Consumenten vaak naar eschillencommissies Nieuwe remise in schaaktweekamp Économie Amerika ^aar dieptepunt FNV keurt sluiting Jamin-filialen goed oemenië wil handel met Nederland uitbreiden Tom Okker zelfs in de derde ronde Amstel Tijgers kan titel niet ontgaan g jaar ruim 4.300 behandelde klachten Hypotheekrente per 22 juli '49 winkels niet meer te redden' Fin Palin op Melkhuisje onderuit Britse regering: geen felicitaties Na nieuwe nederlaag Neptunus Raas sterkste JUU 19B0 FIN ANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET PR11 H13 S11 Slonze redactie economie o Haag De Stichting Consumentenklachten krijgt het steeds drukker. Het aantal ndelde klachten steeg vorig jaar van 3.874 tot 4.363. Daarvan lagen er meer dan de helft ,l [t gebied van reizen. Chemisch reinigen was goede tweede eh woninginrichting kwam op S srde plaats van de behandelde onderwerpen. is' ilijkt uit het jaarverslag over an de Stichting Consumenten- en, een organisatie waarin de i mentenbond samenwerkt met saties van leveranciers die be- ^goederen of diensten aanbie- Jaast geschillencommissies op Rieden van reizen, chemisch rei- 19i ai woninginrichting, zijn er ook ai ie klachten behandelen op de Pn van natwas, recreatie <va- 4» jiuisjes, etc.) en parket. Eind m tx gaan waarschijnlijk ook de m.jéÜ electriciteitsbedrijven mee- Bedrijven, lid van een van de satie die binnen de geschillen- Issies werken, krijgen van deze issies een bindend advies de 'fcde consument schadeloos te i indien de klacht is gegrond, ikele gevallen na worden deze ien ook inderdaad opgevolgd. ten '4 ll het aantal behandelde rels- -®*-i nam in 1979 sterk toe, wat illjk nog een gevolg was van wikote hoeveelheid klachten uit niet meer in dat jaar behan- iden worden. In totaal deed lillencommissie reizen 1668 jen waarbij de consument in ivallen (66,5 procent) gelijk termeid moet worden dat de jnde reisbureau bij meer dan rilt van de gegrond gebleken ten, zelf ook al hun foul; erkend in. Dat het toch vaak een klacht kwam omdat d§ klant in die aten de schadeyérgoeding te laag vond. Aan de andere kant gebeurde het ook dat de klager ongelijk kreeg omdat de aangeboden schadevergoe ding naar het oordeel van de geschil lencommissie toereikend was. Overigens zet lang niet iedereen die zijn gram wil halen via een van de commissies zijn klachten ook werke lijk door. Na het eerste contact krijgt de consument een vragenformulier thuisgestuurd en hèt verzoek ƒ35 klachtengeld te betalen (dat door het reisbureau vergoed wordt als de klant gelijk krijgt). Dit obstakel is voor één op de zes klagers kennelijk te be zwaarlijk, omdat de geschillencom missie dan niets meer hoort. Ook bij de geschillencommissie chemisch rei nigen is de verhouding ongeveer een op zes. Het is de reisgeschillencom- rrüssie verder opgevallen dat de kla gers zich slechts in geringe mate over Europa verspreiden. Van de reizen die een klacht opleverden lag de be stemming in 44 procent van de geval len in Spanje, Mallorca of de Canari- sche Eilanden. Op verre afstand volg den Griekenland (8 ptocent), Itallé (0 procent) en Oostenrijk (5,5 procent). Chemische wasserijen werden aan sprakelijk gesteld in 59 procent van de behandelde klachten. Een van de problemen waar de geschillencom missie op dit gebied mee te maken heeft is dat kledingstukken geen was voorschriften bevatten waardoor de jas of de broek een verkeerde behan deling krijgt. Een EG-richtliJn uit 1971 schrijft voor dat geen textielarti kelen mogen worden verkocht waar de vezelsamenstelling niet is ver- i ces; 1HINGTON (ANP/Reu- De Amerikaanse eco- ie heeft een absoluut tepunt bereikt. De huidi- tcessie is de ergste sinds weede Wereldoorlog, met Odering van de jaren en 1975, toen de Verenig- Saten leden onder een Kübargo van de Arabi- be linden. conclusie komt het begro- [scomité van het Amerikaanse ngres. Het bureau verwacht dat de Boosheid, nu 7,7 procent van de lepsbevolking, vóór het eind vim jaar zal zijn opgelopen tot ruim Si procent. Een herstel van de lomische bedrijvigheid wordt pas n het eind van dit jaar of begin end jaar verwacht Ide^jskandidaat Ronald Reagan tfn aanhangers (een minderheid ft Amerikaans congres), zouden I zien datitot een aanzienlijke üngverlaging -werd besloten om edrijfsleven weer een impuls te imerikaanse minister van finan- W O. Miller, sprak enkelé dagen !en zijn afkeuring uit over leden het congres die op eenvoudige stemmen aan het verzamelen door belastingverlagingen voor rilen. „De kiezer een forse belas- erlaging aanbieden staat gelijk een hond een biefstuk voorhou- i roepen „zit!" betoogde Miller Huis van Afgevaardigden. ir en zijn adviseurs vinden het onjuist om in een verkiezingsjaar met belastingverlagingen te schermen. Zij zijn wel van plan om begin vol gend jaar, als de verkiezingen goed en wel achter de rug zijn, met voorstel len te komen om de belasting be scheiden te verlagen. Europa meld. Vorig Jaar bevond zich echter in 30 procent van de bij klachten betrokken artikelen noch een samen- s tellings-, noch een was behandelings etiket. Wanneer de etiketten ontbre ken, mag de wasserij de voor de hand liggende en algemeen gebruikelijke behandeling uitvoeren. Naar de me ning van de Stichting consumenten- klachten mag men van de wasserij niet vergen dat steeds een onderzoek wordt gedaan naar de vezelsamen stelling voor het kledingstuk gerei nigd wordt. De consument mag dat wel verlangen bij het chemisch reini gen van gordijnen die geen etiket behoeven te hebben. Veel klachten tegen chemische was serijen hadden betrekkelng op het krimpen van de kleding. Ook kwam het menigmaal voor dat de plooien van gepliseerde kleding na de behan deling vrijwel waren verdwenen. Woninginrichting In tegenstelling tot reisbureaus ol chemische wasserijen mogen bij de geschillencommissie woninginrich ting ook de leveranciers zich tot de commissie wenden. Het gebeurt na melijk meer dan eens dat de klant wegens ontevredenheid met het gele verde de koopsom niet of slechts ge deeltelijk vergoedt. De commissie kan de leveranciersklacht echter al leen in behandeling nemen als de klant daarmee akkoord gaat. Belde partijen aanvaarden de uitslag dan als bindend. Het aantal door leveran ciers ingediende klachten (61) was evenwel klein, vergeleken met de 536 gevallen die klanten aanbrachten. De klagers, klant of leverancier, hadden in 55,5 procent van de gevallen gelijk, vond de geschillencommissie. DEN HAAG (ANP) De Staat heeft een nieuwe tienjarige lening uitge schreven tegen 9.5 procent. Het be drag van de lening en de koers van uitgifte worden na de inschrijving op 29 juli vastgesteld. De storting is op 1 september De lening wordt afgelost ln vijf Jaar lijkse termijnen, te beginnen op 1 september 1986. Vervroegde aflossing is niet toegestaan. In totaal heeft de Staat dit jaar al 4.3 miljard geleend op de openbare kapitaalmarkt. Naam bank Rente vast gedurende (in jaren) Afsluitprov (procenten) Rentepercen tages met zonder gemeentegarantie Opg bank werke lijk Opg bank werke lijk Annuïteitenhypothe ABN ken 1 Jaar 5 jaar 1.5 1.5 10.75 11.0 11.4 11,67 10.75 11.25 11.4 11.95 Amrobank variabel 5 Jaar 