Nieuwe toekomst voor onbewoonbaar buurtje EET UIT EET ADDERS!! 'Vul gaten Den Haag op met goedkope woningen D'66 tegenverrijking uranium uit Namibië Komt u onze italiaanse sfeer proeven! Miljoenen voor Noordenbergkwartier Deventer Plan voor debat in Tweede Kamer Voorstel raadslid Adri Duivesteijn: KORT Ben tëube Sam v. Hensbergen 't MALLE HAPJE BOERDERIJ MEERRUST NUSA INDAH Restaurant-Terras Laat u culinair verwen nen in de tuin van onze taverne. Binnen kan natuurlijk ook. Dagelijks geopend voor lunch en diner Taverne „Meer en Bosch' DEZE RUBRIEK VERSCHIJNT EENMAAL PER TWEE WEKEN VRIJDAG 11 JULI 1980 TROUW/KWARTET (door Jac. Lelsz) DEVENTER Op een steen worp afstand van de impone rende Lebuïnuskerk in De venter begint het Noorden bergkwartier. Een historisch wijkje, waar de herinneringen zeer ver teruggaan, tot aan Geert Grote en zijn Moderne Devotie, waarvan de broeders en zusters onder meer hier een klooster hadden. Waarschijnlijk zullen er in Nederland weinig buurten zijn, die een zo sma delijk beeld van verpaupering opleve ren als het Noordenbergkwartier, dat vanouds voornamelijk bewoond werd door kleine handwerkslieden. Men kan er met de auto nauwelijks in of uit, een der redenen waarom buiten staanders zich afvragen waarom uit gerekend op deze plek het nieuwe politiebureau moest worden ge bouwd Intussen lijkt het Noorden bergkwartier een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Het Noordenbergkwartier wordt ge rehabiliteerd. Daarbij wordt voor een groot deel uitgegaan van het oude stratenpatroon. Wat gerealiseerd wordt, is een kleinschalige woon-, werk en leefgemeenschap Andere koek dus dan vorige gemeentebestu ren (een zonde trouwens waaraan lo kale autoriteiten zich allerwege in Nederland schuldig maakten) voor ogen stond, namelijk kaalslag en er dan leuke flatjes met een riant uit zicht over de IJssel neerzetten. Al weer jaren geleden ging het roer in dat opzicht om. Deventer begon aan de renovatie van het eeuwenoude Bergkwartier. Het werd mede een succes doordat men in een gelukkige samenwerking tussen particulier ini tiatief en overheid een unieke formu le vond voor de financiering. Deven ter werd vanwege het Bergkwartier in Monumentenjaar '75 Europees, natio naal en provinciaal uitgeroepen als „lichtend voorbeeld van integraal stadsherstel". Wel wordt betreurd dat de bevolkingssamenstelling een beet je eenzijdig is. Behoudens een hand jevol kunstenaars zijn alleen welge- stelden in staat in het Bergkwartier te gaan wonen DEN HAAG (ANP) D'66 wil in samenwerking met andere oppositiepartijen en mogelijk ook het CDA, nieuwe pogin gen ondernemen om een ein de te maken aan de verrijking van Namibisch uranium in de Urenco-fabriek in Almelo. Het Tweede-Kamerlid Lambers-Hac- quebard (D'66) zei dit gisteren na haar terugkeer van een hoorzitting van de VN-raad voor Namibië in New York. Zij verklaarde dat wanneer er een parlementaire meerderheid is voor een Nederlandse olieboycot te gen Zuid-Afrika, er ook een meerder heid haalbaar moet zijn voor het stopzetten van de verrijking van Na mibisch uraniun in Nederland. Neder land kan zich volgens het Kamerlid daarbij beroepen op resoluties van de an a dery tot s» mg„_ Verenigde Naties en een decreet van de Namibië-raad van de VN, waarin staat dat exploitatie van natuurlijke hulpbronnen van Namibië slechts met toestemming van de raad kan geschieden. De Verenigde Naües heb ben Zuid-Afrika het mandaat voor Namibië ontnomen, maar praktisch heeft dit geen gevolgen gehad. De Nederlandse regering heeft tot nu toe weinig bereidheid getoond de ver rijking van Uranium uit Namibië stop te zetten, hoewel zij het voortgaande Zuldafrikaanse bestuur over Namibië onwetüg acht. De