Baptistencongres eigenlijk een (inspirerend)festival Kerk slinkt weg in de Haagse binnenstad Indonesiërs hebben hun afscheidsspeech op zak Jl Trouw OEGANDA HONGERSNOOD! Conferenties Vanavond Vanavond laten we voor ons koken, j.'1 In een gezellig restaurant. wordt er wél Een Tourist Menu maar IïlGl (Verkrijgbaar in 600 goede Gereformeerd concilie in gespannen sfeer VANDAAG Na ruim 2000 jaar nieuwe vertaling 0T in het Grieks VOORBIJGANGERS Extra collecte voor IKV ICC0: Gifgas in Eritrea Oeganda krijgt medicijnen van het Rode Kruis DONDERDAG 17 JULI 1980 TROUW/KWARTET door prof. dr. J. Reiling TORONTO Congressen van baptisten in Noord-Amerlka trekken altijd veel mensen. In de eerste plaats, omdat er daar veel baptisten zijn en ln de tweede plaats omdat congressen horen bij de godsdienstige levensstijl van de Amerikanen. Het 14de wereldcongres van de baptisten wereld-alliantie (BWA), dat van 8 tot en met 12 Juli gehouden werd In Toronto, Canada, sloot geheel bij die traditie aan met 19.000 geregistreerde deelnemers. Er was in heel Toronto maar één ruimte groot genoeg om zoveel men sen te ontvangen en dat was Maple Leaf Gardens, een ijshockeystadion dat beter berekend was op een vol huis in koudere dagen dan in de zo mer. Wat zo'n congres economisch betekent, blijkt uit een persbericht, dat deze 19.000 mensen zo'n zes mil joen dollars zouden uitgeven in To ronto en dat hun komst voor de ho tels in de binnenstad een gebedsver horing was. Een congres met zoveel deelnemers is geen plaats van ge sprek en ontmoeting. Het is eerder een soort festival. Gevraagd naar wat het doel van het congres in de eerste plaats was, zei een official: inspiratie. Bovendien was er dit keer iets te vieren, want de BWA bestond 75 Jaar. In het programma kwam dat op ver schillende manieren tot uitdrukking. Er was een Jubileumspel dat de ge schiedenis van het doperdom en het baptisme in een aantal dramatische flitsen tot uitdrukking bracht. Ons viel op, dat in de eerste flits Zwingli ten tonele werd gevoerd als een mar telaar voor de godsdienstvrijheid, die in 1531 voor zijn overtuiging stierf. Er waren koren uit verschillende landen, vooral natuurlijk uit de Verenigde Staten, er was een brassband uit Texas. Hun zang en muziek stonden op een uitzonderlijk hoog peil en om vatte vrijwel alle genres van het reli gieuze lied tot zeer modeme toe. Er waren natuurlijk ook de goede spekers. de preachers, met als topper Billy Oraham. Ook hun niet erg diep gaande maar wel inspirerende preken maakten deel uit van de viering. Vooral toen Bill Jones, een negerpre dikant uit Brooklyn, New York, sprak, reageerde het zwarte deel van de aanwezigen met amen en halleluja en droeg daarom bepaald bij tot de viering. Wie dit naar waarde wil schatten moet zich niet afvragen wat de schare van zulke preken meeneemt, maar zich eenvoudig mee laten voeren. Het element van meer persoonlijke devo tie ontbrak trouwens niet. Iedere morgen kwamen in de verschillende hotels mensen bijeen om samen te bidden. Leiders Het congres neemt eigenlijk geen be sluiten, maar kiest de leiders voor de toekomst. Elke vijf Jaar moet een nieuwe president worden gekozen. Dit keer moest vrijwel de hele top van het secretariaat worden vernieuwd. In de keuze van de president en de algemeen secretaris weerspiegelt zich de taakstelling voor de komende Ja ren. Tot president werd gekozen Dr. Duke K. McCall, die meer dan 35 Jaar president is geweest van enkele grote theologische seminaries. Voor zo'n functie moet men een goed organisa tor en een geldwerver zijn en daaraan heeft de BWA voor de naaste toe komst grote behoefte. Haar voor naamste activiteit ligt op het gebied van hulpverlening en ontwikkelings werk en daarvoor is veel geld nodig. Tot algemeen