Regering wil drie kerncentrales erbij Regen stuwt Rijn op Kïesuwkado X ihina en Moskou iet ingenomen net Reagan-Bush Gemeenten negatief - milieugroepen afwijzend S Meubelfabriek Oisterwijk V*Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Opklaringen Ook schade aan campings verwacht Boeren redden wat te redden is uit uiterwaarden weetal met Ford niet haalbaar leuren naar wild p de Veluwe 'Nederland mag geen haring vangen' Mogelijk 700 banen weg bij Philips-video Rellen op Grieks eiland Rhodos Veiligheidscontrole 4500 vliegtuigen Op weg naar huis toonaangevend in eiken VS luisteren heel Europa af Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H S 38STE JAARGANG. NR 10994 VRIJDAG 18 JULI 1980 HET WEER Enkele opklaringen en mogelijk een bui Middagtemperatuur ongeveer zeventien graden Wind draaiend naar zuidwest en toenemend tot krachtig windkracht zes. aan de kust mogelijk tot hard. windkracht zeven Morgen en overmorgen aanhoudend onbestendig en weinig verandering in temperatuur Zon op 05 39 onder 21 48 Maan op 13 22 onder 00.38 WEST-DUITSLAND DM 2 00 ITALIË LIRE 900 LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Klaas Steur als rustend priester terug in Volendam PAGINA 5: Stagnatie bij wederopbouw Scheveningen PAGINA ECONOMIE Groente en fruit hebben nog niet te lijden van regen PAGINA FILM: „The black Stallion" perfecte film PAGINA 3: Illegalen worden niet uitgewezen PAGINA 4 Saaie prenten uit Oxford ARNHEM (ANP) De waterstand van ie Rijn zal dit week- «jnde tot uitzonder de hoogten stij len. Niet alleen boe ien maar ook cam pinghouders zullen er schade door lij den. Oorzaak van de hoge wa terstanden: de hardnekki ge. wekenlang durende re gen in het stroomgebied van de Rijn. Gistermor gen werd bij Lobith een stand van 1353 centime ter boven NAP gemeten (normale stand is onge veer tien meter), maar vóór het weekeinde zal de veertien meter zijn over schreden, werd gisteren verwacht In Keulen steeg het water in de nacht van woensdag op donderdag een halve meter en die stijging in 36 uur in Nederland merkbaar zijn. De zomer dijken in de uiterwaarden zullen daardoor overstro men. aldus de afdeling waterkeringen van rijks waterstaat. Volgens het ministerie van verkeer en waterstaat is in deze eeuw alleen in 1910 en 1948 een zo hoge waterstand ge meten. Gras Dc boerenorgamsaties, zoals de christelijke boe ren- en tuindersbond CBTB, hebben hun leden die grasland in de uiter waarden bezitten, de af gelopen weken gewaar schuwd ervoor te zorgen dat het gras op tijd van het land is. „Er Ls erg hard gewerkt om de schade zo veel mogelijk te beper ken". aldus secretaris drs E. Broekhuis van de CBTB in Arnhem Toch zijn er boeren die niet meer de tijd of gelegen- C3ITiping heid hebben gehad te hooien Een extra pro bleem was dat het natte gras dat toch al moei lijk te maaien is zich nauwelijks goed laat op slaan. Het moet wind- droog de kuilen in, anders wordt het zuur. aldus Broekhuis de winterdijken heeft Rijkswaterstaat niet. De afgelopen winter steeg het Rijnwater tot 15.70 meter en de hoogste stand ooit gemeten was in de winter van 1928. toen bijna zeventien meter werd gepeild Rijkswaterstaat ver moedt dat het met die veertien meter nog niet afgelopen zal zijn. Alle zij rivieren in de boven- stroom van de Rijn verto nen een was en ook de Bodensee staat erg hoog; dat water komt allemaal nog hierheen. Angst voor Zoals gezegd, ook cam pinghouders langs de Rijn en IJssel zullen scha de lijden. Een camping houder in Lathum (onder Arnhem langs de IJssel) heeft al twintig caravans van lagere delen van zijp terrein weggesleept Komt het water over de zomerdijk wat Rijks waterstaat voorspelt dan zal zijn hele camping- terrein inclusief de tien tallen niet verplaatsbare stacaravans onderlopen Op deze camping verblij ven nu enkele honderden gasten. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet kiest voor uitbreiding van kernenergie. Borssele en de Noordoostpolder zijn de plaatsen waar in totaal twee of drie nieuwe kerncentrales kunnen verrijzen. De eerste reacties op dit voorlopige standpunt zijn voornamelijk negatief. De betrokken lagere overheden toonden geen en kel enthousiasme en milieu groeperingen zeiden (op nieuw) geen vertrouwen te hebben in de komende maat schappelijke discussie over kernenergie Het kabinet knoopt in het gisteren verschenen derde deel van de ener gienota aan bij het principe besluit van het vorige kabinet om drie nieu we kerncentrales te bouwen. Dit be sluit uit 1974 is nimmer ongedaan gemaakt, maar het is evenmin tot uitvoering gekomen. Het kabinet- Van Agt wil het nu tot inzet maken van de twee Jaar durende maatschap pelijke..discussie. die (tegen de .ver wachtingen in) pas volgend Jaar zal beginnen. Minister Van Aardenne (economische zaken), die gisteren over 1 januari 1981 als begindatum sprak. Ls er nog steeds niet in geslaagd een voorzitter te vinden voor de stuurgroep die de discussie in goede banen moet leiden In regeringskring is nu de naam van dr. M. Ruppert. de scheidende vice- voorzitter van de Raad van State genoemd IETROIT (Reuter, AP, AFP) Met gemengde gevoelens tbben West-Europa, de Sowjet-Unie en China gisteren gerea- eerd met de aanwijzing van Ronald Reagan en George Bush Is Republikeins duo voor de komende Amerikaanse presi- mtsverkiezingen. In Frankrijk bij voorbeeld werd gematigd lendelijk gereageerd, maar de houding van Moskou en Doral Peking waren aanzienlijk grimmiger. Russische pers waarschuwde Rea- n gisteren dat zijn voornemen van nerika weer de grootste en sterkste litaire macht te maken „tot mis- tken is gedoemd." Het verkiezings- igramma stuurt aan op het torpe ten van het SALT-2-verdrag, me de media in de Sowjet-Unie. aar de Sowjet-Unie heeft voldoen- economisch en militair potentieel zal niet toestaan dat verandering treedt in de bestaande strategische u ie." Izwestia. de spreekbuis van de ssische leiding, oefende kritiek op t „extreme conservatisme" van tprogramma. Het adëmt de sfeer a de koude oorlog en pleit wel voor ortzetting van de dialoog met de •jetrUnie maar schuift SALT-van h af Reagan en Bush dragen vol- het blad „twintig jar oude recep- i" aan iking Peking heerst onbehagen over de Jan. help, ik word be- agd kandidatuur van Reagan en dan wijst men vooral op de steun van de Repu blikein voor het bewind op Taiwan Het persbureau Nieuw-China maakte ook breedvoerig gewag van Reagans voornemen een einde te maken aan de expansie van de Russen en zij kunnen ook waardering opbrengen voor zijn plan de defensie-uitgaven te verhogen. President Carter feliciteerde het tweetal gisteren vanuitzijn vakantie verblijf in de staat Georgia en stelde Reagan voor zeker drie of vier verkie zingsdebatten te voeren. De aanwijzing van de 55-jarige Bush tot.running mate" verliep overigens dramatisch. Urenlang hadden Rea gan en oud-president Ford gepro beerd het eens te worden over de vorming van een „droomticket" van beide Republikeinse grootheden. Ford zei uiteindelijk nee omdat Rea gan hem niet kon garanderen dat een vice-president in feite een mede-pre sidentschap zou worden. Algemeen bestond de verwachting dat een tweetal Reagan-Ford zonder veel problemen de impopulaire De mocraat Jimmy Carter uit let Witte Huis zou kunnen verdrijven. Het luk te Reagan en Ford echter niet hun verschillen van mening te overbrug gen en daarom vroeg de oud-gouver neur van Californië oud-CIA-direc- teur George Bush, een gematigde