Energie struikelblok in Noord-Zuid gesprek lo.OOÖ goedkope huizen beperking import toe Raadkamer ziet af van vervolgen havenstakers Spaarpandbrief 1980/85 Jeugdwerkloosheid kan probleem worden Consumentenboycot Nestlé in Europa Duizenden banen in gevaar in woningtextiel in Oost-Brabant Pandbrief 1980 per1982/88 fKV-bonden: 1 Utrecht Hypotheekbank Bankiers maken bokkesprongen [/inschoten wil raf-Nonius SOBI daagt Hollandse Beton voor rechter Contract DAF met Hongarije Slavenburg plaatst obligaties WesUand Utrecht Hypotheekbank Westen wil alleen praten over korte termijn ERÜDAG'' JULI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P11 RHS 13 i onze sociaal-economische redactie f HAAG Het woningwetprogramma voor de jaren 1981-1985 zal op tenminste 40.000 jngen per jaar moeten worden gebracht. Alleen op die manier kan de alarmerende stijging i de werkloosheid in de bouw worden tegengegaan. staat in een brief van de hout- en ïwbonden FNV, die gisteren door idsvoorzitter Bram Buys werd rhandigd aan volkshuisvesting-' lister Beelaerts van Blokland In brief worden een aantal ingrijpen- suggesties gedaan om een einde te ken aan de enorme toename van werkloosheid in de bouw. de sector grond-, weg- en water- iw is. zo stelt de federatie in de •f, een extra impuls nodig in de üj van aanvullende werken. Hier- ir moeten in de probleemgebieden :ele honderden miljoenen guldens chikbaar worden gesteld. I federatie vreest dat, bij ongewij- |d beleid, in 1980 het maandgemid- jde voor de werkloosheid in de iw tussen de 25.000 en 30.000 zal nen te liggen, met pieken van rond 40000 werklozen in de komende (termaanden. „In de komende win- zou het beruchte record van de iter 1974-1975 wel eens geëvenaard men worden." aldus de brief van ys. In anderhalf jaar is het aantal rklozen in de bouw gestegen met procent. 'erklozen uk vreest de federatie dat van de 100 nieuwe leerlingen die hun intre- in de bouwnijverheid zouden ma un in september 1980, zo'n 20 pro eent werkloos zal worden wegens riaaöingsgebrek. Aangezien elke lieuwe werkloze in de bouw in een li aanverwante sectoren een ver- ran een halve arbeidsplaats bete- it, verwachten de bouwbonden wanneer het beleid niet wordt trd, binnenkort tien tot vijf procent van de werkloosheid in »rland direct of indirect het ge- zal zijn van de verminderde acti- in de bouw. het aannemen van de brief zei r Beelaerts de zorgen te delen de bouw- en houtbonden. De mi- r beloofde voorzitter Buys dat hij de inhoud van de brief serieus zal bekijken. In ieder geval zal het kabi net zich erover bulgen, zo zei de be windsman. De bonden constateren in hun brief, dat het aandeel van de investerings uitgaven in het totaal van de rijksuit gaven steeds verder terugloopt. Het terugdringen van de werkloosheid als beleidsdoelstelling van de regering komt daardoor juist in de bouwnij verheid in de knel. Als de bouw in 1980 en 1981 blijft inzakken dan zullen er in de toe komst gigantische bedragen nodig zijn om de bouwproduktie weer op het hogere niveau te kunnen brengen. Die bedragen, zo stellen de bouwbon den, zullen in de orde van grootte liggen van wat de overheid in de Jaren gen en het kost ook geld om de pro- duktie „weer op te starten". Verder ztil de overheid alleen al dit jaar ongeveer één miljard gulden aan inkomsten derven aan overdrachts belasting en BTW, wanneer ongeveer 25.000 woningen die wèl waren ge pland, niet gebouwd worden. Buys zegt in zijn brief ook, dat de financie ring van de bouwproduktie veilig ge steld moet worden. In het regeerakkoord van 1977 stond al, dat zou worden gestreefd naar meerjarige financieringscontracten en institutionele beleggers. Maar daar is weinig van terecht gekomen. Toch willen de bonden af van het financieren van woningwetwoningen via de begroting van volkshuisves