VS vragen zekerheid van de NAVO-landen [ederland geeft ton extra voor rN-vrouwenfonds Rechtse praat populair bij Republikeinen Samenwerking Joegoslavië-Roemenië neemt toe 'China instrueert strijders Pol Pot' Miami rustig na rassenrel VN conferentie van vrouwen Zestien dioden bij treinramp Spanje Saoedische koning roept bescherming in van Pakistanen Kleine ingreep bij s ex-sjah van Iran U nONDERDAG 17 JULI 1980 UFTENLAND TROUW/KWARTET jrUSSEL (Reuter, AFP, AP) De Verenigde Staten willen dat alle NAVO-landen doorgaan net de modernisering van het kernwapenarsenaal. Volgens Washington kunnen alleen op eze manier de onderhandelingen met Moskou over beperking van de kemraketten in Europa uccesvol verlopen. Half september willen de VS hun onderhandelingspositie ten opzichte van e Sowjet-Unie kunnen bepalen. lit werd gisteren door de Amerikaan- onder-minister van buitenlandse jlcen Warren Christopher bekendge- ,aakt aan de Belgische minister van ultenlandse zaken Charles Ferdi- and Nothomb. mededeling wordt gezien als een nt in de richting van de Belgische regering om eindelijk eens te verkla ren wat zij met de kwestie van de installatie van de kernraketten aan wil. België heeft nog steeds geen be slissing genomen en nog niet kenbaar gemaakt wanneer het een besluit gaat nemen. De Westduitse bondskanselier Hel- r Hanneke Wijgh KOPENHAGEN De Nederlandse regering stelt honderd duizend gulden extra beschikbaar voor het vrouwenfonds van de Verenigde Naties. Nederland geeft jaarlijks al een kwart róiljoen gulden aan dit fonds. Het initiatief voor het vrouwen- fonds is in 1975 op de VN-conferentie in Mexico genomen. 1 vrouwen, die een project willen beginnen in hun land, kunnen loor geld bij het fonds aanvragen. mut Schmidt had dinsdag zijn be zorgdheid uitgesproken tegenover de Luxemburgse premier Pierre Werner over de „aarzelende houding van sommige Westeuropese landen enke le van de 572 Amerikaanse Pershing-2 en kruisraketten te plaatsen". Schmidt noemde geen landen bij na me, maar Werner verbond er direct de conclusie aan dat daarmee België en Nederland werden bedoeld. Beeld België Dt toezegging werd gisteren gedaan 1 door minister J. de Koning van ont- Ikkelingssamenwerking. Hij was oor de laatste dag voorzitter van de kderlandse delegatie op de VN-con- t rentie over de positie van de vrouw, t, tt voorzitterschap is overgenomen lor staatssecretaris van emancipa- szaken. mevrouw Kraaijeveld-Wou- rs. Zij spreekt vandaag op de ple- lire zitting van de conferentie. [nister De Koning kondigde op de Ireep ook de komst van een folder n die aan alle Nederlandse ambas- des en aan de ontwikkelingslanden irdt verstuurd. Hierin wordt aan ouwen uitgelegd hoe ze bij de Ne- rlandse regering geld kunnen aan- igen voor allerlei kleine projecten, deze manier wil Nederland vrou- nbewegingen in de ontwikkellngs- iden steunen bij kleinschalige pro- iten op het gebied van de gezond- Idszorg, onderwijs en de arbeids- Drziening. laster De Koning wil geen maxi- invoeren voor de financiering. Sfomen aan dat het geen miljoe- MMojecten zijn, waarbij de hulp I van Nederland wordt ingeroepen." Hflgeld zal worden verstrekt in de wravan een gift of als lening. „Als er pidwordt geleend, bijvoorbeeld voor ét aanschaf van een vrachtwagen vooreen fabriekje van vrouwen, die manden maken, zullen we dit tegen r«r zachte voorwaarden doen" aldus De Koning. Dwaze moeders rt is hoogst waarschijnlijk dat een T4 ran de dwaze moeders uit Argentinië lsnog naar de conferentie in Kopen- agen kan komen. Zij wordt officieel if itgenodigd door Denemarken, Vene- lela, Nederland en het Vaticaan. Mi- 0 is ter De Koning heeft al eerder deze tek de toezegging gedaan, dat de rderlandse regering het geld van de is zal betalen plus de verblijfkosten het dure Kopenhagen. Hij stelde hter als voorwaarde dat andere lan- i het Nederlandse initiatief zouden sunen. t conferentie zelf begint zachtjes op ng te komen. In de plenaire verga ring mag elk land in een kwartier rtellen, wat er in hun land voor de ouw gebeurt en welke voorstellen ze hebben voor de