Vierdaagse trekt veel wandelaars lAssen wil een Molukse commissie znguuyni Friezen dulden opzet van 'hun' geen andere skütsjesilen WE- oude en hedendaagse huns* Antiquariaat „Merlijn" Emancipatie Pais Oud en jong Hof wijst vordering röntgenologen af Technische Hogeschool Twente kroondocent Onderwijskunde, in het bijzonder Instruktie- technologie (m Ar) GALERIJ BURMENSKY Oude ikonen schilderijen 19e en LJe eeuw Start morgen als vanouds op het Pikmeer 8h r= VRIJDAG 11 JULI 1980 IB Van t «T.TM BINNENLAND TROUW/KWARTET P6 RHS 9 Van een onzer verslaggevers NIJMEGEN Het aantal voorinschrijvingen voor de 54ste internationale vier daagse in Nijmegen de start is dinsdag aanstaande is de achttienduizend ge passeerd. De verwachting is. dat het nog nimmer gehaal de aantal van twintig dui zend wandeliustigen kan worden bereikt Dat zal van het weer afhangen," ildus de Vierdaagse- voorzitter mr. G H. Heerding. die de groeiende belangstelling voor de georgani seerde wandelsport toeschrijft aan bet verlangen om in eigen land een ivakantie door te brengen. [overigens is de organisator, de Ne- jj derlandse Bond voor Lichamelijke 64 Opvoeding met een aantal van 0 twintigduizend wandeliustigen op -- de grens van zijn mogelijkheden •komen. Stijgt het aantal belang enenden, dat is overbelasting van de parcoursen niet denkbeeldig Na jarenlange discussies is het Vierdaagsebestuur voor wat be treft de te lopen afstanden voor Vrouwen mogen nu in Nijmegen 50 km lopen vrouwen „om". Deelneemsters, die voor de veertig of voor de dertig kilometer hebben inge schreven, mogen vrije keuze tien kilometer extra afleggen. Dat betekent, dat de afstand van vijf tig kilometer binnen haar bereik is gekomen. Tot dusverre heeft echter maar vijf procent van de vrouwen op de qua leeftijd verplichte veertig kilometer-af stand de wens te kennen geven vijtig kilometer te lopen. De nieu we regeling is mede geschapen om wandelen in gezinsverband mogelijk te maken. Het extraatje geldt voor deelneemsters boven de achttien jaar. Tijdens de vlaggenparade in het stadion De Goffert een feeste lijk vertoon, groter dan ooit tevo ren worden de vlaggen van 31 naties gehesen. Vele jaren was zestig procent van de deelnemers burger en veertig procent mili tair; thans zijn die percentages: voor burgers 65 en voor militairen 35. Er kunnen overigens geen sol daten meer bij, want het kamp Heumensoord is thans met 7.500 man propvol. In wandelkringen wordt ietwat gramstorig opgemegrt, dat onder wijsminister Pais vermoedelijk wei nig wandelt. Zijn voorstel om tot spreiding van de schoolvakanties, in 1981, te komen zou betekenen, dat de Nijmeegse Vierdaagse wanneer de regeling wordt doorge voerd niet meer zou kunnen be schikken over een beduidend aan tal dan lege schoolgebouwen voor de huisvesting van wandelaars en muziekkorpsen. In dit verband zijn er al protestbrieven bij de organisa toren binnengekomen De Zwitser Frank en de Italiaan Podesta, beiden 91 Jaar. zijn de nes toren van het wandelfeest. Een goe de Nederlandse derde is J. A. Roep (86). Het jongste bestand wordt vertegenwoordigd door het meisje Kortleve. uit Alblas, elf jaar. De jongste jongen, ook elf Jaar, maar een maand ouder, is J Quaad- vlieg, afkomstig uit het Limburgse Gulen. Een recordhoudster, voor wat uit houdingsvermogen aangaat, is de Nijmeegse Mies Klaverbuding, die voor de 45ste keer hoopt te starten. Het omvangrijkste familieverband wordt vertegenwoordigd door het gezin Van Vlugt uit Vlijmen: vader, moeder