Berging van supertanker ingewikkeld Nkomo blijft Mugabe trouw Centraal Kiesuwkado Benzine wellicht goedkoper Toeristen maken een zwijnenbende Geen verbod walvisj acht Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en zon HET WEER KOERDISTAN Artsenprotest jver dood van In deze krant Steve Biko Snel beslissen over leververbinding iver Westerschelde' Spanning in Turkije stijgt Geboortecijfer stijgt weer iets Asiel voor 12-jarige Aanslag op leider Iraans verzet in VS Trouw Vindingrijk Nederlandse consul in Marseille: |~Bezorglhraw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW y H 38ste jaargang, nr. 10998 woensdag 23 juli 1980. iet Droog en zonnig weer met middagtemperaturen van circa 24 graden. Aan zee iets koeler. Zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuidwest, windkracht drie d vier. Morgen en overmorgen: Eerst een kleine kans op onweer, later weer zonnig. Middagtemperaturen tussen 20 en 27 graden. West-Duitsland DM 2.00-ltatiö Lire 900-Luxemburg BFRS 14. een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa. 20 soorten BERBERS. oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-13 11 78) ouderwetse service - volop parkeren Losse nummers 65 cent. Van onze redacteur wetenschappen AMSTERDAM Voor het front van de internationale wetenschappelijke pereld heeft de medische faculteit an de universiteit van Witwaters- and afstand genomen van een po- ing om de dood in de gevangenis loor hoofdletsel van de zwarte leider jteve Biko achter mistbanken weg te kerken. i een ingezonden brief in Jiet gezag- «bbende tijdschrift Nature tekent ie voorzitter van de faculteit, prof. 'hilllp Tobias, namens zijn collega's erzet aan tegen het besluit van de Euidafrlkaanse Medische en Tand- teelkundige Raad (MDC), geen ;uchtproces te beginnen tegen de drie artsen die verantwoordelijk waren* "jvoor Biko's medische behandeling in gevangenis of het gebrek 4 daaraan. Het bestuur van de faculteit heeft eenstemmig een resolutie aangeno men waarin herinnerd wordt aan de onthullingen tijdens het gerechtelijk oftderzoek naar de dood van Biko. De rechter sprak toen uit dat de zaak un de MDC zou moeten worden ;elegd. De faculteit is „diep be en verontrust" dat de raad geen leiding zag voor een nader onder- ik. Zij vreest dat hierdoor de goede mtatie van de Zuidafrlkaanse me- ihe stand in binnen- en buitenland itlg wordt aangetast, en distantl- zlch daarom openlijk van de uit- «k. Meer nieuws hierover op pagina 7 MIDDELBURG (ANP) De regering tal vóór oktober moeten instemmen met de bouw van de vaste oeverver- ilndlng Westerschelde, wil men met de bouw nog uiterlijk begin 1981 kun nen beginnen. Dit schrijven gedepu- eerde staten van Zeeland aan de taten. Ze hebben dit ook per brief «n de minister van verkeer en water- itaat laten weten. lx bouw van de vaste oeververbin- to? Westerschelde zal ongeveer een lÉJird gulden kosten. Daarvoor zal, ondanks het feit dat de provincie Zeeland zelf de kosten zal dragen, een beroep op de kapitaalmarkt moeten vorden gedaan. Die één miljard is overigens hetzelfde bedrag dat voor dae oeververbinding twee jaar gele den al geraamd werd. Omdat zich de laatste jaren enorme kostenstijgin- hebben voorgedaan heeft men, om niet boven dit bedrag uit te ko men, de oorspronkelijke plannen ver- toberd. Gedeputeerden stemden in met een vermindering van het aantal rijbanen van de brug-tunnelverbin- dlng van vier tot twee. Ze staan ech ter op het terugbrengen van de bouw- tot vijf jaar in plaats van de geplande zeven jaar. Daarentegen iaat Zeeland de bouw van een dubbel dekker-veerboot voor het Wester- scheldeverkeer (kosten 45 miljoen) achterwege. I8TANBOEL, PARIJS (Reuter, AFP) - Een van de bekendse vakbondslei ders in Turkije. Kemal Turkier, is bij zijn huis in een voorstand van Istan- boel doodgeschoten. Dit heeft de po litieke spanning in Turkije, die de laatste dagen toch al was opgelopen door de moord op oud-premier Nihat Erim, nog verder doen oplopen. Dui zenden arbeiders legden het werk neer uit protest tegen de moord op Turkier. die jarenlang de leiding had van de machtige metaalarbeiders- bond. Abdoellah Basturk, de huidige leider van de onafhankelijke vakbonds DI8K, noemde de aanslag op Turkier een rechtstreekse aanval op de wer kende klasse van Turkije. Hij kondig de aan dat zijn vakorganisatie