Huizenhandelaar bestrijdt anti- speculatiemaatregel HVLOOIEIST" PLAAG?a Vanmiddag laatste fluit bouw Onenigheid binnen CDA over de voordracht van Andriessen ROXASECT IARVENDODER Muziek van ratelaars versiert ballonoptocht Geloofwaardigheid CDA minder na boycotdebat Rotterdamse overrompelingstactiek om huurwoningen te redden Woekerwinsten ontoelaatbaar, zegt wethouder ARP noemt andere kandidaten voor Europese Commissie arendode WEG IN EIGEN LAND Zeilers op weg naar Spelen Brief van 'niet bij brood alleen': Voor het laatst allemaal tegelijk met vakantie Benoeming opvolger Scholten later SP yan Agt informeel enkele moge- Verandering Drukte op de wegen verwacht Zaak-Menten weer voor Hoge Raad VRIJDAG 11 JULI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 34- door Henny de Lange ROTTERDAM Mag een ge meentebestuur zonder enige vorm van vooroverleg met de direct betrokkenen besluiten op zeer korte termijn de ver koop van huurwoningen on mogelijk te maken door geen woonvergunning meer te ver strekken aan de kopers? Deze vraag staat vandaag centraal in het kort geding dat een huizenhandelaar heeft aange spannen tegen de gemeente Rotterdam. Inzet is het besluit van B. en W. van Rotterdam om met ingang van 16 juli geen woonvergunning meer te geven aan mensen die een huis kopen dat tot dat moment als huurhuis (met een huurprijs tot 570 gulden per maand) in gebruik is geweest. Op die manier wil Rotterdam voorkomen dat nog meer huizen door speculanten aan de huursector worden onttrokken. Het kort geding zal met argusogen worden gevolgd, niet alleen door han delaren in onroerend goed, maar ook door verscheidene gemeentebesturen in ons land die óf al een soortgelijke anti-speculatiemaatregel hebben in gevoerd óf overwegen dat te gaan doen. Het is namelijk nog niet eerder gebeurd dat een huizenhandelaar een kort geding aanspant tegen een ge meentebestuur met de eis dat deze maatregel opgeschort dan wel inge trokken wordt. Niet alleen de korte tijd die er zit tussen het bekendmaken van deze regeling en de datum van ingang heeft de woede van makelaars en beleggers opgewekt, maar ook de ma nier waarop het Rotterdamse ge meentebestuur (in navolging van Amsterdam, Gouda en Delft) de Woonruimtewet van 1947 hanteert. Op grond van deze wet kan een ge meentebestuur bepaalde maatrege len nemen als dat in het belang van een doelmatige en rechtvaardige ver deling van de schaarse woonruimte wordt geacht. Door niet de verkoop van huurwoningen te verbieden, maar dat bijzonder onaantrekkelijk te maken door gewoon geen woonver gunning meer af te geven aan de kopers, is er sprake van een oneigen lijk gebruik van de woonruimtewet en van onbehoorlijk bestuur, vindt ir A. van der Kloos van de Raad van onroerende zaken. Het Rotterdamse gemeentebestuur geeft volmondig toe bewust gekozen te hebben voor deze overrompelings- Eerder tactiek om te voorkomen dat de hui zenhandelaars zich tijdig konden in dekken. Tot vooroverleg kunnen B. en W. overigens niet verplicht wor den. Het gaat hier om een specifieke bevoegdheid van B. en W. Zelfs de gemeenteraad hoeft er niet aan te pas te komen. telt dertigduizend woningzoekenden van wie achtduizend urgent is het ontoelaatbaar dat steeds meer goede en goedkope huurwoningen van de markt verdwijnen. „Het is geen kwes tie van woningeigenaren pesten, maar het exploiteren van woningen voor de winst mag gewoon niet meer voorkomen. Ook op brood en aardap- Srhaarcfp pelen hoeft niet verdiend te worden". aldus wethouder Van der Ploeg het niet aangaat bonafide bedrijven op één lijn te stellen met de slechte Bovendien zijn ze van mening dat gemeentebesturen met zo'n maatre gel een belangrijke categorie woning zoekenden de stad uitjagen. Direc teur H. E. Schouten van de Kok- groep Nederland: „Er zijn legio men sen met een smalle beurs die dol graag een woning willen kopen. Er is dan ook grote belangstelling voor laaggeprijsde appartementen en het