'N LEVEN HEB JE ZO GERED. ADVERTENTIES] FAMILIEBERICHTEN kat Autovroon LGP Alfa Romeo Albatros TOYOTA Van Nes Opel, Fiat Renault vakantie-aanbieding Volvo-Amsterdam Volvo occasion-centrum Amsterdam KAV Bestel wagens Ouke Baas Disco-accu's Kuperus Autolak ELKE SECONDE TELT. VRIJDAG 11 JULI 1980 TROUW/KWARTET .IR P10 RSH ijs: Geboren Petra Esther Dorothea met dank aan God en gro te blijdschap J Ottenkamp G. H. Oltenkamp- Dekker Wilma Bart Irene 9 juli 1980. Hoofddorp Wieger Bruinlaan 32. God nam door een ongeval tot Zich onze lieve kleinzoon, achterkleinzoon en neef Er jan Korten in de leeftijd van 7 jaar. Daar boven juicht een grote schaar van kinde ren voor Gods troon. Trooste de Here Jan, Miep en Marieke in dit zware verlies. H. J. Korten J. Korten-Veldhorst Silvolde: G. J. Barink Vledder: Joke en Ferdinand Scherjon-Kor- ten Hillegom: Henk en Hanny Korten-Dijkslag Rotterdam: Riet en Henk van der Werff-Kor- ten Aalten: Gerard Korten en Evelien Ei lander Bunnik: Thea en Jan Jeus-Korten neven en nichten 9 juli 1980 Aalten. Lurvinksteeg 3 Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroe pen. de Here heeft mij geantwoord èn mij in de ruimte gesteld. Ps 118:5 Heden werd van ons weggenomen onze Gerritdina Janna Miskotte Gerda weduwe van ds. H. C. Touw geb. 1-3 1900 overt. 9:7 1980 Utrecht: O. P. H. T. Scheeper-Miskotte Bergen op Zoom: J. E. F. S. Schoonheim-Miskotte Voorst: J. Miskotte-van Pienbroek Neven en nichten Arendsburght Soerenseweg 125-6 7313 EK Apeldoorn De rouwdienst zal gehouden worden in de aula van de algemene begraafplaats „Heidehof" te Ugchelen (Apeldoorn) op maandag 14 juli om 14 uur. waarna de teraardebestelling aldaar zal plaatshebben. Vertrek vanaf het Rouwcentrum van de Monu- ta Stichting. Loolaan 67 om 13.30 uur. Gelegen heid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula van „Heidehof*. D'eenvoudigen wil God steeds gadeslaan, 'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Keer, mijne ziel tot uwe ruste weder; Gij zijl verlost. God heeft u welgedaan! Psalm 116:4 oude berijming Na een langdurige ziekte is heden rustig ont slapen onze lieve man. vader, groot- en over grootvader Arie Scholten op de leeftijd van bijna 89 jaar. Apeldoorn: P. M. Scholten-Post kinderen, klein en achterkleinkinderen 10 juli 1980 „De Loohof' kamer 401 Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. De overledene is opgebaard in het rouwcen trum van de Monuta Stichting. Loolaan 67 te Apeldoorn, waar gelegenheid is tot condolean- tiebezoek zaterdag a.s. van 15.00 tot 15.45 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben maan dag 14 juli om 12.00 uur op de algemene begraafplaats „Heidehof" te Ugchelen (Apel doorn). Vertrek vanaf Loolaan 67 om 11.30 uur. Heden is heengegaan naar zijn hemelse Vader onze allerbeste oom Hendericus M. Beukema op de leeftijd van 75 jaar. Leens 9 juli 1980 Warfhuizen: Menne en Diedy Zoutkamp: Simon en Trijn Zetten: Henk en Tineke Nieuwolda: Betty en Kasper Zeerijp: Bé en Anje Eelde: Menno en Pia Bennekom: Annie en Bram Houwerzijl: Klaas en Elly Zuidlaren: Ida en René Heden is heengegaan naar zijn hemelse Vader onze geliefde zwager Hendericus M. Beukema op de leeftijd van 75 jaar. Leens 9 juli 1980 Leens: E. Beukema-Jeltes Houwerzijl: D. Wierenga De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 12 juli om half drie op de begraafplaats te Niekerk (Ulrum). Samenkomst om twee uur in de Ned. Hervormde Kerk te Niekerk. