Schaap in luie stoel Siiy&r Radio- en televisieprogramma's en puzzelen HET WEER Weerrapporten Juli blijft dwars OEBDAG 17 JULI 1980 VARIA TROUWKWARTET PR 13 - H 15 - S 13 pjpERBOEKENKINDER BOEK EN KINDER ROEKEN KINDERBOEKENKIN DER BOEK BOEKENKIND tarard Brands brengt met nieuwe avonturen met tn een prima bijdrage uiterst geschikte va- i iiielectuur. Hij schrijft t Icoddig over pratende of regenwormen, vertelt op gewone m aan kinderen wat hij - «maakt in bos en huis. In otig verhaaltjes geeft hij el wat informatie en dat een manier die maakt telfs jonge lezertjes er h meteen bij betrokken ger de snavel van de bonte icht. die zo rap kan tim en omdat er in zijn nek spier zit die werkt als de r van een klok, en na l Dat hij flink eet mag ken uit de 7735 afgeklo- denneappels die een "iter in één winter één specht opraapte. i eekhoorn, die dief in de isterbank, is ook aanwe- maar ook de kikkervis- ln het water en kikkers kt het land; de grootste kik- woont trouwens in de Bwouden van Afrika, hij t zelfs slangen. Brands h stelt dat Je niet bang voor eeaspin hoeft te zijn, maar tbea best een klein beetje mug vinden. IU vit zijn insekten? Die- Ktfe zes poten hebben. Kipin is dus gewoon een Kkmet zijn acht poten (en ogen. waarmee hij i weinig ziet). Oor- kruipen niet in je en een wezel is volstrekt izo bang als het spreek- rd wel wil doen geloven, wist dat een zanglijster honderd plukjes gras sr haar nest gebruikt en kinderen tweehon- >1 dveertlg keer voert per p Er staat een avontuur ill teen wild zwijn in en ook lang het duurt voor een i gaat lammeren; dat i in de luie stoel daar nadat zijn moe- hem niet wilde laten iken. Lieveheersbeestjes tn a graag bladluizen en het misverstand dat ratten vie ze dieren zouden zijn wordt opgehelderd: ze zijn zinde- lijker dan de meeste men sen en niet vals daarbij. Ha zen en konijnen verschillen erg veel: haas is meer klui zenaar en konijn woont met zijn allen. Dit boek is eigenlijk voor alle gezinsleden; gewoon la ten rondslingeren in tent of caravan dus maar. zo lang het daar niet wegdrijft. Een muizenverhaal van de andere soort is De Charge van de Muizenbrigade door Bernard Stone en Tony Ross; het is een parodie op Tennysons beroemde ge dicht De Charge van de Lichte Brigade, over de zes honderd soldaten in de Krim-oorlog. Of kinderen de parodie verstaan valt te betwijfelen, maar er valt wel een hoop te genieten in dit prachtig gemaakte boekje uit Engeland; het gaat om de campagne tegen de katten, die de voedsel voorraden in het huis van de koopman bewaken. In het verhaal zit vaart en hu mor; heel goed is de ont moeting van verkenner Muis met Maarschalk Kat die er in zijn uniform angst aanjagend uitziet. Soldaat Muis eet overigens zoveel van de later buitgemaakte kaas, dat hij op een bran card de veldslag bereikt wanneer juist tot de aanval wordt overgegaan. Maar de tekst, die half proza half poëzie is moet het hebben van de parodie en daarom kan men het beter voorle zen. Wat een „episch ge dicht" is dat de Muizen- poëet er op maakt zal ook menig kind ontgaan, maar de charge op de rug van de wezel spreekt wél weer aan: „klauwen aan hun rechter zijde, klauwen aan hun lin kerzijde, klauwen tegenover hen, meer dan honderd, door de kattige flanken heen." En de volvette wordt veroverd. De illustraties zijn bijzonder precies in de tails van uniformen en on derdelen, alles uit de Krim- oorlog; en flamboyant van kleur en uitvoering, vooral de sinistere oranje Kat mag er zijn. Van Lea Smulders is het Groot Pietje Prik boek 5. dat over de door haar veel vuldig beschreven kleerma ker Prik vertelt. Ditmaal gaat hij naar Amerika, waarheen hij door Mister Mil, zijn vroegere klasge noot die naar de