Kerkgeschiedenis als een echoput Drie 'soorten' baptisten confereren in Toronto Bacteriën gaan nooit met vakantie Paus ziet af van voorbereide rede Uit brieven van lezers Tijdschriften en een verjaarscadeau Trouw Kapelaan inzet van conflict in Noorwegen VANDAAG J VOORBIJGANGERS Nauwer contact wereldraad en lutherse wereldbon Anglicaanse kerk verdubbelt bijdrage aan wereldraad Conferentie VRIJDAG 11 JULI 1980 TROUW/KWARTET door dr K. A. D. Smeük „De geschiedenis is een echoput Wie haar aanroept, krijgt zijn eigen mening als ant woord terug." Woorden van de Groningse historicus E H. Kossman in NRC/Handels- blad van 12 januari jl. Een eenzijdige stelling ongetwijfeld, want de historische weten schap kan nog steeds enige aanspraken op objectiviteit maken. Toch is het opvallend, hoe bij een onderdeel als bijv. kerkgeschiede nis de persoonlijke visie van de auteur bepa lend is voor zijn behandeling van de historie. Het nieuwe boek van dr L. Praamsma De Kerk van alle tijden, deel I, is hier een voor beeld van. Praamsma gaat uit van een goddelijke lei ding in de geschiedenis van de kerk en hij weet deze ook zeer nauwkeurig te traceren. Tijdens de zgn. Roverssynode van 449 werd de geest des Heren bijvoorbeeld diep be droefd (blz. 93), terwijl de kerkvergadering te kicea van 325 „toch ook iets van dat wonder lijke bestuur van Christus, de Koning van de kerk" vertoonde, „dat soms onverwacht en bnmiskenbaar door de geschiedenis heen- breekt zoals een zonnestraal een donkere hoek op een schilderij van Rembrandt in het licht zet." (blz. 88). Hoewel de meeste kerkhistorici wellicht voor zichtiger zullen zijn in het herkennen van het werk van de Heilige Geest en minder snel de overtuigingen van het eigen kerkgenoot schap (in dit geval The Christian Reformed Churches in Canada) als norm voor de kerk van alle eeuwen zullen stellen, staat Praams ma in zijn aanpak niet alleen: een belangrijk aantal van zijn vakgenoten vertoont de nei ging in hun werk normatieve uitspraken over Vertellen het verleden te doen. Dat is begrijpelijk: zij zijn zelf meestal actief bij de kerk betrokken en het is verleidelijk om lijnen van het verle den naar het heden door te trekken. gen zullen in de toekomst ook ongetwijfeld weer worden afgewezen, zonder dat dit aan hun waarde nu afdoet. onderging een ontwikkeling naar een meer monotheïstisch godsbesef, hetwelk een alge mene overgang tot het christendom (overi gens met geweld afgedwongen) vergemakke lijkte, en tegelijk ook een heidense beïnvloe ding van het christendom mogelijk maakte. Probleem Het grote probleem is echter, dat er histo risch gezien eigenlijk nooit één christelijke kerk is geweest, die ook als norm voor de latere ontwikkelingen dienst zou kunnen doen. Reeds in de tijd van Paulus waren er (blijkens zijn brieven) verschillende groepen, die men christelijk kan noemen en die ver scheidenheid is in de loop van de geschiede nis gebleven, zo niet toegenomen. Ondanks alle pogingen om door overreding of geweld eenheid onder de christenen te scheppen, is dit geen groepering ooit gelukt. Dit structureel ontbreken van eenheid zou een kerkhistoricus ervoor moeten behoeden te snel over tradities uit het verleden een oordeel uit te spreken. Waarheid is geen statisch begrip, dat niet aan verandering onderhevig zou zijn. Het ascetisme van de monniken in de vierde eeuw was in die tijd evenzeer passend las het nu problematisch zou zijn. Onze huidige theologische opvattin- Maar goed, „De kerk van alle tijden" is niet geschreven voor lezers, die dergelijke opvat tingen huldigen. Voldoet het voor een pu bliek, dat Praamsma's uitgangspunten deelt? Enerzijds kan deze vraag bevestigend beantwoord worden. Het boek is levendig geschreven en leest prettig. Door de onderti tel „Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis" geeft de schrijver aan, dat hij niet naar volledigheid heeft gestreefd, noch naar een strakke opbouw. Men