Vrees groeit dat badplaats bouwput blijft In gemeente Delft personeelstekort door geldgebrek 'Planetarium kan in Leiden terecht' Woonwagens staan post in de weg Orgel Haagse Nieuwe Kerk drie jaar na restauratie alweer in slechte staat Volgens sociaal jaarverslag Aanbod van gemeentebestuur: AGENDA Eerste deel isolatie: project in Moerwijk door Vink voltooid KORT NIEUWS Uitdroging veroorzaakt barsten Bredero wil eerst uit 'verdachtenbank' VRIJDAG 11 JULI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET Wethouder Nyqvist Het Consortium wil dat het college snel informele bijeenkomsten met raadsleden organiseert om de „ten onrechte aanwezige misverstanden" uit de wereld te helpen." Nyqvist zei verder te hopen dat in het nu komend overleg tussen raad, colle ge en Consortium kansen worden ge schapen voor het voorstel dat de WD-fractie heeft ingediend om de gewraakte massale bouwplannen voor het centrum van de badplaats in te snoeren. De WD wil het bouwvolu me in Scheveningen terugdringen door het Consortium ter plekke min der te laten bouwen en buiten de badplaats compenserende bouwter reinen aan te bieden. Van een onzer verslaggevers DELFT Door gebrek aan geld kampt de gemeente Delft met een tekort van bijna honderd man personeel, verdeeld over alle diensten. Hierdoor stapelt het werk zich op de diverse afdelingen op en krijgen de ambtenaren het steeds drukker. Dit staat o.a. in het sociaal jaarverslag van de gemeente Delft over 1979. In het Jaarverslag het is overigens voor het eerst, dat een dergelijk ver slag in Nederland door een gemeente wordt gepubliceerd staat dat de gemeente door decentralisatie in ver houding meer taken van de overheid krijgt opgedragen, dan dat de rijks bijdrage stijgt. Door deze decentrali satie. zo zegt het jaarverslag, neemt met name het werk toe op het gebied van openbaarheid van bestuur (de plicht tot publikatie), milieu, privacy, de wet Arob (mensen kunnen in be roep gaan tegen een overheidsbeslis- sing als zij zich daardoor benadeeld voelen) en het welzijnswerk. Dat er op korte termijn niet veel aan het perso neelstekort kan worden gedaan, komt weer door te weinig personeel bij de afdeling Personeel en Organis- stie. Zij hebben te weinig mensen voor de nieuwe onderafdeling. Orga nisatie en Ontwikkeling van het per soneelsbestand. Deze moet door ver fijning van het gemeentelijk appa raat en het zorgen voor doelmatiger werkmethoden en eenvoudiger proce dures een oplossing voor het perso neelsprobleem vinden. De vicieuze cirkel sluit zich. Geldgebrek is bij voorbeeld ook erg merkbaar binnen de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids Dienst (GG en GD), die al bepaalde taken, a^ keuringen voor ambtena ren boven de vijfenveertig en pensi oenkeuringen. hebben afgeschaft. Zij hebben alleen al voor een betere be drijfsgeneeskundige opvang voor ge- meentepersoneel minstens twee ge kwalificeerde medici nodig. Het lijkt echter onmogelijk deze mensen te krijgen, omdat het bedrijfsleven de artsen vaak een veel betere salarië ring biedt Volgens het jaarverslag strandt de benoeming van mensen ook vaak nog Van een onzer verslaggevers LEIDEN Het gemeentebestuur van Leiden gaat proberen het planetarium, waarvoor