en vijf kinderen zullen de Vierdaagse dorpentochten rondom de oude Keizersstad trachten te vol brengen. Ruim tweehonderd Vierdaagse medewerkenden staat vanaf maan dag gereed om de sportieve armee der twintig duizend te begeleiden. van een onzer verslaggevers h«,t d«t m f„r«uit«rd m op ASSEN Het gemeentebestuur van Assen heeft de Molukse gemeenschap In de Drentse ""dente'en °p eikaar aigestemd be- hooldstad opnieuw voorgesteld een uit Molukkers bestaande commissie In te stellen waarmee Srna™M^h?Sldom<"S bet gemeentebestuur over „alle zaken die de Molukse gemeenschap In het bijzonder raken" overleg met de Moiute b^oSitt- van gedachten kan wisselen. Dit staat in de discussie-nota „Molukkers in Assen", die gisteren groep wel tot to n algewogen beleid in het gemeentehuis te Assen werd besproken. Burgemeester en wethouders spre ken zich ook niet uit over de wijze waarop de commissie moet worden gevormd. Dat moeten de Molukkers zelf uitmaken. Wel regelt volgens de gemeentewet de gemeenteraad de be voegdheden van de commissie. In de nota wordt er op gewezen dat zo n commissie niet in de plaats hoeft te komen van de Molukse wijkraad of andere bestaande organisaties. De gemeenteraad herinnert de Mo- («rtans Tuhumury van de Molukse woordigd" moet zijn. (Volgens artikel eigen specifieke wensen en belangen, wijkraad heeft in een eerste reactie 61 van de gemeentwet kan de ge- gezegd dat de Molukkers blij zijn met meenteraad commissies instellen die nota. Daardoor kan er een vast de behartiging van bepaalde belan- 'dsplan voor Molukkers in Assen gen op zich nemen (functionele com- en, zei hij. De nota is in het missies) of voor bijvoorbeeld een be- eis vertaald en onder de Molukse paalde wijk. "ing verspreid. De Molukse ge- :hap in Assen is met 215 gezin- Het gemeentebestuur van Assen ^«■ien en zestig alleenstaanden de West voor een „functionele" commis- mm* rootste in Nederland sie en wil niet dat er een commissie 9900- komt met bevoegdheden voor een lurgemeester en wethouders van As- bepaald deel van het Asser grondge- n denken aan ccn zogenaamde arti- bied (ln dit geval de Molukse wljki luWtere'toAsSn'eraan'dat^a^eerder ,1 61-commiss.e waarbij de voor- omdat het niet gaat om «n beperkt de SStet"van «arde wordt gesteld dat in die com- gebied binnen de gemeente waarvoor jo n COmmlsaie is eetnond maar dat Si lissie de hele Molukse bevolklngs- een ateonderlU* beleid is gewenst. "^T^Sn vjKSjïïïv» nep in de stad „redelijk vertegen- maar om een groep inwoners met Molukse zijde zijn gekomen. De hele nota ademt trouwens de sfeer van „niets ondernemen tegen de zin van Molukkers" en „alles in overleg met de Molukkers". Na een korte historische schets gege ven te hebben zegt de nota dat er naast de vele negatieve gevolgen van de kapingen en gijzelingen in ieder geval ook één positief resultaat was. namelijk de groeiende aandacht van de Nederlandse bevolking voor de Molukse minderheid. Ook op be stuurlijk gebied werden de contacten veel intensiever, maar tot op heden ADVERTENTIE te komen. Uitgangspunten van dit nieuwe be leid zijn te vinden in de regeringsnota van 1978 over de Molukse problemen. Daarin staat dat de Molukkers het recht hebben op hun eigen identiteit, eigen kerkelijke organisatie en eigen taal. De Nederlandse overheid zal de Molukse minderheid niet dwingen die eigen identiteit op te geven en op te gaan in de Nederlandse maatschap pij (de zo door vele Molukkers ver foeide integratie). De Molukkers moeten wel de waar