komende vijf jaar. Die toespraken zijn meestal erg braaf, omdat geen van de landen de vuile was wil buitenhangen. Het echte werk gebeurt ook niet in de plenaire zitting en ook niet tijdens de vergaderingen van de twee commis sies, maar wel in de wandelgangen. Hier worden medestanders geworven voor eikaars standpunten en amen dementen die op het actieprogramma zijn ingediend. Dit actieprogramma is een bijstelling van het in Mexico afgesproken programma. Tegenstellingen De grote politieke tegenstellingen zijn ook op de vrouwenconferentie in Kopenhagen terug te vinden. Neder land opereert voornamelijk binnen de groep van westerse landen, die de berere kansen voor de vrouw op de eerste plaats stellen. De niet-gebon- den landen, die samenwerken binnen de groep van 77, waar overigens meer landen in zitten leggen het accent op de economische tegenstellingen tus sen rijke en arme landen. Als voor waarde voor de emancipatie van de vrouw zien zij een nieuwe internatio nale economische orde. Eerst moet dit worden bereikt, voor zij over de positie van de vrouw willen discussië ren. Het is de vraag van het kip of het ei. Is een andere verdeling van de rijkdom tussen de landen een voor waarde voor de gelijke kansen van de vrouw, of is het juist andersom? De conferentie in Kopenhagen heeft nog twee weken de tijd om hier een ant woord op te bedenken. De Belgische minister van buiten landse zaken Nothomb zei dat er niet al te lang onzekerheid moet blijven bestaan over de kwestie van de sta tionering van de 48 kemraketten in zijn land. Dit zou het beeld van België schaden, zowel binnen de NAVO als bij het Warschau Pact, aldus Not homb. Binnen de Belgische rege ringscoalitie bestaat onenigheid over de kwestie van de raketten. De chris ten-democraten willen in de herfst al een besluit en de liberalen en socialis ten willen de beslissing opschorten tot eind 1981, als Nederland ook op nieuw de plaatsing van kernraketten op zijn grondgebied gaat bezien. Nederland voelt zich overigens niet aangesproken door de kritiek van Schmidt op „sommige aarzelende landen". Het ministerie van defensie zei gisteren dat Nederland tot nu toe geen aarzelende houding heeft inge nomen, aangezien al een tijd bekend is dat eind volgend Jaar verder beslist zal worden over deze zaak. Tridentsysteem Het besluit van Groot-Brittannië om het Trident-systeem van de VS te kopen heeft zeer veel kritiek losge maakt in dit land. Het vooruitstre vende kernbewapeningssysteem gaat de Britten ongeveer 23 miljard gul den kosten, een bedrag dat het arm lastige Groot-Brittannië zich niet kan veroorloven. Het blad The Guardian zei dat Engeland zijn financiële on dergang tegemoet gaat met zulke uit gaven. De Britse regering gebruikt als argu ment dat het project meer dan 200.000 arbeidsplaatsen oplevert en dat 70 procent van het geld dat met de aanschaf gemoeid is in Groot-Brit tannië zelf zal worden uitgegeven. Het Russische persbureau Tass noemde gisteren de Amerikaanse ver koop van het Trident-systeem aan Engeland een slag voor de vrede die de nucleaire wapenwedloop zal ver snellen. Het Westduitse ministerie van defen sie maakte gisteren bekend dat de Warschau Pactlanden in Polen, Oost- Duitsland, Tsjechoslowakije en de westelijke grensgebieden van de Sowjet-Unie bijna een miljoen mili tairen hebben gelegerd. In deze gebieden heeft het Warschau Pact 58 divisies tussen de tien en twaalfduizend man en bovendien zo'n 19.000 tanks. Binnen drie dagen kunnen de Russen daar nog eens 33 operationele divisies en 3500 tanks opstellen, aldus Bonn. DETROIT De afgevaardig den naar de Republikeinse conventie zitten politiek rechts v an de gemiddelde kie zer op deze partij, zo heeft een opiniepeiling van de Ameri kaanse omroepmaatschappij CBS onlangs uitgewezen. En dat is iiu Detroit wel te mer ken aan de toespraken en de reacties «daarop. Neem Barry Goldwater, de kandidaat van 1964 «Lie door zijn extremistisme de verkiez Ingen verloor van de zitten de president Lyndon Johnson. Deze senator uit het Wilde Westen, die graag over zijn revolver praat en om