regering heeft ech ter niet erkend dat de Namibië-raad van de VN de bevoegdheid heeft een rechtstreekse verplichting voor de Nederlandse staat te scheppen waar aan deze uitvoering moet geven. Al leen de veiligheidsraad van nigde Naties kan volgens de de lidstaten van de VN tot verplichten. Met betrekking mibië is dat niet gebeurd. Initiatief D'66 wil nu het initiatief de kwestie van het Namlbl um met de ministers Van (economische zaken) en Klaauw (buitenlandse zaken)'_ spreken in de Tweede-Ktun» missles voor buitenlandse za^. kernenergie. Op basis van hèt\ van dit overleg, een nota van <w ring over ondermeer de poslti Urenco en het Europese kern bureau Euratom, de status Namibië-raad, en de re van de resoluties van de Vergadering van de VN, zou merdebat moeten worden Een van de straatjes in het Deventer Noordenbergkwartier met enkele gerestaureerde panden. Sfeertje Terwijl de restauratie dóór nog door gaat, is het eerherstel voor het Noor denbergkwartier nu ook op gang ge komen. En hier wil men zoveel moge lijk gezinnen met smalle beurzen huisvesten. In de eerste plaats men sen. die, toen het dak boven hen bij wijze van spreken instortte, naar el ders in de stad trokken en vaak met verdriet, want de wijk had een eigen sfeertje. De huren zullen relatief laag gehouden worden. Ook weer niet te laag want dan zou de uitvoering van het plan wel eens gevaar kunnen lo pen. Deventer heeft voor de realise ring van dit plan alle medewerking van „Den Haag" gekregen Totnutoe als enige gemeente in het land mag het gaan experimenteren met deze buurt overeenkomstig de ideeën van het rapport „Buurtaanpak" dat enige jaren gelden door de Staatsuitgeverij werd uitgegeven Minister R. Beel- aerts van Blokland (Volkshuisves ting) en staatssecretaris Wallis de Vries (CRM) zijn dezer dagen naar Deventer gereisd om hiervoor een zo genaamde raamovereenkomst te on dertekenen Het rijk stelde liefst acht miljoen gulden beschikbaar, genoeg voor vier jaar. En zo lang loopt het experiment in het Noordenbergkwar tier. In principe wordt het project in fasen van steeds een jaar op de ont- leedtafel gelegd. Want dat is een be langrijke bijbedoeling: men wil door een evaluerend onderzoek erachter komen of de methode „buurtaanpak" perspectieven biedt voor een goed verlopend stadsvemieuwingsproces. Ook in andere gemeenten zou men er zijn winst mee kunnen doen. Behalve Deventer zijn ook Haarlem en Til burg uitgekozen voor het experiment, maar een „raamovereenkomst" is met die steden nog niet afgesloten. Toetsing Het systeem „buurtaanpak" houdt in dat de buurt zelf zeer nauw bij de zaak wordt betrokken Er is enerzijds rechtstreeks voortdurend contact tussen rijk en gemeente en anderzijds tussen gemeente en buurt. Een zoge naamd buurtbureau, bemand door een project-coördinator, een opzich ter en een secretaresse, geeft de buurt, die zich heeft verenigd in een stichting, de gewenste deskundige ondersteuning, respectievelijk infor matie. Zo moet men door geregelde samenspraak, uitwisseling van ge dachten en kritische toetsing probe ren er een buurt van te maken, die niet alleen maar mooi ligt te wezen maar waar het ook gezellig toeven is. In het Noordenbergkwartier wonen nog maar weinig mensen. Vele huizen staan op instorten. De meest nodige voorzieningen ontbreken. Het enige cafétje De Harmonie is een uiter ste luxe. Enige honderden panden moeten zo snel mogelijk worden op geknapt. Een deel hiervan wordt als monument beschouwd. Een aanzien lijk groter aantal is historisch minden zwaar wegend, maar wordt als „beeldbepalend" gezien. In de gaten, die er te onzaliger ure in de buurt gevallen zijn, komen nieuwe wonin gen in een bij de omgeving aangepas te stijl. Preluderend