: wat te doen macht, nadat het christelijk zijn emancipatie heeft vol- Het uitoefenen van macht en iets. dat in de sfeer van het 5 augfcj ontbreekt. Misschien zou- n. pa eerder moeten denken aan iengaan om gezamenlijk een slppt g te vinden tegenover de poli- °r 1 Kagen. Dat is juist nodiger °835' am Abbing), naarmate christe- a. 9 let meer de vanzelfsprekende xaa erheid in ons volk uitmaken en Tei ar wel lijkt, steeds.meer proble- net een belangrijk ethisch resp. lenstig aspect voorkomen. im juist christelijke organisa- Toegegeven: veel doelstellingen i samen mgt andersdenkenden 1Q gemene organisaties kunnen b. n nagestreefd (Klapwijk), maar fuj aast is er toch de noodzaak, K_nr lenlijk een houding te vinden jq_49 iver allerlei anti-bijbelse ont- nSlngen, daartegenover stelling ïen? Dus: wél christelijke poli organisatie en geen angst -. isolement, maar vertrou- mochten wij daarmee in een rheidspositie terecht komen, och ook voorzegd, dat Christus wel moeilijkheden met de we- let zich moet brengen? rolde J. H. van den Berg LPG In „TROUW" van 22 Juli stond een klein bericht „Prijs LPO wellicht op getrokken tot niveau van benzine." Het ministerie van economische za ken overweegt, (lees „schrijft voor"), de prijs van LPO binnenkort op te trekken tot die van benzine. Wat een lumineus idee! Weer een tak van op komende industrie de nek omge draaid. Weer een groot aantal werklo zen erbij. Men vraagt zich af of zo nodig het peil van de werkloosheid van de dertiger jaren moet worden gehaald. Jan MODAAL, of zo u wilt, Jan met de PET, die zich met pijn en moeite een goede gasinstallatie heeft aangeschaft, ziet weer een dikke rode streep door zijn rekening gehaald De monteurs bij gasinstallatiebedrijven kunnen rechtstreeks de WW in, want wie wil nu nog een nieuwe gasinstal latie aanschaffen? De compensatie van het ongerief, minder bagageruim te. minder trekkracht en hogere be lasting. hetwelk door het prijsver schil werd goedgemaakt, is vervallen. Alleen de idealist die het voordeel van een veel mindere luchtverontrei niging nog ter harte gaat, blijft mis schien op gas rijden. Het heeft echter weinig zin om nog meer negatieve punten naar voren te brengen. Deze dictatoriale regering gaat toch zijn 'gang en stapt luchtig over het piepen der „kleinen" heen, totdat. Rhenen. G. W. Boers. Kerncentrales In het commentaar op de regerings plannen, noemt u 18 juli, steenkool als belangrijkste alternatief voor kernenergie. Naar mijn idee is dit niet Juist, maar is verreweg het belang rijkste alternatief: besparing. Wie om zich heen kijkt, zal dit al heel snel ontdekken. Voorts vindt u dat de discussie, zoals de „brede maatschap pelijke discussie" (BMD) toch vooral nog moet doorgaan. Voorlichting dient er zeker te blijven en dat kan nog beter, maar wat heeft een discus sie nog voor zin, wanneer een regering zich niets aantrekt van de resultaten daarvan? Nu weer opnieuw heeft de regering de indruk versterkt, zich niets aan te trekken van de mening van een groot deel, of zelfs het groot ste deel, van bevolking en parlement. Er is nauwelijks meer vertrouwen, dat de regering zich iets van het resul taat van de BMD zal aantrekken. Utrecht ing. Hendrik V enema Kerncentrales (2) Citaat: „De tegenstanders van kern energie hebben geen verstand van kernenergie" (min. Van Aardenne). Wat