Verdeeld kabinet gaat eerst vakantie houden Kies uw kado Bouterse uit Militaire Raad loge militairen vast |a complot in Iran Overleg over de rijksbegroting vastgelopen In deze krant et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Een enkele bui HET WEER Amerikaanse egerdepots sin Limburg Groenactie >p kantoren Kamer krijgt volgende week nota kernenergie 'Lichtzinnig', zegt Van Thijn President van Botswana dood Bliksem doodt man tijdens bergtocht Wachten bij het veer Legerchef Suriname boos om aanval op De Koning BON Lees een krant met overtuiging: TrOUW 38STE JAARGANG, NR. 10990, MAANDAG 14 JULI 1980. VANDAAG: wisselend bewolkt en een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen, windkracht twee tot vier. MORGEN EN OVERMORGEN: afnemend buiig en geleidelijk meer zon. Middagtemperatuur omstreeks 18 graden. Morgen zon op: 05.35 onder 21.52 maan op 09 04 - onder: 23.32 WEST-DUrrSLAND DM 2 00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG BFRS 14 Bel 020 U hem kt meer met oen M1NL LOSSE NUMMERS 65 CENT Btllonvaarder Ton Kurvers heeft gistermiddag in Zandvoort xijn vijftien meter hoge luchtballon opgelaten om de aandacht te vestigen op de „Walfietstocht". Dexe tocht, die wordt georganiseerd door de milieu-organisatie Greenpeace, wordt 19 juli gehouden. De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor de acties van Greenpeace om de walvissen te beschermen. IHERAN (Reuter, AP, AFP, UPI) De autoriteiten in Iran ibben vijfhonderd militairen, onder wie twee oud-bevelheb- rs en andere hoge officieren en honderd burger aangehou- >n in verband met het plan tot een staatsgreep. De twee meraals hebben bekend banden te hebben met Slapoer ta «totiar, de uitgeweken laatste premier onder het verdreven wSiaK»wind De staatsgreep werd vorige week donderdag J verijdeld. y Df wee aangehouden generaals zijn de machtsovername. Generaal Meh- m&at het hoofd van de revolutlo- diyun zou het militaire bevel voeren mlt militaire rechtbank de oud-be- over de operatie terwijl generaal Mo- «lhebber van de luchtmacht Meh- diyun en het voormalig hoofd van de politie Mohaqeqi. Zij zouden na de litutsgreep Bakhtiar weer naar Iran hebben willen halen. De luchtmacht basis Hor bij Hamadan, driehonderd ilometer ten westen van Teheran -4noest het hoofdkwartier worden van JJ AA8TRICHT (ANP) In de ooste- P )ke mijnstreek komen vrijwel zekei ree Amerikaanse legerdepots: een Eijgelshoven en een in Brunssum. aatssecretaris Van Eekelen van de- msie heeft dat gezegd voor de Regio- ale Omroep Zuid in Maastricht. Van Eekelen vertelde dat het be- lur van het „samenwerkingsver- 'Alfind sanering mijnterreinen" ak- ourd gaat met het. aanwijzen van ree terreinen: een van 25 hectaren in Ijgelshoven, op het voormalige com- ex van de inmiddels gesloten mijn lila, en een vijftig hectaren in runssum, een deel van het vroegere rreln van de voormalige staatsmijn endrik. r Van Eekelen zei te hopen dat de autoriteiten akkoord „lallen gaan met deze terreinen van lelijke grootte. Hij schat dat de pots aan 450 tot 500 man burger- rsoneel werk zullen verschaffen. De •j Önitieve beslissing verwacht hij in '1 ptember. Van Eekelen was er blij 1b dat het provinciaal bestuur en de I «de gemeentebesturen bereid zijn vestiging toe te laten. haqeqi de actie van de luchtmacht moest lelden. Er zouden zeventien Phantomstraal- jagers worden ingezet voor aanvallen op verscheidene doelen. Het belan grijkste daarvan was de residentie van ayatollah Khomeini die moest worden gebombardeerd. De vliegha- ven van Teheran en de vluchtleiding moesten worden overgenomen en ln de eerste uren na de coup zouden zeventig revolutionaire leiders uit de weg moeten