1.5 1.5 11.0 11.0 11.51 11.51 11.25 11.25 11.77 11.77 Bouwfonds 2 jaar 5 jaar 30 jaar 1.5 1.5 1.5 10.9 11.76 10.9 11.76 Centrumbank 5 jaar 1 10.75 11.17 10.75 11.17 NMB 3 Jaar 5 jaar 1 jaar 1 1 1 10.5 10.75 10.5 11.16 11.43 11.16 10.5 10.75 11.0 11.16 11.43 11.71 Postgiro/RPS 5 jaar 1 10.5 11.16 10.5 11.16 Rabobank (adviesrente) variabel 1.25 10.5 11.2 10.5 11.2 Rabo Hyp bank 5 jaar 1.5 10.8 11.56 10.8 11.56 Spaarbank R'dam 1 jaar 3/5 Jaar 2 10.75 11.17 10.75 11.17 Westl and/U tree h t standaard 5/10 jaar 2 11.1 12.2 11.3 12.43 Levenhypotheken Centraal Beheer 10 Jaar - 10.4 10.81 10.4 10.81 Ennia 10 jaar - 10.4 10.81 10.4 10.81 NVL 5/10 jaar - 10.4 10.81 10.4 10.81 Vorige week spraken wij de verwachting uit dat het door Centraal Beheer gegeven voorbeeld, om de rente te verlagen, door meerdere banken gevolgd zou worden Deze verwachting blijkt te zijn uitgeko men. Vele banken hebben een verlaging van de hypotheekrente doorge voerd. De grootte hiervan varieert van 0,2 tot 0,5 procent. Een lening, met gemeentegarantie en een vijf jaar vaste rentevoer kan men nu voor 10,5 procent verkrijgen. (Publikatie samengesteld door de Vereniging Eli gen Huis Amersfoort) Van onze redactie economie UTRECHT De dienstenbonden van de FNV hebben zich gisteren akkoord verklaard met de sluiting van 49 Jamin- filialen. Dit gebeurde nadat financiële deskundigen van het bedrijf met cijfermateriaal aantoonden, hoe slecht de winkels er voor staan. Ook met een door de bonden bepleite in de 49 winkels werken in totaal zo'n aanpassing van het assortiment, zijn 150 mensen, part-time krachten Ln be de winkels niet meer te redden. Om grepen. De directie heeft met de bon- de 49 filialen weer rendabel te maken den algesproken dat het aantal onfc- zou namelijk een omzetverbetering slagen tot een minimum beperkt van vijftig procent moeten plaatsvin- blijft. Volgens voorlichter J. Bom van den: een onmogelijke zaak, vinden de FNV-dienstenbond betekent dit De angst dat bijna geen enkel land onder de economische recessie uit kan, lijkt waarheid te worden nu de industriële groei in Europa in het tweede kwartaal van dit jaar tot stil stand is gekomen. „Chase Econo mics" een bureau van de Amerikaan se Chase Manhattan Bank laat weten dat de slechte economische gang van zaken is overgeslagen van de Verenig de Staten, Groot Brittanië en Canada op West-Duitsland en Ialië, waar de tweede helft van dit jaar een econo mische achteruitgang van respectie velijk 2,3 en 12,4 procent wordt voor speld. Ook voor Frankrijk gelden der gelijke sombere vooruitzichten, die echter pas later in het jaar bewaar heid zullen worden Volgens Chase Economics was de economische groei in Europa in het begin van dit jaar maar tijdelijk. De ze vond zijn oorzaak in de optimisti sche gedachte van het bedrijfsleven dat Amerika wel in staat zou zijn een echte recessie te vermijden. Japan is het enige grote industrieland dat wei nig tot niets van de teruggang zal merken, de groei in dat land zal in het tweede kwartaal van dit Jaar 2,5 pro cent bedragen. Dit is echter volgens de berekingen van het bureau nog altijd een stevige achteruitgang ver geleken met een groei van zes procent in het eerste deel van dit jaar ook de bonden De Groninger akkerbouw en veehou derij gaan een uitermate moeilijke tijd tegemoet. De zeer slechte weers omstandigheden van de laatste we ken hebben de boeren op extra hoge kreten gejaagd. In een gisteren ver schenen verklaring stelt de Christe lijke Boeren- en Tuinders bond de zorgelijke situatie aan de kaak. Het prijsbeleid, het fiscale beleid