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in het jeugdgebouw 't Anker te Zoutkamp. Na een lang en rijk gezegend leven is in Chris tus ontslapen onze lieve moeder, groot-, over groot- en betovergrootmoeder Aaltje van Heezen weduwe van Gcrrit Spijker Zij werd 92 jaar. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft. Bunbury (W.-Australië): M. Hoek-Spijker H. Hoek Utrecht: J. Spijker G. Spijker-Bakker Ni j verdal: J. Hoek A. Hoek-van Lohuizen Borne: L. Langkamp-Spijker J. H. Langkamp Wageningen: C. Boudestein-Spijker D. Boudestein Almelo: J. Schelfhorst-Spijker Leiden: G. Spijker H. H. Spijker-Geerling Utrecht: M. Spijker Notter: A. A. Jansen-Spijker H. Jansen Zutphen: D. W. Spijker A. Spijker-Slooijer klein-, achter- en achterachterkleinkinderen 10 juli 1980 Klokkendijk 24. 7467 PD Notter De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 14 juli om 11.30 uur op de algemene begraafplaats „Het Lentfert" te Rijssen. Vooraf, aanvang 11.00 uur, zal een rouwdienst worden gehou den in rouwcentrum „Het Lentfert". Belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de dienst Heden overleed nog vrij onverwacht, in de gezegende ouderdom van 91 jaar, onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader Jonkheer mr Carel Louis van Lennep weduwnaar van Elisabeth Schmidt Driebergen: J. L. van Asbeck-van Lennep J. B. van Asbeck Amsterdam: M. J. van Lennep G. W. van Lennep-Morsink Bloemendaal: O. C. van Lennep M. P. van Lennep-Vogelzang kleinkinderen en achterkleinkinderen y 1071 PP Amsterdam, 9 juli 1980 Nicolaas Maesstraat 59 bv De crematie zal plaats vinden maandag 14 juli om 13.45 uur te Velsen (Westerveld). In Jezus ontslapen mijn lieve man, onze lieve vader en grootvader Willem van Duyn op de leeftijd van 72 jaar Heidelbergse Catechismus: zondag I Wassenaar: J. C. E. van Duyn-de Vendt Zwolle: Marijke en Wim Jolande Marlies Wim Jan Sacramento (USA): Ellen en Ruud Judith Björn Cameron Willige-Langerak: Irene en Ludo Miriam Andger Jeriël 2241 AG Wassenaar, 10 juli 1980 Deijlerweg 6 De overledene is opgebaard in het Rouwcen trum Van der Luit, Deijlerweg 127 Wassenaar Thuis en aan het rouwcentrum geen bezoek. De dienst van Woord en Gebed is bepaald op maandag 14 juli a.s. om 14.30 uur in de Gere formeerde Kerk aan de Zijllaan te Wassenaar, waarna om circa 15.30 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats bij de Her vormde Kerk (Dorpskerk) aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de foyer van de Zijllaankerk. Thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ Consistory of the English Reformed Church (Church of Scotland), Amsterdam, wish to in form all the friends of the death of Nico Keizer Session Clerk of the church from 1968-1980 We extend our warmest sympathy to his wife and family. His most loyal and faithful service to the church will always be remembered. Rev. W. Geraint Edwards, Presi dent Drs. J. Kuurman, Session Clerk. The funeral will take place on Monday 14th July 1980 at Westgaarde Crematorium, Ook- meerweg 275, Amsterdam at 2 p.m. A Memorial Service will be held in the English Reformed Church, Begijnhof 48, Amsterdam, on