secretaris is gekozen Dr. Gerhard Claas uit West-Dults- land, die ln Europa grote bekendheid en algemeen vertrouwen geniet voor al door zijn activiteiten ten behoeve van onderdrukte christenen ln Oost- Europa Van oudsher heeft de BWA op dit gebied veel gedaan, ook toen sommige Oostbloklanden nog niet communistisch waren en de baptis ten soms nog meer werden verdrukt en vervolgd dan tegenwoordig. Confrontatie Het was te verwachten dat dit BWA congres geconfronteerd zou worden met tegenstemmen buiten de verga derzalen. Dr. Carl Mclntyre van de ICCC was zoals gewoonlijk present en liep met een megafoon rond en riep de congresgangers op, de KGB- mensen uit de Russische delegatie te ontmaskeren en eruit te gooien. Hij noemde ook enkele namen maar leverde verder geen bewijzen voor z'n beschuldigingen. Ook organiseerde hij een tegencongres op korte afstand van het stadion waar de BWA verga derde. Volgens de pers waren er onge veer 200 bezoekers. Anders lag het met Georgi Vins. Hij treedt tegenwoordig op als secretaris buitenland van de raad van evangeli sche baptistengemeenten ln de Sow- Jetunie en heeft zijn hoofdkwartier in Elkhart, Indiana. Achter hem staat een Amerikaanse organisatie, die het hem mogelijk maakte in Toronto een conferentie te houden die werd aan gekondigd als de stem van de ver volgde kerk. Vins distantieerde zich nadrukkelijk van Mclntyre's op treden. Tussen Vins en de BWA lag de ver houding wat gecompliceerd. Er was gevraagd om hem het congres te la ten toespreken, maar dat had de BWA niet toegestaan, omdat het pro gramma tot in de details al een Jaar van te voren was vastgelegd en om dat Vins geen lid is van een bij de BWA aangesloten unie. Wel had de BWA Vins persoonlijk uitgenodigd het congres bij te wonen. Een cople van die brief heb Ik gezien. Vins heeft er niet op geantwoord, maar zich wel als deelnemer aangemeld en zelfs een perskaart aangevraagd en gekregen. Op de eerste persconferentie van de nieuwe president verscheen hij ook en liet hij zich samen met McCall op de foto zetten. Trouwens, de pers dienst van het congres versloeg ook het congres van Vins' organisatie. Ondenkbaar Vins heeft de beschuldiging, dat som mige Russische baptisten die op het congres waren KGB-mensen zouden zijn, niet willen overnemen. Wel sprak hij als zijn mening uit, dat het in het sowjet-systeem ondenkbaar is dat de leiding van erkende en geregis treerde kerken niet in contact staat met de KGB. Op zijn eigen congres werd geen onvertogen woord gehoord over de officiële Russische deelne mers aan het BWA-congres. De avondbijeenkomst die ik bijwoon de en die bezocht werd door drie- tot vierhonderd mensen, stond geheel ln het teken van informatie over de ver volgingen. Drie mensen, waaronder de moeder van Vins, getuigden ln het kort van hun ervaringen en daarna bracht Vins „het Woord van God" zoals het programma aankondigde. The 14th Baptist World Congress meets in Toronto, Canada, July 8 to 13,1980. maar ook dat was meer verhaal van de lotgevallen van verschillende men sen dan een preek. De luxueuze om geving van het Harbour Castle Hilton Conference Center stond in merk waardige tegenspraak tot de sobere getuigenissen van de Russen. Alleen de Amerikaanse leiding en omlijsting van de conferentie paste enigszins in de sfeer. Het probleem is ln de eerste plaats een intern Russisch probleem. Er be staat eigenlijk geen ondergrondse kerk ln Rusland, heeft Vins gezegd. Er bestaan kerken die zich laten re gistreren en kerken die dit niet doen. Hoe dicht dat bij elkaar kan liggen, blijkt uit het feit, dat Vins' eigen gemeente in Kiew zich na zijn gevan genneming heeft laten registreren. De geregistreerden genieten een be perkte vrijheid en passen zich aan de regels van de overheid