zich vandaag zal bezinnen op nader te nemen maatregelen. Het bericht van de dood van Turkier kwam op de dag van de begrafenis in ktanboel van oud-premier Nihat Erim, die afgelopen zaterdag door linkse gewapende mannen werd doodgeschoten. Ook een journalist van linkse dagblad „Demokrat" werd listeren dood aangetroffen in Instan- >oel. Tot dusver zijn in Turkije alleen ®t Jaar al meer dan 1850 mensen het slachtoffer geworden van politieke aanslagen. Schulden De westelijke landen hebben gisteren Parijs met Turkije overeenstem ming bereikt over een herziening van <je schuldenregeling van dit land. De discussie over de schuldenregeling Jas de laatste fase in het onderhan delingsproces over grote financiële en economische hulp aan Turkije. De regering in Ankara heeft aanzienlijk roeer tijd gekregen om haar schulden ®et het Westen te vereffenen. PAGINA 2: In een bungalow. niet in een bunker PAGINA 3: Sterfte bij ooievaars in Oudewater PAGINA 9: Echte trams in een stadstuin PAGINA ECONOMIE: Loonmaatregel veel overtreden PAGINA SPORT: Waterpoloteam in finalepoule PAGINA SERVICE: Culinaire rubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, waerovarzlcht. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Het geboortecijfer In ons land stijgt weer Iets, na een Jaren lange daling. Het aantal levend gebo ren kinderen per duizend Inwoners steeg vorig jaar van 12,5 naar 12,6. Dit geldt zowel voor Nederlandse kinde ren (van 12,1 naar 12,2) als voor niet- Nederlandse kinderen (van 27,0 naar 27,4). Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rijksplanologische dienst over 1979. In de loop van maart van het vorig Jaar overschreed het aantal Inwoners van ons land de veertien miljoen. Dat gebeurde negen Jaar nadat de grens van dertien miljoen werd gepasseerd. CHICAOO (Reuter) De Amerikaanse emigratledienst heeft poli tiek asiel verleend aan een Jongen van twaalf jaar uit de Oekralnie. Hij wilde Uever In Chicago blijven dan met zijn ouders terugkeren naar de Sowjet-Unie. De Russische Jongen, Walter Polowtsjak, kwam op 4 januari met zijn ouders naar de Verenigde Staten, maar liep een week geleden samen met zijn 17-jarige zus van zijn ouders weg. omdat belden niet meer terugwilden naar hun vaderland. Walter wordt voorlopig toevertrouwd aan de gemeentelijke Jeugdzorg van Chicago. De ouders bleken weinig ingenomen met de asielaanvraag van hun zoon en vonden het belachelijk dat de Amerikaanse regering wilde uitmaken wat zij met hun kind moesten doen. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het bergen van de supertanker „Energy Concentration", die gisterochtend vroeg tijdens het lossen In de Rotterdamse haven ln tweeën knakte, zal een Ingewikkelde operatie worden. Bergingsdeskundigen van Smit-Tak komen tot deze conclusie, omdat de 110.000 ton olie die nog in de tanks van het schip zitten er eerst uit moeten. Hoe. is nog niet duidelijk. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Naar alle waarschijnlijkheid wordt een liter benzine volgende maand twee cent goedkoper. Die ver laging vloeit voort uit de da ling van de olieprijzen op de vrije markt. Het ministerie van economische za ken wacht de noteringen van deze week nog af, voordat definitief tot een prijsverlaging wordt besloten. Naar het zich nu laat aanzien zal de prijsdaling echter op 1 augustus in gaan. Het ministerie acht verdere da lingen niet uitgesloten. Volgens de consumentenorganisatie Konsumenten Kontakt kan de benzi ne in ons land nog heel wat goedko per. In haar uitgave Koopkracht die vandaag verschijnt, schrijft de orga nisatie dat een prijsdaling met vier procent als reëel moet worden be schouwd. De manier waarop in Ne derland de prijzen worden berekend, door een koppeling aan de vrije olie- markt in Rotterdam en aan de in voerprijzen van rechtstreeks uit de OPEC ingevoerde olie, geeft volgens de organisatie een vertekend beeld. De geknakte tanker „Energy Concentration' SALISBURY (Reuter, UPI) De Zimbabwaanse minister van binnenlandse zaken Joshua Nkomo heeft zijn steun betuigd aan premier Robert Mugabe. Voorlopig kan men nog niet met het lossen beginnen, omdat er in de tanks explosieve gassen zitten. De haven dienst is gistermiddag begonnen met het gasvrlj maken van de tanks. Volgens de havendienst ls er nu geen direct ontploffingsgevaar