Sunday 20th July 1980 at 10.30 a.m. Daar het ons niet mogelijk is alle gelukwensen bij ons gouden huwelijksfeest persoonlijk te beantwoor den, willen wij hierbij allen zeer hartelijk danken, die, op welke wijze dan ook, hun belangstelling toonden. U hebt ons daarmee een feestelijke dag bereid, waarop we dankbaar mogen terugzien. M. van Helden L, A. van Helden-Groeneveld Doom, De Ruyterlaan 2 juli 1980 GEMEENTE DELFT Voorbereidingsbesluit Brasserskade De burgemeester van de gemeente Delft maakt ingevolge bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Order bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering 26 juni 1980 heeft besloten te bepalen, dat de vaststelling een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het op de bij besluit behorende tekening S.21.22.04 met een zwarte pellijn aangegeven gebied, gelegen ter plaatse van perceel Brasserskade 115 Voornoemd voorbereidingsbesluit met bijbehorende teki ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage ter gemeentes tarie. afdeling stadsontwikkeling en openbare werken (I 6). Oude Delft 116 te Delft Delft. 11 juli 1980 De burgemeester voornoemd. R. M. Gallas „Want Gij zijt mij een hulp geweest, in de schaduw van uw vleugelen jubel ik. Psalm 63:8 Na een levenlang getuigd te hebben van haar geloof, ging in haar slaap ter ruste onze lieve, altijd zorgzame Moeder en Oma Margaretha Veen-Bakker sinds 13 mei 1976 weduwe van Gerardus Veen. Zij werd 83 jaar. Kees Veen Berber Zwaagstra Casper, Quirine, Remmelt, Arnoud Glimmen: Grieke Zwartsenberg-Veen Gijs Zwartsenberg Jan Broer, Rcmmolt, Wessel, Gijs Jan, Marieke Dokkum: Cathy Ubels-Veen Sweis Ubels Arjen Roelof, Esther, Margreeth, Eelco Zwolle: Remine van der Zwan-Veen Arie van der Zwan Sifra, Kezia, Arie, Rufus Epe. Ruud Veen Frouke Veen-de Jong Gert, Willemijn, Majella, Wietske Zwolle, 7 juli 1980 Zalnèflat 44 Correspondentieadres: A. van der Zwan, Kuyerhuislaan 11, 8024 PC Zwolle. De dienst van woord en gebed wordt gehouden op vrijdagmorgen 11 juli a.s. om 11.00 uur in de Gereformeerde Kerk „De Hoofdhof', Kerk- weg Zwolle-Berkum. Vanaf 10.15 uur gelegen heid tot afscheid nemen in „De Hoofdhof'. De begrafenis vindt plaats om 12.00 uur op de begraafplaats „Bergklooster" Zwolle. Dankbetuiging Voor Uw liefde, hulp. medeleven en belangstelling. I ondervonden tijdens het leven en na het overlijden] van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa i Hendrik Kuijvenhoven betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank. 1 Tijdens de lange jaren van zijn toenemend lijden hebben ook velen getracht hem nog tot steun te zijn, dit heeft ons bijzonder getroost en gesterkt E. Kuijvenhoven-van Staalduinen Wim-Adri en Marlies Ria 2671 KV Naaldwijk, juli 1980. Tomatenstraat 14. M VAKANTIE AANBIEDINGEN Opel Manta, blauw, dure vel gen, 1450. Cltroên 1220 club, aut., '74, 650. 2 x Opel Ascona, '73 75. v.a. 1450. Opel Ascona. '73.' aut. gasinst. 2250. Opef Rekord '73. 100%, 2 drs.. 1250. Ford 1.6. 72. 550. Sunbeam, '74, zeer mooi, 975. Mustang Grande. 71 klein defect. 1250. Merce des 250 Coupé, magn. velg., '71. 2750. BMW 2500 aut., zeer mooi. 2250. Deze in ruilauto's zijn in goede staat. Autoton, 2e Keucheniusstraat 19. 