Re publikein die tot het laatst zijn belangrijkste rivaal was geweest om „running mate" te worden. Het was de conventie en ook Bush zelf echter duidelijk dat het hier om een tweede keus ging en daarmee eindigde een avond vol spanning in een enorme anti-climax. Meer nieuws op pagina 7 Ons commentaar staat op pag 5 Moeder en dochter over boord geslagen WOUDRICHEM De 23-jarige Ju dith Unger en haar vierjarig dochter tje Naomi uit Woudrichem worden vermist, nadat ze tijdens een vaar tocht op de Noordzee door een golf van het achterdek gespoeld zijn Hel tweetal voer mee aan boord van een jacht, dat zich ten tijde van het onge luk ter hoogte van de Duitse Bocht bevond Van een onzer verslaggevers BRUSSEL - Neder land zal ook dit jaar geen enkele haring in de Noordzee mogen vangen, evenmin trou wens als één van de an dere lidstaten van de Europese gemeen schap. De Europese landbouwcommissaris Gundelach heeft dit voorgesteld aan de Eu ropese visserijraad, die maandag in Luxem burg een beslissing over de verdeling van de dit vis jaar te vangen neemt. Nadat in 1977 de ha- ringvanst op de Noord zee werd verboden, her stelde de sterk overbe- viste haring zich enigs zins en Nederlandse vis serijbiologen menen dat dit jaar weer een bescheiden vangst mo gelijk is zonder het her stel van de haring af te remmen. De toenmalige land bouwminister Van der Stee pleitte begin dit jaar voor een vangst van drieduizend ton ha ring door Nederlandse vissers; een verzoek dat zijn opvolger, ir Braks, overnam Vorige week nog bracht Braks een bezoek aan Gundelach om de Nederlandse zaak te bepleiten. Nu Gundelach heeft voor gesteld ook dit jaar de Noordzee voor de ha ringvangst gesloten te houden, lijkt het uitge sloten dat Nederland maandag in Luxem burg alsnog toestem ming krijgt dit jaar ha ring te vangen ADVERTENTIE KUNSTHANDEL LES BEAUX ARTS NOORDEINDE 113a. 2514 GE DEN HAAG Zomer-verkooptentoonstelling 11 juli t/m 2 aug. schilderijen uit de 19e en 20e eeuw Dagelijks van 10-16 uur, zondags gesloten „.Tel-070-605891 Slechts kort voor de presentatie van het derde deel hechtten de betrokken ministers er hun handtekening aan. Minister Ginjaar (volksgezondheid en milieuhygiëne) had er de grootste moeite mee. Vorige week, daags voor het kabinetsberaad, had hij nog een omvangrijk pakket wijzigingsvoor stellen op tafel gelegd, waar in de ministerraad geërgerd op werd gerea geerd. Minister Ginjaar liet gisteren blijken dat vooral het probleem van het kernsplitsingsafval hem zorgen blijft baren ..Volgens deskundigen zijn er methoden voor opberging van het afval aanwezig, maar het probleem ls dat die mogelijkheden nog niet zijn getoetst." aldus Ginjaar Ook kolen leveren, als brandstof voor elektrici teitscentrales. „gigantische afvalpro blemen" op. maar die zijn in de ogen van Ginjaar „meer beheersbaar Van de gemeenten waar de nieuw»» centrales zouden moeten verrijzen wijst de Noordoostpolder het plan voor één of twee centrales aan de westelijke polderdijk vierkant van de hand Vervolg op pag. 3. kol. 4 Ons commentaar staat op pag. 5 Ronald Reagan en zijn vrouw Nancy zwaaien enthousiast naar de afgevaar digden in de conventiezaal TILBURG/EINDHOVEN (ANPi Volgens bestuurder Verdijsseldonk van de Industriebond FNV verdwij nen er in 1980 en 1981 700 arbeids plaatsen bij de hoofdindustriegroep video van Philips. Verdijsseldonk zegt zijn gegevens te putten uit een verslag van de ondernemingsraad van de hoofdindustriegroep Uit een gisteren gevoerd overleg tus sen de bonden en de directie van Volt. in Tilburg, een van de fabrieken van de hoofdgroep video, is zonneklaar gebleken dat daar in 1980 en 1981 400 arbeidsplaatsen verloren gaan. Dit stelt de FNV In de lezing van de