de tien woorden „damned" zegt hoor de ontroerd aan hoe de zaal langdurig julchtte en> applaudisseerde voor zijn geharnaste taal. Zijn John Wayne- achtige wereldvisie is weer in de mo de geraakt.. Extremisme Is geen on deugd, zei lhij in 1964 en hij zegt het nog. „HIJ hl id toch gelijk", zegt Gold water junior als hij zijn vader aan kondigt. „Misschien is het wel de laatste Republikeinse conventie en over enkele weken de laatste Demo cratische conventie", roept de oud- presidentsitandidaat apocalyptisch. „De krachten werken tegen ons." Voor het overige heeft de Reagan- machlnerie de zaal goed in de hand. ZIJ hebben, de aanhangers van de oud-gouverneur van Califomlë ge ïnstrueerd neen boe te roepen bij het optreden van Henry Kissinger. Deze republikein uit de gematigde Rocke- fellerschool en architect van de ont- spanningspcl'litlek met de Sowjet Unie heeft uooit goed gelegen bij de rechtse krachten. HIJ herhaalde zijn traditionele thema's zoals opbouw van de defensie met daarna onder- door Maarten Huygen handelingen met de Sowjets over ont wapening. Hij paste echter met enige terughoudendheid de Reaganformu- le toe en dat heeft bij de conventle- gangers die niet genoeg krijgen van klappen en juichen succes. Met aca demische verwondering keek Kissin ger naar de uitwerking van zijn woor den op de zaal. Zwarte leider Dank zij de Instructies klapte men ook keurig voor Benjamin Hooks, een zwarte leider die zich in vrijwel zijn hele redevoering tegen de beginselen van deze conventie keerde. Hij pleitte voor steyn aan de arme minderheids groeperingen en bedrijven die die minderheden in dienst willen nemen. Hij was voor een vrije abortus en het gelijkberechtigingsamendement (ERA) in de constitutie. De zaal juich te er zelfs voor. Maar Hooks had zich wel op de lijst van sprekers moeten dringen met het dreigement dat an ders alle zwarte afgevaardigden twee procent van het totaal van 1994 zouden wegblijven uit Detroit. Iedere spreker op de conventie keert zich in opzwepende woorden tegen president Carter en hier en daar wordt een grap gemaakt over „Pinda- boer Carter". Iedere alinea eindigt met de woorden: „En er is maar één man die ons kan redden en dat is Ronald Reagan. Steeds weer terugke rende trefwoorden zijn: Amerika, vrijheid, Sowjetdreiging, crisis, mili taire macht en „tegen het communis me". De resultaten van het eenvoudi ge recept zijn verbluffend. Achter dit beeld van eenheid speelt de verdeeldheid verder. Over de vraag bij voorbeeld of Kissinger on der een president Reagan weer minis ter van buitenlandse zaken zal wor den. Hijzelf denkt niet dat hij onder Reagan weer een nieuwe post zal krij gen. Kissingers ideeën en die van Reagans belangrijkste adviseur op het punt van de buitenlandse politiek Richard Allen zijn ruwweg gelijk maar beiden hebben een persoonlijke vete. Kissinger zegt het in grote lij nen eens te zijn met Reagan ook al is hij weliswaar niet zo ervaren in de buitenlandse politiek als anderen. En op een persconferentie probeerde Allen wantrouwige journalisten er van te overtuigen dat Reagan niet zo extreem is. De kwestie van het nucle aire overwicht is op verschillende ma nieren te lezen. We moeten van een wapensysteem als de marine meer hebben maar dat geldt niet voor de andere. Allen: „We vinden dat we niet te snel moeten veranderen als we aan de macht komen. Reagan heeft een plotselinge ommezwaai in het hiiten- lands beleid altijd gekritiseerd." Dat het ook onder de doorsnee afge vaardigden niet alles koek en ei is blijkt ook wel uit het optreden van de machinerie die de zaal in het gareel moet houden. Het partijprogramma werd slechts onder gemopper zonder discussie en stemming aangenomen „Wij blussen de plaatselijke brand jes, daar zijn we voor", zegt een van de delegatiezetbazen die voortdurend in verbinding staat met de „controle kamer". Verscheidene staten pro beerden nog een stemming te krijgen over het programma maar ze haalden niet het vereiste quorum van zes. Het merendeel van de delegatie van de staat Illinois heeft zich al van Reagan afgekeerd. „We waren