HlM Moskou: meer troepen weg uit Centraal-Europa Land- en tuinbouw in problemen door regen Geert IGesuwkado Albeda wil geen looningreep W\ Meubelfabriek ttaSr Oisterwijk Arabische landen laken VS metNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Af en toe een bui HET WEER jlran laat één |n deze krant gijzelaar vrij Japan beperkt import auto's in Engeland In ruil voor terugtrekking van 13.000 Amerikanen Koe doodt boer Bom Maastricht snel onschadelijk Kersenoogst verloren, 'ramp' in aardbeienteelt Straten in Dalfsen blank na buien Schedel ontvreemd van Geert Groote toonaangevend in eiken UW ANWB ADVISEERT: Neemook 'n goede reis verzekering. Kom naar't n ANWB- 1 kantoor. I GARAGE GRUNO B.V. Warm onderhoud Zuidpoolgebied Trouw - Achtergrondig Bezorglroaw een nieuwe aboimee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H S 38ste jaargang, nr. 10988. vrijdag 11 juli 1980 Veel bewolking en af en toe een bui. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden Matige tot krachtige zuidwesten wind. windkracht vier tot zes Morgen en overmorgen: enkele opklaringen, ook af en toe regen en middagtemperaturen ongeveer 18 graden. Morgen zon op: 05.31 - onder 21.55 maan op: 05.51 - onder: 21.53 -1 West-Duitsland DM 2.00 Italië Lire 900 Luxemburg B.frs 14 Losse nummers 85 cent TEHERAN (Reuter) Richard Queen, een van de Amerikaanse gij zelaars in Iran. is gisteravond naar een ziekenhuis in Teheran overge bracht. Ayatollah Khomeini heeft op dracht gegeven hem aan zijn ouders over te dragen, aldus de staatsradio. Volgens een officiële verklaring kwa men artsen in het ziekenhuis tot de conclusie dat Queen specialistische behandeling in het buitenland nodig beeft. De islamitische studenten, die de Amerikaanse ambassade in Tehe ran sinds november vorig jaar bezet ten, zouden hem toen aan de Iraanse autoriteiten hebben overgedragen. LONDEN (Reuter) Britse pogingen de import van Japanse auto's te be perken lijken eindeljk succes te boe ken' woensdag heeft de Japanse Nis san de Britse onderminister van bui tenlandse handel Sir Ian Gilmour, beloofd de produktie van voor Enge land bestemde Datsuns de komende maanden met twintigduizend exem plaren te verlagen. PAGINA 5: Expositie over het station in Nederland PAGINA 2: Baptisten Londen bijeen in Toronto PAGINA 3: Speculatie huizen inzet kort geding PAGINA 4: Filmpremières: De Funès zet een redelijke vrek neer PAGINA SPORT: Afscheid Hinault met vraagtekens PAGINA PODIUM: Werknemers geen wegwerpmensen PAGINA ECONOMIE: Jaarlijks zijn 40.000 goedkope huizen nodig WENEN, WASHINGTON (AP, Reuter, AFP) De Sowjet-Unie is bereid naast de 20.000 man en 1000 tanks uit Oost-Duitsland, nog eens 20.000 militairen uit centraal-Europa terug te trekken. Als voorwaarde stelt Moskou dat de Verenigde Staten 13.000 in Europa gestationeerde militairen terugtrekt ervan uit dat de landen van het War schau Pact ongeveer 150.000 man meer onder de wapenen hebben dan de NAVO-landen. Het Warschau-Pact spreekt echter van een ongeveer gelijke troepen sterkte van de twee bondgenoot schappen. Het Oostblok heeft 805.000 man grondtroepen In centraal BOKSUM (ANP) De 66-jarige vee houder M. T. Cuperus uit Boksum bij Leeuwarden is gisteren op slag ge dood door een koe. De boer kreeg van het dier een trap tegen zijn hoofd. Het voorstel werd gedaan door de Russische onderhandelaar Nikolai Tarasow tijdens de MBFR-bespre- kingen („over wederzijdse evenwich tige troepenvermindering) in Wenen. Tarasow noemde het aanbod van de Sowjet-Unie een eerste stap om de aljaren voortslepende MBFR-bespre- kingen weer op gang te krijgen. „Dit is