ting. Dit om te voorkomen dat, van- tomoblelgigant Nissan (Datsun) heeft aan Engeland toegezegd, de export naar dit land drastisch te zullen be perken. Nissan, die in Engeland een markt aandeel heeft van 7,5 procent, beloof de de produktie van voor Groot-Brit- tannië bestemde Datsuns in augus tus met tienduizend auto's te verklei nen, en in september met nog eens tienduizend. In oktober zal de pro duktie van voor Engeland bestemde Datsuns (tijdelijk) helemaal worden stopgezet. In 1977 hadden de Japanners Enge land al toegezegd niet meer dan 11 procent van de Britse markt in te pikken, maar dat aandeel is inmid- dels opgelopen tot 13 procent. Juni was voor de Japanners een uitsteken de verkoopmaand: Datsun wist zijn aandeel uit te breiden van 5,6 tot 7.5 procent van de Engelse markt. Onder druk van de autofabrikanten hebben politici zich de laatste tijd sterk afge zet tegen de Japanse export. Tegelijk met het bericht over beper king van de Japanse importen, komt de mededeling van British Leyland dat de produktie van MG sport-au- to's met ingang van oktober dit Jaar zal worden stopgezet. In de fabriek in Abingdon werken 800 mensen. In ok tober zal het verlies, ontstaan door de produktie van MG. zijn opgelopen tot 20 miljoen pond. wat ongeveer gelijk staat aan 90 miljoen gulden. Samenwerking Ondanks de roep van vakbonden en medewerkers in het Westen, om im porten vanuit Japan te verminderen, worden paradoxaal genoeg de ban den met de gevreesde concurrent steeds vaster aangehaald. Een zoveel- Toyota de grootste autoproducent ter wereld De concerns willen samen in de VS een kleine auto gaan produceren, be stemd voor de Amerikaanse markt Het voorstel van Toyota is 20 000 kleine auto's per jaar te gaan maken In het verleden hebben de Japanners samenwerking met Westerse automo- bielconcems altijd afgewezen Waarschijnlijk onder druk van de Ja panse regering, die bang is voor een handelsoorlog, zijn de Japanse auto mobielbedrijven van mening veran derd. British Leyland maakte on langs een soortgelijke afspraak met Honda, om een gezamenlijk produk- tiebedrijf in Engeland op te richten. zeventig in de aanvullende werken wege de druk op de rijksbegroting, op heeft gestoken: 4,5 miljard gulden. De bouwkosten blijven namelijk stlj oneigenlijke gronden wordt bezui nigd. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De vier ha venstakers die afgelopen na jaar tijdens de Rotterdamse havenstaking werden gearres teerd, zullen niet worden ver volgd. Met deze beslissing heeft de Rotterdamse raadka mer gehoor gegeven aan het verzoek van de verdediger van de havenarbeiders. De vier werden op 10 september gear resteerd na een confrontatie op de Heijplaat tussen enkele honderden stakers en de mobiele eenheid Het openbaar ministerie kon donder- ADVERTENTIE A jpèk 10/ Spaarpandbrief, groeit in 5 jaar naar f 1.650,-. 1 0 B */fl Huidig rentepercentage 10/%; huidige afgifteprijs [■■n f990,- opgeiopen rente vanaf 28 januari 1980 mm (effectief rendement 10.71%). Aan toonder. Tussentijds verhandelbaar op de effektenbeurs. Verkrijgbaar bij de kan- toten van Westland/Utrecht Hypotheekbank, of bij uw bank of com missionair in effekten. dag niet meedelen waarom is afge zien van vervolging. Maar volgens mr Wim Bekenkamp, de verdediger van de stakers, heeft officier van Justitie mr J. Schoonaard besloten af te zien van vervolging om te voorkomen dat een eventueel proces aanleiding zou zijn voor nieuwe onrust in de Rotter damse haven. Mr Bekenkamp noemt de beslissing van het openbaar minis terie „een overwinning voor de vier havenarbeiders". Bij zijn verzoek af te zien van vervólging had mr Beken kamp ook gewezen op de onzekerheid waarin de vier nu al tien maanden leven. Voor mr Bekenkamp blijft het overi gens de vraag of de stakers bij een proces