aanbod in deze sector is redelijk. Door de verkoop van dit soort wonin gen onmogelijk te maken, Jaag je de mensen de staf uit en dat lijkt me toch niet de bedoeling?" Woekerwinsten Volgens de Rotterdamse wethouder voor volkshuisvesting Jan van der Ploeg is de anti-speculatiemaatregel het „logische vervolg" op een reeks van maatregelen die ook alle ten doel hadden te voorkomen dat steeds meer appartementen naar de koop sector worden overgeheveld. On danks al die beperkende maatregelen werden er vorig jaar in Rotterdam toch nog bijna tienduizend apparte menten aan de markt voor huurwo ningen onttrokken. Daarbij zijn vol gens Van der Ploeg enorme woeker winsten gemaakt In deze tijd van „barre woningnood" Rotterdam In Delft. Gouda en Amsterdam werd eerder een soortgelijke anti-specula tiemaatregel ingevoerd. Langzamer hand worden de resultaten daarvan merkbaar. In Delft en Gouda zijn handelaren heel wat voorzichtiger ge worden met de aankoop van huurwo ningen. In Amsterdam loopt het aan tal aanvragen voor een splitsingsver gunning terug. Evenals nu in Rotter dam hebben ook in de hoofdstad hui zenhandelaren woedend gereageerd op het anti-speculatiebeleid. Er wérd daar zelfs een vernietigingsverzoek ingediend bij de Kroon; het wachten is nog op de uitspraak. Ook in Rotter dam overwegen de huizenhandelaren de anti-speculatiemaatregel ter ver nietiging voor te dragen bij de Kroon, maar eerst willen ze de uitslag van het kort geding van vandaag af wachten De onroerend-goedhandelaren geven toe dat sommigen enorme woeker winsten maken, maar ze vinden dat Volgens de gemeente Rotterdam is dit een „omkering van de feiten". „De mensen waarover Schouten spreekt zitten niet te springen om een koop woning, maar ze moeten wel kopen, noodgedwongen, omdat ze anders met de huidige schaarste aan woon ruimte Jarenlang moeten wachten op een huurwoning," zegt Pieter Bol, be leidsmedewerker op de afdeling volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Het argument van de makelaars dat Rotterdam een hekel heeft aan eigen woningbezitters, slaat volgens Bol ook nergens op. „We zijn Juist begon nen met het experiment woningen in maatschappelijk gebonden eigen dom uit te geven. Dat houdt in dat mensen via de gemeente een woning kunnen kopen voor een aantrekkelij ke prijs. Om te voorkomen dat de koper vervolgens zijn woning gaat verkopen met flinke winst, is in het koopcontract bepaald dat hij ver plicht is zijn woning terug te verko pen aan de gemeente. Hij krijgt dan het aankoopbedrag terug inclusief een inflatiecorrectie en eventueel een vergoeding voor aangebrachte verbe- Wethouder Jan van der Ploeg: belang van huurders moet zwaarder wegen dan dat van ma kelaars teringen. Speculeren kan de bewoner dan niet, maar hij betaalt zelf bij aankoop ook geen cent te veel. Goed wonen vinden we een eerste levensbe hoefte, waarop geen winsten mogen worden gemaakt. Dat is ook de filoso fie achter ons besluit het verkopen van huurwoningen onmogelijk te ma ken," aldus Bol. Faillissement Inmiddels stromen op het stadhuis van Rotterdam de brieven en tele grams binnen van onroerend-goed handelaren die zeggen „met verbij stering en ontsteltenis" kennis te hebben genomen van de plannen van b. en w. Een aantal makelaars zegt zelfs een faillissement te vrezen als deze maatregel doorgaat. In totaal hebben de huizenhandelaren zo'n tienduizend opgekochte woningen in voorraad die ze nu niet meer kwijt kunnen of het moet aan de gemeente Rotterdam zijn, die bereid is ze voor een „redelijk prijsje" over te nemen. Natuurlijk hebben B. en W. gedacht aan ds situatie waarin de huizenhan del komt te verkeren, zegt een ge meentelijke woordvoerder, maar het punt is nu eenmaal dat B. en W. ook verantwoordelijk zijn voor een eerlij ke verdeling van de schaarse woon ruimte. Of, om de woorden van wet houder Van der Ploeg te citeren: „Als Ik het belang van de huurders moet afwegen tegen dat van de