020-843590. Na 19 00 uur 250370. Personenauto's te koop aangeboden VW/Audi-dealer voor service schgde onderdelen Nieuwe VW's en Audi's alle merken occasions Haarlemmerweg 337, 020-825785 Donker Curtiusstr. 6-8, 020-849505 Lod. v. Deysselstr. 77 020-113119 Aangeb RENAULT 16 TL. okt. '77. 40.000 km, met Bo- vag-garantiebewijs en ANWB-keuringsrapport. Inl. tel. 020-713457 al deze auto's zijn voorzien van L.P.G. inst. Volvo 245 DL aut'77 Volvo 244 DL aut'78 Volvo 244 DL'77 Volvo 244 DL'76 Ford Granada'77 Opel Ascona 1.9'78 Toyota Corolla '30 '77 Mistubishi Gallant stad '78 T.k. Renault 4 GTL febr. '79. km st. 35.000. Pr. 8750. Tel. 030-938013. R0NDAY W RENAULT Wagenaar»tr. 27-31 (bij Tropenmuseum) Amsterdam-Oost 020-938735 Aangeb. Landrover 109, die sel. pick-up. 1976. 63.000 km. i.z.g.st., imperiaal, trekhaak, vrijloop naven, versterkte achteras, eenv. houten in bouw, gerev. versn.bak. nw dynamo en verstuivers. Mich. S-banden, veel extra's, o.a. lichtaansl.. jerrycans, radio, rek. van rep. en onderh. ter inzage. Zeer geschikt en geh._ klaar voor een lange reis. Pr.' 21.500. Tel. 020-126647. T.k. een GS 1220 break. 1976, f 3000. Tel. 020- 279681. Renault 20 TL. aut. '77 Renault 15 TL 80 Renault 12 TL stat. '78 Renault 5 Alpine 79 Renault 4 TL'78 Renault 4 best. '79 Opel Rekord stat. 20 N'78 13.400 Peugeot 104 77..... 6 800 9.500 14.500 8 750 15.300 7.500 7.500 RENAULT R 12 TL. Stat. '77. van 1e eig.. perf. st. 5750. Tel. 02159-13309. GOLF GTI. nieuwste model, 55.000 km., metallic zilver- groen. T.k. van 1e eigen, we gens vertrek n. buitenland Vr.pr. ca. 14 500. Inl. kan toor 020-264243 tst. 213, pri vé vanaf maandag 020- 248584 T.k. SAAB 96L. 3 jr. oud. 38.000 km, kl. zilv.grijs, rood bekl., incl. radio-cass. en trekh. Pr. f 9600. Tel. 02987- 3147 na 18 uur. MERCEDES 280 S. 1-10-76 autom.. schuifd.. al. win., centr. vergr.. Pullman bekl.. trekh.. el. ramen, stoelverw., 1e eig. Albers Autobedr., Ach- terdijk 37. Ouderkerk aan de Amstel. Tel. 02963-1767. T.k. Audi 60. bj. 71, vr.pr. f 500. Tel. 020-731256 Te koop: CITROËN 2 CV 4, bj. 76. Vr.pr. 2990 Tel. v.a. 21.00 u 020-330810. T.k Ford Taunus 1600 combi bj. '78. km.stand 47.000 km. Te bevr. dhr. v. Bennekom. tel. 020-177018. 09.00-14.00 u. ma. t/m vrij. "T.k. MAZDA pick-up B 1800. 1978, 30.000 km. met brede velgen/Nwe. banden, Volvo 1976 stoelen, sunroof. Prijs m.o.t k Tel.: 023-391031. T.k. R-4 '74. 64.000. km 1.400, 02990-26092. CITROËN DYANE-4, bj. '75. kleur groen. km. 72.000. i.p.St. 1.700. Tel. 02159- 17285. CITROËN 2 CV 6 rood 1978. 40.000 km. goed onderhou den in prima staaf 5.750. Tel. 05960-23934. Nwe LPG-gasinstallaties met >nbouw tegen concurrerende prijzen en 1 jr. garantie. TeL 01837-1481. RENAULT 14, febr. '79, i.z.g. St.. LPG 8.500. Tel. 072- 335379. T.k. van Ie eigen MERCE DES 250 b). eind '73. nw. model mei stereo rad. en rad banden. I.st v.nw. Vr.pr. 4750. Tel. 02290-30286. Taunus 1.6 Combi. '79 en '78. Taunus. 4-drs., 1.6 '78. Peu geot 504 GL, LPG. '78 Mer cedes 220 D. 1-12-76. Simca 1200. 1-5-'78 DAF Coupé 55, 1-12-74. Albers Autobe drijf Achterdijk 37. Ouderkerk a/d Amstel. 02963-1767. Volvo Amazone, b.j. 1968 gereviseerde motor. 020 964101. Meer dan 100 DAF'S 33-44 46-55-66 en Volvo 66 v.a 650 lot 9500. Ook als sta tion. coupe, SL. Marathon, bestel, Kalmar enz. Garage Oud-Zuid lid Bovag, Benne broekerweg 13-15. Rijsen hout bij Aalsmeer. Tel. 02977 24229 (geen parkeerproble men). Oud-Zuid. 34 jaar oc casions. T.k. MINI Special 1100,1977. 