luistert naar hem als naar een verteller, zonder dat er wat betreft voorkennis en begrip veel eisen aan de lezer worden gesteld. Anderzijds zijn er wel enige onnauwkeurighe den te betreuren. Het gedeelte over archeolo gie (de bladzijden 156-162) had beter kunnen worden geschrapt. Verder geeft de schrijver een beeld van het heidendom in de Romeinse keizertijd, dat wel stereotiep, maar niettemin historisch onjuist is. Praamsma fixeert zich te veel op het beeld van een toenemende decadentie van de Romeinse cultuur (blz. 150; vgl. ook blz. 16-18). Het heidendom had wel degelijk nog een innerlijke sterkte en aantrekkingskracht, zoals de vroege christe nen zelf hebben kunnen ervaren, maar het Onjuist Wat ik echter in dit boek het meest betreur, zijn de bladzijden 83 en 84. Eén van de centrale problemen van de kerkgeschiedenis: de afscheiding van de christelijke gemeente van haar oorspronkelijke joodse achtergrond en de verder ontwikkelingen in de relatie tussen jodendom en christendom in de oud heid worden in enkele regels afgedaan, en dan nog wel in het kader van het optreden van keizer Julianus de Afvallige! De auteur suggereert daarbij, dat de anti- Joodse wetgeving van de christelijke keizers het gevolg zou zijn van een samenwerking van Joden met deze laatste der heidense keizers. Aangezien Julianus' voorganger Con- stantius II reeds met anti-Joodse wetten be gonnen is en deze maatregel van een christe lijke keizer Juist één van de oorzaken is geweest van de, zij het beperkte, steun, die Julianus van Joodse zijde heeft ontvangen, is het duidelijk, dat de auteur hier een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Hoewel hij niet om de schuld van de christenen ten opzichte van de Joden heen kan, meent hij toch te moeten opmerken: „Gedurende eeuwen heb- Dr. L. Praamsma. ben de Joden de Christus gehaat met een volkomen haat." Wanneer ik de geschiedenis overzie van de wijze waarop christenen hun Messias bij de Joden hebben gepresenteerd, zou ik bijna geneigd zijn hieraan toe te voe gen: En niet zonder reden. Dr L. Praamsma: De kerk van alle tijden, deel I. Franeker, Wever, 313 blz. geïllu streerd. Voorintekenprijs 49,50. Na ver schijning van deel 4/55. Van onze kerkredactie AMSTERDAM In Toronto |s het veertiende congres van de baptistenwereldbond be gonnen met twintigduizend deelnemers uit negentig lan den. Naast dit „officiële" we reldcongres zijn er in Toronto nog twee „dissidente" con gressen van baptisten: een van niet erkende baptisten in de Sowjet-Unie en een van fundamentalistische bap tisten. Het congres van de wereldbond her denkt het 75-jarig bestaan van de 1905 te Londen opgerichte bond. Thans zijn 115 nationale bonden met ongeveer dertig miljoen gelovigen lid van de wereldbond. Het congresthe ma luidt: „Wij vieren Christus" aan wezigheid door de Geest." De emigrantenorganisatie van de niet erkende evangelische christen- baptisten in de Sowjet-Unie houdt tegelijkertijd in Toronto een congres met als thema „De stemmen der ver volgde christenen". Voornaamste spreker hier is Georgi Vins, de baptis tenpredikant die vorig jaar uit de Sowjet-Unie werd gezet. Hij heeft de uitnodiging voor het baptistenwe reldcongres afgewezen, omdat de we reldbond weigert „dissidenten" uit te nodigen en zich bepaalt tot de „offi ciële" baptisten in de Oosteuropese landen. Georgi Vins Fundamentalistische groepen heb ben een bijeenkomst over het onder werp „De baptistenwereldbond christelijk of communistisch?" aan gekondigd. Hiermee willen zij protes teren tegen de aanwezigheid van ge delegeerden uit door de staat erkende Oosteuropese baptistengemeenten. Claas Overeenkomstig de verwachting werd de 51-jarige Hamburgse predi kant Gerhard Claas gekozen tot se cretaris-generaal van de baptistenwe reldbond. Hij volgt de Amerikaan Ro bert Denny op. Direct na zijn verkiezing zei hij dat hij een serieuze poging wil doen, om de verdeelde Russische