makelaars, dan kies ik toch voor de eersts groep." Van onze parlementsredactie DEN HAAG Binnen het CDA is onenigheid ontstaan over de voordracht van oud-minister vanünanciên Andriessen (KVP) als de officiële CDA-kandidaat voor de Nederlandse post in de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap). CDA- fractieleider Lubbers heeft Andriessen woensdag bij premier Van Agt als de CDA-voorkeur aangemeld, maar van AR-zijde wordt dit nu betwist. Volgens AR-vooizitter Hans de Boer en de AR-fractieleider van de CDA- groep in het Europese parlement, j Beumer, heeft het CDA zich helemaal lil niet voor Andriessen als nummer één uitgesproken. Hij behoort gewoon tot een groepje kandidaten, waartoe ook de anti-revolutionairen Albeda (zo hij het kabinet zonder problemen zou kunnen verlaten) en Jonker (lid van het Europese parlement) en de CHU- leden oud-staatssecretaris Noote- boom en Europees parlementariër Tolman behoren. Volgens hem zal Van Agt „uit ver schillende eerste kandidaten" moe ten kiezen, want hijzelf heeft al eer der bij Van Agt de namen van Jonker en Albeda genoemd. Overigens zei De Boer zich op zichzelf goed in de kan- didatuur van Andriessen te kunnen ..Lubbers heeft kennelijk zijn per soonlijke voorkeur voor Andriessen bij Van Agt naar voren gebracht. Als officiële CDA-kandidaat kon dat niet. want noch de partijleiders, noch het CDA-fractiebestuur hebben hierover een beslissing genomen", zei De Boer. JoFlKGr volgorde is nog niet genomen, de aan melding van Andriessen door Lub bers is daarom voorbarig", aldus Beu mer. Hij zal premier Van Agt volgen de week inlichten over de precieze gang van zaken. Opvallend is dat op het kandidaten- lijstje van de Europarlementariërs wel minister Albeda voorkomt, maar niet minister Van der Stee, van wie bekend is dat hij graag landbouw commissaris had willen worden. Van der Stee is met name door de CDA- Europarlementariërs van KVP-huize van de lijst afgevoerd. Wegens de persoonlijke tegenstellingen tussen Van der Stee en Andriessen meende men niet beide heren te kunnen handhaven. vinden. Lijstje Dat laatste zei ook Beumer, maar ook hij benadrukte dat Andriessen op een lijstje met namen opgesteld door de CDA'ers in het Europese parlement, geen voorrang heeft gekregen boven de andere genoemde AR- en CHU- kandidaten. „Het hangt ook sterk af van welke post Nederland in Brussel kan krijgen. De beslissing over de De kandidatuur van de anti-revolu tionair Jonker, met name door AR- voorzitter De Boer naar voren ge schoven, heeft in brede kring van het AR-bestuur verwondering gewekt. Leden van het dagelijks bestuur en het presidium bleken niet op de hoog te en spraken ook twijfel uit over de vraag of Jonker wel zwaar genoeg telt om werkelijk een goede kans op een zware portefeuille in Brussel te maken. De Boer en Beumer benadrukten gis teren echter de ervaring en de kwali teiten van Jonker voldoende e vin den voor een serieuze kandidatuur. De AR geeft op zich de voorkeur aan minister Albeda, maar men verwacht dat deze zich niet uit het kabinet zal kunnen losmaken in december. De PvdA zal zich de komende week beraden over de vraag of oud-minis ter Van der Stoel als tegenkandidaat voor een Europees commissariaat naar voren moet worden geschoven. Het kabinet heeft Van der Stoel niet voor het voorzitterschap van de Euro pese Commissie kandidaat willen stellen en in PvdA-kring bestaat wei nig hoop dat Van Agt nu wel Ineens bereid zou zijn een socialist op de ook belangrijke stoel van gewoon com missaris voor te dragen. Het kabinet zal in september een beslissing over de Nederlandse kandidaat voor Brus sel moeten nemen. Formeel benoemt het kabinet hem niet, maar de voor dracht van de nationale regering heeft uiteraard zo'n grote waarde dat daarvan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt afgeweken. tOXASECT TwdT Als u net thuis van vakantie met meteen besprongen wilt worden door hongerige honde- of