meer. De kans dat de nog gevulde olietanks breken, wordt klein genoemd. Bij de De laatstê weken werden geruchten steeds sterker dat Nkomo zou willen proberen zijn vroegere kompaan Mu gabe ten val te brengen. Nkomo's partij kreeg bij de verkiezingen ln Zimbabwe in februari klop, en hij moest zelf genoegen nemen met een sterk uitgekleed departement van binnenlandse zaken. Geruchten over een verwijdering tussen Mugabe en Nkomo werden gevoed door een on verwachte buitenlandse reis van de minister van binnenlandse zaken. Nkomo heeft nu laten weten dat hij met voorkennis van Mugabe op reis ls gegaan, om een aantal landen te dan ken voor de materiële en morele steun die zij aan de guerrillabewegin gen hebben gegeven tijdens de strijd tegen de blanke minderheidsrege ring. WASHINGTON (AFP) In een voor stad van de Amerikaanse hoofdstad Washington ls de leider van een Iraanse organisatie die zich verzet tegen het regime Khomeini, Ali Taba- tabai, doodgeschoten. Voor de machtswisseling in Iran was hij me dewerker aan de Iraanse ambassade in de VS. Een medewerker van Taba- tabai wist aan de dood te ontsnappen door uit een raam te springen. Hij raakte daarbij gewond. De aanslag op Tabatabai komt enkele dagen na de aanslag in Parijs op oud-premier Bakhtiar. Nkomo beschuldigde de Zimbab waanse kranten ervan dat zij probe ren een wig te drijven tussen hem en Mugabe. Iedere suggestie dat hij ln buitenland steun zou hebben gé- vraagd voor een actie tegen Mugabe, wees Nkomo van de hand. „Steun waarvoor?", zo zei hij. „Ik heb ge vochten voor de onafhankelijkheid en die hebben we gekregen." De pers heeft volgens Nkomo de plicht de wereld in kennis te stellen van de samenwerking binnen de rege ring van Zimbabwe, ondanks „onver antwoordelijke uitlatingen van onge neeslijk onverantwoordelijke perso nen." Daarmee doelde hij op de mi nisters Edgar Tekere (arbeid) en Enos Nkala (financiën), die hebben gezegd dat Nkomo moet worden „verplet terd". Nkala heeft Nkomo er herhaaldelijk van beschuldigd „activiteiten" te on dernemen tegen de regering-Mugabe. Guerrillastrijders van Nkomo weige ren zich te laten opnemen ln het nieuwe leger van Zimbabwe, waarvan de vorming zeer moeizaam verloopt. De guerrilla-eenheden vormen nog steeds een onzekere factor in de vroe gere Britse kolonie. Zij zouden willen proberen een conflict te scheppen tussen de Sjona's, het volk van Muga be dat hem aan de overwinning bij de verkiezingen hielp, en de Ndebele, de stam waaruit Nkomo afkomstig is. Nkomo noemde echter de geweldda digheden van de laatste tijd het werk van enkele „dissidenten", die verder geen betekenis zouden hebben. Dienst centraal milieubeheer Rijn mond zijn gisteren veel klachten bin nengekomen over stankoverlast Het scheepvaartverkeer in het Europoort- gebied kon ln de loop van de ochtend weer gewoon doorgaan. Het ongeluk gebeurde gisterochtend om twee uur. Op een gegeven ogen blik kwam de voorsteven van de tan ker omhoog, bleef even „zweven", en zakte naar voren. Met een enorm ge kraak knakte het schip. "Voorzorg' Volgens getuigen werd daardoor zo veel water verplaatst, dat er een „vloedgolf" van een paar meter hoog ontstond, die honderden meters ver der een roeibootje tegen een voor anker liggend schip kwakte. Toen het schip knakte sprong één bemanningslid in paniek overboord, maar hij kon weer snel worden opge pikt door een boot van de haven dienst. Een „menselijke fout" is waarschijn lijk de oorzaak van het ongeluk, dat bij de olieterminal van Mobil Oil plaats vond. Meer nieuws en een achtergrondartikel op pag. 5 Klacht De voornaamste klacht die de organi satie aanvoert tegen de koppeling aan de vrije mark- in Rotterdam is dat de oliemaatschappijen zelf heel goed in staat zijn die prijs te beïn vloeden. Door zelf grote aankopen op die markt te doen, kunnen de prijzen kunstmatig worden verhoogd. Een tweede klacht ls het feit dat de voorraden die op dit moment in Rot terdam liggen opgeslagen, erg groot zijn. Een groot gedeelte van die voor raad is tegen een oude prijs inge kocht, schrijft het blad. Het zou rede lijk zijn als daarvoor dan ook de oude prijs in rekening werd gebracht. Door voor olleprodukten 1,75 dollar per vat meer te rekenen dan op grond van de OPEC-stijgingen nodig zou zijn, strij ken Nederlandse oliemaatschappijen bovendien nog eens 660 miljoen gul den extra op per jaar. Volgens het gezaghebbende olievak blad Petroleum Intelligence Weekly, liggen de stijgingen van de Europese olieprijzen boven die van de OPEC. Konsumenten Kontakt dringt er in een brief bij de Europese Commissie op aan een snelle prijsdaling bij de oliemaatschappijen af te dingen. De stemming over een voorstel de walvisjacht te verbieden ging giste ren In Brighton gepaard met een demonstratie ten gunste van zo'n verbod. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het voorstel om een einde te maken aan de commer ciële walvisvangst ls gisteren in het Engelse Brighton verworpen. Tijdens de conferentie van de Internationale commissie voor de walvisvaart, stem den 13 van de 24 lidstaten tegen het voorstel van Nederland, de Verenigde Staten en Frankrijk om een alge meen verbod op de walvlsjacht uit te vaardigen. De voor aanvaarding be nodigde driekwart meerderheid werd daarmee niet behaald. Tegen het voorstel stemmen, behalve Japan en de Sowjet-Unie, die het ver zet leiden, Canada, Chili, Peru, Span je, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en IJs land. Brazilië en Noorwegen onthiel den zich van stemming. Het werd als verrassend ervaren dat ook Canada en Zuid-Afrika, die gestopt zijn met de walvlsjacht, tegen stemem. Een voorstel van Zweden om een ver bod pas over twee jaar te laten In gaan, werd met dezelfde stemverhou ding verworpen. Milieu- en dierenbe schermingsorganisaties zullen druk gaan uitoefenen op de delegaties om in leder geval een einde te maken aan de jacht op potvissen. Ons commentaar staat op pag. 5 Wat te doen wanneer een centraal geleide economie in de versukkeling komt. De Roemeense leider Ceausescu weet het, en dus onze economische pagina ook: verplicht particulier Initiatief. Prima vondst, zeker in combinatie het verbod tot afschuiven. Boetseerset (A) Boelseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven oven hard. Schroevedraaierset (B) Grole. kleine en kniiskopscnroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren MARSEILLE (ANP) Volgens de Nederlandse consul in Marseille, L.F.J.M. van Eerden, is een plaatselijke milieu organisatie, die strijdt tegen de vervuiling van het meer van Sainte Croix, tot tweemaal toe bij hem komen klagen over het gedrag van Nederlandse toeristen op een aan het meer gelegen camping. „Die maken er een zwijnenbende van", aldus Van Eerden. „Ze gooien hun vuilniszakken in het meer en in de rivier de Verdon en vertrekken zonder te betalen." Ook zou de beheerder van de camping zijn gemolesteerd. zich kennelijk genoodzaakt zag gisteren de toeristen met nadruk te waarschuwen. Volgens het blad richt de vreemdelingenhaat zich in het bijzonder tegen de Neder landers. Aan de Franse Middel- landse-zeekust zouden lichtblon de jongelui al als „kaaskoppen" worden bestempeld. Zuinigheid De consul reageerde op berichten dat met name Nederlandse en Westduitse toeristen de Fransen die in de streek tussen Marseille en Nice wonen, steeds meer begin nen te irriteren. In Le Lavandou zouden ze zelfs zijn afgeranseld. Aan de oevers van de rivier de Verdon komen incidenten waarbij vreemdelingen zijn betrokken, zo vaak voor dat het in Parijs ver schijnende dagblad Le Quotidien Het verzet in de toeristenoorden tegen de Nederlanders zou ver band kunnen houden met hun zui nigheid, maar het protest dat bij het meer van Sainte Croix op klinkt heeft een ander karakter. Dat richt zich tegen de vervuiling op en bij het kampeerterrein. Vorig Jaar kwamen er 30.000 men sen naar het kampeerterrein. Dit jaar is dat aantal gegroeid tot 50.000, hoewel er maar hygiëni sche voorzieningen zijn voor hoog stens 15.000 mensen. Het meer en de river de Verdon worden steeds vuiler. „Wij zijn niet tegen vreemdelin gen gekant", aldus Robert Ferra- to. voorzitter van de vereniging tot behoud van het milieu, „en we zouden ons net zo goed verzetten tegen het gedrag van de Fransen zelf, als die met meer zouden ko men opdagen dan de streek kan verwerken." I Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _TeL I Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kadonaar keuze: DA DB. DD. (aankruisen a.u.h.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). V'i I Voor bezorginformalie 020-913456. V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1