den en normen in de Nederlandse samenleving eerbiedigen, en het ge- -prek met de Nederlandse samenle ving open houden. Verder erkent de regering niet de rechtmatigheid van het uitroepen van een onafhankelijke republiek der Zuid Molukken (RMS). De Asser autoriteiten zeggen dat zij op plaatselijk niveau aan deze visie gestalte willen geven, maar voegen er aan toe dat een gemeentebestuur na tuurlijk niets te zeggen heeft over volkenrechterlijke erkenning. Wel mag een iegelijk zijn politieke idealen hebben, beleven en uitdragen, als ze maar niet tegen de Nederlandse wet ten ingaan. Een bijzondere status voor Moluk kers zit er in Assen niet in, wel kun- DEN B08CH (ANP) - Het gerechts hof in Den Bosch heeft de vordering van de röntgenologen P. K. en J. van Z. van 1,7 miljoen gulden op het Eind- hovense St. Joseph-ziekenhuis afge wezen. In de periode 1974 tot 1976 waren de röntgenologen in vaste dienst van het ziekenhuis, omdat de Brabantse ziekenfondsen niet langer met hen wilden samenwerken. 2ie werden ervan verdacht te hoge decla raties te hebben ingediend. Om de voortgang van het röntgenolo- gisch werk in het ziekenhuis niet in gevaar te brengen werd tot dit dienst verband overgegaan. Het bedrag van 1,7 miljoen is het verschil tussen dat vaste salaris en het inkomen, wat de specialisten genoten zouden hebben als vrij gevestigden. Het ziekenhuis heeft van de ziekenfondsen wel het normale honorarium uitgekeerd ge kregen, maar het verschil steeds in een apart potje gedeponeerd. De twee röntgenologen werden in 1976 veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan zes voor waardelijk. De rechtbank achtte be wezen, dat zij in 1972 672.000 gulden teveel hadden gedeclareerd. De dag na die uitspraak werden beide artsen door het ziekenhuis ontslagen. Een jaar later sprak het gerechtshof de specitdisten vrij. Het bedrag van 1,7 miljoen gulden zal worden opgeno men in de exploitatie van het zieken huis, wat betekent dat de tarieven eenmalig minder of helemaal niet zul len stijgen. Overigens loopt er nog een civiele procedure, die de specialisten hebben aangespannen tegen de Brabantse ziekenfondsen. Van deze instanties eisen zij de 672.000 gulden terug, die ze teveel gedeclareerd zouden heb ben. Dit bedrag hebben de fondsen ingehouden op de betalingen aan de röntgenologen nen extra maatregelen getroffen wor den om de achterstand van Moluk kers ten opzichte van Nederlandse ingezetenen op te heffen. Die achter stand is er op het gebied van onder wijs, scholing, huisvesting, werkgele genheid en .deelname aan het maat schappelijk leven". Overigens zijn exacte cijfers over die achterstand vaak moeilijk te geven omdat er geen aparte registratie van Molukkers bij de verschillende ge meentelijke Instellingen wordt bijge houden. Maar dat die achterstand er is is zeker. Voor een belangrijk deel ligt de oorzaak ervan in taalproble men, waardoor Molukkers ln ons on derwijssysteem in moeilijkheden ko men, met alle gevolgen op de arbeids markt vandien. Op tal van gebieden (werkgelegen heid, hulsvesting, onderwijs en scho ling, welzij nsvooi^iening en cultuur) zegt het gemeentebestuur er naar te streven deze achterstand op te hef fen. En daarbij zou dan de zogenaam de artikel 61-commissle goede dien sten kunnen bewijzen. De Molukse inwoners van Assen moeten er dan wel mee instemmen. Aan de Technische Hogeschool Twen te is ingesteld de experimentele, multi disciplinaire studierichting TOEGE PASTE ONDERWIJSKUNDE, gericht op technologie