veroordeeld zouden zijn. Er waren volgens hem geen sluitende bewijzen aan te voeren tegen het vier tal. Bij het getuigenverhoor voor de rechter-commissaris bleek volgens Bekenkamp namelijk dat van politie zijde de opdracht was leiders van de staking te arresteren en niet verdach ten van strafbare feiten. Bewijsvoering Hoofdkantoor: Amsterdam, Sarphatistraat 1,020-26 31 31 Ook de bewijsvoering is volgens de raadsman vreemd verlopen. Leden van de op de Heijplaat aanwezige mobiele eenheid kregen een gearres teerde staker te zien en moesten dan zeggen of deze betrokken was ge weest bij de ongeregeldheden. Ge bruikelijk bij een dergelijke confron tatie is dat de beschuldiger de schul dige uitkiest uit een groep personen, aldus mr Bekenkamp. Bankiers doen ook nog wel eens wat anders dan rich alleen maar met geldzaken bezighouden. Zeker de vice-president van de Amerikaanse Chase Manhattan Bank, Cord Redesdale. Dezer dagen voerde hij een team van zijn bank aan bij een wedstrijd haasje-over-springen tegen andere Amerikaanse banken op de binnenplaats van de historische Londense Guildhall. De wedstrijd werd gehouden om geld (wat anders!) in het laadje te krijgen voor een goed doel. .OESO: bestrijding inflatie voorrang - IRIJS (Reuter) De toeneming van de werkloosheid, oral onder jongeren, als gevolg van de economische terug- ng in de industrielanden, kan een ernstig sociaal probleem irden. Deze waarschuwing laat de OESO (Organisatie voor onomische Samenwerking en Ontwikkeling) horen in haar lfjaarlijkse rapport over de economische vooruitzichten in 24 aangesloten Westerse industrielanden. OESO twijfelt er niet meer aan, of jongste golf van olieprijsverhogin- heeft in de geïndustrialiseerde tld een ernstige economische re- sie op gang gebracht, die de ko ude twaalf maanden tot uitdruk- g zal komen in stijging van de kloosheidscijfers, toeneming van inflatie en dalig van de koop- cht. Half 1981 zal zeker zeven pro- it van de beroepsbevolking in de 80-landen, dat wil zeggen 23 mil- n mensen, zonder werk zijn. economische recessie heeft zich afgelopen maanden trager vol likken dan was verwacht. Dat hm doordat de vraag zich beter tó dan men had voorzien. „Het is 18 onze correspondent HOTEN Winschoten claimt [vestiging van een Enraf-Nonius >iek in haar gemeente. De ge- ïnte heeft daarover een brief ge- utd naar minister Van Aardenne H economische zaken, waarin erop ^zen wordt dat de werkgelegen- ssituatie in Winschoten aller- nu echter duidelijk dat de achteruit gang is begonnen; Voor de tweede helft van het jaar wordt nu een vermindering van de produktie met één procent voorspeld en voor de eerste helft van het ko mende jaar een zeer matige groei. Zeker niet meer dan één procent. Veel te hoog De inflatie is, volgens het rapport, in het merendeel van de OESO-landen nog steeds veel te hoog en blijft een ernstige beperking van de economi sche groei vormen. Opgemerkt wordt, dat moet worden voorkomen dat de van buiten het OESO-gebied inge voerde inflatie in de economie van de industrielanden vaste voet aan de grond krijgt. Dus verdient bestrijding van de inflatie nog steeds de hoogste voorrang. AMSTERDAM (ANP) De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SO BI) heeft de Hollandsche Beton Groep voor de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof gedaagd in verband met de Jaarreke ning 1979. De dagvaarding bevat slechts een punt: de HBO heeft de verliezen van 19 miljoen op de deel neming Netherlands Offshore Com pany (NOC), die ontstonden bij de liquidatie van deze deelneming, niet in de winst- en verliesrekening opge nomen maar buiten het resultaat ge houden. Volgens SOBI heeft de HBO door deze wijze van boeken haar werkelij ke resultaat van ongeveer 38 ten onrechte met 50 pet „opgehoogd" tot 57 miljoen. SOBI is van mening