baptisten tot elkaar te brengen. Hij wilde geen oor deel uitspreken. Belde partijen heb ben gelijk én ongelijk en zullen hun problemen in onderling overleg op moeten lossen, zei Claas. Daar lijkt vooralsnog aan weerskan ten weinig animo voor te bestaan. Georgi Vins zei gisteren dat de offi ciële afgevaardigden van de Russi sche baptisten in Toronto „propagan- da-agenten van het Kremlin" zijn. Een van hen, Alexei Bitsjkow, rea geerde daarom met de opmerking, dat Vins' aantijging „even beledigend als stompzinnig" was. OSLO (EPD) Het groeiend conflict tussen kerk en staat in Noorwegen heeft nieuwe brandstof gekregen, nu tegen de wil van alle kerkelijke in stanties de veertigjarige theoloog Helge Hognestad toch tot kapelaan in Hoevlk bij Oslo is benoemd. De gezamenlijke bisschoppen van de lutherse staatskerk hebben in een scherpe open brief geprotesteerd te gen deze benoeming door de minister voor kerkaangelegenheden. Een van de bisschoppen, Hakon Andersen uit Tunsberg, heeft zelfs gezegd, dat hij erover denkt af te treden, omdat de overheid in haar bestuur van de kerk zo weinig rekening houdt met de ge voelens die in de kerk leven. De benoeming maakte een eind aan' een touwtrekken, dat een Jaar ge duurd heeft. Hognestad was de enige sollicitant voor de kapelaanspost in Hoevik, maar de kerkeraad, de proost en de bisschop zelden eenparig nee tegen een benoeming van de man die eens een geliefd studentenpredikant was, voordat hij zich naar het oordeel van de kerkelijke autoriteiten te ver van de belijdenis van de Noorse kerk verwijderde. Hognestad ziet het evangelie eenzij dig als middel tot bevrijding voor een nieuw leven naar zuiver menselijke opvatting, zegt Oslo's bisschop An dreas Aarflot. Hij zet vraagtekens bij zulke kardinale zaken als God, eeu wig leven, zonde en verlossing. Daar om heeft Aarflot ook nu, na de benoe ming, geweigerd Hognestad de bis schoppelijke zegen te geven. Het feit dat de kerk Hognestads opvattingen afwijst, was voor de staat echter geen reden, om hem niet opnieuw op een post in de kerk te benoemen. waarin opgenomen: De i dammer, met Dordts Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O. Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel. 020-913456 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned. Credietbank Rekeningnr 23 00 12 574 Gemeentegiro Amsterdam X11000 - REGIO ROTTEROAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam lel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle •Abonnementsprijzen: Per maand 16.98 Per kwartaal 50,95 Per half jaar 101.90 Per jaar 201,60 Advertentietarieven op I ^anvrgag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag. Op zondag van 18-20 uur telef 020- 913456. Opgave mini-advertenties tel. 020-936868 of schriftelijk aan Mmi-Adv aldelmg. postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzingen uitsluitend schrif telijk aan onze Amsterdamse Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus 859.1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Tweedeling (5) De heer Dubbeld schrijft dat de Christelijke Democratische Unie van voor de oorlog eigenlijk tegen christe lijke partijvorming was. Als oud-lld van deze partij kan ik verzekeren dat dit niet het geval was. Men leze de brochure CDU of SDAP. Door het gezamenlijk verzet tegen het fascis me is de wens tot doorbraak tot stand gekomen. Daar principiële minder heidsstandpunten na totale samen smelting volgens mij en vele anderen evenals in het CDA achteruit gezet worden, is de EPV opgericht voor samenwerking met behoud van volle dige zelfstandigheid. Dan zal een vol gende keer een kabinet gevormd kun nen worden van neutrale en christe lijke progressieven, dat meer kans heeft dan het heilloze monsterver bond van confessionele partijen en kapitaal. Ik denk dat de loyalisten uit zichzelf wel heengaan uit het CDA, als dit zo voortgaat tegen zijn eigen grondslag. Rotterdam