bovenstaande uitspraak betreft is het m.i. beter te zwijgen dan te spreken. De publikatie van deel drie van de energienota vraagt echter wel om een reactie. Is het verstandig om een brede maatschappelijke discus sie op te zetten over het aantal kerne nergiecentrales dat er in ons land moet komen? Is het niet verstandiger om een discussie te voeren over het totale energiebeleid en vooral over de maatschappelijke kontext waarbin nen dit beleid wordt gevoerd? Dan komt namelijk onze totale maat schappij ter discussie te staan. Een groeieconomie die een „wegwerpcul tuur" heeft voortgebracht zal dan ge kritiseerd moeten worden. Een radi cale omkeer weg van die cultuurvorm is noodzakelijk om werkelijk perspec tief te bieden voor onze toekomst en die van onze kinderen. Een toekomst waar een „cultuur van de duurzaam heid en van de milieubescherming" zal bestaan, waar de arbeider weer mens is en het produkt dat hij maakt een creatie en niet langer een energie verslindend wegwerpartikel. (Voor beeld: de produktie van één bierblik je vraagt 15 maal zoveel energie als die van een bierflesje). Voor de om keer van „wegwerpcultuur" naar een „cultuur van de duurzaamheid en mi lieubescherming" zal een lange-ter- mijnvisle noodzakelijk zijn en die vraagt om wijsheid en dat betekent m.i. veel meer dan het verstand van minister Van Aardenne! Middelburg Derk Blom .Collecte IKV Trouw van 17 Juli vermeldt het be richt: „Het moderamen van de gene rale synode van de Nederlandse Her vormde kerk heeft in een brief aan alle hervormde predikanten met klem gevraagd, te bekijken hoe een extra collecte voor het IKV in het collecte roos ter kan worden inge past". Opmerkelijk dat uitsluitend de predikanten met klem worden ge vraagd. Voorzover mij bekend is het collecterooster een zaak van de ker keraden. En de collecte een zaak van de gemeenteleden, c.q. kerkgangers. V oorburg J. Keljzer Sr. Naschrift redactie: De informatie die ons op dit punt bereikte, was onvolledig. Niet alleen alle predikanten, maar ook alle ker keraden hebben de brief ontvangen. Tolkenprobleem (2) In 1978 heeft Pisoni met anderen een voorstel ingediend in het Europese Parlement Esperanto te gaan gebrui ken. Het voorstel kreeg geen meer derheid. Maar tegelijk werd besloten, dat geen van de andere talen bevor derd mocht worden tot de belangrijk ste van de EEG. De Engelsen of de Fransen, bijvoorbeeld, zouden er zelf het meeste voordeel van genieten als 'hun taal de voertaal van de EEG werd. Toch zijn er nu al meer dan honderd Engelse parlementsleden aangesloten bij een werkgroep die .Esperanto wil bevorderen. Maar het officiële regeringsstandpunt is nog steeds dat het Engels als wereldtaal gesteund moet worden. Dat is in strijd met de geest van artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. waarin wordt gezegd, dat ledereen gelijke rechten moet hebben, ongeacht ras, taal, enz. Dat kan natuurlijk alleen maar met een neutrale taal: Esperanto. Naar schatting hebben miljoenen mensen de moeite genomen Esperanto te le ren, er zijn ca. 40 duizend boeken in geschreven, en er zijn dagelijks radio- uitzendingen in te beluisteren. Maar dat weet men bij de EEG natuurlijk wel. Schipluiden dr. R. Vetter ASTERIX EN HET IJZEREN SCHILD Bhagwan Bhagwan stond boven de rubriek „Vandaag" in Trouw van 15 Juli. Om dat