States geë migreerd is, is ontboden teneinde een nieuw pak te maken. Geld is in ruime ma te toegezonden en Pietje Prik laat buurvrouw Betje zijn koffer pakken (maf dat die man dat zelf niet kan). In het vliegtuig poetst een dame hem schoon nadat hij zijn kip over zijn das heeft gemorst; daarbij trekt P. Prik ook bet briefje met naam en adres uit zijn zak. Uiteraard wordt het gemis daarvan pas bemerkt in het restaurant want anders zou het verhaal te gauw uit zijn. Prik zoekt onbekommerd een hotel en probeert het telefoonboek op de naam Mil. Moe van het zoeken telt hij in het hotel zijn geld. dat prompt gejat wordt door chic uitziende heer en da me, zodat alleen Priks boek je „Hoe zeg ik het in het Amerikaans" nog rest. Slapen in een park dus. en borden wassen voor de kost. hulp van de neger Jim en een agent die weet dat er ooit een Mister Mil geboor tig uit Stippestap hier is ko men wonen. De opdrachtge ver wordt gevonden, maar hij scheldt zijn kleermaker om diens verloederde uiter lijk voor landloper uit. De dingen keren zich evenwel ten goede en het gewenste door Gertie Evenhuis pak komt klaar, in drie da gen zelfs. Het zijn bevredigende, want spannende en goed aflopen de verhaaltjes voor kinde ren vanaf zeven, met niet erg fantasievolle tekenin gen door René Pullens. In de Avonturenserie van Van Goors jeugdboeken verschenen bewerkingen van de befaamde boeken van Robert Louis Steven son „Ontvoerd" en „De avonturen van David Bal four". Het eerste is een van de beroemdste boeken uit de vorige eeuw, in zijn oor spronkelijke vorm een meesterstuk van vertel kunst dat het niveau bezit van het beste wat voor vol wassenen is verschenen. Stevenson heeft voor zijn kinderroman een jongen op gevoerd als de held, en als plaats van handeling zijn geboorteland Schotland, met zijn stormachtige kus ten en eilanden, geheimzin nige bossen en woeste hoog vlakten. Het was zijn lieve lingsboek en hij schreef het terwijl hij, zoals zo vaak, ziek was in een kustplaats in Zuid Engeland. Men vindt er perioden uit zijn jeugd in terug; het is vol poëtische kracht en tegelijk een avonturenboek dat kin deren. en niet alleen Engel se, volledig fascineert. We relddelen heeft hij ermee veroverd. En David Balfour, die als hij wees geworden is op zoek gaat naar zijn onbe kende oom Ebenezer, is een held met wie elke lezer zich vereenzelvigt. Niemand weet wat voor man die oom eigenlijk is; een zielige oude man of een schurk? David komt er wel achter maar te laat: hij is dan al ontvoerd en men wil hem als slaaf naar Amerika verkopen. Over diezelfde David han delt ook het andere boek.. Het is wel tekenend voor de houding, die toen als nu, jegens het kind werd aange nomen, dat de vereerders van Stevenson (en Henry James met name) erover ge zegd hebben; „Het was een perverse bescheidenheid van Stevenson de indruk te laten postvatten als zou een zo literair werk als Ont voerd (Kidnapped) voor on rijpe jeugdige personen zijn geschreven! En niettemin is het geheel met grote directheid ge schreven, met landschap, atmosfeer en beschrijving zo prachtig op elkaar afge stemd en met die jongen als de held die helemaal alleen alle moeilijkheden te lijf gaat. Een kunstwerk voor de jeugd. Eigenlijk zou men zoiets in de oorspronkelijke versie moeten lezen, maar de bewerkingen zijn mis schien aanleiding om dat eens te doen. Het schaap in de luie stoel, door Gerard Brands, met de mooiste illustraties die ik ooit van The Tjong Khing heb gezien, uitg. Querido, 13,90 De Charge van de Muizen brigade, door Bernard Sto ne en Tony Ross, uitg. Heuff, 12,90. Groot Pietje Prik-boek 5, door Lea Smulders, Malm- berg. 10,90. Ontvoerd, door R. L. Ste venson, in de bewerking van Rudi van Giffen, uitg. van Goor, 12,90. De Avonturen van David Balfour, door R. L. Steven son, in de bewerking van Dra M. G. Schenk, uitg. van Goor, 12,90. ASTERIX EN HET IJZEREN SCHILD nCC16 RACE IS DfT/Wg STAAN AC ÜRen IN DEZE ROTTIGE Ra.' H'J vJSET VAN NICS.PA.MA4R HCT 2iT Ma ME£ MOCT J£ %'N MECANlCHlEMS RECHTERACKTERMJIÉ^ 2l£^—Z'JN ERCOK!