dat, wanneer het is toegestaan om verlie zen gedeeltelijk naar willekeur buiten de winst- en verliesrekening te hou den, de jaarrekening voor de normale gebruiker elke betekenis mist en jaar rekeningprocedures bij de huidige wet verder weinig zin hebben. De andere partners in de NOC Volker-Stevin en Bos Kalis (elk voor 40 pet) hebben hun deel in de liquidatieverliezen op deze deelne ming wel juist in hun jaarrekening verwerk, aldus SOBI. Bij Bos Kalis daalde de winst hierdoor van 55 miljoen naar 15 miljoen. AMSTERDAM (ANP) De Engelse Babymilk Action Coali tion heeft een consumentenboycot aangekondigd van het Zwitserse voedselconcern Nestlé. Deze boycot begon in 1977 in de Verenigde Staten en wordt daar ondersteund door kerkelijke instellingen, vakbonden, politici, medici en andere organisaties. De actie heeft zich inmiddels ook uitgebreid tot Canada. Australië en Japan. Het doel is het Nestlé-concem te bewegen zijn agressief beleid bij de verkoop van babyvoeding in ontwik kelingslanden te wijzigen. Het ge bruik van babyvoeding heeft op vele plaatsen in de derde wereld nadelige gevolgen voor de gezondheid van zui gelingen. In dit verband wordt wel gesproken over ondervoeding door de industrie. Nestlé bezit een aandeel in de wereld markt voor babypoeder van naar schatting 45 tot 50 procent. Het con cern heeft een aantal produktievesti- gingen in Nederland en is de grootste exporteur van babyvoeding in ons land. Kortgeleden werd een onderzoek ver richt naar de betrokkenheid van Ne derlandse ondernemingen bij de ba- byvoedingsproblematiek. Dit gebeur de in opdracht van de commissie Jus- titla et Pax Nederland door het Oecu menisch Studie- en Actiecentrum voor Investeringen (OSACI). Een aantal Nederlandse werk- en actie groepen rond deze problematiek heeft onlangs een coördinatie-orgaan opgericht, genaamd Landelijk Over leg Zuivelexport en de derde wereld. Van onze correspondent EINDHOVEN Districtsbestuurder Frissen van de industrie bond FNV vreest, dat de woningtextielsector volledig uit Oost-Brabant zal verdwijnen als er niet snel maatregelen worden genomen. In totaal gaat het om enkele duizenden arbeidsplaatsen. Frissen: „Er is een beangstigende si tuatie aan het ontstaan. In enkele maanden tijd hebben drie middelgro te bedrijven uitstel van betaling ge kregen: de Verenigde Bontweverijen in Helmond, de Verenigde Kamga- ren weverij en in Veldhoven en Schel lens en Marto in Eindhoven. Dat betekent dat er direct 500 ar beidsplaatsen op de tocht staan. Daarbij komen nog eens 150 arbeids plaatsen. die verloren zijn gegaan door de sluiting van de Haes Holland in Eindhoven enkele maanden gele den. Verder heeft de wolspinnerij Janssen de Wit in Geldrop voor 100 mensen arbeidstijdverkorting aange vraagd." Volgens Frissen zijn de problemen ontstaan door de snel groeiende grondstofprijzen en door de moor dende concurrentie vanuit het bui tenland. maar hebben ondernemers en overheid daar onvoldoende op in gespeeld. „We hebben hier al jaren geleden tegen gewaarschuwd. Ik verwijt de overheid, dat die miljoenen guldens BEROOSS KON TAPIJTFA- BRIEKEN is op de goede weg. Nadat het verlies vorig jaar was terugge bracht van 4 miljoen tot 1,1 miljoen, is het eerste kwartaal van 1980 posi tief afgesloten en deze tendens zet zich voort. De reorganisatie is thans voltooid. Amsterdam rubber winst 1979 daalde van 1,5 miljoen tot 0,3 mil joen. Oorzaak: tegenvallende buiten gewone baten, die verminderden van 2 miljoen tot 0,6 miljoen. SMIT INTERNATIONALE heeft in het op 1 oktober j.l. begonnen boekjaar sterk tegenvallende resulta ten geboekt De nettowinst kwam uit op 2,5 (v.J. 9,7) miljoen, wat te dan ken was aan een belastingbate van ƒ2,1 miljoen. Verwacht wordt, dat het tweede halfjaar een verbetering te zien zal geven. Desondanks zal het