van plan op hem te stemmen maar de partij is zover naar rechts geschoven dat we ons er niet meer mee kunnen vereni gen" zegt de delegatieleider. De stem men gaan nu naar de onafhankelijke Republikein John Anderson. Voor de prinsen van de grote om roepmaatschappijen biedt de con ventie weinig plezier en zij richten zich helemaal op de vraag wie Rea gans kandidaat voor het vice-presi- dentschap zal worden. Gisteren was Bush favoriet, eergisteren was het Jack Kemp. „Dit is de saaiste con ventie die ik ooit heb meegemaakt" zegt een commentator die toch al tientallen jaren meeloopt. Een overzicht v an de ravage. MADRID (Reuriïr, DPA) Bij een botsing tussen die sneltrein Barcelo na-Madrid en eein stilstaande goede-, rentrein in het noorden van Spanje zijn zestien mens en om het leven ge komen. Na afloop van de zestien uur durende berglngnoperatie werd mee gedeeld dat 21 mensen met verwon dingen in het ziekenhuis zijn opge nomen. De expresstrein boorde zich dinsdag avond op het station van Torralba del Moral in de goederentrein. Veel pas sagiers moesten met snijbranders worden uitgezaagjd. Naar verluidt liet een noodsein het afweten, omdat na een onweersbui ch; stroom was uitge vallen. MOSKOU, BANGKOK (AFP, AP) Chinese instructeurs helpen bi) de militaire opleiding van de guerrillastrijders van de oud-premier van Cambodja Pol Pot. Het Russische persbu reau Tass maakt dit op uit een Franse televisiefilm die gemaakt is in Thailand. MIAMI (Reuter) Miami was giste ren weer rustig na de rassenrellen die zich voor de tweede maal dit jaar in deze zuidelijke Amerikaanse stad hadden voorgedaan. Bij de rellen raakten vijf politiemannen gewond door schoten hagel en glasscherven. De moeilijkheden begonnen toen de politie in de zwarte wijk van de stad een blanke automobilist te hulp schoot die door. zwarten werd be roofd. Volgens de -politie van Miami heeft men een rel. als die van afgelo pen mei weten te voorkomen door het gebied af te .-grendelen en de ge moederen te laten afkoelen. Gister nacht werd in de wijk nog sporadisch geplunderd en in brand gestoken. Uit vooraorg hebben d!e autoriteiten in de stad gisteren alle; scholen gesloten gehouden. Op de film was te zien dat er in het grensgebied tussen Thailand en Cam bodja „hele detachementen anti- Vietnamese Cambodjaanse strijders" voorzien waren van Chinese wapens. „De Chinese instructeurs in vermom ming die de vluchtelingenkampen hebben geïnfiltreerd leiden de kop pensnellers van de zogeheten Rode Khmer op voor bandietendaden te gen het Cambodjaanse volk", zo zegt Tass. Het persbureau beschuldigt Thailand ervan de „handlanger te zijn van Peking en Washington in hun anti-Cambodjaanse campagne". Guerrillastrijders van Pol Pot gaven gisteren toe dat zij het zeer zwaar te verduren hebben van de Vietnamese eenheden rondom de Malai-heuvels. Ze vroegen dringend om internatio nale hulp om de strijd te kunnen voortzetten. De Vietnamezen zouden een belangrijke brug veroverd heb ben en de Pol Pot-eenheden waren in kleine groepen verdeeld om de strijd te kunnen volhouden. De gesprekken over de internationale hulp hebben weinig vooruitgang ge boekt. Het grote probleem waar de Thaise regering en de hulporganisa ties niet uit kunnen komen is: Hoe krijgen we de hulp bij de hongerige en zieke Cambodjaanse burgers en hoe kunnen we voorkomen dat de guerrillastrijders niet van deze hulp profiteren. De hulpverlening vindt daarom nog steeds geen doorgang in de gebieden waar de Rode Khmer strijders van Pol Pot opereren. LONDEN (AP) Pakistan levert Sa- oedi-Arabië twee legerdivisies om de koninklijke familie te beschermen te gen aanvallen. Dit meldt de Daily Millet, een in Londen uitgegeven krant voor in West-Europa wonende Pakistanen. De Pakistaanse militaire leider Zia Oei Haq heeft de hulp vori ge week toegezegd tijdens een ont moeting met de Saoedische koning Khaled. Volgens de Daily Millet is de konink- lijke familie bevreesd voor een mas sale opstand, gelijk aan die van vorig jaar waarbij moslems de grote mos kee in Mekka bezetten. Het is niet duidelijk hoeveel