zeker een belangrijke concessie, die we doen om zonder uitstel een over eenkomst in Wenen van de grond te krijgen", zo zei de Russische onder handelaar. Het Warschau Pact is verder bereid te onderhandelen over vergroting van troepenmachten door afzonderlijke lidstaten van de NAVO en het War schau Pact. Een plafond voor de troe pensterkte zou nog moeten worden vastgesteld. Enkele landen zouden hun troepenmacht niet mogen ver groten, zo zei een woordvoerder van het Warschau Pact. Nadere bij onder heden gaf hij niet maar men gaat ervan uit dat met name West-Duits- land zijn troepensterkte niet zou mo gen opvoeren. Een woordvoerder van de NAVO zei dat het nieuwe Russische voorstel in al zijn aspecten bestudeerd zal wor den. Hij noemde het voorstel niet veelomvattend omdat het probleem van de werkelijke troepensterkte van de Oostbloklanden nog steeds niet is opgelost In het westen gaat men Europa. Afgelopen Jaar begon de Sowjet-Unie al met het terugtrekken van manschappen uit Oost-Duiti- land. In oktober had president Brezn- Jew aangekondigd dat er 20.000 man en 1000 tanks uit de DDR zouden worden gehaald Een Sowjet-Woordvoerder wees giste ren suggesties van de hand dat de troepen naar andere Oost-europese landen zouden zijn overgebracht. „Zij zijn allen naar het Europese deel van de Sowjet-Unie gebracht", aldus de woordvoerder van de Sowjet-Unie. De Verenigde Staten hebben gisteren aan de Sowjet-Unie bevestiging ge vraagd van het aanbod van president Beznjew om te praten over beperking, van het aantal raketten op de middel lange afstand in Europa. De West- duitse bondskanselier Schmidt had deze boodschap overgebracht aan president Carter na zijn gesprekken in Moskou." Meer nieuws op de pagina eco- nomie. MAASTRICHT (ANP) Het demon teren van de bom uit de tweede we reldoorlog, die in Maastricht is gevon den, is gisteren zeer snel en voorspoe dig verlopen. Acht uur eerder dan was verwacht was het projectiel on schadelijk gemaakt. In verband met het demonteren van de vijfhonderd kilo zware vliegtuig bom is het trein- en het wegverkeer in Maastricht een tijd lang stil gelegd. De bewoners van de wijk waar de bom gevonden was, zijn tijdens de ntéoaamheden geëvacueerd. De bom bleek geen Engelse maar een Amerikaanse bom te zijn. Bovendien ut er niet één, maar zaten er twee ontstekingen in. Dat laatste was, vol gens de leider van de demontage- ploeg een van de Explosieven Oprui mingsdienst uit Culemborg, een klei ne tegenvaller. Een grote tegenvaller was, volgens kapitein A. Sprangmeij- er van de opruimingsdienst, dat de kuil waarin de bom lag, vol stond met water, dat eerst moest worden wegge pompt, voordat men aan de eigenlij ke werkzaamheden kon beginnen. In Overijssel zijn gisteravond zware regenbuien gevallen, die gepaard gingen met onweer. Dalfsen leed het meest onder het slechte weer. In een kwartier tijd viel hier 40 millimeter regen. De straten stonden binnen de kortste keren blank. De brandweer heeft lange tijd nodig gehad om allerlei onder water gelopen kelders weer leeg te pompen. DEVENTER (ANP) Onbekenden hebben de schedel gestolen van de godgeleerde en boeteprediker Geert Groote (1340-1384), die in een houten kistje met een glazen front tentoongesteld stond in de Broederenkerk te De venter. Volgens een woordvoerder van de Le- buïnis-parochie is de waarde van de bijna zeshonderd jaar oude schedel van Geert Groote niet in geld uit te drukken. „Maar de historische waarde is van onschatbare betekenis, temeer daat er over enkele jaren in Deventer een grote Groote-herdenking wordt georganiseerd," aldus de woordvoerder. Groote, die