en het ontbreken van een redelijk zelfstan- digenbeleid maken het de boeren on mogelijk het zelfstandig weerrisico te dragen, schrijft de bond. Veel boeren zagen zich gedurende het slechte weer gedwongen de koei en weer op stal te brengen. Het moet nog geruime tijd droog blijven, wil het water van op ondergelopen wei landen verdwijnen. dat maximaal 20 filiaal-beheerders en twaalf verkopers worden ontslagen. Een groot aantal mensen kan worden overgeplaatst. De FNV-woordvoerder gelooft inderdaad dat overplaatsing op grote schaal mogelijk is „omdat Jamin een gezonde onderneming is, die regelmatig nieuwe vestigingen opent". Volgens de FNV zijn er buiten de 49 filialen die gesloten moeten worden, nog eens vijftig die „quitte spelen", wat evenmin een rooskleurige situa tie is. De FNV, die de Jamin-dlrectle tijdens de onderhandelingen heeft verweten niet tijdig in de slechte gang van zaken bij de 49 filialen te hebben ingegrepen, wil dat Jamin van winkel tot winkel gaat onderzoe ken wat de mogelijkheden zijn om tot een omzetverbetering te komen. Gedacht wordt bij voorbeeld aan een aanpassing van het assortiment, het geen zou moeten gebeuren naar het lichtend voorbeeld van Jamin's „win kel '80"-succesformule, waarbij naast suikerwaren, vers brood, gebak, no ten, kaas en sherry worden verkocht. De vakbonden hebben met de direc tie afgesproken dat over de vorderin gen op dit gebied eens in het halfjaar overleg wordt gepleegd met de onder nemingsraad van het bedrijf en met de bonden. EKARE8T De al lang bestaande economische betrekkingen tussen Roemenië en Ierland zijn de laatste tien Jaar aanzienlijk verstevigd. Volgens Mircea Corbeanu van het meense ministerie van buitenlandse handel hebben de bezoeken van president Nicolae usescu (in april 1973) aan Nederland en de toenmalige koningin Juliana en prins Bernhard mei 1975) aan Roemenië daaraan ongetwijfeld bijgedragen J den Boef flatle tussen belde landen is ai Precies honderd Jaar geleden n Roemenië, dat toen twee jaar t de Turkse heerschappij in •Europa uit was. en Nederland a|imatleke betrekkingen En in menië wijst men er ook graag op er al eerder relaUes bestonden en bekende figuren uit belde lan- zoals de bekende briefwisseling en de Roemeense geleerde Nico- Olahus en Desiderius Erasmus. bij de Roemenen ook wel „de aire van de Nederlanden" wordt *md rbeelden van de goede relaties die tossen beide landen bestaan, efri handelsakkoord voor de lan- termijn, een akkoord over de lomische, industriële en techni- Sfimenwerking, een cultureel ak- M, een overeenkomst over het fcomen van dubbele belasting- Bing en regelingen voor het weg- uchttransport gens de Roemenen is de voortdu- d groeiende economische samen ging tussen beide landen een be ëdigend verschijnsel. Sinds 1970 is handelsvolume verzesvoudigd. ruim zelfs, met een balans die in het voordeel van Roemenië uitslaat (als geen rekening wordt gehouden met de olie-produkten. die Roemenië naar Nederland uitvoert), aldus Corbeanu. Contingentering De structuur van de handel toont naar zijn mening het verschillende niveau in de ontwikkeling van beide landen aan: Nederland een hoog ont wikkeld land en Roemenië een ont- wikkelingsland. dat nog tenminste tot 1985 tijd nodig heeft om zich een ontwikkeld land te kunnen noemen. En dan moeten de voorwaarden gun stiger zijn, dan zij in de afgelopen jaren zijn geweest. Roemenië exporteert naar Nederland meubelen, chemische produkten. agrarische artikelen en importeert uit ons land, machines, hoog ontwikkel de technologie, chemische produkten van hoge kwaliteit, vee (vooral koei en) en zaden van hoge kwaliteit Vol gens Corbeanu typische produkten. die een ontwikkelingsland uit een ontwikkeld land betrekt Roemenië zou graag schoenen, elek trische motoren, brillen en meer meu belen aan Nederland leveren, maar deze produkten vallen onder kwanti tatieve restricties die voor alle Bene- luxlanden te zamen gelden Dit komt er op neer dat Nederland bij het im porteren van die produkten mede af hankelijk is van wat bijvoorbeeld Belgische zakenlieden uit Roemenië willen invoeren. De contacten met Nederland, dat een krediet van honderd miljoen gulden aan Roemenië heeft verstrekt voor de aankoop (in ons land) van machines en technologie, zijn heel goed, zowel op ministerieel niveau als tussen de handels-vertegenwoordigers van bei de landen. Economische missles be zoeken elkaar over en weer om na te gaan, welke mogelijkheden er zijn om de handelscontacten uit te breiden. Dat geldt óok contacten die geza menlijk in de landen van de Derde Wereld ondernomen kunnen worden. Meer mogelijkheden Ondanks de uitstekende betrekkin gen en de goede wil die men aan Nederlandse zijde aanwezig weet. is men in Roemenië niet tevreden met het huidige niveau van de handel. Er moet meer mogelijk zijn, zo meent men en Corbeanu vraagt er begrip voor, dat Roemenië zijn importen uit Nederland, die gemakkelijk omhoog zouden kunnen, met produkten en reserve-onderdelen zou willen be talen Er zouden meer mogelijkheden zijn om de samenwerking op gebieden als de landbouw en de scheepsbouw uit te breiden. En het liefst zou Roeme nië allerlei soorten machines aan Ne derland leveren, die thans nog maar één procent van het hele exportpak ket uitmaken En dat terwijl er in Roemenië in de machinebouw een overcapaciteit bestaat als gevolg van het uitblijven van verwachte export opdrachten. Nederland wordt in Roemenië niet alleen als partner gewaardeerd, om dat men daar graag de bilaterale han delscontacten (die thans in totaal be trekking hebben op een half miljoen dollar) uitgebreid zou willen zien, maar ook omdat de Roemeense on derhandelaars met de Europese Ge meenschap veel steun van Neder landse vertegenwoordigers hebben ondervonden. Het akkoord dat de Europese ge meenschap met Roemenië heeft ge sloten, is niet zo uitgebreid als de overeenkomst die met Joegoslavië werd aangegaan. Dat neemt niet weg dat de barrières voor Roemeense in dustriële produkten minder hoog zijn geworden, zodat het tekort op de han delsbalans met de Gemeenschap (van ongeveer 1.2 miljard gulden) voor een belangrijk deel ongedaan kan worden gemaakt. Staatsmonopolie Overigens is het niet eenvoudig om met een land als Roemenië handel te drijven, omdat de buitenlandse han del het monopolie van de staat is en zich voltrekt op basis van jaarplan nen, die op hun beurt weer onderdeel uitmaken van vijfjarenplannen. Om dat die maar voor een deel worden gepubliceerd, moet er vaak worden geraden naar de behoefte aan bepaal de produkten. Ook wisselt de priori teitenstelling nog wel eens. Het Is Roemeense industriële onder nemingen niet toegestaan, zich direct in verbinding te stellen met Neder landse of andere buitenlandse fir ma's. Dat doen de staatshandelorga- nisaties en de zogenoemde industrie centrales, die van de ondernemingen adviezen krijgen. Pas in de fase vóór het afsluiten van een contract kun nen zij wel eens aan onderhandelin gen deelnemen. Nederland is wat de handel met Roe menië betreft gebonden aan bepalin gen van de Europese Gemeenschap, die jaarlijks contingenten vaststelt voor de Beneluxlanden gezamenlijk. Er