koning Khaled Pa kistan zal betalen voor de bescher ming. Na zijn terugkeer in Pakistan heeft generaal Zia met juristen, bestuur ders en andere hoge functionarissen overlegd over de overeenkomst. Het kabinet heeft afgelopen maandag zijn goedkeuring aan het plan ge hecht De twee divisies zullen „zeer spoedig" naar Saoedi-Arabië ver trekken. De koninklijke familie heeft Zia tij dens zijn bezoek meegedëeld dat de bezetting van de moskee ten doel had de troon omver te werpen en dat er weer een samenzwering tegen de mo narchie in de maak is. De grote mos-, kee werd op 20 november door tussen- de twee- en driehonderd mensen be- J zet, die waarschijnlijk behoorden tot - de sjiitische minderheid in het land. Vijf dagen na de bezetting bestormde het leger de moskee en sloeg de op stand neer. Op 9 januari werden 63 opstandelingen terechtgesteld na een veroordeling door de religieuze recht banken van Saoedi-Arabië. CAIRO (AP) De voormalige sjah van Iran heeft gisteren een „kleine operatie" ondergaan, waarbij een nieuw abces in zijn dij werd schoon gemaakt. „Het was nauwelijks een operatie te noemen. Het was iets kleins, niets ernstigs," aldus de Egyp tische arts die de ex-sjah behandelde. Na de ingreep is de gezondheidstoe stand van de ex-sjah verbeterd en hij is er nu weer „goed" aan toe. tor J. den Boef jRADO/BOEKAREST De indrukwekkende dam met hydro- iktrische centrales bij de IJzeren Poort in de Donau is één van de lest opvallende symbolen van de verbondenheid tussen Joegoslavië en jemenië twee communistisch geregeerde landen die een eigen Tiankelijke weg willen gaan en daar problemen mee hebben. de plaats waar de dam ls gebouwd, ls ..engte" van het dal van de Donau in de Transsylvaanse Alpen en het Ser ie bergland, vormt deze rivier de grens tn beide landen. Het is een natuurlijke «ns, die slechts één keer eerder letterlijk figuurlijk werd „overbrugd", nl. tussen jaren 103 en 105 door de legioenen van de 'meinse keizer Marcus Ulpius Trajanus, i trokken over de Donau om Transsylva- a. Walachije en een deel van Moldavië te foveren, welke gebieden 170 jaar lang als keizerlijke provincie Dacië deel van het Mneinse Rijk zouden uitmaken. Jewel de Romeinen pas in het Jaar 271 'dracht kregen om zich over de Donau "tg te trekken (hetgeen velen blijkbaar et deden) werd de brug tussen wat nu de aemeense stad Turnu Severin en het Joe- 'siavische stadje Kladovo zijn, op bevel i keizer Publius Aelius Hadrianus in het ar 130 afgebroken, Achteraf wat voorba- en mogelijk één van de verklaringen jor het feit, dat talrijke legionairs in Dacië nterbleven, zich met de bevolking van de •zette gebieden vermengden en een blij- "de invloed zouden uitoefenen op haar 141 en cultuur. ii0Turnu Severin kan men nog enkele in h Van de verdwenen brug zien en ook de Joegoslavische kant van de Donau ulQt men nog resten van dit stenen bouw werk. Aan Roemeense zijde bevindt zich nog een grote gedenksteen met inscriptie, die de Romeinen bij het voltooien van hun brugge- en wegenbouw bij de IJzeren Poort ter ere van keizer Trajanus aanbrachten. Het gevaarte van 250 ton werd in veiligheid gebracht voordat het water van de Donau, die over een lengte van 135 kilometer een kunstmatig meer werd, een peil bereikte dat 30 meter hoger was dan het oude ni veau. Moderne autoweg Sinds de voltooiing van de dam, die Joego slavië en Roemenië per jaar meer dan 11 miljard kilowatturen elektriciteit levert, is de verbinding over de Donau hersteld. Een moderne autoweg die over de dam is aange legd, vergemakkelijkt het grensverkeer. Ook het scheepvaartverkeer profiteert van het enorme project, dat tevens twee grote sluizen omvat, tot de „verplaatsing" van het toeristeneiland Ada Kelah en het onder water verdwijnen van stadjes en dorpen heeft geleid. De smalle gedeelten van de Donau, waar het water een snelheid van drie meter per seconde had, bestaan niet meer. Elk land heeft aan zijn kant van de dam zes verticale generators, die slechts voor een deel door de Sowjet-Unie werden geleverd. Het water komt van een hoogte van meer Een deel van