aanvankelijk geen erg stichteljk leven leidde liet zich in 1379 tot diaken inwijden en van die tijd af hield hij met veel succes boetepreken in vele steden. Zijn preken waren vooral gericht tegen gehuwde priesters en tegen kloosterlingen met eigeNbetit. In 1383 staakte hij zijn werk na een spreekverbod voor niet-priesters van de bisscop. Het jaar daarop stierf hij in zijn geboorteplaats Deventer ADVERTENTIE Van onze correspondent AMMAN De Arabische ministers conferentie in Amman heeft besloten tot een confrontatiepolitiek ten op zichte van de Verenigde Staten. Dit vertelde gisteren Abdoel Mohsen Aboe Maizer, de woordvoerder van de Palestijnse organisatie PLO aan Trouw. De conferentie veroordeelt en be strijdt volgens Aboe Maizer de Ame rikaanse politiek in het Midden-Oos ten, verwerpt de akkoorden van Camp David en het vredesverdrag tussen Israël en Egypte en erkent bovendien de nationale rechten van de Palestij nen. De conferentie heeft een commissie 1 ingesteld die een strategie over de opstelling tegenover de Verenigde Staten gaat bedenken. In november brengt de commissie verslag uit. Meer nieuws over de conferentie op pagina 7 ADVERTENTIE DEN HAAG (ANP) Ver scheidene sectoren van de land- en tuinbouw beginnen nadelige gevolgen te onder vinden van het natte weer. Meestal is de situatie nog niet al te ernstig, maar dit kan het wel worden als het weer niet snel verbetert. Het ernstigst getroffen lijkt de fruit teelt. Volgens een woordvoerder van het proefstation voor de fruitteelt in Wilhelminadorp moet de kersenoogst die rijp aan de bomen hangt, als verloren worden beschouwd Door het natte weer nemen de kersen te veel water op en ze barsten open. Ook kunnen ze door het natte weer niet geplukt worden, met als gevolg dat ze rottend aan de bomen blijven hangen. Volgens de woordvoerder is er bij de aardbeien zonder meer sprake van „een ramp". Door de regen is de kwa liteit slecht en in de modder kan er nauwelijks geplukt worden. Met de frambozen en bessen is het niet veel beter. In de landbouw gaan vooral de aard appeltelers gebukt onder het natte weer. Het is nu de tijd voor het be strijden van de aardappelziekte phy- tophtora,* maar door de drassige grond kunnen de boeren met hun bespuitingsmachines het land niet op. In Drente trachten de boeren dit op te lossen door voor de bespuiting vliegtuigjes in te zetten, maar er zijn lang niet genoeg vliegtuigjes om alle boeren op tijd te helpen. Als het weer niet snel verbetert bestaat het gevaar dat een flink deel van de oogst door de ziekte verloren gaat. Niet ingekuild Wat de veeteelt betreft, het ziet er naar uit dat er de komende winter te weinig voer zal zijn voor het vee. Het inkuilen van gemaaid gras is nauwe lijks mogelijk, doordat het kletsnat op de velden blijft liggen. Veel boeren zijn er weer toe overgegaan om hun koeien 's nachts binnen te halen, om dat de beesten in de sappige weilan den het gras anders te veel vertrap pen. In de akkerbouw doen zich ver der problemen voor bij gewassen die nu geoogst moeten worden, zoals graszaad, erwten en bonen. In de bloementeelt, voorzover die niet in kassen plaatsvindt, kan nauwe lijks gewerkt worden: de grond is veel te nat. Bovendien kunnen de bloem bollen niet uit de grond gehaald worden. ADVERTENTIE FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LONDEN (AP) Het Zuidpool- onderzoek is bepaald veran derd, sinds de dagen van Scott, Amundsen en andere legendari sche pioniers. De Britse Dienst Zuidpoolonderzoek adverteerde gisteren voor een centrale-ver warmingsmonteur. Volgens de annonce in de Daily Mail heeft de dienst met