Den Haag nog geen bouwterrein heeft weten te vinden, binnen de stadsgrenzen te krijgen. De wethouders Waal en Schouten gaan daarover overhandelin-' gen voeren met de Leidse hoogleraar ln de astronomie, prof., dr. H. van der Laan. De hoogleraar waarschuwde vorige week dat de gemeente Den Haag snel een terrein moet aanwijzen voor nieuwbouw van het planetarium, an-' ders zou hij uit gaan kijken naar faciliteiten in Rotterdam of Amster dam. Leiden acht zich geschikt om het sterrenkijkhuls te huisvesten om dat dat een goede aanvulling zou zijn op de sterrenwacht aan de Kaiser- straat in Leiden. Een woordvoerder op het stadhuis zei gisteren: „We we ten nog niet waar het moet komen, maar we zullen wel een plekje vin den." Het planetarium was enkele jaren geleden aan de Grote Markt straat in Den Haag gevestigd, maar werd door een felle brand totaal ver woest. Prof. Van der Laan, die tevens voorzitter is van de radiosterren wacht in Dwingeloo, had al drie jaar geleden plannen klaar voor een nieuw planetarium. Aanvankelijk werd ge dacht aan een onderkomen in het nieuw te bouwen museum voor het onderwijs, maar dat ging door gebrek aan geld niet door. Daarna heeft het Pensioenfonds Bouwnijverheid belangstelling ge toond om als geldschieter te gaan optreden. Op het stadhuis van Den Haag werd eerder deze week de kans groot geacht dat het nieuwe planeta rium zou kunnen worden opgenomen in plannen voor nieuwbouw naast het Nederlands Congresgebouw. Ook de Stichting Binnenstad Den Haag heeft ondertussen aangedrongen op snelle toewijzing van een bouwplaats. op huisvestingsproblemen. In een stad als Delft met 87.000 inwoners en 10.000 woningzoekenden, is vaak geen huis voor de sollicitant voorhan den. Van de 1800 ambtenaren, die in Delft werken, wonen er nu zo'n 458 buiten de gemeente. Een ander punt van het verslag is. dat de spreiding van de gemeentelijke diensten over diverse gebouwen in Delft eigenlijk een mislukking is. Tien jaar geleden werd tot de sprei ding besloten om enige monumentale gebouwen een goede bestemming te geven en daardoor een bijdrage te leveren tot verlevendiging van het stadsbeeld. De coördinatie verloopt nu stroef en de onderlinge samenwer king laat wel eens iets te wensen pver. Verder spreekt het verslag over meer inspraak voor ambtenaren. Tot voor kort was niet iedere ambtenaar bij het overleg van de medezeggen- schaps Commissies (MC) betrokken. Deze commissies overleggen over on derwerpen betreffende de werkwijzen en de voorwaarden bij een bepaalde tak van dienst. Het is de bedoeling, dat voortaan iedere ambtenaar kan stemmen voor een vertegenwoordiger in deze com missies of zelf gekozen kan worden. Rectificatie In ons bericht „Verscherpt beleid te gen werkgevers illegalen nog niet merkbaar", dat gisteren op deze pagi na stond, is een fout geslopen. Bij het ministerie van sociale zaken zijn i.p.v. 850 aanvragen van illegale gastarbei ders om alsnog gelegaliseerd te wor den, 5000 van dergelijke aanvragen binnengekomen. Van die 5000 zullen er naar verwachting 850 worden geho noreerd. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De Haagse wethouder van volkshuisvesting P. Vink heeft gisteren de laatste hand gelegd aan de eerste fase van het isolatieproject Mosveen in Moerwijk. Vink voltooide dit deel van het project met het spui-* ten van een spouwmuur van een flat met warm te-isolerend materiaal ADVERTENTIE BEGRAFENIS ONDERNEMING W. S. TAK Kantoor: o Gabriël Metsustraat 2 Tel 880903 (b.g.g 554207) BEGRAFENISSEN TRANSPORTEN CREMATIES ROUWKAMERS BESCHIKBAAR Het complex Mosveen bestaat uit 319 gemeentewoningen en ligt tussen de Beresteinlaan, Meppelweg en Rand- veen. Het is het eerste woningcom plex in Den Haag dat in het kader van het Nationaal Isolatieplan volle dig wordt geïsoleerd. In vergelijking mét de overige grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is Den Haag het verst met het isoleren van zijn woningbezit. De komende tien jaar wil de gemeente nog 17.000 gemeentewoningen gaan isoleren. Op basis van het Nationaal Isolatie programma vergoedt het rijk dertig procent van de kosten. Voor de bewo ners betekenen de aanpassingen aan hun woningen een extra huurverho ging van vijftien gulden per maand Tegelijk met de werkzaamheden wordt ook een algehele inspectie van de onderhoudstoestand gehouden, en worden zonodig verbeteringen aange bracht Het project heeft een bedrag van circa een miljoen gulden gekost FILMS IN OEN HAAG APOLLO 1 (480340): De sheriff riet ie vliegen; 2.30. 7. S 15. zo. 2. 4.15. 7. 9.15. «1. APOLLO 2 (480340): Cactus Jack. 2. 7 30, 9 45. zo 1.30. 7 30. 9 45. a.l ASTA (463500): The great race; 2. 8, a l. BIJOU (461177): Les Hérolnes du mal: 2. 7.30. 9 45, zo. 2. 4 15. 7 30, 9.45. 16 Jr. CALYPSO (463502): do., vr. Straight time. za., zo., ma All the president s men; dl., wo Agatha; 2.15, 7. 9.30. zo. 1.30. 4. 7, 9 30. 12 Jr. BABYLON 1 (471656): Star trek; 2. 7. 9.30, zo 1.30. 4. 7. 9.30. a l BABYLON 2 (471656): De sheriff ziet ze vliegen; 2.30, 7.15, 9.45, zo. 2. 4.16, 7.15, 9.45, a.l. BABYLON 3 (471656). Haastige spoed is zelden goed; 7. 9.15, do., vr.. ma., dl., 2.15, a.l. CAMERA (467200) De tien geboden; 1.45. 7 45, a.l. CINEAC 1 (630637): Tom Hom; 2. 6,45. 0.30, zo. 1.15, 4. 6.45, 9.30. 12 Jr. CINEAC 2 (630637): Ten; 6.45. 9.30.16 Jr. Lady en de vagebond; 1.30. 3.30, a.l. CINEAC 3 (630637); Last tango in Paris. 6.45, 9.30. 16 Jr. Pinkeltje; 2.15. a.l CORSO (467200): Tlroler slip pertjes; 1.45. 6.45. 9.15. ZO. 1.15. 4. 6.45. 9.15. 16 Jr. DU MIDI (855770): The sting; 8.15. vr. za.. 7. 9.30, ZO 3.30. 7. 9.30. 12 Jr EUROCINEMA (667066) Bestemming: Poolbasls Zebra; za zo., wo. 3.45. 7 45. ov dg 1.45. 7.45. 12 jr METROPOLE 1 ((456756). De VTek; 2. 6.45. 9.30. ZO 1 15.4. 8.45. 9.30. а.l METROPOLE 2 (456756) The fog; 2. 6 45. 9.30. zo 1 15. 4. 6.45. 9.30. 16 Jr METROPOLE 3 (456756): Laura; 2. 6.45. 9.30. zo. 1 15. 4.6.45.9 30.16 Jr. METROPOLE 4 (456756): De mafkees, 2. 6 45. 9.30. zo. 1.15. 4. 6.45, 9.30, a.l. METROPOLE 5 (456756): Midnight Cowboy. 2. 6.45. 9.30. zo. 1.15. 4, б.45, 9.30. 16 Jr. ODEON 1 (462400) Twee door het, dolle heen: 1 45. 6.45. 9.30, zo. 1.45. 4.15. 6.45, 9.03. 12 Jr. ODEON 2 (462400): De Muppet film; 2, 6.45, 9.15. zo. 2, 4.30, 6.45. 9.15, a.l. ODEON 3 (462400): Roller Boogie; 2, 6.45. 9 15, zo. 2. 4.30. 6.45, 9.15, a.1. ODEON 4 (462400): Vrouwen van Parijs; 1.45. 6 45. 9.30. zo. 1.45. 4.15. 