de enorme dam in de Donau, gezien van de Roemeense kant. De centrale met de Joegoslavische generatoren bevindt zich links van het middengedeelte, dat water doorlaat als de stand in het stuwmeer te hoog wordt. Rechts het buiten-aanzicht van de Roemeense centrale. dan 27 meter naar de turbines. Om het project te kunnen verwezenlijken morsten over een lengte van bijna 200 kilometer stroomopwaarts (bijna tot aan Belgi-ado) aan weerszijden van de Donau damme n en andere oeverversterkingen worden aange legd om het ontstaan van het enorme s tuw- meer mogelijk te maken. Ook werden ir riga- tlewerken gebouwd ten behoeve van de landbouw. Op het ogenblik wordt al hard gewerkt aan een tweede Joegoslavisch-Roemeense dam, 30 kilometer stroomafwaarts, die in 1983 gedeeltelijk in gebruik kan worden geno men. Eind 1985 moet het hele werk zijn voltooid, ook de spoorwegverbinding, die naast de autoweg over de dam zal worden aangelegd. Dat zal een enorme verbetering betekenen voor het goederenverkeer tussen beide landen vooreover dat niet vla de Do nau kan gaan, want de treinverbinding met Belgrado maakt nu nog een enorme omweg via Timisoara, de tweede stad van Roe menië. Zelfde achtergrond In het gebied van Timi$oara, dat een welva rende indruk maakt op de vluchtige bezoe ker, zijn de banden tussen Roemenië en Joegoslavië vanouds het sterkst geweest. Dat merkte ik tijdens een verblijf in deze stad, maar het was me al verteld in Boeka rest, waar ik op het ministerie van buiten landse zaken een onderhoud had met Pa- nait Lefter, die zich na een -langdurig ver blijf in China opnieuw met de betrekkingen tussen Roemenië en Joegoslavië bezig houdt. Deze relaties bestaan zo vertelt hij al 1200 jaar, lang voordat beide staten in hun huidige vorm bestonden. Er waren nooit problemen omdat beide „partijen" dezelfde historische achtergrond hadden. Beide wa ren zij slachtoffers van de grote buren als Turkije en tsaristisch Rusland. Zij vochten aan dezelfde kant omdat zij belde naar soevereiniteit en onafhankelijkheid streef den. Het gezamenlijke verleden vormde dan ook een goede basis voor de huidige rela ties. Als socialistische landen hadden beide lan den nog meer reden tot samenwerking en zeker niet alleen omdat zij na verloop van tijd daartoe genoodzaakt waren om hun nationale onafhankelijkheid te bewaren. Aanvankelijk waren de betrekkingen na de Tweede Wereldoorlog niet goed, maar in 1954 een jaar na de dood van de Sowjet- leider Josef Stalin kwam daar verbete ring in, toen Roemenië officieel liet weten dat de maatregelen van Stalin tegen Joe goslavië ten onrechte waren genomen. La ter kwam de nieuwe Sowjetleider Nikita Chroestajow tot eenzelfde erkenning. Tito en Ceausescu Van belang voor de relaties tussen belde landen waren de ontmoetingen, soms drie keer per jaar maar niet altijd officieel, tus sen president Tito en zijn Roemeense colle ga Nicolae Ceausescu. Roemenië was het - eerste socialistische land dat Tito na de breuk van 1948 bezocht. Ook zijn laatste reis maakte de Joegoslavische president naar Roemenië, in november, betrekkelijk - kort voordat hij door een ziekte werd ge veld, waarvan hij niet meer zou genezen. Het overlijden van Tito heeft geen verande ring gebracht in de nauwe betrekkingen., tussen beide landen. Een maand geleden bracht één van de prominente Joegoslavi- sche leiders, Stane Dolanc, een bezoek aan president Ceauséscu. Voor het overige zijn de contacten zeer informeel, zodat het vaak - mogelijk ls om telefonisch regelingen te treffen. De economische samenwerking tussen bei de landen ls voor uitbreiding vatbaar. Op het ogenblik wordt nog onderhandeld over 26 onderwerpen voor de nieuwe vijfjaren plannen van beide partners. Eén van de problemen die de samenwerking bemoeilij ken ls het feit dat geen van beide landen in belangrijke mate over grondstoffen be schikt. Zij moeten zich nog beperken tot de klassieke handel. Een nieuwe mogelijkheid biedt samenwerking in contacten met lan den van de „derde wereld", aldus de heer Lefter

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7