worden geruimd. De re gering kwam over de plannen die de codenaam Groot Alarm hadden te weten nadat een van de piloten die aan de actie moesten deelnemen be langrijke gegevens had doorgespeeld aan een vertegenwoordiger van Kho meini. Onder de vijfhonderd arrestanten uit militaire kring bevinden zich hoge officieren uit het hele land. In de belangrijke olie-provicie Khouzestan zijn onder andere 17 officieren opge pakt, onder wie de bevelhebber van de marine-basis Khoramsjar aan de Perzische Golf, een commandant van politie, een garnizoenscommandant en de bevelhebber van een lucht machteenheid. Deze hooggeplaatste militairen zijn inmiddels vervangen door comman danten vn het korps van de „bewaker van de revolutie" na toestemming van Khomeini. Ook al heeft de chef-staf van de Iraanse strijdkrachten meegedeeld dat de verijdeling van de coup geen heksenjacht tegen „dissidenten" tot gevolg zal hebben, waarnemers gaan ervan uit dat de mislukte staatsgreep tot ingrijpende zuiveringen kan lei den. De islamitische rechter Sadegh Khalkhall heeft al gezegd dat de ar restanten niet op medelijden hoefden te rekenen en dat zif op een „revolu tionaire" manier zullen worden aan gepakt. Meer nieuws op pagina 5. Van onze parlementsredactle DEN HAAG Het kabinet is er het afgelopen weekeinde niet in geslaagd om de basis te leggen voor de rijksbegro ting van 1981 en een pakket maatregelen samen te stellen om de verslechterende econo mie bij te sturen. Verdeeld heid in de ministerraad over de gewenste aanpak is hier van de voornaamste oorzaak. Toen zaterdag andermaal de tegen stellingen onoverbrugbaar bleken, besloot het kabinet eerst maar op vakantie te gaan. Half augustus zal aan de hand van de jongste ramingen van het Centraal Plan Bureau een laatste poging worden ondernomen om het karwei te klaren. Drs. Ed van Thijn, vice-voorzltter van de fractie van de grootste oppositie partij in de Tweede Kamer, de PvdA, noemde het „lichtzinnig" dat men zonder besluiten te nemen op vakan tie gaat en dat terwijl de economi sche vooruitzichten zienderogen ver slechteren door het uitblijven van concrete maatregelen om de werkge legenheid te bevorderen. „Terwijl de bouwvakkers op vakantie zijn stort de woningbouw in, maar het kabinet treft geen maatregelen ln de bouw om de sterk toenemende werk loosheid het hoofd te bieden," aldus Van Thijn. Van Thijn vindt het „bij kans onmogelijk" dat er vóór Prins jesdag nog een beleid ontwikkeld wordt om aan de verslechterende toe stand het hoofd te bieden. „Het kabi net zal al de grootste moeite hebben om met kunst- en vliegwerk de begro ting 1981 in elkaar te flansen," aldus de waarnemende fractieleider. Het kabinetsberaad ls uiteindelijk vastgelopen, vernemen wij, op het vraagstuk hoe de loonkostenontwik keling een halt toe te roepen. Voor volgend Jaar wordt een loonkosten stijging verwacht van maar liefst acht procent. Doordat ook de ambte narensalarissen en de sociale uitke ringen aan deze loonstijging vastzit- van onze parlementsredactle DEN HAAG Het kabinet-Van Agt heeft zaterdag overeenstem ming bereikt over de inhoud van de nota kernenergie. Deze nota de derde in een serie over energie voorziening in de toekomst gaat eind volgende week naar de Twee de Kamer en zal onder meer als basis dienen voor de te voeren maatschappelijke discussie over de toepassing van kernenergie. Belangrijke vraag die in de nota aan de orde zal komen is: wat te doen met kernafval? Zoals bekend heeft de Tweede Kamer een en andermaal geweigerd de regering toestemming te geven voor proef boringen in zoutlagen in het noor den van het land. Volgens sommi gen zou kernafval daar op aan vaardbare wijze zijn op te