39.000 km. rood met zwart vinyl dak, radio, pr. 5.500. Tel. 02159-12225. T.k. LANDROVER, z.g.a.n. banden, koppeling en rem. Vr.pr. 3.000. Telef. 02292- 1930. Te koop AMAZONE P 121. Bj. 1966, in red. st. 1500. Na 19.00 u. Tel. 075-172498. Grote keuze in BESTELAU TO'S, piek ups, pers. busjes enz. Ook in diesel en LPG. v.a 1950 tot ƒ,12.000. Gar. Rijsenhout, lid Bovag, Benne- broekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer. Tel. 02977-24229. VERKOOP EN SERVICE V.d. Madeweg 28 Amsterdam (bij de Makro) Tel. 020-934863. Autospecialist biedt aan erkend Bovag Alfa 2 L78 Saab EMS'78 Opel Kadett City77 Reparatie specialist in alle merken. Schaafstraat 26, Am sterdam. Tel. 361032. 1e eig. VOLVO 264 DL. aut. aug. '79, km st. 30.000. goud met., ster. rad.cass., or. scha- penv., alarminst.. 28.000. 020-254448 V. 12. u. 863062/ 254448 Aangeb CITROËN AMI 8 su per. bj. '74, i.g.st.. vr.pr. 1.150. 02946-3681. Peugeot 304 GL (diesel). '77. 5 drs. break. Lz.m.st. 5.750. 02154-12018. VOLVO 144 S. 1970. i.g.st.. 975. Tel. na 18 uur. 020- 223418. PEUGEOT 504 dec '78. in z.g.st. Tel. 020-170808 na 18 Te koop MG-A MOTOR GEREVISEERD 6.000. tel 020-263423 Aangeb. onze directie auto VOLVO 264 GL. aut.. zilver met. met schuifdak, leren be kleding en stereo cassette ra dio 25.000. BV auto bedrijf Hagenaar Schinkelkade 30- 31. Amsterdam. Tel. 020- 713457. T.k. MERCEDES 220 D. bj '73, kl. donkert!., i.z.g.st., 2e eig., 5.500. MERCEDES 220 D. bj. '71, kl. donker groen, mot. 100%, incl. cass. en 4 nwe. banden, 2.400 CITROËN ID 1900, bj. 70. t.e.a.b. Tel. 02230-17363. KLAAR TERWIJL U WACHT Voor elk automerk voorradig ruil-startmotoren en dynamo's auto-elektra Hechri B.V. Valkenburgerstraat 134 A'dam. tel. 020-240748 CITROËN* Eijzinga B.V. off Citroën-dealer ook voor een goede occasion A'damseweg 73. 020-471166 AMSTELVEEN Wiegerbruinlaan 73, 02975-61212 UITHOORN Verhuur auto's enz. Nieuwe bestel- en vrachtwa gens m. radio van 5 t/m 20 m3, v.a. 35 p.d. 100 km vrij. All-risk verz. gratis. Tevens luxe wagens. Borg 50 Ga rage Sloothaak. Telef. 020- 431220. Nieuwe BESTEL- en VRACHTWAGENS. DE TERCEL jubileum- uitvoenng nu reeds bij ons te zien 2 jaar garantie maakt uw keus eenvoudig VERHUUR van luxe wagens, busjes en bestelauto's tot 19 mJ. Tevens verhuur van een autoambulance. W. Blauw. Heemraadschapslaan 75. Amstelveen. T. 020-417683. *2)e (§raal' autoservice Condensakxw. 44. tel. 020-865511 Amsterdam-Sloterdijk (tussen station Sloterdijk en VVI*tfSpVltl|U« ifw Vertrouwd huren veilig sturen. Nieuwe pers., bestel-, en 9 persoonswagens. Spec, weekendtarief. 6 vestigingen in Adam. Tel. 020-946222. V.A B. ook voor LEASING. OFFICIAL DEALER niet groot niet klein gewoon een fijne dealer PLM 60 OCCASIONS waaronder Porsche 924, '77 Capri 1.6 GL. Fiësta S.. 8400 km. ANWB GEKEURD BOVAG GARANTIEBEWIJS 1E OOSTERPARKSTRAAT 128-134 A DAM 650214-938746 van OPEL KADETT Caravan. 1978. 55.500 km, kleur geel. kenteken 74TV01 8850 CPEL KADETT Caravan. 1978. 78.680 km, kleur rood. kenteken 54TR358850 OPEL ASCONA 1.6. 1978. 33.325 km. kleur oranje kenteken 3BTS9510.500 RENAULT 5 GLT Aut1978. 17.800 km. kleur groen, kenteken DF27XFƒ10.000 FIAT RITMO. 1979. 