en praktische toepas sing. De opleiding van studenten begint per 1 september 1981. De studierichting omvat vier deelge bieden: Instrumentatietechnologie, Kurrikulumtechnologie, Instruktie- technologie en Inrichtingstechnologie (beleid en beheer van onderwijs). Het bestuur van de onderafdeling Toe gepaste Onderwijskunde zoekt kon- takt met gegadigden voor de funktie van Instruktietechnologie is het deelgebied van de toe gepaste onderwijskunde waarin gewerkt wordt aan het systematisch behandelen en oplossen van pro blemen die zich bij de instruktie (het inrichten, in standhouden en evalueren van onderwijsleersitua- ties) voordoen. Het onderwijs en het onderzoek in de Instruktie technologie is toegewezen aan twee kroondocen ten, van wie er één reeds aanwezig is. Naast de hoofdtaak, die ligt in de Instruktietechno logie, dient ook een bijdrage te worden geleverd aan de opleiding tot eerstegraads leraar in de wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Eisen: wetenschappelijke kwalificatie blijkend uit een proefschrift en publikaties of werkstukken grondige kennis van instruktietheorieên ervaring en bekwaamheid In het ontwikkelen van onderwijsleersituaties bekendheid met de problematiek van de didak- tiek van het voortgezet onderwijs en bereidheid tot samenwerking met de didaktici voor de wis kunde en de natuurwetenschappen didaktische en bestuurlijke bekwaamheid. Voorwaarden: Schaal 152 B.B.B.R.A. Opneming in het pensioenfonds geschiedt op datum van indiensttreding. Inlichtingen: Belangstellenden kunnen nadere informatie inwin nen bij: Prof.dr. E. Warries, tel. 053-892700, kantoor, of 053- 359907, privé, aanwezig vanaf 25 juli; Dr. W.J. van der Linden, tel. 053-894246, kantoor, of 074-770773, privé, leden van de benoemingsadvies- kommissie. Het bestuur van de onderafdeling Toegepaste Onderwijskunde nodigt hen die voor deze funktie in aanmerking menen te komen, dan wel aandacht wil len vestigen op mogelijke kandidaten, uit vóór 12 augustus 1980 te schrijven aan de sekretaris van de benoemingsadvieskommissie.Mr W.Nieuwmeijer Postbus 217, 7500 AE Enschede. ZWEEDS VUREHOUT Kwal. A leveren wi) uit voorraad in .njw- geschaafd-geptoegd met kraal- met sponning-met visbek en met rabat. Reeds 45 jaar de grootste houtspeciaalzaak van Rotlerdam. WESTERHOUTHANDEL van BOXTEL, Cath. Beersmansstraat. Tel. 258886-764046. JUWELEN. GOUD •n ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Krutsatrut 19. Tel. 023-320401 Haarlem (bi) de Ridderstraat). Kamer gezocht door stu dent Erasmusuniversiteit, regio R-dam weekends afw J. v.d. Berge. Hogezoom 94. Haamstede. Tel. 01115-1604. Galerie De Sluis Sluiskant 24 LekJscbendam lot 1 augustus 1980 tekeningen, goua ches en etsen MIGUEL CONDe Keramische plastieken PABLO RUEDA LARA prent voor de maand juli Cea Maat litho, oplage 8, prijs 150,- titel „wazig wolkendek' wo t/m vr 12-6 uur. do 19-21 uur. za 11- 17 uur. zo 13-17 uur Rijksmuseum Meermanno- Westreenlanum Prinsessegracht 30 Den Haag 070-462700 t/m 30 augustus Tekeningen van KOOS SPEENHOFF dichter zanger tekenaar 2000 ANTWERPEN Leopoldstraat 55 Tel. (093231) 329602 Open dag. v. 13.30-18 u. en op afspraak Zon. en ma. gesl. Kunst- en veilingzaal ipul 235a, den haag. tel. 070 - 463242. VESTING MUSEUM NAARDEN Westwalstraat, tel. (02159) 45459 29 mrt t/m 26 okt. ma. t/m vr 10-16.30 uur; ra., zo en fsd. 12-17.00 uur: 25 dec. en 1 jan. gesloten. Ondergronds- en openluchtmu seum net kazematten, kanonkelder en verzameling historische