grotendeels aan. De niet-geregistreerde kerken hebben die vrijheid niet maar gaan desondanks hun gang, met het gevolg dat er voor de wet strafbare feiten worden gepleegd die op de in het sowj et-systeem gebruikelijke bar baarse wijze worden bestraft. In hun beginselen verschillen de beide groe pen baptisten nauwelijks van elkaar. De BWA speelt in dit conflict officieel geen enkele rol en kan dat ook niet doen. ZIJ is een federatie van unies en bonden van gemeenten en heeft geen enkele zeggenschap over de bij haar aangesloten unies. Wat de BWA wel doet, is langs de weg van de diploma tieke activiteiten druk uitoefenen ten bate van godsdienst- en gewetensvrij heid. Daarover kan uiteraard niet te veel worden gezegd in het openbaar. Het is echter meer dan waarschijn lijk, dat Georgi Vins nu vrij is, omdat naast anderen ook de BWA zich voor zijn vrijlating heeft ingezet. Resoluties Een van de vaste punten van de con gresagenda wordt gevormd door de resoluties die worden aangenomen. Daaronder zijn enkele verplichte nummers, zoals het betuigen van dank aan het ontvangende land en aan de scheldende functionarissen. De andere hebben betrekking op za ken die de baptisten in de hele wereld na aan het hart liggen, zoals zending en evangelisatie, vrijheid van gods dienst en geweten, en op zaken die een bijzondere actualiteit bezitten. ZIJ worden zeer zorgvuldig voorbe reid om een zo groot mogelijke steun te kunnen krijgen. Dit keer vielen enkele dingen op, die de moeite van vermelding waard zijn. De resolutie over de mensenrechten noemt de akkoorden van Helsinki met name, en tussen de regels door ook de straftoemeting in Sowjet-Rus- land. Een resolutie pleit nadrukkelijk voor de waardigheid van elk kind en voor de betekenis van het gelovige gezin. Nieuw is een resolutie over de milieuproblemen en over het gebruik van energie. In het algemeen valt een toenemende betrokkenheid op de problemen van de wereld te consta teren. De baptistengemeenten hebben vrij wel overal ln de wereld groei te mel den, niet ln het minst in Aziè en Zuid Amerika. In een aantal landen ln Eu ropa is stilstand en in andere een langzame groei. Over het geheel ge nomen is er een langzame verschui ving in de richting van de derde we reld. Uiteraard blijft de Amerikaanse invloed groot. Maar ln landen als In dia, Birma en Korea begint zich toch een baptisme te ontwikkelen dat meer geworteld is ln de eigen cultuur. Prof. dr. J. Reiling is hoogleraar in de uitlegging van het nieuwe testa ment en tevens bijzonder hoogleraar vanwege de unie van baptistenge meenten in Nederland aan de rijksu niversiteit te Utrecht. ADVERTENTIE Honderden mensen sterven per dag In Karsmoja In Noordoost Oeganda. Kinderen en oude mensen zijn de eerste slachtoffers De kerken van Oeganda vra gen uw hulp voor de aankoop van voedsel en medicijnen. Uw geld is ook nodig voor de transportkos ten, want vervoer is duur in een totaal ontwricht land. HELP NUI SL Oecumenische Hulp, Utrecht giro 5261 o.v.v. „Oeganda" Van een onzer verslaggevers DEN HAAQ Van de kleine kinderen ln de Haagse Schildersbuurt staat nog maar 8,9 procent als rooms-kathollek geboekt. Protestanten zijn er haast helemaal niet meer. Daarentegen zijn 47,2 procent moslim of hindoe, terwijl 41,7 procent tot geen enkele godsdienst behoort. waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordts Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leid se Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O. Posfma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam let 020-913456 lelex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbank Rekeningnr 2300 t2574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam lel 010-115588 (abonnementen en bezorging) lel 010-115588 (redactie) - lel 115700 (uitsluitend voor advertenties) West blaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) lel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle lel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50,95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop- drachlen (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur Ie lef 020- 913456. Opgave mim-adverlenties tel 020-936868 ot schr«ell|k aan Mini-Adv afdeling, postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzingen uitsluitend schrif telijk aan onze Amsterdamse adressen Deze cijfers uit de Haagse gemeente lijke statistiek zijn door ds. F. N. M. NIJssen gepubliceerd in de gemeente- brief van de hervormde wijkgemeen- ten Centrum en Schilderskwartier. „Bijna negentig van elke honderd kinderen ln de Schildersbuurt zijn moslim, hindoe of ongodsdienstig. Dat is iets om te onthouden en ons af te vragen wat dat ons te zeggen heeft", aldus ds. NIJssen. Ds. NIJssen werkt sinds enkele maan den in de Haagse binnenstad als „dla- konaal predikant", een nieuwe func tie waarbij het er speciaal om gaat als predikant het dlakonale werk van de kerk te begeleiden. De kerk Is uit de binnenstad hard aan het verdwijnen. NIJssen geeft de vol gende cijfers voor de hele Haagse binnenstad (Centrum, Stationsbuurt en Schildersbuurt samen): hervormd 10 procent, gereformeerd 2,5 procent, rooms-kathollek bijna 30 procent, overigen 25 procent, terwijl 33 pro cent tot geen enkele gezindte be hoort. „Het gaat hier natuurlijk om admi nistratieve getallen", aldus ds. NIJs sen. „Hoeveel als kerkelijk geregls- leven, laat staan geloven of niet gelo ven, kun Je niet uit de gemeentelijke statistiek aflezen." Opvallend Opvallend vindt ds. NIJssen, dat de r.k. kerk blijkbaar veel minder te lijden heeft gehad van de uittocht uit de binnenstad, dan de hervormden en de gereformeerden. De „overigen" waren vroeger de doopsgezinden, lutheranen, remon stranten, leger des heils, baptisten en dergelijken. Daar zullen er nu nog wel enkelen van bij zijn, maar het grote aandeel in deze rubriek wordt thans geleverd door de buitenlanders en Surlnamers, onder wie vele moslims en hindoes. Zij zijn vooral geconcen treerd in de Schilderswijk. Hoezeer de situatie ln een paar Jaar verder zal veranderen, maakt ds. Nijssen duidelijk door een vergelij king van de inwoners van de Schil dersbuurt als geheel met de kinderen beneden de vier Jaar. In deze wijk is 26,4 procent rooms- kathollek. Van de kinderen tot 4 Jaar staat slechts 8,9 procent als r.k. bij het bevolkingsregister ingeschreven. deren tot 4 Jaar 1,8 procent/Voor gereformeerden zijn deze cijfers resp. 1,8 en 0,4 procent, onder de rubriek „overigen" valt nu 30,6 procent, maar van de kinderen tot 4 jaar maar liefst 47,2 procent. BIJ de ongodsdlenstlgen zijn deze percentages resp. 31,7 en 41,7 procent. Wie ben Ik? basissessie van de cursus Persoonlijkheidsvorming o.l.v. Marianne Engelhart, 31 Jull-5 augustus, Bezinningscentrum Maria Reparatrix, Witmakersstraat 14, Maastricht (tel. 043-16304). Kreatlviteit en gestalt, voor men sen uit welzijnswerk en gezondheids zorg, 18-23 augustus, Vlnea Domini, Wltmarsum (tel. 05175-1444). Genezing, theologenconferentie met Francis McNutt, maandag 18 au gustus, De Akker, Melkpad 14, Hil versum. Inl. charismatische werkge meenschap Nederland, tel. 010- 181755. Lutherse vrouwendagen, In het te ken van de Augsburgse Confessie. 