katte- vtooien, moet u vlak voor de va kantie even spurten met Ook afdoende tegen mieren, kakkerlakken en ander kruipend .ongedierte. Bij uw drogist. PHILIPS-DUPHAR NEDERLAND B.V. AMSTERDAM «tooien ikkertikknJ Het festijn met oude ambachten in het Noordlimburgse Meijel is langzamerhand een begrip gewor den. zelfs internationaal Zaterdag en zondag worden maar liefst 83 oude ambachten uit verschillende landen getoond in het gemeen schapshuis tKloster. Het hele Peeldorp is deze twee dagen in de weer. Straatmuzikan ten trekken rond. Er zijn wagen spelen, poppenkast, volksdansen, vendelzwaalen. kruisboogschie- ten, oude kinderspelen. Uit België komen steltlopers, er is een be jaardenvolksdansgroep en er komt een sprookjestuin. De bezoe kers mogen de handen uit de mou wen slaan bij de beeldengieter, tingieter, het kruisboogschieten, het volksdansen, de houtdraaier, het boterkarnen en de imkers. Er is een schandblok, een draaiorgel en een braderie. Een aantal oude ambachten is voor het eerst in Meijel: de bliksla ger. de ouderwetse barbier, de been- en hoornsnijder, de grimeur, de houtsnijwerker, de fuiken- en nettenknoper, de marionetten maakster en het pyrograveren. Het festijn duurt beide dagen van 13 tot 20 uur. Markten zijn er zaterdag ook in Spaarndam (een edelambachts- markt, 10-16 uur), Medemblik (een romantische markt. 11-17 uur*. Zandvoort (een zlgeunermarkt, 10 uur). Bergen op Zoom (een antiek markt, achter de Peperbus) en Breda (een kunst- en antiekmarkt, op de Havermarkt). In Drachten wordt zaterdag een harddraverij gehouden (14 uur), in Alkmaar vindt een paardencourse plaats (16 uur). In Bergen (NH) is van 9 tot 16 uiir een pony-festijn, terwijl de stichting Scheveningen Bad vandaag, morgen en zondag een hippisch evenement organi seert onder het motto „Schevenin gen te paard". Ruim 175 paarden en ruiters nemen er aan deel. Fierljeppen of polsstokspringen is een sport die zaterdag zowel in het Friese Menaldum (13.30 uur) als in Linschoten bij Woerden (19 uur) te bekijken is. In Zeeland worden dit weekeinde wedstrijden in het handboogschieten gehouden, za terdag treden keizers en koningen van Zuid-Beveland tegen elkaar in het strijdperk in Wolphaartsdijk, in Terneuzen wordt om 14.30 uur gestreden en in Axel wordt zon dag vanaf 14.30 uur geschoten. In Norg is 's avonds een wedstrijd ringsteken op de Kerkbrink en in Zandvoort begint om 19.30 uur een ballonoptocht, begeleid door „De Ratelaars", een groep gepen sioneerde ambtenaren van de Am sterdamse Stadsreinigingsdienst. die de ouderwetse ratel als muziekinstrument hanteren. In Bruinisse nemen acht gemeenten zaterdagmiddag deel aan een zes kamp op het terrein van Rekradel- ,ta (14 uur). In Naarden worden zaterdag vestingstochten per fiets georganiseerd over 30 en 60 kilo meter. De start is tussen 10 en 12 In Amsterdam kunnen zaterdag (en volgende week zaterdag) zes kerken bezocht worden tussen 10 en 5 uur. Het zijn de Nieuwe Kerk. de Oude Kerk. de Engelenkerk, de Begijnhofkapel, Ons' Lieve Heer op Solder en De Papegaai. Orgelconcerten zijn zaterdag te bezoeken in 's-Graveland (in de hervormde kerk om 20 uur), in Haarlem (in de basiliek St. Bavo, Bernard Bartelink, 15 uur), in Heemskerk (hervormde kerk, W. Seringa, 14 uur) en in Weesp (Gro te Kerk, Jan Breijer, 20 uur). In Bakenesserkerk in Haarlem con certeert Pro Cantione Antiqua uit Londen zaterdag om 20.15 uur. In Zwolle ls zaterdag een open luchttheater op het Aa-plein (14 uur), in Hellendoorn is een inter nationaal volksdansfestival met een Schotse Piper Band en in de Kerkstraat in Hilversum is zater dag om 13 uur variété, mime en jazz. De Nederlandse zeilploeg is gisteren van Schiphol vertrokken naar de Russische plaats Tallin, waar van 20 juli tot 2 augustus de wedstrijden in het kader van de Olympische Spelen worden gehou den. Op de foto de Nederlanders Sjoerd en Eric Vollebregt medail lekandidaten in de Flying Dutchmanklasse