Arabische landen dreigen Nederland Veel protest tegen oppakken illegalen Gasten liesuwkado X Directeur Postma verlaat Trouw In deze krant Negen buitenlanders ontkomen arrestatie Observer dreigt met sluiting met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER van der klugt In nieuw vakantie verblijf 'Ambassade moet uit Jeruzalem' Jongeman over boord geslagen Zorgen over hart Belgische koning Bruine beren in gevaar Kwart miljoen meer vakanties in eigen land UW ANWB ADVISEERT: Neem ook 'n goede reis verzekering. Kom naar't ANWB- kantoor. Trouw Thuis in het buitenland Bezorglroaw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW ■nac^ *1 Wh 72. Trouw 38STE JAARGANG, NR. 10993 DONDERDAG 17 JULI 1980 Droog weer en af en toe zon. Mlddagtemperatuur omstreeks zeventien graden. Overwegend matige wind uit noordwest tot west. Morgen en overmorgen: Perioden met regen, ook opklaringen en middagtemperatuur ongeveer achttien graden. Morgen zon op: 05.38 onder: 21.49, maan op: 12.18, onder: 00.08. bedden centrum EEN ZAAK MET HART VOOR li WEST-DUITSLAND DM 2 00 ITALIË LIRE 900 LUXEMBURG BFRS 14 •matrassen «dekens*ledikanten e.d.» LOSSE NUMMERS 65 CENT Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De directeur van het ochtendblad Trouw, de heer ing. O. Postma zal in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 september aanstaande onze krant verlaten. De heer Postma is sedert 1 juni 1963 in dienst van Trouw. Ook buiten de kring van onze krant heeft hij zich verdien stelijk gemaakt voor de dagbladpers, o.a. als lid van de Raad voor de Journalistiek, bestuurslid van de School voor de Journalistiek en lid van de Raad van Beheer van het ANP en bestuurslid van de Nederlandse Dagbladpers (de vereniging van dagbladuitgevers). Ook op kerkelijk en maatschappelijk terrein was en is de heer Postma actief. De heer O. Postma PAGINA 2: Op gereformeerd 'concilie heerst gespannen sfeer PAGINA 3: Maximumsalaris topambtenaar op 13.540 gulden PAGINA 4: De brede marges van de Biennale PAGINA 7: Republikeinen vol rechtse praat Koningin Beatrix en haar gezin verblijven sinds en kele dagen in het nieuwe vakantieverblijf in Tavar- nelle in Italië. Het verblijf, dat vier jaar terug werd aangekocht, ligt in het bin nenland van Italië, twintig kilometer ten zuiden van Florence. Gisteren moch ten de fotografen een kijk je komen nemen. Op de fo to speelt koningin Beatrix met haar „dubbelspelpart ner" Constantijn een partij tafeltennis tegen haar an dere zoons Friso (links) en Willem-Alexander (rechts). Gerald Ford en Ronald Reagan PAGINA 8: Industriële produktie in Engeland daalt PAGINA 9 Uit de weekbladen PAGINA SERVICE: Kinderboeken, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-pro- gramma's, weeroverzicht TERSCHELLING (ANP) De 21 jarige J. C. van Nugteren uit Utrecht is gisteren door een zware golfslag overboord geslagen van het jacht „Fortunella". Een zoekactie, waarbij een helikopter werd gebruikt, werd in de loop van de middag gestaakt. De politie neemt aan dat de jongeman is verdronken. BRUSSEL (ANP) Koning Boude- wijn van België heeft last van „rit mestoornissen van het hart". Dit werd gisteren in Brussel bekendge maakt door de woordvoerder van de koning. De Belgische koning werd maandag in het Brusselse St. Lucas- ziekenhuis opgenoemn nadat hij na een gesprek met de premier van Zaïre onwel was geworden. Koning Boude- wijn blijft nog voor observatie in het ziekenhuis. DEN HAAG (ANP) Ambassadeurs van Arabische landen waarmee Ne derland diplomatieke betrekkingen onderhoudt hebben gedreigd deze be trekkingen te verbreken indien de Nederlandse ambassade in Israël in Jeruzalem blijft gevestigd. Zij hebben echter geen termijn ge noemd waarbinnen de ambassade moet worden verplaatst, aldus is van diplomatieke zijde in Den Haag ver nomen De hoofden van missies die in Den Haag zijn gevestigd, maar ook van enkele Arabische landen wier ambas sadeur weliswaar bij de Nederlandse regering is geaccrediteerd maar wier ambassade in andere westelijke hoofdsteden als Bonn. Brussel of Londen is gevestigd, hebben vorige week een gezamenlijke stap bij mi nister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) ondernomen. Zij lieten blijken het feit dat Nederland, als enig Euro pees land. zijn ambassade niet in Tel Aviv maar in Jeruzalem heeft, als een zware hypotheek voor de betrekkin gen met de Arabische landen te be schouwen. Zij gaven te verstaan dat de betrekkingen zouden worden ver broken indien de ambassade niet wordt overgeplaatst. De gezamenlijke demarché van de Arabische diplomaten, namens