6.45. 9.30. 16 Jr. ODEON 5 (462400); The Roae; 1 30. 6.43. 9.30. zo. 1.30, 4. 6.45. 9.30. 12 Jr LE PARIS 1 (656402): Blue Eatacy; 12. 1.45, 3.30. 5.15. 7. 8.45. zo. vanaf 1.45, 18 Jr. LE PARIS 2 (656402): Wellust van weleer; 12.15, 2. 3.45. 5.30. 7.15. 9. zo. vanaf 2. 18 Jr. LE PARIS 3 (656402) Modellen op het poraopad; 12.30, 2 15. 4. 5.45. 7.30. 9.15. zo. vanaf 2 15. 18 Jr. PASSAGE (460977) Zombies; 2. 7. 9 30, za.. zo. 1.30. 4, 7, 9 30. 16 Jr. STUDIO 2000 (542288): Kramer versus Kra mer; 7. 9.30. do., vr., ma., dl., wo. 2, a.1. UITKIJK (542288): American gigolo; 7. 9.30. 16 Jr FILMS IN DELFT CITY (015-123251): Ten; 3.30. 7. 9.15, 16 Jr. Turks fruit; vr. za. 23.30. 16 Jr. CITY SELECT (015- 123251): One flew over the cuckoo's nest; 8.15, vr., za. 23.30, 16 Jr Plppl in Taka-Tuka-land; 2.15, a.l. DOELEN KINO (015-126752): Rocky U; do., vr., za. 7. 9.15, zo. 2 30. 7, 9.15. 16 Jr. Lawrence van Arable; ma., dl., wo. 20.15. 16 Jr. DELFIA (015-123855): Jungle boek; 2 30. 7. 9.15. a.l. Vrolijke hoogstand jes In Tirol; vr.. za. 23.30. 16 Jr STUDIO-D <015- 123280): La Luna. 8. zo 3.30. 8. 16 jr Dona Flor en haar twee mannen; vr.. za. 23.30. 16 Jr. FLORA (015-120814V Pomodriften; 7. 9.15. zo 2.30. 7. 9.15. 18 Jr. FILMS IN LEIDEN LUXOR (071-121239): Azen zijn troef; 2 30. 7. 9.15, zo. 2.15,4.30, 7. 9.15, 12 Jr. The outlaw Josey Wales; vr.. za. 23.30. 16 Jr. LIDO 1 (074-124130): Foxbat; 2.30, 7, 9.15. zo. 2.30, 4.45, 7. 9.15, 16 Jr. LIDO 2 (071- 134130): The spy who loved me; 2.30. 7, 9.15, zo. 2.30, 4.45, 7, 9.15, 12 Jr. UDO 3 (071-124130): Myste rie In triplo; 7. 9.15.16 Jr. Superster Qoofy; 2.30, zo. 2.30, 4.45, a.l. STUDIO (071-133210): Kentucky fried movie. 7, 9 15. 16 Jr. The love bug; 2 30, zo. 2.30, 4.45. a.l. CAMERA (071-124919): Kramer ver sus Kramer; 7. 9.15, 12 Jr. Billy Turf; 2.30. zo.. 2,12 Jr Slddharta; vr., za. 23.30. 16 Jr. TRIANON (071- 123875): De vrek; 2.30. 7. 9.15. zo. 2.15. 4.30, 7, 9.15. 16 Jr REX (071-125414): Massagesalon voor jonge meisjes; 2.30. 7. 9.15, zo. 2.30. 4.15. 7. 9.15. 16 Jr. Ik - - i pomo; vr.. za. 23.30, 18 Jr FILMS IN ALPHEN AAN DEN RUN EUROCINEMA 1 (01720-20800): Thunderball: 1.30. 6.30, 9.15, zo. 1.30, 3.45. 6.30, 9.15, 12 Jr. Pinkeltje; za., zo., wo. 1.30, a.l. Fear over the city; za. 00.15,16 Jr. EUROCINEMA 2 (01720-20800): The fog; 1.45, 7.15, 9.45. zo. 1.45, 4.30, 7.15. 9.45, za.av 00.15,16 jr EUROCINEMA 3 (01720-20800): De sheriff riet ze vUegen: 1.45, 7. 9.30. zo. 1.45. 4.15. 7. 9.30. a.l. Taxi driver; za. 00.15, 16 Jr EUROCINEMA 4 <01720- 20800): The Muppet Movie; 2. 6.45. 9. zo 2. 4.15. 6.45, 9, a.1. Pomohuls Weltevree; za. 00.15. 18 Jr. FILMS IN VOORSCHOTEN SREENWAY THEATER (01717-4354): Inpikken en wegwezen; vr. 7, za 4, 7. zo. 4. 12 Jr. S.O.8. Concorde; do., ma., dl., wo. 8.15, vr.. za. 9.15, zo. 8.45. 