en links coach Ben Staartjes. ADVERTENTIE Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het oüeboycotdebat heeft de geloofwaardig heid van het CDA opnieuw een knauw gegeven. Voorzitter Weststrate van de werkgroep ..Niet bij brood alleen", die dit schrijft in een brief aan de leden, rekent dat zowel premier Van Agt als de meerderheid van de CDA-fractie aan Volgens Weststrate kim de voortdu rende tweespalt tussen de minister president en de CDA-fractie alleen maar tot gevolg hebben dat steeds meer mensen hun vertrouwen in het CDA opzeggen. Dat gebeurt zolang het voeren van een evangelische poli tiek ondergeschikt wordt gemaakt aan het streven naar machtsbehoud, aldus de brief. De werkgroepvoorzitter verwijt het kabinetrVan Agt het telkens negeren van de volksvertegenwoordiging. Vol gens hem moet het boycotdebat wor den gezien als een duidelijk signaal 'van de Kamer dat zij daar genoeg van begint te krijgen. Weststrate vraagt zich af hoe een premier die binnen enkele weken tot drie keer toe besluiten van de Kamer weigert uit te voeren, opnieuw lijst trekker kan worden van een demo cratische partij die het CDA wil zijn. rekening houdt met de evangelisch^ uitgangspunten." Weststrate prijst de zes CDA-Kamer- leden die in het boycotdebat tot het.' eind toe voet bij stuk hielden, „Zij; hielden daarmee ook iets van de ge- loofwaardigheld overeind. Dat is doen wat men zegt." De voorzitter van de werkgroep spreekt zijn sym pathie uit voor de actie van de ARP- Brabant om het Kamerlid Scholten. die op een onverkiesbare plaats staat. met voorkeursstemmen terug in het parlement te krijgen. Uitleg Uitleggende waarom de werkgrope het CDA de rug nog niet toe keert, zegt de voorzitter ervan, dat je niet afhaakt op een bepaald punt. „Dat doe je pas als duidelijk is dat het totale beleid geen of onvoldoende Van onze parlementsredactie DEN HAAG De benoeming van wn opvolger voor minister Scholten (defensie) zal nog wel enige tijd op zich laten wachten, zo wordt in poli tiek Den Haag verwacht. hi CDA-kring gaat men ervan uit dat de nieuwe defensiebegroting het best nog door de zittende minister Schol ten kan worden opgesteld. Eventuele kandidaten voor de post van Defen sie zullen, zo wordt aangenomen, ook wel eerst willen weten of Defensie financieel niet wordt uitgekleed alvo- rens te kunnen beslissen. J ^A'fatctleleider Lubbers heeft pre- kandidaten genoemd, allen van wiU-huize, onder wie de CHU-voor- uit de Tweede Kamer, Van Ley- tui VtoHuis"EersteWarner,prof. Overigens wordt niet uitgesloten dat ocnolten Defensie eerder zal verlaten {•«ui 1 oktober, de datum van zijn o noeming tot vice-voorzitter van de Raad van State Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM Vandaag is het officiële startsein gegeven voor de vijfender tigste en tevens laatste collectieve bouwvakantie. Duizenden bouwvakkers hebben vanmorgen de troffel weer voor enkele weken opgeborgen en zijn met de caravan vertrokken naar veelal, hopelijk, zonnige bestemmingen. De bouwvakantie begint ei genlijk pas het komende weekend, maar veel bouwba- zen hebben hun werknemers een dag eerder vrij gegeven om de piek van het vakantie verkeer wat te kunnen ver mijden. Ook zijn er bouwvakkers die zelf maar een dag eerder vrij hebben genomen. Vanmiddag om half een zal het laatste fluitsignaal op de bouwwer ken klinken, het startsignaal van de vakantie. De bouwvakantie voor vol gend jaar zal niet op de sinds jaar en dag gebruikelijke wij ze worden gehouden In het verleden, in de periode na de tweede wereldoorlog, was het zo dat de bouwvakperiode ruim een jaar van te voren bekend werd gemaakt. De werknemers in de bouw konden daarmee bij het be spreken van hun volgende va kantie rekening houden. Dat er een verandering in het ver schiet lag was niet onbekend. Vooral doordat de schoolva kanties ook landelijk gespreid werden, was het onvermijde lijk dat ook de bouwvak een verandering zou