Unie BLHP gaat het in Tilburg om 330 banen en bij de hele hoofdgroep om 630. Wel zouden daar. aldus de Unie BLHP, mogelijk nog eens vijftig bij komen. Een woordvoerder van Phi lips wil helemaal geen cijfers noemen De moeilijkheden worden veroor zaakt door een teruglopende verkoop van kleuren-TV's. Bovendien kan door technische ontwikkelingen het werk door minder mensen worden gedaan RHODOS (Reuter, AFPi Meer dan zestig mensen, onder wie 48 politie mannen. hebben verwondingen opge lopen bij felle betogingen van inwo ners van het Griekse eiland Rhodos tegen hervatting van een veerdienst tussen het eiland en Turkije De politie van het eiland moest de hulp inroepen van de oproerpolitie in Athene om de 3000 demonstranten in de hand te kunnen houden. Zij gooi den benzinebommen, vernielden au to's en stichtten brandjes Het verzet brak in alle hevigheid los toen het Turkse schip Gemlik de haven wilde binnenlopen Dinsdag, toen de „Gemlik" voor het eerst het eiland naderde, is het verzet van de eilandbewoners begonnen De veerdienst tussen Thodos en Marma- ris in het zuidwesten van Turkije was in 1974. na de Turkse inval op Cyprus, gestaakt Krachtens een nieuwe over eenkomst tussen Griekenland en Turkije die het toerisme in beide lan den moet bevorderen, werd de veer dienst hervat BURLINGTON. Massachusetts (AFP) De Amerikaanse luchtvaart dienst heeft een inspectie gelast van de motoren van 4500 verkeersvlieg tuigen. In een motor van het type JT8D van Pratt Whitney is een ernstige fabricagefout aangetroffen De JT8D is de krachtbron van de veelgebruikte vliegtuigtypen DC-9 en Boeing 727 en 737. De maatregel volgt op een explosie vorige maand van een motor van een DC-9 op het vliegveld van Honolulu. Bij het openbaar onderzoek .werden scheurtjes ontdekt in de naaf van de compressor die lucht in de verbran dingskamer perst De 28-jarige Amerikaanse vice-consul Richard Queen, die vorige week door de Iraanse autoritei ten uit de Amerikaanse ambassade in Teheran werd vrijgelaten, gaf gis termiddag in het Westduit- se Wiesbaden zijn eerste persconferentie samen met zijn ouders. Daarna ver trok Queen met zijn ouders naar de Verenigde Staten. ADVERTENTIE LONDEN (AFP. UPI) - De Vere oigde Staten tappen telefoon- en telexverbindingen af uit geheel Europa met behulp van een luis terpost in het noorden van Enge land Deze luisterpost met de naam Menwith Hill, die vijftien jaar geleden is gebouwd, is de grootste in de wereld. Dit heeft het Britse weekblad de ..New Statesman" woensdag gemeld ,Het afluistercentrum in het graafschap Yorkshire is volgens het blad hef geheimste centrum van het Amerikaanse bureau van Nationale Veiligheid (NSA< buiten de VS zelf. De post heeft vijftien jaar lang de contacten tussen burgers, ondernemingen en regeringen, die voor de VS van waarde zouden kunnen zijn. doorgespeeld naar de Ameri kaanse inlichtingendienst De verbindingen zouden via Londen naar de luisterpost ge transporteerd worden. Via Lon den wordt toegang verkregen tot het internationale communica tieverkeer Boetseerset (A) Boeiseerklei met serf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve draaier in een Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak Authentiek Slavisch kleedje (C) mei Iraai diermoliel AN ondei legger of voor de siei 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos na.ir keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaatsGtni: Uw naam Uw adres i Postcode en plaats.-Tfef. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van ƒ7.50 Kado naar keuze DA. DB C3l DD (aankruisen a u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven» Voor bezorginformatie 020-91.3456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1