bergen. Premier Van Agt Het eind vorige week, toen de nota nog niet door het kabinet was aanvaard, door schemeren dat de regering voor oplossing van het probleem over de landsgrenzen gaat kijken. De premier ging er daarbij van uit dat het probleem van opbergen van radioactief afval oplosbaar is. Van Agt: „Vanaf 1974 zijn de activitei ten van de vorige en van deze regering erop gericht geweest op vergroting van het arsenaal kern energie. Een principebesluit daar over ls echter gebonden aan de voorwaarde, dat de berging van kernafval een aanvaardbare op lossing heeft. Daarbij ls echter nooit gesteld; binnen de lands grenzen". Volgens actiegroepen die zich in- tenstief met bestrijding van kern energie bezighouden, bevat de no ta het voornemen van het kabinet om vóór het jaar 2000 twee nieuwe kerncentrales te bouwen, naast de beide al bestaande in Dodewaard en Borsscle. Daarbij zouden een zestal plaatsen voor vestiging wor den genoemd. Premier Van Agt heeft tot op heden willen bevesti gen noch ontkennen dat een der gelijk voornemen ln de nota staat. ten, dreigt een onaanvaardbaar hoog financieringstekort, dat niet meer met de gebruikelijke bezuinigingen kan worden opgevangen. Ter tafel lagen drie mogelijke oplos singen: rechtstreekse ingreep ln de lonen, het korten van de sociale uit keringen of het aanpakken van de ambtenarensalarissen. Minister Albeda (sociale zaken) wei gerde echter de sociale uitkeringen aan te tasten, dan wel een loonmaat- regel ln het vooruitzicht te stellen. Het ziet er naar uit dat Albeda ter zake van de loonlngreep succes heeft gehad. Premier Van Agt stelde zich vrijdag tenminste heel duidelijk op het standpunt weinig voor een loon lngreep te voelen. HIJ sprak nadruk kelijk van vertrouwen, dat ln de so ciale partners moet worden gesteld. Maar het afwijzen van deze mogelijk heid betekent nog niet dat het kabi net automatisch kiest voor één van de andere oplossingen. Zaterdag bleek dat minister Wiegel er niets voor voelt de ambtenarensalarissen aan te pakken. Andere ministers voelden er weer weinig voor om de rekening door te schuiven naar de uitkeringstrekkers. En daarmee liep het overleg vast. Ombuigingen Wel bereikte het kabinet ln grote lij nen overeenstemming over de beno digde ombuigingen. Afgesproken is dat de gaten in plannen uit het verle den tot een bedrag van drie miljard gulden zullen worden opgevuld en dat op de begroting 1981 nog eens voor drie miljard bezuinigd zal wor den. Of dit geld ook allemaal op tafel kan worden gelegd ls nog niet geble ken. Er zijn nogal wat onaangename maatregelen nodig, waarvan nog niet vast staat of de betrokken ministers daarvoor ook willen tekenen. Wellicht krijgt het kabinet eind au gustus wat meer financiële armslag als bekend wordt, wat de nieuwe prijsafspraken met het buitenland over ons aardgas zullen opleveren. Er wordt rekening gehouden met extra Inkomsten van ruim één miljard gulden. GARBORONE (Reuter) De presi dent van Botswana, Sir Seretse Kha- ma, is gisteren in de hoofdstad Gabo rone overleden. Khama, die 59 Jaar werd, leed al lange tijd aan kanker. Hij ging eerder dit jaar naar Londen voor een medische behandeling, maar keerde begin Juli naar huis te rug. Artsen hadden geconstateerd dat zi] zijn leven niet meer konden redden. Amerikaanse en Zuldafrl- kaanse artsen hebben de laatste we ken ln Botswana tevergeefs nog ge probeerd zijn ziekte te genezen. De president zal op 28 Juli worden begraven in zijn geboortedorp Sero- we. Vier dagen daarvoor zullen er herdenkingsplechtigheden plaats vinden. Een levensbeschrijving staat op P«g- S- TRENTO, Italië (ANP) De 46-Jarige H. KoldeweiJ uit Beuningen is in Ita lië omgekomen toen hij