Christus altijd veel heeft bete kend in mijn leven heb ik veel over Hem gelezen en de laatste tijd ook de boeken van Bhagwan Shree Rajnees waarin over Christus gesproken wordt. Nooit heeft iemand mij zo dui delijk de betekenis van Christus la ten zien en zulke mooie uitspraken over Hem gedaan als Bhagwan. Voor mij en voor vele andere religieuze mensen heeft hij Christus weer doen leven op het moment dat de „officië le" religie mij in de kou liet staan. Ik was dan ook erg teleurgesteld over de negatieve inhoud van uw stukje. Ik vraag mij af waar u uw mening op baseert. Alsof de „IKON"-ultzendlng representatief zou zijn voor de ideeën van Bhagwan. Of verlaat u zich alleen op de ideeën van dr Kranenborg? Ik heb veel van Bhagwan Shree Rajnees gelezen en allerminst het idee gekre gen dat hij „zelfingenomen" is, inte gendeel, uitspraken van hem waaruit het tegendeel blijkt zijn er te over. Op mij komt hij veeleer over als iemand die tot in zijn diepste wezen begaan is met z'n medemens en alles doet wat in zijn vermogen ligt om deze te hel pen op zijn weg naar vervulling. Amstelveen M. G. J. Meester Vaderschapsverlof (2) Ik ben het volkomen eens met de reactie van de heer Vermeulen uit Waarder. In een tijd waarin het heb ben van rechten meer gehoord wordt dan het hebben van plichten kan er nog wel een recht bij; hoera! Zwan gerschapsverlof voor vaders! 't Moet toch niet gekker worden. Arnhem w. van Efferink FERD'NAND HAVAAN IN AFGHANISTAN door Jarnes A. Michener Copyright iges A. J. O Strangftott N V l 25 HM zijn de weloverwogen woor- n van eerbied van een geleerde, die moudig weet hoe wij, Afghanen. k bekwaamheid gebruiken om te Ito. Denk aan die schitterende I Jfaar de bekoring is niet van r duur en spoedig ontdekt de Waan, dat de Afghaan even id en sluw als onafhankelijk is." heb Je de passage van bulten ïd?" straften de gunstige gedeelten." Hij 't Jdt u 'wreed en sluw' een van de itige gedeelten?", vroeg Miss f In^with. Moheb antwoordde: H)| inner u altijd het laatste woord, yhantfpiijiri Wanneer u „wreed" lluw" gebrukt om onafhankelijk rdedigen. is het goed. Maar in de van moeilijke jaren hebt u, En- in. mij leren kennen als uw trou- lnL?end' Hoe zou anders '"pedurfd hebben om tussen deze muren een dergelijke passage te lezen tweemaal vermoord- mijn wrede en sluwe voorouders ïlsen in Kaboel. Wij deden het in en in 1879 nogmaals. Ik vind het '9. 1u lol zeer hoffelijk van u mij toch hier in uw midden te willen hebben!" Sir Herbert zei ernstig: „Denk niet, dat wij, Engelsen, de moordpartijen vergeten. Het geeft een zekere 'geur' aan Kaboel! Zoals het leven in Hirosjima, wanneer een vliegtuig overvliegt." Ik stelde voor: „Laten we met het toneelstuk be ginnen!" „Hij is er de ster in," plaagde een Engels officier. Hij was mijn grootste mededinger bij Gretchen Askwith. Een van de Fransen zei in het Frans: „Hij zal Ingrid kussen." „Dat zal ik," antwoordde ik geestdriftig. „En ik zou het prettig vinden, wanneer ik er niet tot morgenochtend op behoefde te wachten." Ingrid lachte en zei: „Verstandige Jongen! 