W. H. Koopmans Willem Jan Martin blijk van een zeer gebrekkige kennis van de Engelse taal, als hij een plaat als „Slow train coming" op zo'n grove wijze misver staat. Ik heb er geen „hel en verdoe menis" op kunnen ontdekken. Wat Dylan momenteel doet, is de op dracht uitvoeren die de Here Jezus geeft aan zijn volgelingen. Als je dit' fanatisme noemt, ben Je waarschijn lijk zelf nooit aan die opdracht toege komen. W. J. Martin schijnt meer geporteerd te zijn van de „bezweren de Rasta-boodschappen" van Bob Marley, dan van het getuigenis van Dylan en geeft daarmee te kennen „een grotere hang naar sektarisme te "hebben dan Dylan ooit gehad heeft. Pijnlijk is het om te lezen, dat juist op het moment dat Dylan's songs werke lijk inhoud krijgen, hij maar van het muzlektoneel moet verdwijnen. Stadskanaal E. J. Veldman MANAUS (ANP, AP. AFP) Van daag loopt het bezoek van paus Jo hannes Paulus II ten einde. Vanaf Manaus aan de Amazone diep in het binnenland vliegt de paus vannacht in één ruk terug naar huls. Hij heeft dan de langste reis (12 dagen) tot nog toe achter de rug met het meest over laden programma. De Indianenstammen uit het Brazili aanse binnenland hebben de paus geschreven dat het regeringsbeleid gericht is op hun uitroeiing. Vooral sinds het Amazonegebied in reusach tige prestigeprojecten is opengelegd zijn onder de indianen ziektes, alco holisme, prostitutie en lage lonen de gewone gang van zaken. Ze worden verdreven van hun stamgronden waarbij gebruik gemaakt wordt van huurlingen en ook van gewone mili tairen. In Fortaleza, waar de paus eerder op bezoek was, hebben de bis schoppen een document gepubli ceerd voor het nationaal eucharis tisch congres dat daar nu gehouden wordt. Hierin beschuldigen zij de re gering van rassendiscriminatie: ver der klagen zij over de zware belastin gen op landbouwprodukten In plaats van steun aan de boeren, het gebrek aan scholen op het platteland, de luxe en pralerij en het nationale triomfalisme van de regeringsambte naren terwijl duizenden Brazilianen honger lijden. Er wordt aangedron- geh op minder onnodige uitgaven, een nederiger beleid dat dichter bij het volk staat. De kerk moet volgens het stuk vooral de migranten helpen tegen de uitbui ting door grote ondernemers en grondbezitters, aldus de bisschop pen. Het was een van de krachtigste uitspraken van de bisschoppenconfe rentie tot nu toe. Bij wijze van hoge uitzondering heeft de paus in Fortale za het eucharistisch congres niet een kant en klare speech voorgelezen, maar in plaats daarvan achter geslo ten deuren met de driehonderd bis schoppen vergaderd. Volgens waar nemers was de paus zozeer onder de Indruk geraakt van hetgeen hij in Brazilië gezien en beleefd heeft dat De huisvrouw aan bod, voor huis vrouwen (plaats In gezin, opvoeding, tijdsindeling, Vrouw en seksualiteit), 11-15 augustus, Den Alerdlnck, Laag Zuthera (tel. 05290-541). ADVERTENTIE Maar u wel. Neem daarom desinfekterende Unicura zeep mee. Opgewassen tegen binnen-en buitenlandse bacteriën. bevat 1%TCC. Iniet gebruiken voor kinderen beneden 3 jaad Vandaag Op pagina 2 van Trouw staat elke dag het stukje „vandaag". Daarboven ge tekend het kerkschip, „met de kruis- vlag hoog in top". Het stukje op 1 juli had niet veel te maken met het kerk schip erboven. Integendeel. Het on behagen over de huidige regering Het de schrijver uitkomen in termen, die doen denken aan de zinsnede uit het klassieke avondmaalsformulier: „tweedracht, sekten en muiterij in (kerken en) wereldlijke regeringen be geren uit te richten". Ware het niet christelijk geweest in plaats daarvan in dit stukje zelf voor te gaan in en anderen op te roepen tot gebed voor de overheid? De slotzin van het stuk je van 1 juli kan de schrijver op zichzelf toepassen: „Dan kan ik me Indenken, dat het aantal mensen groeiende is. dat naar een èndere. schrijver uitziet"! Katwijk aan Zee J. P. van Roon Bob Dylan (3) Het getuigt mijns