de kleine twintig Arabische landen waarmee Nederland betrekkingen onderhoudt, werd gedaan namens al deze landen, en nog voordat de veel grotere groep van Islamitische lan den het afgelopen weekeinde in Am man, een soortgelijk dreigement uitte. Conferentie In Amman besloten de ministers van buitenlandse zaken van de 42 islami tische landen alle betrekkingen te verbreken met elk land dat de legali satie van de Israëlische annexatie van oost-Jeruzalem erkent. Dit geldt ook voor landen die hun ambassade (van Tel Aviv) naar Jeruzalem willen verplaatsen. Landen wier ambassade al in Jeruzalem is gevestigd, zal wor den gevraagd deze te verplaatsen, en anders zal de volgende islamitische conferentie, in december in Mekka, de mogelijkheid van het verbreken der betrekkingen „bestuderen". Behalve Nederland hebben slechts twaalf Latijnsamerikaanse landen een ambassade in Jeruzalem. Het feit dat de Nederlandse ambassade niet in Tel Aviv is gevestigd houdt ver band met het feit dat Nederland al in het Engelse mandaatsgebied Palesti na, nog voor het uitroepen van de staat Israël in mei 1948, een consu laat-generaal in Jeruzalem had (om pelgrims bij te staan). De Verenigde Naties hebben zich meermalen uitge sproken voor een internationale sta tus van Jeruzalem, reden waarom alle Westerse landen er de voorkeur aan gaven hun ambassade in Tel Aviv te vestigen. Vervolg op pagina 10 Boer Meerkerk uit Nieuw-Lekkerland heeft In zijn nieuwe koeienstal een unieke methode van energiebesparing toegepast. De warmte van de melk en van de koeien wordt gebruikt om het huis te verwarmen. Meer nieuws op pagina 3. H ROTTERDAM Drieëneenhalf miljoen Nederlanders, veertig pro cent van de negen miljoen die met vakantie gaan en een kwart miljoen méér dan vorig jaar, brengen dit jaar hun vakantie in eigen land door. Kan ons land die stroom aan? Zeker wel, meent drs. Frans Jansen, hoofd van de afdeling binnenland van het Nationaal Bureau voor Toerisme, die daarmee ingaat tegen wat ANWB- directeur D. J. Engelen heeft gezegd. Er zijn voldoende voorzieningen in ons land, aldus drs. Jansen, al zal men zich meer op accommodaties voor slecht weer moeten richten. Zelfs in het hoogseizoen worden nog steeds meer bunga lows aangeboden dan gevraagd. Meer nieuws op pagina 5. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM/AARDENBURG Het landelijk actiecomité Wet arbeid buitenlandse werk nemers heeft met verontwaardiging gerageerd op de arrestatie van elf illegale buitenlanders in het vormingscentrum Van Eeghenhuis in het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg. Volgens het comité is de politie bij de aanhouding afgelopen maandag erg bruut opgetreden. Tijdens de inval hebben negen buitenlanders zich verborgen weten te houden. De Raad van Kerken, de Nederlandse bisschoppen en de vakbonden CNV en FNV hebben eveneens hun teleur stelling uitgesproken over het optre den van de politie in Zeeuws-Vlaan- deren. Het Tweede-Kamerlid van D'66 Suzanne Bischoff heeft staatsse cretaris Haars van justitie inmiddels gevraagd hoe het politieoptreden te rijmen valt met de op 22 mei aange nomen motie-Buurmeijer/Wessel- Tuinstra, waarin uitgesproken werd dat de kwestie met de zogenoemde kerk-Marokkanen via een „planmati ge aanpak" zou worden geregeld en dat daarvoor overleg gevoerd zou worden met gemeentebesturen, kerk besturen en organisaties voor de bui tenlandse werknemers. Bliksemactie De elf buitenlanders, die een paar weken vanuit de Dominicuskerk in Amsterdam in het doopsgezinde Van Eeghenhuis werden ondergebracht, werden via een bliksemactie van de politie gearresteerd. Volgens de waar nemend groepscommandant van de rijkspolitie, adjudant M. Lenselink, was er sprake van een routine-contro le op de naleving van de vreemdelin genwet, nadat de politie over het ver blijf van de illegalen in het vormings centrum was getipt. Een aantal agen ten was op het dak geklommen om door de ramen naar binnen te kijken naar mogelijke buitenlanders. Met een bevel tot huiszoeking verschaften politiemensen zich vervolgens toe gang tot het gebouw en namen elf buitenlanders mee. Volgens Jan Nlessen van het lande lijk actiecomité voor illegale buiten landers wisten negen illegalen zich te verbergen. Ook konden identiteitspa pieren en andere gegevens van de Marokkanen verstopt worden. De po litie zou bij het doorzoeken van het Van Eeghenhuis volgens Niessen be dreigingen hebben geuit en het was slechts te danken aan het beheerste optreden van de buitenlanders, dat het niet op een gewelddadige con frontatie is uitgelopen, aldus Niessen. De woordvoerder