tijdens een bergtocht ln de Alpen bij Trento door bliksem werd getroffen. Het slachtof fer, dat aan het meer van Caldonazzo bij Trento kampeerde, was ondanks het slechte weer met familieleden aan de bergtocht begonnen. PAGINA 2: Karl Barth en de christen-socialisten PAGINA 3: Welzijnswerk voor Surinamers in Nrd- Brabant in de knel PAGINA 4: Northsea Jazz festival valt dit jaar tegen PAGINA 5: Ambassade in El Salvador bestormd PAGINA 6: Meer oorzaken voor hongersnood Afrika PAGINA 9: Per fiets de taalgrens over SPORT PAGINA 9: Joop Zoetemelk ondanks val verder voor PAGINA 8: Olympische Spelen weerl uitgebreid PAGINA SERVICE: Bloemen en mode - strips - feuilleton puzzel rtv-programms's en weeroverzlcht Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- druuier in één Handgrecpjc met omslagmechaniek, voor extra gemak. Enorme drukte dit weekeinde op veel punten: de bouwvakantie begon. De wegen hebben de rijen auto's behoorlijk kunnen verwerken, maar het veer Den Helder-Texel bood, toais op dergelijke topdagen gebruikelijk is, bet beeld van seer lange rijen wachtende auto's. De wachttijden liepen er op tot meer dan ses uur. Meer nieuws over de vakantie op pagina 3 Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermolief. Als onder lêgger of voor de sier. Boctseerset (B) Boetsecrklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (O) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Van een onzer verslaggevers PARAMARIBO/AMSTERDAM De bevelhebber van het Surinaamse leger, majoor Desi Bouterse en garnizoenscom mandant Roy Horb zijn uit de Nationale Militaire Raad van Suriname gestapt. Dit werd Paramaribo bekend gemaakt Volgens een officiële verklaring ls de stap het gevolg van de „drukke werk zaamheden" van de twee bevelheb bers. Horb en Bouterse voerden op 25 februari de commandogroep aan, die met de bestorming van de Memre Boekoekazeme en de beschieting van het hoofdbureau van politie de staatsgreep tegen de regering Arron het afgelopen weekeinde ln inluidde. Zij namen onmiddellijk na de staatsgreep zitting in de Nationale Militaire Raad, die toen negen man telde. De NMR ls nu uitgedund tot vijf man, onder wie slechts één lid" van de commandogroep van 25 fe bruari. Van officiële zijde ln Suriname werd tegengesproken dat Bouterse en Horb met ruzie uit de NMR zijn ge stapt Het is echter bekend dat de legerleiders het niet eens zijn met de manier waarop NMR-lid Mijnals on langs ln het openbaar van leer trok tegen minister De Koning van ont wikkelingssamenwerking. Terwijl de Nederlandse minister nog ln Surina me verbleef, slingerde een woedende Mijnals tijdens een manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein weinig vleiende woorden aan het adres van De Koning. Majoor Bouterse verklaarde later in het openbaar dat er „mogelijk uit spraken zijn gedaan, die niet passen in het Suriname van na de staats greep". Vanuit het leger werd er ver volgens druk op Mijnals uitgeoefend om zijn felle aanval op Nederland wat af te zwakken. In een verklaring gaf Mijnals daarna toe „mogelijk dingen te hebben gezegd, die beter niet ge zegd hadden kunnen worden". Het PvdA-kamerlld Aad Kosto heeft in Paramaribo gesprekken gevoerd met president Ferrier en premier Chin A Sen. Kosto is in Suriname als lid van de Interparlementaire Unie (IPU). Hij kreeg van premier Chin A Sen de verzekering dat de politieke partijen hun activiteiten mogen her vatten, zodra de situatie in het land zich heeft gestabiliseerd. Adres: Plaats: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: .Postcode^ .Giro: Postcode-.. .Tel.: Ik kies voor kado OA GB GC GD (aankruisen svp.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1