16 Jr TekenfilmfesUval; 2. aJ. TENTOONSTELLINGEN tot 5 augustus. TWEEDE KAMER Bep van dl Bergh, bronzen beeldjes van politici, Oronlng kunstenaars tot 25 augustus. CIRCUSTHEATEI Jaap Dannenburg tot 1 sept. OEMEENTEMI 8EUM: Fotografie ln Japan tot 21 juli. Vrouw op de bres tot 1 Jan. Toen Ik Jullie leeftijd hl HAAOSE KUN8TKRINO: Zomerten toons te Uil tot 13 Juli. I.O.C.: Karei van de WUk. LETTB KUNDIG MUSEUM: Hans Andreus tot 30 au MUSEUM VAN HET ONDERWIJS Een ogeobl Mexico tot 30 sept PANORAMA MESDAG: Et Land tot 21 Juli. POSTHOORN Michael Heldt Nellie Nam as tot 3 aug. DELFT: DE FIOT grafiek en schilderijen, diverse kunstenaar» tot I Juli. HET PRINCENHOF: Oranje-blanje-bleu V 1 sept. SEELE: Rlnne Mervel tot 20 Juli T DELFT: DE wereld van het station tot 3 aug LEIDEN: ALFART: Spaanse Vol LANOE MARE: diverse kunstenaars. WASt, NAAR: RAADHUIS: Illustraties van Comi Jetses. DAGELIJKS VRIJDAG 11 JULI DEN HAAO: CIRCUSTHEATER The L O Iris met Hello Paris; 20 30 CONORESOEl Northsea Jazz Festival: 1800. 8t JACOBO KERK. organist Ton van Eek m.m.v. Haags KM centrum: 20.15. e Bluett OEBOO ZATERDAG 12 JULI DEN HAAO: CIRCUSTHEATER: The BlUïM Qlrla; 19.30. 23.00. CONGRESGEBOUW; Noil hsea Jazz Festival; 18.00. ZONDAG 13 JULI DEN HAAO CIRCUSTHEATER: The Bluett O Ir la; 20.30. OPENLUCHTTHEATER ZUIDHI PARK: Shequl, Ierse volksmuziek. 12.00 COl ORESOEBOUW: Northsea Jas Festival 15.00 MAANDAG 14, DINSDAG 15, WOENSDAG 16 JULI MINI-HOLLAND MAXI SHOW In de grote zaal van Florida in Bos koop tot 17 augustus de Mini-Holland Maxi-show Er zijn o.a. kermisattrac ties en iedere vr., za.. en zo. av, optre dens van bekenden Nederlandse ar tiesten als Oscar Harris en de Blue Diamonds. CONCOURS-HIPPIQUE - Op het Scheveningse strand zaterdag en zondag een internationaal concours hippique in het kader van de dagen Scheveningen te paard. Aanvang 12.00. DUINWANDELTOCHT Duin- wandeltochten van 5-10-15 km zater dag in Katwijk aan Zee. Vertrek tus sen 12.00 en 14.00 uur vanaf Strand paviljoen Zee en Zon van het Fok de Best tegenover Hotel Noordzee STOOMTREINRIT JE - De Ne derlandse Smalspoorweg Stichting organiseert morgen (10 00-17.00 uur) op ieder vol uur een ritje met een stoomtrein door het gebied van de Leidse Duinwater Mij. in de Zuiddui nen bij Katwijk aan Zee. GROOT VUURWERK - Vuur werk op het strand bij restaurant de Zwaan in Katwijk aan Zee, morgen avond om 23.00 :-4 DEN HAAG Twee woonwagens in het Haagse Laakkwartier staan de bouw van een nieuwe politiepost in de weg. De post aan de Slachthuis laan zou snel worden neergezet om dat wijkbewoners hadden beklaagd over gebrek aan voldo#nde politie vestigingen in hun omgeving. De ge meente heeft nog geen vervangende standplaatsen gevonden voor de woonwagenbewoners op het bouwter rein, die zeggen al zo'n vijf jaar naar de zin aan de Slachthuislaan te staan. .Omdat de woonwagenterrei nen in Den Haag vol zijn overweegt de gemeente de woonwagenbewoners toestemming te geven de wagens q ders in de stad neer te zetten. F gemeente kon het bouwterrein f ontruimen omdat de Raad van Sta' nog moet beslissen over een 1 dat de woonwagenbewoners I ingediend tegen de gedwongen huizing Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het nog geen drie jaar geleden voor ruim drie ton gerestaureerde monumentale orgel in de Haagse Nieuwe Kerk aan het Spui. is er nu al weer slecht aan toe. Door uitdroging zijn de houten windladen op verschillende plaat sen gebarsten. Voorts is de blaasbalg onderhevig aan lekka ge en het klavier ontregeld. Volgens de firma Flentrop uit Zaan dam, die de restauratie in handen heeft gehad is