van het landelijk actiecomité sprak over „dolle toe standen". die zich in Zeeuws-Vlaan- deren hebben afgespeeld. Het actiecomité kwam gisteren pas met een verklaring, omdat het had gehoopt met het ministerie van justi tie tot overleg te kunnen komen over het lot van de her en der in Zeeuws- Vlaamse politiebureaus opgesloten il legalen. Ook de Raad van Kerken en het CNV hadden de hoop gekoesterd via overleg tot een regeling te kunnen komen. Vandaag zullen de eerste zes Marok kanen via Schiphol naar hun land worden teruggestuurd, hoewel de Breskense huisarts H. H. Hauer van mening is dat ten minste vier van hen voor een dergelijk transport te ziek zijn. Dokter Hauer heeft de illegalen in het Van Eeghenhuis op verzoek van het steuncomité verzorgd en meent aan de hand van ervaringen te kunnen vaststellen dat uitwijzing on verantwoord is gezien de klachten van vier buitenlanders. Eén van hen is onder behandeling van een specia list, twee anderen zouden voor obser vatie moeten worden opgenomen en de vierde is na een behandeling door een specialist nog onvoldoende her steld, aldus de arts uit Breskens. Andere arts Burgemeester Drs. W.J.A. Lockefeer van Aardenburg heeft een andere arts aangewezen om te zien of de illegalen vervoerd kunnen worden. „Ik voel me uitgerangeerd," aldus dokter Hauer. „Dat is geweldig rot, want je kunt niets meer voor deze mensen doen. Het betekent dat nu een collega van mij de mensen con troleert zonder ze een beetje te ken nen. De kans is groot dat ze toch „gezond" op transport worden ge steld." De arts uit Breskens. die de gearres teerde buitenlanders in het politiebu reau van Oostburg mocht bezoeken, werd later de toegang tot de illegalen ontzegd. De Zeeuws-Vlaamse politie had wel een tolk ingeschakeld, maar had niet voor een advocaat gezorgd. Het landelijk actiecomité heeft zelf juridische bijstand geworven, hoewel het nauwelijks nog l«oop heeft om de uitwijzing van de Marokkanen tegen te houden. Tot een kort geding zal het volgens Jan Niessen niet komen, om dat dit een precedent kan scheppen als het verloren wordt. Een beroeps procedure zou het verblijf van de Marokkanen in de politiecel alleen maar verlengen, aldus Niessen, „en het zijn natuurlijk geen misdadi gers." 'Ethisch' Burgemeester Lockefeer, die gisteren niet bereikbaar was, heeft het optre den van de waarnemend groepscom mandant gedekt. Dinsdag verklaardt hij wel de mogelijkheid om uitwijzinf te voorkomen aan te zullen grijpen maar dezelfde dag nog tekende hi. het bevel tot uitwijzing van de el gearresteerde buitenlanders. Vervolg op pag. 3, kol. 5 ADVERTENTIE Het was waarnemers al eerder opgevallen dat in Saoedi- Arabië vrij veel door gastwerknemers wordt gedaan. Maar twee divisies geregelde troepen uit Pakistan erbij, dan trekken onze buitenlandspecialisten toch nog even een wenkbrauw op. Berichtje. Boetseersel (Al Authentiek Slavisch Boetseerklei mei verf' in 3 kleuren en Meed ie (C) nenceellie Wirmlt rnnrtër nvpn penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schnoevedraaierset (B) Grote. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei mei fraai diermotief. Als onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- LONDEN (Reuter, AFP, AP) De directie van het Britse zondagsblad The Observer gaat de krant over drie maan den sluiten als dan nog geen overeenstemming is bereikt met de grafische bonden over een loonsverhoging. Om dat er een opzegtermijn van drie maanden is is daarom gisteren alle werknemers van The Observer ontslag aan gezegd. De directie van het in 1791 opgerichte liberale blad, dat eigendom is van de Amerikaanse oliemaatschappij „At lantic Richfield", reageert met de maatregel op de weige ring van de grafische bond een aangeboden loonsverho ging te accepteren. Het al weken slepende conflict over invoering van nieuwe produktietechnieken en daarmee verband houdende nieuwe loonovereenkomsten kwam dinsdagavond tot een hoogtepunt toen de „National Graphical Associa tion" een toeslag van 3,20 pond voor overwerk weigerde te aanvaarden. De bond blijft bij zijn eis van 7,20 pond. De NGA speelde een belangrijke rol bij een soortgelijk arbeidsconflict bij het dagblad de Times twee jaar gele den. Het dagblad kon toen ruim een half jaar niet verschijnen. Bij de Observer, dat een oplage heeft van ruim een miljoen, werken zo'n vijfhonderd personen, onder wie 80 journalisten en 28 grafici die lid zijn van de NGA. ö^^n^««ïmalL <>lu" ""dl"^ al, garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadonaar keuze: DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1