^- FERD'NAND -J| HA VAAN IN AFGHANISTAN door James A. Michener pyright 1966 A J G. Strengholt N V /tmslerdiin bmmb 19 P^niahaar zo gauw mogelijk weg Lltfdf dominerende moslimfamilie, kfurityeen ondraaglijk leven had. In fSliidiliar sprak hij mot haar en hielp ivüch aan te passen aan een inko- p van zevenentwintig dollars per and. Zij wenste terug te gaan naar IflUu, doch hij gaf haar daartoe b verlof, wat zijn recht was. Na reeks verschrikkelijke scènes be tzij op eigen risico weg te gaan, r verongelukte voordat ze de i bereikte. Zo lets is wel eerder urd!" ir heeft Nazroellah dit alles dan pmeld?" vroeg ik. „Neen. En om redenen", antwoordde Moheb i „De eerste is, dat het slechts rn vrouw gaat, om wie niemand varm of koud maakt. De tweede, t hij inderdaad van Ellen houdt >g steeds hoopt, dat ze bij hem l rrugkeren." Minutenlang zaten rijgend bij elkaar. De winterse 'rmls omhulde ons. Een ijzige 'B van de Koeh-I-Baba vloog over ikte, die tussen de fortmuren oeeuw dwarrelde door de don- u was bij de tekst van de vori- «n verkeerd diagram afge- i waarvoor onze excuses.) kerte als het spoor van een wit paard. Wij waren alleen in de enorme kamer van het enorme fort, dat veel stormen van de Koeh-I-Baba had doorstaan en ook stormen, welke van een ande re kant kwamen. „Zou u er bezwaar tegen hebben, Khan Sahib, wanneer ik naar Kanda har en Qala Bist ging? Enkele zeer belangrijke Amerikanen staan op het ontvangen van inlichtingen." „Wanneer ik zo oud was als u, Miller Sahib, was ik al veel eerder naar Kandahar gegaan." „Ik heb dus uw toestemming?" „Mijn zegen! In weerwil van de wat ruwe opmerkingen van mijn zoon hechten de Afghanen buitengewoon aan een mooie vrouw. En als zij een ferangi is dan hebben wij ook eerbied voor de ferangi, die zich om haar bekommeren." Tot mijn eigen verbazing vroeg ik eensklaps: „Shah Khan, hebt u een foto van uw kleindochter? Van Siddiqa, die in Amerika wil studeren!" De oude man antwoordde: „Neen! De ware Moslims houden niet van foto's. Het is een soort schending van een religieus beginsel. De wederrechtelij ke toeëigening van de kern van een man." Ik lachte. „En in het bijzonder als het een vrouw geldt." „Ja, het is in strijd met de geest van de chaderi. Maar ik wil u wel zeggen, dat ze een heel aardig meisje is, monsieur Miller, en zij was het, die er vanochtend door u op betrapt werd, dat ze een soldaat kuste." Het verraste mij, dat hij het wist; ik dacht dat ik er alleen getuige van geweest was. Ik mompelde: „De mari niers zijn al onderweg naar de Khy- berpas." Het antwoord van Shah Khan be wees, dat zijn Geheime Dienst zich zowel met de Afghanen als met de Amerikanen bezighield. „Wanneer zij niet weggezonden waren, had ik u niet ontvangen. Moheb, maak de jeep van monsieur Miller gereed!" Toen de jongeman verdwenen was, stond Shah Khan op uit zijn leren stoel en begeleidde mij naar de deur. Ik keek even langs hem heen naar de hertkleurige chaderi en kreeg weer een overweldigend gevoel van seksu ele aandrift. Ik, voelde me beneveld alsof het kledingstuk zijn eigen geur uitwazemde. De oude heer lachte. „Die drommelse meiden! Zij besprenkelen hun chade ri met een goedkoop Frans parfum, om meer de aandacht van de jongens te trekken. Ruik dit eens!" Hij nam de hertkleurige chaderi en verborg er mijn gezicht in. Het parfum was door dringend en bleef in mijn neus han