ingang van september een vacature voor een ongehuwde monteur, tussen 22 en 35 jaar, met toepas selijke diploma's en bewezen er varing in alle aspecten van in stallatie en onderhoud van om vangrijke huishoudelijke cen trale-verwarmingsinstallaties. De dienst kan ook nog bouw vakkers, timmerlieden en schil ders gebruiken. Geert Groote. In de 14e eeuw al een bijzonder geval. Bleef een dikke tien Jaar studeren ln Parijs. Ja ja. Kwam tot inkeer, ging toen de gehuwde priester te lijf op een manier die geen paus hem verbeteren kon en die de bisschop teveel werd. Zaait nu weer onrust. Toeval? Boetseerset (A) BoelseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordi zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kniiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermoticf. Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandloperlje als garantie voor zacht gekookte eieren we zijn op de wereld om "^-economische en financiële com- mekaar om mekaar Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Albe- da (sociale zaken) wijst een rechtstreekse looningreep van de hand, ook als die ge stalte zou krijgen in de vorm van een beperking van de va kantieuitkering. Met deze opstelling heeft het kabi netsberaad over de begroting 1981 sinds gisteren een grimmig karakter gekregen, want de overgrote meer derheid van de ministers is wél voor een looningreep Albeda kan echter rekenen op de steun van de CDA- fractie in de Tweede Kamer. De soci- missie van deze fractie had eerder deze week een bespreking met de minister en zij bleek de opvattingen van de bewindsman te delen. De bij eenkomst stond onder leiding van fractievoorzitter Lubbers. Problemen Albeda wijst een looningreep af, om dat hij er niets voor voelt de sociale partners (werknemers en werkgevers) al op voorhand buiten spel te zetten. Hij wil daarom de benodigde ruimte om reëel overleg mogelijk te maken. Het kabinet wil echter hoe dan ook de loonkostenontwikkeling (voor vol gend jaar geschat op ruim acht pro cent) drukken om op die manier het financieringstekort binnen de perken te houden. Ombuigingen alleen zou den ontoereikend zijn. Twee andere mogelijkheden blijken echter al evenzeer op grote proble men te stuiten. De eerste is om de sociale uitkeringen de rekening te presenteren. Maar ook daar is Albeda op tegen. En de tweede is om de ambtenarensalarissen de spits te la ten afbijten. Het beraad over deze mogelijkheden zat gisteravond echter nog muurvast. Koortsachtig werd gezocht naar an dere oplossjngen, maar veelbelovend zagen die er niet uit. Een mogelijk heid bij voorbeeld was de rijksbijdra ge aan de sociale fondsen ter discus sie te stellen. Daarmee zou een mil jard of meer uitgespaard kunnen wor den en aan de werknemers zou ver volgens de vraag kunnen worden voorgelegd of zij bereid zijn de hogere premies, die hiervan het gevolg zijn, voor hun rekening te nemen. Varianten Ook werden varianten bedacht op de eerder genoemde mogelijkheden. De looningreep bij voorbeeld zou de vorm kunnen aannemen van een be vriezing van de vakantie-uitkering op het niveau van het minimumloon. Gisteravond zag het ernaar uit dat het doorhakken van knopen een ge vaarlijke situatie zou opleveren. Het is daarom zeker niet uitgesloten dat het kabinetsberaad ook zaterdag nog zal worden voortgezet, dan wel dat het kabinet eerst met vakantie gaat. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _"Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB DD. (aankruisen a.u.b I Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456 t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1