bestaat nog steeds een Neder lands-Roemeense voorlopige han delsovereenkomst getekend op 29 au gustus 1930 inzake meestbegunsti- ging. De Europese Gemeenschap heeft totdusver toegestaan, dat de geldigheidsduur van dit akkoord jaarlijks wordt verlengd HILVERSUM Het zit Tom Okker niet tegen op het Hilver- sumse Melkhuisje. Na zijn zege op de onbekende Westduitser Andres Maurer in de eerste ronde ontmoette de 36-jarige veteraan in de tweede ronde van de strijd om de open Nederlandse tennistitel de Fin Leo Palin en die dacht er niet aan om het Okker voor eigen publiek moeilijk te maken. Met de setstanden 7-5 en 6-3 sloeg Okker zich in de derde ronde, een hoogstandje dat hem dit jaar alleen op Wimbledon lukte. In de overige toernooien die Okker vanaf 1 januari speelde, was voor hem de eerste ronde vaak ook meteen de laatste. Er werd dit Jaar dan ook veel gespe culeerd over het afscheid van Okker, dat dichterbij leek dan ooit. Okker geeft toe dat hij zelf ook de laatste maanden vaker dan ooit aan stoppen heeft gedacht. „Je moet niet vergeten dat Ik vier maanden heb getobd met een liesblessure", zegt Okker. „Als je echter altijd verliest, heb je geen ple zier meer in het spelen. Alles doet je pijn en vaak denk je dan waar ben ik eigenlijk mee bezig. Win je dan weer een keer, dan wordt het toch weer leuk en ga Je door" Okker wil in de toekomst niet al te veel toernooien meer spelen en dat lijkt gezien zijn leeftijd niet onver standig. Zo wilde hij aanvankelijk ook niet verschijnen op het Melkhuis je, maar had hij zijn gezin een vakan tie in het vooruitzicht gesteld. Zijn vrouw en kinderen genieten daar nu alleen van, want Okker werd op het laatste moment aan zij contractuele verplichtingen herinnerd Vandaag ontmoet Okker in de kwartfinales de Brit Buster Mottram en de kans is derhalve groot dat de in Amsterdam geboren tennisser zich alsnog voortij dig bij zijn gezin kan voegen Tom Okker Ungs (Aua) 8-3 1 Balazs Taroczy (HonMSteve Krulevttz (VS) 8-3 7- 5. Peter El Ier (WDD-OUles Moretton (Fra) 3-8 6-2 8- 1 Tom Okker (NedV-Leo Palin (Pin) 7-5, 6-3. Buater Mottram (OBVRory ChappeU (ZA) 8-7. 8-1. 8-2. Angel Olmenea (8p>-Chrtatoph Roger-VasseUn (Fra)6-1.8-7,6-4, Per HJcrUjuiat (ZwebTony O lam malva (V8) 6-7. 6-3. 6-4. lierendubbelspel, eerste ronde: Simmonsson HJertqvtst (Zwo-Kronk/Halllet (Aus/Frai walk over Johns tone/Wh! tec ross (AushTrlckey/IsmaU (Aua/Zlm) 4-8 7-8 6-4. Okker/Taroczy (Ned/Hon) Hamllton/Panman (V8/Ned) 6-1 6-2 Palin/Ed- wards (FlrVZAO-Feaver/Roger Vasselin (OB/Fra) 6-2 6-4 LONDEN Britse winnaars van Olympische medailles zul len niet de gebruikelijke felici tatietelegrammen van hun re gering ontvangen. Dit maakte een woordvoerder van de Brit se regering in Londen bekend. Duncan Goodhew, de zwem mer die goud veroverde, moest genoegen nemen met een tele gram van de socialistische schaduwminister van sport, Denis Howell. Howell nam de gelegenheid te baat om te beklemtonen dat het de eerste keer sedert 1924 was dat de regering naliet suc cesvolle sportlieden te felici teren. Als gevolg van de mili taire interventie van de Sow- jet-Unie in Afghanistan heeft de Britse regering, en met na me premier Margaret That cher, zich meermalen tegen deelneming van Groot-Brit- tannië aan de Spelen van Mos kou uitgesproken. BUENOS AIRES Lew Poloegajewski en Viktor Kortsjnoj hebben ook hun tweede partij in de halve finale op weg naar de uitdaging van wereldkampioen schaken Anatoli Karpov, met een remise afgesloten. De stand in de tweekamp die in Buenos Aires wordt gespeeld, is nu 1-1. De twee spelers