19- 21 augustus (meat ds. M. W. G. Cra mer) of 26-28 augustus (met ds. A. Jense), Hoekelum, Ede. Inl. en opg. teL 01820-17720 (tussen 18 en 19 uur). Oriëntatie geweldloze weerbaar heid, voor vrouwen die actief willen worden ln de vredesbeweging, geor ganiseerd door Kerk-en-Vrede-vrou- wen, zaterdag 23 augustus, doopsge zinde kerk, Zwolle. Inl. tel. 05964- 1598. ADVERTENTIE treerde mensen meeleven of niet mee- «Hervormd is 9,4 procent, van de kin- noeioïon bijvoorbeeld. Drie gangen yeyeusu, voor f 1375all.in f restaurants, herkenbaar aan dit ^vKUUKl blauwe bord. Adreslijst bij de VW's) door Aldert Schipper NIMES Het nieuwe bestuur van de gereformeerde oecumenische synode (GOS) belichaamt de conflicten die in haar boezem leven. De op het nippertje herkozen voorzitter John P. Galbraith (67) is een vriendelijke conservatief, rustend zendingssecretaris van de orthodox presbyteriaanse kerk in de Verenigde Staten. Deze kerk speelt een belangrijke rol in de pogingen om de Nederlandse gereformeerden uit de GOS te zetten omdat zij hun dissidenten (Kultert en Wierslnga) gedogen en in hun kerk homoseksualiteit accepteren. De Kamper hoogleraar prof. dr. K. Runia moest genoegen nemen met de positie van vice-voorzltter. Tot „clerk" van de GOS werd de Zuidafri kaan dr. Plet E. 8. Smith gekozen. In de nederdultse gereformeerde kerk is hij algemeen zendingssecretaris. Verscheidene delegaties zijn van plan het de Nederlandse gereformeerden allerminst gemakkelijk te maken. Er liggen bezwaren op tafel van de ge noemde orthodox presbyteriaanse kerk en van de vrije kerk van Schot land. Ook is er nog steeds verbolgen heid over het feit. dat de Nederlan ders lid zijn van de wereldraad van kerken. Dat laatste wordt ook de Indonesi sche leden van de GOS verweten. Dat zijn de christelijke kerk van Midden- Java, de christelijke kerk van 8oem- ba en de Javaanse christelijke ker ken. Ze zijn al Jarenlang lid van de wereldraad en zijn ook vast van plan dat te blijven. Onder de meest overtuigde GOS-le- den heerst de overtuiging, dat Je niet zowel lid van de GOS als van de wereldraad kan zijn. De gereformeer de kerken uit Nieuw-Zeeland vinden zelfs, dat het ene lidmaatschap het andere uitsluit. De Nieuwzeelander ds. G. I. Williamson vertrouwde mij toe. dat als de GOS nu niet uit spreekt, dat het lidmaatschap van de wereldraad voor een GOS-lid onaan vaardbaar ls, zijn synode wel zal be sluiten zich uit de gereformeerde we- reldfamllle terug te trekken. De Indonesiërs hebben door al het gepraat over het wereldraadlldmaat- schap langzamerhand de overtuiging gekregen, dat de GOS voor hen geen uitzicht meer biedt. Twee van de In donesische gedelegeerden hebben nu al een afscheidsspeech op zak, omdat hun synodes besloten hebben de GOS met geheven hoofd te verlaten. De gereformeerden uit Nederland la ten de meningen van de overige afge vaardigden voorlopig maar rustig op zich afkomen. Zij zijn met een uitzon derlijk sterke delegatie naar NImes uitgerukt. De afvaardiging wordt ge leid door niemand minder dan de voorzitter van de gereformeerde sy node, ds. A. C. Hofland uit Delft en omvat behalve hem negen leden on der wie dr. H. Weljland, dr. A. Kruys- wijk, prof dr. K. Runia en ds. C. H. van den Berg. Enkele Nederlanders verblijven bij hun gezin op een kam peerterrein in de buurt van NImes, want hoewel het GOS-werk hun aan dacht vraagt ls het toch vakantietljd en haakt het gezin naar de Franse zon. Dat de Nederlandse gedelegeerden zo talrijk en hun gezamenlijk getal van zo'n gewicht ls, heeft wellicht te ma ken met de beduchtheid van de gere formeerden, dat zij uit de GOS ver wijderd zullen worden wegens gebrek aan zwaarte. Voor verontruste en an dere bezwaarde gereformeerden zou dat koren op de molen zijn. Een ander argument dat men bij enkele gerefor meerden wel kan vernemen, betreft hun verlangen iets van hun theologi sche Inzichten mee te delen aan de achtergebleven mede-calvinisten uit de ganse wereld. „Nederland ligt ver voor op Nieuw-Zeeland en andere wingewesten en hetgeen de Neder landse gereformeerden hebben