de misère veroor zaakt door het te hoog opstoken van de verwarming. In zijn hoge positie zou het orgel regelmatig temperaturen van om en nabij de dertig graden moeten doorstaan, een hitte waar het instrument niet tegen bestand is. Het klimaat in de Nieuwe Kerk is al jaren een punt van discussie. Terwijl de ruimte bij uitstek geschikt is als concertruim te, wordt het plezier danig vergald door een gemene tocht, die met name in het Residentie Orkest luide protesten heeft uitgelokt. Vandaar dat men de verwarming op kille dagen het liefst voluit aanzet, daar bij het kreunende orgel over het hoofd ziend. Zelfs vlak achter het instrument bevinden zich enige ra diatoren, die met hun warme lucht de uitdroging van blaasbalg etc. be vorderen. De firma Flentrop heeft reeds een jaar geleden gewaarschuwd dat de toestand van het instrument ver slechterde, maar daar is door de verantwoordelijke personen (de kerk en het orgel zijn in beheer bij het Nederlands Congresgebouw) nauwelijks op gereageerd. Bij de Flentrop heeft men wel begrip voor de moeilijke situatie, waarmee de beheerder van de kerk zit. „De kerk is opgescheept met het probleem dat het orgel is gebouwd in een tijd toen er nog geen kerkverwarming bestond. Nu worden er concerten en repetities gehouden, maar het is een moeilijke ruimte om te verwar men," aldus een woordvoerder. Het orgel zou volgens hem wel „droogte- bestendig" kunnen worden ge maakt, maar dan zou de gehele con- Het onlangs gerestaureerde monumentale orgel in de Haagse Nieuwe Kerk, dat onder meer wordt structie moeten worden vernieuwd, bedreigd door uitdroging. Tegen een dergelijke ingrijpende operatie, zou Monumentenzorg wel een bezwaar kunnen maken. Van de zijde van het Nederlands Congresgebouw betwijfelt men ove rigens sterk of te heet stoken in de Nieuwe Kerk de oorzaak van het verval van het orgel is. Directielid A J. Engels houdt het meer op „externe factoren", zoals uitdroging door een droge buitenlucht. De capaciteit van de verwarming in de kerk is volgens hem niet eens groot genoeg om warm te stoken Om uidroging te voorkomen ziet Engels een bevochtigingsinstallatie als mogelijke oplossing. „Bij de res tauratie wilde men dat niet, nu zul len sommigen waarschijnlijk hun mening moeten wijzigen," zegt hij. Engels zal zo snel mogelijk een bij eenkomst organiseren van alle be trokkenen, teneinde maatregelen te bespreken die verder verval van het orgel moeten tegengaan. Bij de be scherming van het instrument heb ben ook Monumentenzorg, de ge- i meente Den Haag en de Stichting Nieuwe Kerk wat in de melk te brokkelen. Eerst moet het orgel echter worden gerepareerd. Dat zal gebeuren wan neer een verbouwing, die half au gustus begint als afsluiting van de algehele restauratie van het monu ment, gereed is. Dat zal volgens de schattingen half december zijn. Vol gens Engels heeft die reparatie wei nig om het lijf. „Een kwestie van een paar duizend gulden, je kan het vergelijken met een stembeurt. Dan wel een stembeurt die een maand duurt, want die periode denkt Flen trop nodig te hebben om het orgel weer in een goede staat te brengen" Van een onzer verslaggevers DEN HAAG In de huidige sfeer van wantrouwen tussen de Haagse