gen, toen hij de chaderi weer terugge trokken had. De bejaarde krijgsman legde zijn arm over mijn schouder en zei: „Monsieur Miller, nog even over het meisje Jas- par. We hebben nog een inlichting. Misschien kan ik het geen .inlichting' noemen. Ik vermoed, dat het niets anders is dan een dwaze veronderstel ling. Als u in Kandahar bent, zult u ongetwijfeld het gerucht vernemen. Dan kunt u er zelf over oordelen." „Wilt u het me niet zeggen?" smeekte ik. „Ik zou het verschrikkelijk vinden wanneer mijn naam, zelfs vaag, in verband met dit gerucht in uw dos sier genoemd werd. Ik moet om mijn reputatie denken U bent jonger. Wordt vervolgd TV vandaag HILVERSUM I (298 m) 07.03 Het levende woord. 07.10 (S) Vandaag... donderdag. 09.03 (S) Wie weet waar Willem Wever woont? 10.02 (S) Muziek bij de koffie. 12.03 (S) Het nuttigen van etenswaren is toege staan. 12.40 Middagpauzedienst. 13.03 Hier en nu. 13.20 (S) NCRV-Globaal. NOS: 15.02 (S) Radio Tour de France. NCRV: 18.11 Hier en nu. 13.20 (S) NCRV-Globaal. NOS: 15.02 (S) Radio Tour de France. NCRV: 18.11 Hier en nu. 13.20 (S) NCRV-Globaal. NOS: 15.02 (S) Radio Tour de France. NCRV: 18.11 Hier en nu. 18.30 (S) Kerke pad. 18.45 (S) Leger des Heilskwartier. 19.02 (S) Gewijde muziek op verzoek. 19.55 (S) Op de man af. 20.03 (S) Lichte orkest muziek. 21.02 (S) Internationaal orgelcon cours. 21.40 (S) Literama-donderdag. 22.02 (S) Moonlight Serenade. NOS: 23.03-24.00 (S) Met het oog op morgen. KRO: 00 02 (S) Tussen de hoezen 03.02 (S) Herrie of Harry op I- HILVERSUM II (402 m) AVRO 700 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7 20 AVRO: Actueel en informatief. (7.30, 8 00 en 8 30 Nieuws 7.36 en 8 36 AVRO's Radio journaal. 9 00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Werkbank). 10.00 Radio Lawaaipapegaai 10.10 Concertant 10.30 't Is historisch. 10.50 Optimisme 11.20 Aspecten. 11.50 Regionaal, provincia le informatie R V U 1*1.56 Ideële reclame. Overheidsvoorlichting: 12.16 Uitzending voor de landbouw. AVRO: 12.26 Medede lingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 AVRO's Radiojournaal. 13.00 Nieuws. 13.11 AVRO's Radiojour naal. 13.15 Buitenland Spectrum. 13.35 Per Saldo. 13.57 Beursplein 5. 14.00 'n Middag je-A VRO-tema. 16.00 Radio Lawaaipape gaai. 16.10 Jaartallen Klankbeeld: 1968. 16.30 De Slag om Europa. 17.24 Mededelin gen. 17.30 Nieuws. 17.36 AVRO's Radio journaal. 17.55 Per Saldo. IKON: 18.05 Kleur. Overheidsvoorlichting: 18.35 Bizas- coop. AVRO 1850 Zo hoor je nog eens wat. 19.20 (S) In de kaart gespeeld. 21.00 (S) Donaueschinger Musik Tage 1979 22 30 Nieuws. 22.40 (S) Klassieke muziek. 23 15 (S) Jazz Spectrum. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m> TROS 7.02 (S) 40 jaar Amerikaanse Hitparade. 15.03 (S) Tros top-50 NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. TROS: 19.02 Poster. 20.02 (S) Ferry Maats Soul Show 22.02 (S) Pop-live (-24.00) HILVERSUM IV (FM-kanalen) VARA 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Groot en klein. 9.00 Nieuws 9.02 De Franse opera 1925-1950. 9.50 (S) Een uur Elgar. 10.50 (S) Cello, barokcello en clavecimbel: Klassieke mu ziek. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Lunchconcert door Radio Kamer Orkei t. 13 00 Het zout in de pap. 13.25 (S) Altviool en piano: Klassieke muziek. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Favola in musica, opera. 