te doorstaan van de zijde van de secula risatie zullen de anderen over twintig, dertig Jaar ook meemaken, laat hen daarom maar goed naar ons lulste- John P. Galbraith ren", zo spreken enkele Nederlanders. Het ls evenwel duidelijk, dat GOS- leden van deze zendingsdrang niet gediend zijn. De Nederlandse gereformeerden zijn veranderd. Zij hebben in de wereld een geloofshouding verbreid, die zij zelf Inmiddels niet meer bezitten. In Japan, zo vertelde mij dominee H. Suzuki uit Tokio, bestaan kerken, waar de drie formulieren nog functio neren. „Kom daar ln Nederland nog eens om", zei de Japanner. En hij heeft gelijk. Dat heeft iets drama tisch. Daarom ls het begrijpelijk, dat de Nederlandse gereformeerden met zovelen naar Nimes gekomen zijn. Zuid-Afrika De synode ls een paar dagen uiteen gegaan in werkgroepen, die rappor ten moeten maken over de hang ijzers. Over de rassenproblematiek ln Zuid-Afrlka zullen de afgevaardigden es leerdi uur I Van een onzer verslaggevers ATHENE/HAARLEM In Grieken land ls een groep orthodoxe en protestantse bijbelvertalers bezig het oude testament ln het Grieks te ver talen. De ln Griekenland nog steeds door de orthodoxe kerk gebruikte vertaling ls de Septuagint die in de derde eeuw voor Christus werd ge maakt. De Grieks-orthodoxe kerk heeft nog niet besloten of de nieuwe vertaling ook voor gebruik ln de diensten zal worden vrijgegeven. Binnen die kerk heerst nog steeds veel verzet tegen moderne vertalingen. Maar het bijbelgenootschap van Griekenland meent dat een vertaling van de gehele bijbel in eigentijds Grieks heel veel bijbellezers kan hel pen om de boodschap van de bijbel beter te verstaan. Pas de laatste tien Jaar beginnen orthodoxe metropolie ten zich voor het werk van bijbelver- talen en -verspreiden te interesseren. Dank zij een extra bijdrage van het Nederlands bijbelgenootschap aan het wereldbij belfonds konden nu ook orthodoxe theologische studenten geholpen worden aan de nieuwste we tenschappelijke uitgaven van de He breeuwse en Griekse tekst van de bijbel en aan de serie „Handboeken voor bijbelvertalers". Het NBG helpt Indirect nog op een andere manier, vla de Nederlandse vertaalconsulent dr. Jan de Waard. Deze bezoekt het vertaalteam regel matig, bespreekt met hen de vertaal problemen en geeft theologische en taalkundige adviezen. Prof. dr K. Runia niet veel klaar maken, want er ls weliswaar een uitgebreide Zuidafri- kaanse delegatie met heel wat zwarte hoofden, maar de kopstukken van gereformeerd zwart Zuid-Afrlka, Scri ba Sam Butl van de zwarte ng-kerk en de bevrijdingstheoloog dr. Allan Boesjk, zijn niet naar NImes geko men. Butl is nog maar net uit het ziekenhuis na een hevige bronchitis aanval en moet zich in zijn kwaliteit als voorzitter van de Zuidafrikaanse raad van kerken voorbereiden op het gesprek dat zijn bestuur op 9 augus tus met premier Botha zal hebben. De afwezigheid van deze twee is voor al Jammer voor de GOS als een ge spreksforum over de apartheidspoli tiek. Zoals de zaken nu staan, zal het Zuidafrikaanse racisme weinig de ge moederen bezighouden, ook al ko men'bijna de helft van de afgevaar digden uit zuidelijk Afrika. Hiermede vervalt weer een argument van de gereformeerden uit Nederland om lid te zijn van de GOS. VAKANTIE EN DE ANDER Doordat het toch in een van die koude dagen van deze maand plaati vond was het niet erg, maar het gesprek met meneer B en zijn zuster verliep nogal heet. Binnen enkele minuten zaten we ln de discussies van wat men noemt de gereformei gezindte. Mijn opmerking over egoïstische vormen van geloof werd niet in dank afgenomen. De lectuur die op tafel lag had z'n werk goed gedaan. B. daagde mij uit te bewijzer dat het in het geloof om de ander ging. Ten slotte geloofde Je om vergeving