ondergaan. Bij de afgelopen CAP-onder- handelingen in de bouw. waar het onderwerp van vakantie spreiding ter sprake kwam, zijn de werkgevers en werkne mers er niet uitgekomen. Dat hield in dat er volgend jaar voor het eerst in de geschiede nis, geen collectief voor het gehele land afgekondigde bouwvakantie zal zijn. De pe riode van vakantie zal dus door de mensen in de bedrij ven zelf moeten worden be paald. Maar hoe denken de mensen in de bouw hier zelf over? Uit een enquête van de bouw- en houtbond CNV blijkt dat het merendeel van de CNV-leden niet tevreden is met de wijze waarop de gezamenlijke va kantie in het verleden werd geregeld. Veel van de ondervraagden zijn van mening dat het veel rustiger kan zijn op de vakan tiebestemmingen en op de we gen naar en van die bestem mingen wanneer de vakanties beter worden gespreid, aldus de CNV-enquête. Dit jaar zullen we echter nog te maken krijgen met een enorme drukte Volgens de ANWB zal het vandaag en vooral het komende weekend een drukke boel worden op de Nederlandse wegen. Verwacht wordt dat ongeveer 200.000 auto's vanuit Nederland de grens zullen passeren. De bouw- en houtbonden FNV en CNV zijn wel gelukkig met het feit dat er volgend jaar geen verplichte vakantieperiode in de bouw zal zijn. De FNV- bond schrijft in „Profiel", het orgaan van de bond: de nieu we situatie biedt goede moge lijkheden voor de individuele werknemer. Plotseling Bouwvakarbeiders, die geen schoolgaande kinderen heb ben, kunnen nu eindelijk eens buiten de drukke en dure peri ode van de schoolvakanties om met vakantie gaan. Ook spoort de federatie haar leden aan om zoveel mogelijk ge bruik te maken van de moge lijkheid van individuele va kantiespreiding. „Die vakantiespreiding moet dan wel zo snel mogelijk bij de werkgever (via de onderne mingsraad) aan de orde wor den gesteld. Om een begin te maken met de zelf te bepalen vakantieperiode, iets waar het hele volk nu al jaren om schreeuwt", aldus het bonds blad Profiel. Voor het CNV is het helemaal vrijlaten van de bouwvakan tie wel wat plotseling geko men. De bond had liever ge zien dat. als een soort „wen- ningsfase" de eerstkomende jaren de bouwvakantie zou worden opgesplitst naar sec toren. Aangezien hierover met de werkgevers in de bouw geen overeenstemming kon worden bereikt werden de on derhandelingen op dit punt opgeschort Het stoppen van de onderhan delingen luidde de individuele vakantie in. De hout- en bouwbond CNV vindt dan ook dat er heel duidelijk schrifte lijk vastgelegde garanties moeten komen dat de werkne mers in bepaalde perioden va kantie kunnen opnemen. „We moeten wel weten waar we aan toe zijn", aldus de CNV- bond. Het jaar 1980 is dus het laat ste jaar van de collectieve bouwvakvakantie. Een vleug je nostalgie is wel te be speuren Van Mn onzer verslaggevers DEN HAAG - De Hoge raad zal zich zoals werd verwacht, opnieuw over de strafzaak tegen Pieter Menten bui gen. Een kantoorgenoot van de toege- voegde raadsman van Menten heeft gisteren cassatie aangetekend tegen het vonnis van de Rotterdamse recht bank. De raadsman, mr. E. W. J. H. de Liagre Böhl, had onmiddellijk na de uitspraak al laten weten dat hij Men ten bij de Hoge Raad niet zelf terzijde zou staan. Menten, veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en een boete van honderdduizend gul- den, zal worden verdedigd door een cassatie-advocaat. Als zodanig trad i eerder in de zaak-Menten de Haagse advocaat mr. P. Mout op. De officier van justitie, mr. L. C. M. Meijers, die naast de opgelegde boete een gevangenisstraf van twintig jaar had geëist, zal niet in cassatie gaan Menten. die woensdag werd opgeno men in het Majella-ziekenhuis in Bus- sum. was gisteren volgens een woord voerder van het ministerie van justi tie nog steeds niet bij bewustzijn ge komen. „We spelen drive-in-resUurant. Twee limonade en wat je vulde koe ken alstublieft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3