gemeenteraad en het Consortium Scheveningen kan er niet verder worden gewerkt aan de afbouw van de bad plaats Scheveningen. Het Consortium, waarin projectontwik kelaar Bredero de belangrijkste stem heeft, is woedend op de raad omdat de indruk is gewekt dat de gemeente is gemanipu leerd Om verdere samenwerking mogelijk te maken wil het Consortium nu eerst uit de „verdachtenbank'' worden ge haald Volgens het Consortium kon de ge meenteraad begin deze week de bouwplannen voor Scheveningen van tafel vegen omdat er sprake was van een groot misverstand. De project ontwikkelingscombinatie ontkent in een brief aan het college van b en w met grote stelligheid dat de hand is gelicht met afspraken die over de bouw in Scheveningen met de ge meente zijn gemaakt In het college wordt vandaag op nieuw vergaderd over mogelijkheden om uit de impasse te komen die is ontstaan nadat PvdA-fractieleider Van Otterloo in de gemeenteraad on verwacht met berekeningen kwam, waarmee hij aangetoond achtte dat het Consortium zich niet aan het bouwcontract heeft gehouden. Bin nen het college wordt serieus reke ning gehouden met de mogelijkheid dat het Consortium weigert verder te werken aan Scheveningen. WD-wet- houder Nyqvist zei gisteren: „Als de opmerkingen van Van Otterloo tot heilig worden verklaard, dan bete kent dat het eind van alles. Als de raad zich star blijft opstellen acht ik de kans groot dat Bredero zal terug vallen op slepende juridische proce dures. Dan zitten we voor een jaar of tien met een bouwput in Schevenin- gen-badplaats. Ik hoop dat dat niet gebeurt." De berekeningen van de PvdA komen er op neer dat het Consortium lang niet zo veel kantoren meer in Scheve ningen mag bouwen als in de jongste plannen werd voorgesteld. De socia listen wijzen op een aan het contract gekoppeld lijstje waarop precies staat hoeveel bouwvolume de projectontwikkelaar mag neerzetten ln de sectoren kantoren, woningen, horecavoorzieningen en winkels. Aan dat overzicht hebben de bouwers zich niet gehouden. Cijfervoorbeeld Zowel wethouder Nyqvist als het Consortium wijst er echter op dat in het begin van de jaren zeventig de afspraak is gemaakt dat er steeds per nieuw bouwproject zou worden geke ken naar de toegepaste verdeling tus sen woningen, kantoren en andere voorzieningen. Dat hield verband met te verwachten schommelingen op de bouwmarkt. „Op die basis heb ben de topambtenaren van de ge meente altijd met het Consortium gepraat," zegt Nyqvist. Hij is het met het Consortium eens dat het bewuste lijstje van Van Otterloo in 1973 alleen maar is opgesteld als „cijfervoor beeld" om te laten zien wat er zoal aan verschillende soorten bebouwing in de badplaats neergezet zou kunnen worden. Nyqvist weet echter ook dat dit „cij fervoorbeeld" ongewijzigd is opgeno men in het bouwcontract dat de ge meente uiteindelijk in 1978 formeel sloot met de projectontwikkelaar die toen al een paar jaar aan de slag was in Scheveningen. Aan het voorbeeld werd derhalve ln 1978 een bepaalde waarde toegemeten. Nyqvist: „Van Otterloo heeft gelijk wanneer hij al leen maar kijkt naar het contract van 1978 en niet naar de stukken uit jaren daarvoor."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6