's Morgens zie ik er verschrik kelijk uit!" In deze stemming nam het spel een aanvang. Gedurende de eerste acte klonk alles een beetje vreemd, want de Engelsman, die voor Harry Brock speelde, behield zijn Oxfordaccent en Ingrid kon niet anders zijn dan een Zweedse schoonheid met mooie bor sten de anderen bleven zichzelf vol komen gelijk, ook ikzelf. Maar het vuur was lekker. En de aanwezigen luisterden aandachtig. Bulten waren de wolven en niemand vergat dan hij in hartje winter in Afghanistan was, ver van alles wat men beschaving placht te noemen. Ik geloof, dat ook Moheb Khan getroffen was want aan het slot van het eerste bedrijf vroeg hij: „Sir Herbert, zijn de avonden, die ik gemist heb, even goed geweest als deze?" De Engelsman antwoordde: „Voorzo ver ik ze meegemaakt heb, waren ze dat. „Drie weken geleden lazen we Moord in de Kathedraal. Men had mij gevraagd Becket te zijn." Moheb riep uit: „Ik zou het graag gezien hebben! Amerikaanse studen ten zijn dol op T. S. Eliot. ZIJ verafgo den hem als medeburger, die dichter werd en zij hebben eerbied voor hem, omdat hij uit Amerika vertrok, wat zijzelf ook graag zouden doen, maar niet kunnen." Ik zei: „Als Eliot ging je uit Amerika, Mo heb, maar in tegenstelling met hem betreur je het elke minuut!" „Ben ik met Je eens!", riep de bemin nelijke Afghaan. „Ik houd van grote auto's en een zekere onverantwoorde lijkheid. In Amerika had ik beide en elke dag, die ik in Afghanistan werk, betreur ik hun gemis." Met een ge baar van onderworpenheid hief hij zijn handen op en voegde er bij: „Maar op zeker ogenblik in ons leven, moeten we volwassen zijn." „Ik ben er zeker van, dat Je land het zal worden," merkte ik op. Moheb kleurde vluchtig, maar knikte ge noeglijk. Hij was niet de soort strij der, die weigerde de slagen van een tegenstander in ontvangst te nemen. Hij had eerbied voor de man, die van zich af wist te slaan. „Wil iedereen nog wat rum?", vroeg de ambassadeur. De bedienden vul den opnieuw de glazen. Het vuurde- vlamde hoger op en wij begonnen aan het tweede bedrijf. Deze keer waren we meer vertrouwd met onze rollen. Het publiek aanvaardde de eigenaar digheden. die we tentoonspreidden. Radio vandaag HILVERSUM I (298 ra) 7.03 Het levende Woord. 7.10 (S) Vandaag donderdag. (8.03-8 25 Hier en nu. 8.25 In 't voorbij gaan.) 9 03 (S) Wie weet waar Willem Wever woont? 10.02 (S) Muziek bij de koffie. 12.03 (S) Het nuttigen van etenswaren is toege staan. 12.35 (S) Middagpauzedienst. 12.54 Olympisch Journaal. 13.03 Hier en nu. 13.20 (S) NCRV-Globaal. 17.02 (S) Roze- ■geur en prikkeldraad. 17.45 Olympische Spelen. 18.11 Hier en nu. 18.30 (S) Kerke- pad. 18.45 (S) Leger des Heilskwartier. 19.02 (S) De wereld zingt Gods lof. 19.55 Op de man af. 20.03 (S) Metropole Orkest 21.02 (S) 30e Internationaal Orgelconcours Haarlem 1980. 21.40 (S) Literama-donder- dag. 22.02 (S) Moonlight Serenade. NOS: 22.45 Olympisch journaal. 23.03-24.00 (S) Met het oog op morgen. KRO 0 02 (S) Tussen de hoezen met3.02 (S) Herrie of Harry op I. HILVERSUM II (402 ra) AVRO: 700 Nieuws. 7 10 Ochtendgymnastiek. 7 20 AVRO: Aktueel en Informatief. (7.30, 8.00 en 8.30 Nieuws. 7.36 en 8.38 AVRO's Radio journaal. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Werkbank.) 10.00 Radio Lawaaipapegaai. 10.10 Concertante muziek. 10.30 't Is historisch 10.50 Over spannen? Dan is je geest ziek. klankbeeld. 11.20 Aspecten. 11.50 Regio-naai, provinci ale informatie. RVU: 11.56 Ideële reclame. OVERHEIDSVOORLICHTING: 12.16 Uit zending voor de landbouw. AVRO: 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 AVRO's Radiojour naal. 13.00 Nieuws 13.11 AVRO's Radio journaal. 