16.00 Het zout in de pap 16.25-17.00 (S) Kamermuziek Radio vandaag NEDERLAND I: 13.00 NOS: Nieut renden 14.00 NCRV: Wolhe's wereld 14.05 Jan de muzikant 14.20 De wonderbaarlijk! van Münchhausen 15.35 Laurel and Hardy 18.00 NOS: Nieuws voor doven en slechtho renden 18.30 Republikeinse Conventie USA 18.49 Musti 18.55 Journaal 18.59 NCRV: Wollie s wereld 19.05 Matt en Jenny 19.30 De mysterieuze vijand (Storm over the Nile), speelfilm) 21.37 NOS: Journaal 21.55 NCRV: Nana Mouskouri 22.45 Tot besluit NEDERLAND II: 13.00 en 18.00* slechlhorer 18.30 Tour de France 18.55 Journaal 18.59 TROS: De TROS top-50 20.00 NOS: Journaal 20.27 TROS: De Sacketts, tv-serie 21.20 Ten voeten uit Dave Allen (21.50 AktuaTV 22.30 Spionnen, tv-serie 23.25 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal en actuali teiten 10.25 Ein Mann für alle Falie, ver haal. 11 25 Muzikaal amusementsprogram ma. 11.35 Actueel magazine. 12.20 Actueel magazine. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Informatief programma. 17 00 Kinderprogramma 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal program ma: NDR: 18.00 Filmportret 18 30 Actuali teiten. 18.45 Kleuterserie 18.55 Polizeiin- spektion 1, tv-serie. 19.25 Regionaal maga zine. 19.59 F*rogrammaoverzichL WDR 18.00 Lieben sie Kishon. tv-serie 18.10 Licht programma. 19 15 Actualiteiten. 19.45 4tel. voor 8.) 20.00 Journaal 20.15 Reportage 21 15 Amusementsserie. 21 45 Gevarieerd amusementsprogramma 22.30 Actualiteiten 23.00 Ein unruhiges Jahr. tv- spel. 0.45-0.50 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Cursus Natuurkun de 17.00 Journaal. 17 10 Tekenfilmserie. 17.35 Gevarieerd magazine. 18.20 Zum kleinen Fisch, tv-serie. 1900 Journaal. 1930 Spelprogramma 2050 Liefdadig heidsprogramma 21.00 Actualiteiten 21.20 Reportage 22 05 lm Herbst des Fruh- lings. tv-film. 23.15 Journaal. D'LAND WDR 18 00 Gevarieerd kinder programma. 18.30 Filmportret. 19.15 Film reportage. BELGIE NEDERLANDS NET I 16 0030- 17.00/30 Eurovisie: Ronde van Frankrijk. 18.30 Kleuterprogramma. 18.35 Als zes vin gers aan één hand (Comme six doigts de Ia main), jeugdserie. 19 00 Filmpje. 19.05 In formatieve uitzending 19 35 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal en Ronde van Frankrijk. 20.15 De Prins-Regent (The Prince Regent), tv-serie. 21.00 Actualitei ten. 21.50 Documentaire serie. 22.40-23.00 Journaal ep Ronde van Frankrijk BELGIE NEDERLANDS NET II van 16.00/30 tot 20.10 Zie net I. 20.15 (z/w K) Documentaire film 22.05-22.35 Filmrepor- tage door Hans de Jong nUal in: chtig, 2. eenjarig dier. 3. muze minnedicht, 4. oorzaak. 5. leger, 7. adreskaartje sje oplossing vormen de begin- ^eindletters van boven naar be- ge lezen twee namen van (oversteken gedood tL i^NPl De 69-jarige me- j». Manders-Wouters uit Riet- Tkn Wotnsdagmorgen in Eersel r°®en. toen zij met haar fiets F?™}5JWeg overstak en aange- "°or een personenauto Het is gisteren vooral in het noord oosten een zeer slechte dag geweest. In Groningen liet de zon zich vrijwel niet zien. de temperatuur bleef daar steken op een graad of dertien en bovendien was het er vrijwel de hele dag nattig. In Ten Post is het aantal dagen met maximum-temperatuur onder twintig graden nu al opgelopen tot eenendertig. Volgens waarnemer Henk Veldman betekent dat een re cord. De wind had gemiddeld kracht acht met uitschieters tot negen tien. Een depressie boven Denemar ken was de oorzaak van deze conster natie. Het minimum diepte uit tot 997 millibar en verwijderde zich slechts heel langzaam in noordoostelijke richting. Het ziet ernaar uit, dat wij vandaag geleidelijk aan onder in vloed komen van een rug van iets hogere druk van oceanische oor sprong. Dit geeft ongetwijfeld een verbetering. Die verbetering zal het best voelbaar zijn in zuidwest-Neder land. omdat dit gebied zich het dichtst bevindt bij het centrum van hoge druk in de Golf van Biskaje. Het noordoosten zal de wind van noord west naar west zien draaien en slechts langzaam zien afnemen van kracht zes tot kracht