gebruikten minder dan drie uur voor hun 24 zetten in de bioscoop Premier, die als speelzaal is ingericht. Kortsjnoj probeerde met zijn zestiende zet de partij open te breken. Hij offerde een loper en pakte drie zetten later een paard terug. Even leek de vlam in het spel te slaan, maar uiteindelijk hield Kortsjnoj er geen positioneel voordeel aan over. Toen bij de 24ste zet bleek dat er initiatieven genomen moesten wor den schrok Poloegajewski daarvoor terug. Hij bood remise aan en Kort sjnoj was het daar meteen mee eens. Wit: Poloegajewski Zwart: Korts jnoi 1. Pgl-r3 PgS-f6, 2. c2-c4 b7-b6, 3. f2- g3 Lc8-b7, 4. Lfl-g2 e7-e6, 5. 0-0 Lf8- e7, 6. d2-d4 <W), 7. Pbl-c3 Pf6-e4, 8. Ddl-c2 :f4xc3, 9. Dc2xc3 f7-f5, 10. t>2- b3 Le7-f6,11. Lcl-b2 d7-d6,12. Tal-dl a7-a5, 13. Pf3-el Lb7xg2, 14. Pelxg2 Pto8-c€, 15. Dc3-f3 Dd8-d7, 16. Pg2-f4 Lf6xd4, 17. Lb2xd4 Pc6xd4, 18. Tdlxd4 e6-e5, 19. Td4-d5 e5xf4, 20. Df3xf4 Ta8-e8, 21. Df4-f3 TeS-e4, 22. Tfl-dl g7-g€, 23. Tdl-d4 Tf8-e8, 24. e2- e3 remise. AMSTERDAM Amstel Tijgers wordt Ln een gemakkelijke stoel naar de titel in de hoofdklasse honkbal gedragen. Zelf wonnen de Amsterdammers overtuigend de lastige uitwed strijd tegen Haarlem Nicols (1-6), maar tevens verloor de naaste concurrent Neptunus met 3-1 van Giants. Met nog drie dubbels voor de boeg heeft Amstel Tijgers een voorsprong van vijf punten op Neptunus, dat evenwel nog één wedstrijd moet inhalen De overwinning van Amstel Tijgers op Haarlem Nicols kwam opnieuw voor een groot deel op rekening van werper Charles Urban us, die na ne gen innings de volgende cijfers achter zijn naam kreeg: 4-0-8-0. Haitze de Vries begon voor de Haarlemmers op de heuvel, maar de ex-HCAW'er hield het zes innings uit en werd toen ver vangen door de junior Bert Stevens. De Vries kreeg maar liefst elf honks- lagen om zijn oren en verliet bij een 1- 5 achterstand de heuvel. Rond deze wedstrijd was een klein incident vooraf gegaan. Haarlem Ni cols wilde het duel onder kunstlicht spelen, maar de clubleiding van Am stel Tijgers weigerde ti Haarlemse verzoek. Tot na de wedstrijd van dinsdagavond toen de regerend landskampioen plots wel onder het kunstlicht van het Plm Muiier sta dion wilde uitkomen. Nu weigerde echter Haarlem Nicols de wedstrijd alsnog te verzetten naar een later tijdstip. Giants verraste op eigen terrein het (Rotterdamse Neptunus. dat de tite- laspiraties voorlopig wel in het knup- "pelhok kan opbergen. Craig Macgin- nis, de Amerikaanse werper van Gi ants had een groot aandeel in de Diemense overwinning Hij wierp 16 maal drie slag en kreeg slechts vier honkslagen tegen. De eer ste honkman van Giants. Steve Mat thews. had een slaggemiddelde van 1000. Eén maal sloeg hij de bal voor twee honken het veld in en één maal kwam hij zelfs tot een driehonkslag Eddie Tromp gooide voor Neptunus. Zijn cijfers: 5-3-8-1 Feymoord-QAuIck 64. Olanta-Néptunus 3-0. ADOHCAW 8-11. Haarlem Nlcola-Amstel TUs*rs 1-6. UW-Kinhelm 6-2 Stand Amstel TIJfers 30-47, Neptunus 28-42. Haarlem Nicols 20-34. Olanta 20-32. HCAW 28-20. Quick 30-27, ADO 30-27. UW 20-25. Kinhelm 30- 18. Ftyenoord 30-11 (Feyenoord gedegradeerd! CHAAM Wereldkampioen Jan Raas heeft de traditionele Acht van Chaam gewonnen. De wereldkampi oen maakte zich ln de laatste van de veertien ronden los uit een kopgroep die halverwege koers ontstaan was FIETSEN Benard Hinsult, die opga! ln de Tour wegens een peesbleasure ln de knie. Ut weer op de flets en won een criterium ln Baln-de Bretagne voor zijn landgenoot Raymond Martin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13