inziens van grote naïviteit te veronderstellen dat een kritisch en intelligent figuur als Dy lan zich zou hebben aangesloten bij één of andere „vrij onverdraagzame religieuze sekte". Bovendien geeft door Pieter van der Ven Verleden week is op deze pagina aandacht ge schonken aan de tachtigste verjaardag van kardi naal Alfrink, vandaag laten we het licht (even; vallen op het cadeau dat hem op z'n verjaardag werd aangeboden: een bundel opstellen. Overi gens niet dan nadat we eerst een paar andere, voornamelijk informatieve geschriften, de revue laten passeren. Relief 1980, nr 7/8. Het tijdschrifh voor religieuzen heeft een dubbelnummer gewijd aan de verschil lende zogeheten „spiritualiteiten". In kort bestek vindt men daar bij elkaar waarom een augustijn geen benedictijn is, een carmeliet iets anders is dan een dominicaan en een franciscaan verschilt van een jezuiet. Daarmee is het hele veld van de voorkomende spiritualiteiten in de rk kerk welis waar niet afgegraasd, maar die pretentie heeft het nummer ook niet. Wel verschaft het enig inzicht in het verschijnsel spiritualiteit en kloosterleven. Al met al misschien weinig nieuws voor religieuzen, maar informatief voor belangstellende buiten staanders. (63 blz., ƒ7,50, Clarastraat 2, Megen (NB)). Concilium, „Is het christendom een religie?" vraagt het internationaal theologisch tijdschrift zich in zijn juninummer af. In de protestantse en rooms katholieke theologie worden op die vragen De beweging Christenen voor het Socialisme (CvS) geeft het tweemaandelijkse tijdschrift „Opstand" uit. Deze cartoon (bij een artikeltje over sociaal ondernemenschap nemen wij uit Opstand over. verschillende antwoorden gegeven Maar ook his torici, sociologen, filosofen, godsdienstfenomeno- logen hebben daar iets over te zeggen. Wat bete kent „godsdienst" in een religieloze cultuur, hoe functioneert volksreligiositeit in een bevrijdings- strijd (Uitg. Oooi en Sticht, Hilversum, 96 blz., 13,50). VAKANTIE EN HET ZELF (2) Zoiets als „vakantie en het zelf" is niet af te doen met die paar opmerkingen van gisteren. Het gaat erom of Je Je laat leven door alles wat op je afkomt of dat je zelf leeft. Datji zelf bepaalt wat je op je af wilt laten komen. Dat laatste is, denk ik, erg belangrijk. Je geest is natuurlijk altijd bezig. Maar waarmee? Zijn al die gedachten de moeite waard? Je bent geobsedeerd door je hobby of hobbies zelfs. In de vakantie kan jee eens een vraagteken achterzetten, het even relatief maken. Maar dan in de echte zin van het woord: in relatie tot Jezelf. Groei ik geestelijk gesproken door die dingen waarvoor I ik me zo druk maak? Of door de wijze waarop ik me er zo druk voor maak? Want dat kan ook. Je kunt best met heel verheven en geestelijke dingen bezig zijn, maar 't is maar de vraag j hoe. Van theologie (godskennis) kan Je ook een soort veredelde denksport maken. Dan kom je misschien wel aardig ver in een bepaald soort kennis, maar 't is de vraag of het jezelf in goede zin beïnvloedt. Om t duidelijk te zeggen: of je er God werkelijk beter door leert kennen en verstaan. Hoe sta je zelf in de dingen waarvoor je je zo druk maakt? Misschien ben je ijverig in allerlei maatschappelijke en politieke actiej bezig. Je vindt dat nodig en dat is het ook, maar loop je je „zelf" niet voorbij? 't Is het bekende verhaal va- die slaven die in Afrika de ontdekkingsreiziger met grote pakken achterna sjouwden. Op een morgen waren ze met geen stok verder te krijgen. De man vroeg wat er aan scheelde. „Wij moeten wachten, want onze zielen konden niet zo gauw meekomen." Wij hebb« daar ook een uitdrukking voor: jezel voorbij lopen. Het wordt net iets duidelijker als ik het zó schrijf: je „zelf" voorbij lopen. Het is verschillend De een zal vakantie nodig hebben van zichzelf en de ander voor z'n „zelf". hij zijn voorbereide speech onbruik baar achtte. Christenen voor het socialisme in Nederland. Informatief boekje