voorwer pen, diorama's. Op 10 en 24 aug. en 7 en 20 aept. SCHUTTERSMAALTIJD. makelaars-veilinghouders In. roerende goederen regelmatig veilingen van kunst, antiek en inboe- öeis voor onze clientele zoeken wi| objecten voor goed gehalte verkoopcondities op aanvraag ook voor ai uw taxaties inzake verzekeringen suc cessie etc fel. <A04*4271 Nassau Dillanburgstraat 3 DarC Haag Westfries Museum Hoorn Roode Sleen Tel (02290) 1 57 83/1 57 48 Het historisch museum van Hoorn en Westfnesland EXPOSITIES: "Westtrlese Natevan" (permanent) "Maaike Braat en Weatfrlealand" (Aquarellen, t/m 27/7) "Moderne Indonesische schilderkunst" (Afandi en Kartika) 18/7-28/9 Open: ma. t/m zat en zondagmiddag ZOMER- VERKOOPTENTOONSTELLING kunsthandel „LES BEAUX ARTS" Noordeinde 113a 2514 GE Den Haag 11 juli t/m 2 augustus 75 schilderijen uit de 19e en 20e eeuw Dagelijks geopend van 10-16.30. Tel. 070-605691 Getoverd wordt er niet bij „Merlijn", u vindt er wel en keur van oude en geïllustreerde boeken voor grote maar ook kleine beurzen. Damplein 23 Middelburg 01180-16233 door Haro H ielkema GROUW In VW-kringen ln Fries-' land moet ooit de suggestie zijn ge daan om het jaarlijkse skütsjesilen op slechts een paar plaatsen af te werken ln plaats van op elf Friese wateren. Toen die gedachte ln de openbaarheid kwam, ontstak de skütsjewereld ln woede, want daar mee zou het karakter van dit traditio nele zeilfestijn grondig worden aan getast. Edele milieu-argumenten werden gehanteerd om het plannetje te onderbouwen: op zijn veertiendaagse tocht door Friesland zou de skütsjevloot met de steeds groter wordende volgschepen op elke plek voor beschadigin gen van de oever zorgen Bovendien liggen er bij elke wedstrijd tal van watersporters met hun boten in de rietkragen langs de wal, wordt het water vervuild en blijft een spoor van lege frites-zakjes, papier en plastic in de weilanden en op de dijken langs het vaarwater achter. Het concentreren van de skütsjewedstrijden op wijde plassen als het Sneekermeer en de Fluessen en op het IJsselmeer bij Lemmer zou de schade beperken, was de gedachte. De organisatie van het skütsjesilen, de Sintra- le Kommisje Skütsjesilen (SKS), erkent dat de zeilwedstrijden met oude (vracht-) schepen schadelijke gevolgen hebben: niet alleen de patat-zakjes, vertrapte walkanten of stukgeva ren rietkragen, maar ook het feit dat skütsjes- wedstrijden een fors beslag op het recreatiewa ter leggen. De voorzitter van de commissie heeft al gezegd dat vóórwedstrijden, zoals er dit Jaar al twee geweest zijn, niet meer moeten plaatsvinden, omdat de recreanten op die dagen in hun watersportmogelijkheden beknot worden. Ook aan het botengeweld dat het skütsjecircus op zijn toernee door Friesland begeleidt, moet wat worden gedaan, vindt de commissie. Steeds groter worden de vrachtschepen, die als moederschip van de skütsjebemanning funge ren. Ze nemen steeds meer ruimte in, waar anders toeschouwers de zeilwedstrijden zou den kunnen volgen. Vroeger werden de vrouwen en kinderen van de skütsjezeilers vóór de wedstrijd met de potkachel en het huisraad op de wal gezet, nu zitten ze aan boord van de volgschepen en maken de glazen beerenburg klaar. „Vergeet niet: daar aan boord zitten de schip persvrouwen. zonder wie het skütsjesilen een voudig niet zou kunnen door gaan", merkt de Het skütsjesilen begint morgen weer traditioneel om twee uur op het Pikmeer bij Grouw. Maandag wordt er gezeild bij de Veenhoop (Drachten), dinsdag 15 juli bij