totale resultaat over 1979/80 achter blijven bij dat van 1978/89 (netto winst 2,1 miljoen. Verwacht wordt, dat het tweede halfjaar een verbete ring te zien zal geven. Desondanks zal het totale resultaat over 1979/80 ach terblijven bij dat van 1978/79 (netto winst 17,4 miljoen) CENTRALE SUIKER MU netto winst eerste helft lopende boekjaar (okt. 1979 t/m maart 1980) 11,4 (11,5) miljoen. Concemomzet ƒ390.4 (387,1) miljoen. Over geheel 1978/79 behaal de CSM een nettowinst van ƒ22,6 miljoen bij een omzet van 757,6 mil- joen. in de textielindustrie heeft gepompt zonder daar een beleid aan ten grond slag te leggen, zonder voorwaarden te stellen. En ik verwijt de ondernemers dat ze niet op commercieel gebied zijn gaan samenwerken. Alleen op die manier kunnen ze een goed marke ting- en verkoopbeleid voeren. Alleen zo zijn ze in staat hun markten te vergroten." De woningtextielindustrie in Oost- Brabant kan. volgens Frissen, alleen nog worden gered met de steun van de overheid. „Als dat niet gebeurt zie ik het somber in. Maar de overheid moet wel eisen dat de bedrijven dan op commercieel gebied gaan samen werken. anders is het weggegooid geld." EINDHOVEN (ANP) - DAF-Trucks in Eindhoven heeft een contract afge sloten met de Hongaarse RABA-En- gineering groep voor de levering van DAF-2800-cabines en chassisbalken. De overeenkomst heeft een voorlopi ge looptijd van vijf Jaar en een waar de van 12 miljoen gulden per jaar. Piet van Doome, voorzitter van de raad van bestuur van DAF-Trucks (en houder van 42 procent van de aandelen) zegt in het personeelsblad, de DAF-bode, het contract te zien als een waardering van de DAF-produk- ten en een eerste stap van DAF in het Comecon-handelsblok. Volgens Van Doome zijn de resulta ten van het bedrijf dit jaar tot nog toe niet ongunstig, zodat gerekend kan worden op een nettoresultaat dat minstens op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar: 21.6 miljoen winst. Sinds enkele weken is in een aantal landen een beperkt aantal modellen wat minder goed verkocht. Omdat de or derportefeuille sinds begin dit jaar goed is gevuld, is DAF. volgens Van Doome. makkelijk in staat de terug gang op te vangen. Uit een enquête die onlangs bij 254 leidinggevende transportbedrijven werd uitgevoerd door het instituut voor Communicatie-onderzoek in op dracht van DAF. bleek dat bijna veertig procent van de mensen, werk zaam in deze bedrijven, denkt dat DAF-Trucks ook actief is in de pro duktie van personenauto's. Dat is echter al sedert vijf jaar niet meer het geval. De zeggenschap over de perso nenauto's werd vijf jaar geleden over gedragen adn Volvo in Zweden. ROTTERDAM (ANP) Aangezien de belangstelling voor de 11 procents 20-jarige kapitaalobligatielening van ƒ50 miljoen ten laste van Slaven- burgs Bank zeer groot was. heeft de bank besloten een tweede lening van 15 miljoen onderhands te plaatsen, zodat een noteringsaanvraag is ge daan voor 65 miljoen De voorwaar den van de tweede lening zijn, vol gens de bank. gelijk aan die van de eerste lening, die pari werd uitge geven. ADVERTENTIE ior Pandbrief, looptijd maximaal 8 jaar. Huidig ^percentage 10/%; huidige afgifteprijs f995,- opgelopen rente vanaf 15 januari 1980 (effectief ren- /o rentej dement 10,6l%).Jaariijkse rente-uitkenng f 105,-. Aan toonder. Tussentijds verhandelbaar op de effektenbeurs. Verkrijgbaar bij de kantoren van Westland/Utrecht Hypotheekbank, of bij uw bank of commissionair in effekten. Hoofdkantoor: Amsterdam, Sarphatistraat 1,020-26 31 31 Door Nico Kussendrager wisselen voortdurend, waardoor een onzeke re situatie ontstaat. 7.ic daar een annt.nl 79. zijn industrieprodukten, Tanzania over een op de bodem te praten over de machtsver ven naar de internationale organisaties op de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13