te krijgen en zo de eeuwig zaligheid te beërven. En met een ander had hij niet veel te makea i Hoogstens als het ging over de vruchten van het geloof. Ik begreep 1 zijn theoretische gedachtengang wd f maar probeerde het hem van een andere kant te laten zien. In het verhaal van God en de mensen (het woord verhaal riep natuurlijk al meteen het aangeprate misverstand op dat het maar om een verhaal en dus niet om de werkelijkheid ging), zei lk, kom ik niet alleen en op mezeK voor. Ik bevind me daar in allerlei relaties met medemensen, naastend hoe Je ze noemen wilt. En die mag ik in mijn geloof niet buitensluiten. En dus ook niet in de vakantie. Dat kan ik nu weer zeggen, want 't ls vandatj een beetje droger en zowaar schijnt de zon. Toch denk ik dat het ook hie het een en het ander is. Mensen die dagelijks met veel mensen omgaan zullen blij zijn eens heel even alleen te kunnen zijn. Onze relaties kunnq ons soms ook beknellen. Maar het andere ls ook mogelijk: Je werkt en leeft altijd min of meer alleen en je vindt 't fijn om in de vakantie mensen te ontmoeten. In ieder gevi zijn ze er om je heen. Het zijn anderen. Je weet nooit tot welke goede en voor beide vruchtbare ontmoetingen je komt. De relatie is er. Wie die ontkent, loopt als mens mank. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Aangenomen: naar Waardenburg: J. den Admlrant kand. te Vlas dingen. DEN HAAG (ANP) Het modeë men van de generale synode van| Nederlandse hervormde kerk heeft! een brief aan alle hervormde pn( kanten met klem gevraagd, te t ken hoe een extra collecte voorf interkerkelijk vredesberaad (IK1| het collecterooster kan worden 1*1 past. 1 In veel gemeenten zal op 21 sept» ber (de Zg. vredeszondag) ln de keri diensten het vredesweek centrii staan. Ook zal dan in veel gemeenta de vredeskrant van het IKV verspnk worden, terwijl in groepen, kringa en kerkeraden het brochure-mate) aal voor de vredesweek een belangt ke rol zal spelen. Het IKV heeft ooi dit jaar weer een bijdrage van d kerken gevraagd om de vele vraga naar behoren te kunnen behandelen Van een onzer verslaggevers DEN HAAG ICCO, de interkerks, lijke coördinatie commissie ontwil kellngsprojecten, heeft de ministd Van der Klaauw en De Koning p vraagd, om in internationaal verba» alle mogelijke stappen te onderm men, die kunnen leiden tot het beëüh digen van het gebruik van gifgas Ir de oorlog in Eritrea. In de loop van de maand juni begonj nen de berichten in Europa door M dringen, dat het Ethiopische leger ill de strijd tegen de bevrljdingsbew ging van Eritrea gifgas gebruikt. H« gas zou reeds in grote hoeveelhedej aanwezig zijn. Voorzover er tegen gas beschermingsmiddelen besta»! zijn ze in ieder geval in Eritrea ni(j beschikbaar. Ook kan de burger» volking van het gebied waarin ditgj gebruikt wordt niet gewaarschuw worden, zodat zij een gasaanval nw kunnen ontvluchten, aldus ICCO. Het gifgas maakt ook de hulpverld nlng momenteel onmogelijk. Waa| neer het gebruik zou worden gestopt zou een gezamenlijke hulpactie ii| internationaal verband voor de bej volking van Eritrea en voor de velt) tienduizenden vluchtelingen mom lijk worden, aldus ICCO. Deze inttfj kerkelijke organisatie steunt nu leen Eritrese vluchtelingen die zicht: Soedan of op andere plaatsen U| ppppppppppppm! DEN HAAG (ANP) - Het Nederig se Rode Kruis heeft besloten een pa' tij medicamenten te sturen naar 0 ganda voor hulpverlening aan slachtoffers van droogte, honger conflicten in dit land. Het Rode Krui heeft dit gisteren bekendgemaak De partij heeft een waarde van onp veer honderdduizend gulden. ïtë geld ls bijeengebracht door de Nedfl landse bevolking door stortingen o het speciale Rode Kruisgironumnü 777.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2