Eernewoude, 16 juli bij Terhorne op het Sneekermeer, 17 juli bij Langweer, 19 juli bij Sta voren, 21 juli op de Fluessen bij Elahuizen, 22 juli bij Woudsend, 23 en 24 juli bij Lemmer op het IJsselmeer en 25 juli op het Sneekermeer bij Sneek. Alle wedstrijden beginnen om twee unr. Dat oorspronkelijke karakter van het skütsje silen is trouwens toch steeds moeilijker te handhaven. De zeilschepen worden herhaalde lijk onder handen genomen en van grotere zeilen en masten voorzien, al is hier de laatste tijd wel paal en perk aan gesteld. De invloed van „buitenaf" neemt toe, getuige de belang stelling van de commercie (reclamevliegtuigjes en -boten), van de buitenlandse filmploegen en van Hollandse zeilboten. Verburgerlijkt Morgen begint het skütsjesilen volgens traditie in Grouw. Veertien oude zeilsche pen strijden twee weken lang om de gouden wimpel. Op de foto van vorig jaar voert Siete Meeter uit Bolsward de vloot aan. samensteller van het jaarlijkse Skütsje Jour- naai op. Toch zijn de milieu-protesten wat overdreven. De skütsjevloot blijft steeds maar één dag op dezelfde plaats, de Vereniging van Schippers en Bemanningsleden instrueert haar leden herhaaldelijk om toch vooral een voorbeeld te zijn voor de andere watersporters. En SKS-voorzltter Alex Brinksma heeft al gezegd dat een hoop ellende voorbij zou zijn. als alle watersporters net zo n opvoeding had den gekregen als de skütsjezeilers. De start Een skütsjeailerij, die niet begint op het Pik meer bij Grouw, vervolgens smalle wateren bij Eernewoude en De Veenhoop aandoet en via de Langweerder Wielen naar het ruimere sop in de Zuidwesthoek trekt, is langzamerhand in strijd met de traditie. Vooral de start bij Grouw, morgen om twee uur, is een apart tafereel, als alle veertien tjalken achter twee sleepboten het Pikmeer opgetrokken worden. Een andere opzet van het skütsjesilen wordt door de Friezen nauwelijks gepruimd. Wie het in z'n hoofd haalt om te suggereren dat de skütsjes ook best op het IJmeer vóór Amster dam wedstrijdjes kunnen zeilen, of wie an sichtkaarten maakt met twee skütsje& en het opschrift „Groeten uit Knokke", heeft volgens de skütsje-liefhebbers geen juist oog voor het karakter van deze oude westrijdsport. Maar ook de samenstelling van de sküs je be manningen is „niet meer wat het geweest is" Het aantal „echte schippers" (mannen, die zelf nog op een vrachtschip gezeild hebben, dan wel uit een schippersgeslacht afkomstig zijn) is tanende. Het schippersvolk verburgerlijkt en aan de manier waarop er gezeild is dat volgens deskundigen te merken. De strijd tussen de veertien schepen is feller en agressiever geworden. Vorig jaar wemelde het van de protestvlaggen; kansrijke skütsjes kre gen bij de minste overtreding veertien straf- punten aan de broek gesmeerd van de concur renten, terwijl dergelijke voorvallen vroeger met een beerenburgje werden weggespoeld. Een nieuw zeilreglement, dat in het najaar aan de skütsjevloot wordt voorgelegd, zal deze toch wat onbevredigende situatie moeten op lossen. Veel publiek Vorig jaar waren er 25.000 toeschouwers bij het skütsjesüen: dat waren de wal toe ris ten. die keurig hun toegangskaartje hadden betaald. Daarnaast zijn er nog vele duizenden meer. die de wedstrijden vanaf hun bootjes gade sloe gen: sommigen als zwartkijker, maar steeds meer met de skütsjewimpel van 12,50 in de mast om zo bij te dragen aan het instandhou den van deze Friese sport-bij-uitstek

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9