13.15 Buitenland Spectrum. 13.35 Per Saldo. 13.57 Beursplein 5. 14.00 'n Middagje-AVRO-tema 16.00 Radio La waaipapegaai 1610 Jaartallen Klank beeld: 1970. 16.30 De Slag om Europa. 17.24 Mededelingen 17 30 Nieuws. 17.36 AVRO's Radiojournaal 17.55 Per Saldo. IKON: 18.05 Kleur: kritisch programma. NIK: 18.35 Uitzending van het Nederlands Israë litisch Kerkgenootschap. AVRO: 18.50 Zo hoor jè nog eens wat. 19.20 (S) In de kaart gespeeld. 21.00 (S) Portret van komponist/ dirigent/pedagoog Ernest Bloch. (22 30 Nieuws23.15 (S) Jazz Spectrum. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 ra.) TROS 7.02 (S) De Havermoutshow. 9.03 (S) Continu mu ziek. 11.03 (S) De Polderpopparade. 12.03 De Nederlandstalige top tien 13.03 (S) 50 Pop of een envelop. 15.03 (S) TROS top 50. NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Na tionale Hitparade. TROS: 19.02 (S) Poster 20.02 (S) Soul Show. 21.02 (S) Sesjun. 23 02- 24.00 (S) L P -werk HILVERSUM IV (FM-fcanalen) VARA. 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Groot en klein 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Zo klonk het vroeger. 10.10 (S) Kamermuziek (modem). 11.10 (S) Ra diofilharmonisch orkest: Frans concert. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Tussen de middag Gabrieli Strijkkwartet, klassieke muziek. 13.00 Het zout in de pap. 13.25 (S) VocaaJ ensemble oude anthems 14.00 Nieuws 14.02 (S) Radio Kamerorkest met solist oude muziek. 15.00 (S) Actuele jazz. 16.00 (S) Het zout in de pap: cultureel program ma. 16.26-17.00 (S) Moderne muziek. TV vandaag Wordt vervolgd 13.00 NOS: Nieuws voof doven en slechthorenden 14.00 AVRO: Assortimento. ballet 14.20 Clubs at play 14.35 Hugo de Hippo 18.00 NOS: Moskou 80 19.00 AVRO: Worzel Gummidge 19.25 Geheimen der zee 20.15 Internationale Tenniskampioenschappen van Nederland 21.15 Oe Politie van San Francisco 22.12 Journaal 22.30 Moskou 80 23.35 Journaal NEDERLANO H 1X00 en 19.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 1X49 Musti 18.55 Journaal 1X99 TROS: Woody Woodpecker 19.07 Oe Hulk 20.00 NOS: Journaal 2X27 TROS: Oe Sacketts 22.05 AktuaTV 22.50 NOS: Journaal DUITSLAND L 10.00 JoumaaL 10.05 Ac- tualiteiten. 10.35 Skyway to Death. Ameri kaanse speelfilm. 11.45 Informatief pro gramma. 12.30 Umschau. 12 55 Persover zicht 13.00-13.10 Journaal. 16.10 JoumaaL 16.15 Informatieve serie. 17.00 Kinderfilm. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma. NDR: 1X00 Der Unsichtbare, tv-serie. 1830 Actualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Der Unsichtbare, tv-serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Programma-overzicht. WDR: 18.00 Amu sementsprogramma. 18.10 Informatief programma. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Amusementsprogramma.) 20.00 Journaal en sport. 20.30 Discussie programma. 21.15 Amusementsprogram ma. 22.00 Pop-concert. 22.45 Actualiteiten. 23.15 Reportage. 00.15-00.20 JournaaL DUITSLAND II. 15.00 Kinderprogramma. 16.30 Informatieve serie. 17.00 Journaal. 17.10 Wickie und die starken Ménner, tekenfilmserie. 17.35 Gevarieerd magazi ne. 18.20 Zum kleinen Fisch, tv-serie. 19.00 JournaaL 19.30 Spelprogramma. 21.00 Ac tualiteiten. 21.30 Informatief programma. 