vier in de loop van de middag. Er kan vooral in de ochtend hier en daar nog een bui vallen, speciaal in Groningen. Friesland en Twente, en uiteraard ook in het hele Waddenge bied. Daarna wordt het tijdelijk iets droger. Maar vervolgens de blik al weer naar het westen gewend, want in bet zeegebied ten westen van Schot land is een nieuwe depressie in op mars. De bijbehorende fronten zullen voornamelijk vrijdag het weer in ons land in ongunstige zin beïnvloeden. Er valt dan regen, die later op de dag gevolgd wordt door enkele opklarin gen in het westen en hier en daar een bui. Deze depressie is de zoveelste in een serie, die nu al geruimd tfjd ope rationeel is. Soms lijkt het alsof het de laatste is die eraan komt, maar voor je het in de gaten hebt, heeft zich alweer een nieuwe gevormd. Ook nu zijn er nog meerdere in aantocht tussen Newfoundland en West-Euro pa Dit houdt in dat het weer ook het gehele weekeinde en feitelijk tot en met dinsdag volgende week georiën teerd blijft op zuidwestelijke tot wes telijke stromingen en de vakantie ganger weet nu maar al te goed, datje in zo een geval geen beter, warmer, droger en zonniger vakantieweer kunt krijgen. Er ligt heel wat post te wachten op beantwoording. Eerst de waarneming van lezer G. van der Kooy in Pijnac- ker. Maandagavond tussen elf uur en half twaalf werd deze familie opge schrikt door een harde klap. Pas de volgende dag om zes uur 's avonds werd er dertig centimeter diep in de grond een ijsklompje zo groot als een flinke vuist gevonden. Hij zal tijdens de val naar schatting belangrijk gro ter zijn geweest. Hij viel dwars door een lat van vier bij vier centimeter heen (hard teakhout) en brak deze. Verder werden er twee ruiten ver nield. De kleur van de ijsbol was goor- blauw tot zeegroen. Bij aanraking kreeg je blauw aan je handen, dat opdroogde tot een poeder. Tijdens de val was er geen buienwolk in de buurt, aldus waarnemer Peter van Wely in Zoetermeer. Het zal dus wel een ijsklomp uit een of ander afvoer systeem van een hoogvliegend ver keersvliegtuig zijn geweest. Dat blauw (een ontsmettende stof?) wijst daarop. Je moet zo'n vuistslag maar eens op je hoofd krijgen „Augustus wordt prima, dat wil zeg gen bloedheet," zeiden Engelse weer mannen en de vissers steunden deze visie, wantde bruinvissen komen dichter dan ooit bij de kust. Aldus een knipsel toegezonden door lezer J. Traag te Zevenaar, die zich wel eens stoort aan uitspraken over zwakke frontjes, die dan prompt door stortre gens worden gevolgd. Wel, die warm te kan er alleen komen bij een verde re verschuiving van het stromings stelsel zuid-noord naar onze omge ving, bij voorbeeld komende van Oost- naar West-Europa. Dat tegen draadse zou de bestendigheid stimu leren. Maar zijn „hersencomputer" doet mij telkens beelden voor de geest halen, waarbij een slechte juli maand door een povere augustus werd gevolgd en het pas in september op een nazomeren ging. Strandweer Vandaag een beetje beter. Droger dan gisteren en vooral in het zuidwes ten vrij zonnig. Temperaturen tot on geveer zeventien graden. Een krachti ge tot matige wind van noordwest naar zuidwest. Morgen; Eerst regen later opklaringen bij zuid- tot zuid westen wind. Amsterdam De Bilt Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd -Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Oenfve Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Parijs Rome Split Stockholm Wenen Zurich Casa Blanca zwaar bew. zwaar bew motregen regenbul zwaar bew regenbui onbewolkt motregen zwaar bew half bew onbewolkt zwaar bew zwaar bew zwaar bew. licht bew onbewolkt zwaar bew licht bew onbewolkt onbewolkt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15