van de beweging CvS. Wat willen we, wat doen we, hoe is onze verhouding met de kerken, wat is theologie. CvS zet zich in dit handzaam werkje af tegen de gedachte dat de kerken een pluriforme instelling kunnen zijn waar ruimte is voor een veelheid aan opvattingen. „Een pluriforme, liberale kerk is de ene Heer onwaar dig." (Uitg. Krik-project, NC8V, Zeist, 62 blz., 2,50 excl. porto). Hervorming zonder schisma. Zoals al eerder ver meld werd dit boek aangeboden aan kardinaal Alfrink bij gelegenheid van zijn 80e verjaardag Het bevat bijdragen van Walter en Hans Goddljn en van Gerard Knuvelder. In kort bestek vindt men er drie katholieke emancipatiegolven bij elkaar en ook wel met elkaar in verband gebracht. Knuvelder schrijft over de jaren rondom 1930 als een van de laatst overlevende „opstandige zonen" uit die tijd zoals hij ze noemt. Walter Goddijn schrijft over de „doorbraak" en het „mande ment", en vervolgens over de jaren '60. Wat al te laconiek wordt verwezen naar het notenapparaat van de al elders verschenen artikelen, zodat men zelfs van noodzakelijke informatie verstoken blijft. Ook was minstens een personenregister nodig geweest, terwijl een paar plaatjes in zo'n feestuitgave niet hadden misstaan: het geheel oogt nu wat krenterig, maar blijft niettemin zeer informatief. (Uitg. Gooi en Sticht. 128 bte.. 16.90) Beroepingswerk NED. HERV. KERK Aangenomen naar Dronten: W Stoel te Gaasperdam; naar Harden berg (toez.): C. J Roosa te Gennep; benoeming tot leraar godsdienstioi derwijs chr. ped. academie Felua f Ede: L. G. Zwanenburg te Huizea Bedankt voor streekgem. Maas e Waal (wijkgem. Wamel): G. Griffioa te Harfsen. Afscheid op 13 juli van Kolham Slochteren: J. G. Bos ber. te Utrecl (bejaardenpastoraat) i Intrede op 12 juli te Tange Alteveer J. Quist, kand. te Utrecht. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Winnipeg-Tran cona (Can.): J. Hanegraaff te Puttei hoek. AUGSBURG (ANP) De wereldrai van kerken en de lutherse wereli bond (LWB) gaan meer samenwe ken. Dit is in Augsburg meegedeel waar het bestuur van de LWB dea week vergadert De wereldraad oo vat ongeveer driehonderd kerkai protestantse, anglicaanse en ortho doxe, met ongeveer vijfhonderd mil joen christenen. De LWB is de ovaj koepelende organisatie van de ongej veer zeventig miljoen lutheranen. Hel hoofdkwartier van beide organisatie! is te Genève in één en hetzelfde ge bouw gevestigd. De lutheranen verwachten van dea overeenkomst een betere coördinatM van de theologische arbeid en bij dl beoordeling van principiële en actue le problemen, aldus een der vice-voot zitters van de LWB, de Westduits bisschop Hanselmann uit Münchea Een dergelijke samenwerking lig voor de hand, aldus Hanselmani daar beide organisaties, waarvan hé lidmaatschap ten dele samenvalt niet „eenvoudig langs elkaar heen' kunnen leven. Alles moet worden ge daan om dubbel werk in de oecumeni te voorkomen, zei de Beierse bis schop. LONDEN (ANP) De algemene sj node van de anglicaanse kerk heel besloten de bijdrage aan de wereld raad van kerken, die dit jaar 22.50 pond (ruim honderdduizend guldel bedraagt, te verdubbelen tot 45.00 pond over 1981. Deze som is nog aai zienlijk lager dan de 100.000 pond, di een anglicaanse delegatie aan de wt reldraad in mei vorig jaar adviseert als meer in overeenstemming mi standing en ledental van de angl caanse kerk. De verhoging tot 45.00 pond is een eerste stap in die rlchtinf aldus de synode. Vrouwen in actie voor kinderds| verblijven (waarom en hoe doe dat), 11-14 augustus, AG der Wood brookers, Bentveld. Inl. tel 023 244450 Maar ik en mijn huis, wij zullend Here dienen, Navigatorconferenti op De Bron, Dalfsen; 1-3 augustu bedoeld voor ieder die op zoek is nai informatie over een persoonlijke reb tie met God; 9-11 augustus voor w al eens eerder een Navigatorconferen tie hebben meegemaakt. Inf. té 03438-17092

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2