22.15 (z/w) Al Irs - Die Hochzeit, Tunesi sche tv-film. 2X45 Journaal. DUITSLAND WDR. 18.00 Kleuterpro gramma. 18.30 Muziekprogramma. 19.15 Documentaire serie. GEZAMENLIJK PROGRAMMA NDR III/WDR HL 20.00 Journaal 20.15 The last detail, Amerikaanse speelfilm. 21.55 Tv- portret 22.55-23.40 Jazzprogramma. BELGIC NEDERLANDS. NET L 15.30 Euroviaie: Olympische Spelen. 19.30 Kleu terserie. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 De Prins-Regent (The Prince Regent), tv-serie. 21.00 Actualitei ten. 21.50 Documentaire serie. 22.40-22.55 JournaaL NET IL Van 15.30-19.30 Zie Net L 19.30- 23.00 Euroviaie: Olympische Spelen. BELGIS FRANK 13.25 Eurovisie: Olym pische Spelen. 18.15 Kinderprogramma. 18.30 L'IUusion scënique. documentaire se rie. 19.00 Muziekprogramma. 19.15 Regio naal magazine. 1927 Weerbericht 19.30 Journaal. 19.55 Informatief programma. 20.15 El Gringo (Blue), Westernfilm. 2X05- 22.15 JournaaL bontaal. 1. vuurpijl, 4. familielid, ooizetsel, 7. scheepslading, 9. sier- nt, 11. projectieplaatje, 12. plaats de N O P.. 14. vordering, 16. mu- moot, 18. tasto solo (afk.), 19. Hd- ,t "d. 20. muzieknoot, 21. japans yi 22. jongensnaam, 23. spil van wiel, 25. poste restante (afk.), 27. "7. boos, 31. grondsoort, 33. vo- denkbeeld, 37. neon (afk.), 39. ieen kiesrecht (afk.), 40. zang- rticaal l. Soort. 2. spotterm, 3. ortochtgeld. 4. tweetal, 6. huisdier, Chinese lengtemaat, 8. voorzetsel, 9. ïrblijfsel bij verbranding, 10. voed- r. 11. zuidvrucht. 13. deel van de il. 15. bosgod, 17, priem, 18. hoog- punt, 23. palmboom. 24. oude tëtemaat, 26. vogel, 28. voorzetsel, rund, 30. muzieknoot, 32. water in jesland, 34. water in Utrecht, 36. "ei. 38. bijwoord. flossing vorige puzzel. 2. els. 3. griet, 4. troffel, 5. firma nt. 6. olifantsrob, 7. repeteren, 8. «stel, 9.-porie. 10. tol. 11. b Een kenmerk van een goede zomer is dat het weer zich van een inzinking snel herstelt. De zomer was tot nu toe allerminst goed maar toch zal het weer in de tweede helft van deze week eigenschappen hebben die daaraan doen denken. Vandaag veroorzaakt een fronttje) uit het westen wolken storing. Hier en daar kan zelfs wat regen vallen terwijl een onweersbui beslist niet uitgesloten is. Zo op het oog aanvankelijk weinig actieve frontjes willen gedurende de nacht nog al eens opflikkeren. Boven de stations Boulogne en Abbe ville in noordwest Frankrijk vertoon den zich gistermiddag enkele ver dachte wolkjes op middelbaar ni veau. Door die activiteiten zal de temperatuur, die gisteren voor het eerst sinds 14 juni op 25 graden kwam (niet overal natuurlijk) enkele toon tjes lager zingen. Vooral in de kustge bieden zal het vandaag later op de dag bij een fris westelijk briesje koe ler zijn. Na die terugval herstelt de zomer zich morgen ongetwijfeld. Er formeert zich dan juist over onze om geving een nieuw hogedrukgebied. Dat zal morgen precies over ons land liggen en daardoor moet gerekend worden op rustig zomerweer. Daags daarna arriveert het boven Skandi- navië. Tegelijkertijd trekt dan een uitdie pende oceaandepressie in de richting van de Golf van Biskaje. Dit is uiter mate gunstig voor hogere temperatu ren tijdens het weekeinde. Er ontwik kelt zich dan een matige, later vrij krachtige zuidoostelijke tot oostelij ke stroming. In de aangevoerde conti nentale lucht kan de temperatuur waarden bereiken van 27 tot 28 gra den