29.000 km. kleur oranje, kenteken DX95LF10.500 Grootsts stad Grootste dealer grootste keus Notweg 38 Osdorp (Bij Sloterpias) tel. 020-190653 - 193311 ook donderdagavond en 's-zaterdags geopend. Veni bestelwagens vracht- en luxewagens Middenweg 69 Tel. 020-651446-929197 2 CV Citroèns t.h. Autover- huurbedr. „DE EEND". Oos terpark 47, A dam, tel. 020- 655636-932750. AUTOVERHUUR Personen- en bestelauto's: Keuze uit div. merken, o.a. alle Citroen, ook Ford. VW. Opel, Volvo en Mercedes. HOOFDWEG 410. A DAM 020-163535* LPG ingebouwd v.a. ƒ1195 all-in, 1 jr. gar. Lodewijks Au tobedrijf. Tel. 02984-1968. Missot. spec REM- en FRIC TIE-MATERIAAL, Bosboom Toussatnstr. 43. Adam, 020-180443. Voor originele Datsun onderdelen naar WILHELM Westerstr. 98-102, Adam. Tel. 020-255376. ZEEBURG luxe en bestelver- huur A'dam-Oost. Tel. 020- 929391, Zeeburgerdljk 209. Te koop: lasapparaat 130 AMP. HELLAS. Pr.: 150 DOLLY, moet 1 band vem. worden. Pr. 275. Tel.: 020-456553 na 18.00 u. van 5 tot 18 m3 Rijbewijs BE fan Ostadestr 362-37 Adam Tel. 020-794842/764351 Molenkade 42B, Duivendrecht tel. 020-908683 tot 50% korting Amperestr. 4, A'dam-O. Tel. 651016, zat. tot 14 u. Service en reparatie REM EN FRICTIE SPECIA LIST 350, 10.000 km t f 175 Garage Rodan, Bot gerstr. 144, 020-125194. Aanhangers, (boot-) trailers WIJBO AANHANGWAGENS open en gesloten 2, 4 en 6 wielig op maat gemaakt voor elk vervoer goedgekeurd RDW WIJBO NIEUW VENNEP tel. 02526-2381. Diversen Last van ONGEDIERTE zoals wespen, muizen, hout worm. vlooien e.a. PREVENTA 023-340782/02274-4044 Bestelwagens t/m 18 m> voor kl. en gr. rijbew Ook touw en blok Tevens: DATSUN FORD OPEL MERCEDES BMW VOLVO Middenweg 175. Amsterdam. Tel. 938790-940173. DE DAKKAPEL SPECIALIST Compi. geplaatst in 1 dag. van Spijk. Industriew. 7. Drue- nen. Tel. 04163-3709 of 4885. WEST B.V. Verhuizingen, pianovervoer en meubelop slag ond. gar., door geheel Nederland. Tel 020-844951. Zelf VERHUIZEN door geheel Nederland. G. Hulshoff Zn. B.V. Tel. 020-323630/369392. Inkoop Goud Oud goud 16 lot 20 p* gram. Tev. inkoop v. goud» munten bet. contant. W. J.I v.d. Tuin. Com. Schuytstr. 46. A'dam-Zuid. Tel. O20-I 713137. METAALDETECTORS beroep en vrije tijd. P.b. 573. Voorburg. Tel. 070-867240 Gediplomeerd schoonheids specialiste. pedicure, komt aan huis Tel 023-263295. H. de Lugt luxe of bestel v.a. 12,50. Telefoon 020- 161388-367146. Autofinanciering en verzekering AUTOVERZEKERING premies kunnen omlaag W A. vanaf 177, All Risk v.a. 372. Dorsman Assurantiën Zandvoort. 02507-4534. Accessoires n onderdelen AUTOBANDEN v.a. 25, Muller, Kadijkspletn 1 (Poort) 020-251203 O» 237248. alle kleuren ook in spurtbussen OTTO NIEUWENHUIZEN B.V. Overtoom 515, tel. 129804 Amsterdam 's Maandags gesloten. Als je bij een ongeluk onmiddellijk weet watje moet doen. kan dat het verschil betekenen tussen leven en dood. De dingen die je weten moet, zijn met een heel klein bee^e aandacht ontzettend simpel te onthouden. We hebben ze voor u in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar gezet Dat boekje krijgt u door even een kaartje te sturen aan „Het Oranje Kruis", Statenlaan 81,2582 GE Den Haag.^4^ 9R in wnmuirtin} met de SnctMng Uetie Rcriomr Autobedrijf van .Vloten Meeuwenlaan 128 Tel. 020-369 222 AMSTERDAM NOORD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12