terwijl 30 graden beslist niet hele maal uitgesloten is. Woensdagmid dag werd het in Toulouse 30 graden, Madrid meldde zelfs 38 graden (dauw punt maar 8 graden) en het Marok kaanse Marrakech maar liefst 43 graden. Begin volgende week kan er uit die Biskaj ede pressie best wel eens een onweersstoring tot stand komen, maar zo'n systeem trekt in eerste aanleg van west Frankrijk naar zuid- Engeland Het lagedrukgebied wordt tijdens het weekeinde denkelijk wat minder diep en de bijbehorende fron ten min of meer stationair met daar bij de ontwikkeling van golfjes er in op de route Biskaje-Ierland. Je proeft hier al uit, dat er zo onmiddellijk geen vervelend weer voor de deur staat. De zomer lijkt zelfs nog iets meer funda ment te krijgen nu in de hogere ni veaus de onsympathieke koude noordwestelijke stromingen zijn ge wijzigd in warmere zuidwestelijke. Tot op niveaus van 16.000 meter hoogte is deze wijziging van politiek duidelijk te bespeuren. Maar de bestendigheid blijft toch wel wat te wensen overlaten want vanuit hetzelfde zuidwesten kan er gemakkelijk op een bepaald moment weer een onweersstoring tot onze streken doordringen. De zomer is nog maar net in ons land of er zijn al weer suggesties in de richting van een mo gelijke herhaling van het seizoen van 1947. „Ook toen was er depressie- trammelant en zette de warmtegolf zich eerst in de loop van juli goed door", aldus een belangstellende in het Friese Oosterwolde. Maar even het boek erbij. Is het wel zo? We vinden in Gorredijk vijf zomerse da gen in mei. tien in Juni, tropische temperaturen op 27 en 28 Juni, wel een terugslag in de eerste decade van juli en soms daarbij niet warmer dan 16 tot 17 graden. Dat het nou hele maal klopt wat die meneer verkon digt, enfin misschien krijgt hij gelijk: toen was er een zornevlekkenmaxi- mum. in 1959 en 19*8 weer, elf jaar (ongeveer) er bij en, het kan toch? Blikken in de toekomst blijft popu lair. Kon ik het maar. Dan had ik de Veluwse Jongedame die met vakantie naar Joegsoalvië wil als augustus daar mooi weer geeft, haarfijn kun nen uitleggen wat ze nroet doen. Dat kan ik nu niet en dus moet zij verder dubben tussen die dure vakantie in Joegoslavië en besteding van het geld aan haar nieuwe huis. wat ook brood nodig is. Sterkte! Er zijn dit keer kaarten ontvangen van Tom Vellinga uit Cairo (op 8 Juli was het daar „maar" 35 graden) en de dagelijkse rapporten van de familie E. Vink in Garderen. Tekst op 19 Juli: „Zon en regen", op 20 Juli: „Het is zo ver" en op 21 Juli: „De kaarten van Oarderen zijn nog niet op. De kachel staat te vonken. De kinderen verma ken zich met de aanleg van rivieren, een stuwdam en watervallen. Vakan tie is toch: Dingen doen die je altijd nooit doet?" Gelukkig dat er nu nog meer mogelijkheden zijn om de va kantie te vieren. Strandweer Vandaag: Meer bewolking dan giste ren, plaatselijk wat regen, ook is een bui mogelijk, wellicht met onweer. Zwakke tot matige wind, in de loop van de dag draaiend naar westelijke richtingen. Maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Morgen: Zonnig en vrij warm zomerweer met een geringe wind. bidt Den Helder Rotterdam Twente Vllsalngen Zuid Um&urg MaUorea München Nice Oalo Part* Home Spilt Stockholm Wenen ZOrtch 618 1X48. HrttaljiSaaSSJTMSS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17