op het van kracht worden van de „raamovereen komst" is daarmee inmiddels een be gin gemaakt en als de voortekenen niet bedriegen dan mogen de eerste bewoners in de loop van september verwacht worden. Vier architecten bureaus zijn ingeschakeld. Het paradepaard in deze buurt is zonder twijfel de Stads- of Athe neumbibliotheek. Sinds kort geves tigd in een vijftal zeventiende eeuwse of nog oudere percelen met fraaie gevels. Ze zijn op inventieve wijze inwendig aaneengeschakeld. De ge bouwen maakten lang geleden deel uit van het Buiskensklooster, dat in de vijftiende eeuw op deze plek ver rees om onderdak te bieden aan de broeders en de zusters van het Geme ne Leven, de beweging die in de IJs- selstreek was ontstaan als reactie op de formalistische vroomheid van de geestelijkheid en die zich richtte op zowel persoonlijke heiliging als prak tische levenswijsheid Vele straatna men in de te rehabiliteren buurt her inneren nog aan die tijd. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het Haagse gemeentebestuur moet 24 braakliggende terreinen in de stad, waar projectontwikkelaars weigèren hun bouwplannen voor kantoren en dure koopwoningen uit te voeren, onteigenen. Daarna kan daar worden overgegaan tot de bouw van ongeveer duizend woningen in de sociale sfeer. Dat is de strekking van een voorstel dat het socialistische gemeenteraadslid Adri Duivesteijn deze week bij het college van b. en w. in dienst." In Den Haag vallen steeds meer ga ten: stukken grond waarvan de be staande bebouwing gesloopt is, maar waar het wat bouwactiviteiten be treft angstwekkend stil blijft. Oor zaak is de ingestorte bouwmarkt. Projectontwikkelaars bedenken zich wel twee keer om nu kantoren en dure huizen te bouwen, die aan de straatstenen niet zijn kwijt te raken Voor hen is het voordeliger de terrei nen gewoon braak te lagen liggen. Duivesteijn wil dat voor 24 terreinen, waarvoor langer dan zes maanden geleden een bouwvergunning is Ver leend, zonder dat met de uitvoering van de bouwplannen is begonnen, deze vergunning weer wordt inge trokken. Dat is volgens hem mogelijk op grond van de Bouwverordening. De volgende stap van de gemeente moet zijn de terreinen aan te wijzen als actiegebieden in het kader van de stadsvernieuwing. Terwijl de eigena ren wordt verzocht hun grond voor een redelijke prijs aan de gemeente te verkopen, moeten al plannen voor de bouw van woningwetwoningen wor den ontwikkeld. Geen pit De gemeente zal volgens Duivesteijn tot onteigening van de grond moeten overgaan, als de eigenaren niet bereid zijn te verkopen. Als het aan het raadslid ligt wordt nu al direct begon nen met de voorbereiding van de ont eigeningsprocedures, ook al is het re sultaat van de onderhandelingen nog niet bekend. Dergelijke procedures duren namelijk zeker anderhalf jaar. DANSAVOND In Katwijk aan Zee morgen (20.15) dansavond in Tri podia aan het Hoomesplein. Toegang vanaf 16 jaar. SCHIETWEDSTRIJD Op de Schietbaan Waalsdorpervlakte in Dén Haag zaterdag en zondag schie ten om de Meesterkaart licht en zwaar kaliber. ZOMERTENTOONSTELLING - Werken van kunstenaarsleden van Pulchri Studio zullen van 12 juli tot 1 augustus in de Voorgalerie Pulchri Studio in Den Haag worden tentoon gesteld. Di. t/m za. 11.00-17.00, zo. 13.00-17.00. BOWLINGTOURNOOI - In de Bowling te Scheveningen zondag (10.00-17.00) een bowlingtoemooi voor zowel toeristen als Hagenaars. Dat vindt Duivesteijn ook het enige nadeel wat aan zijn voorstel kleeft: er kw niet direct gebouwd worden. Aan de ander kant is een periode van anderhalf jaar zeker nodig voor de ontwikkeling van nieuwe bouwplan nen, waarbij inspraakprocedures moeten worden gevolgd. Dat het gemeentebestuur nog niet op eigen initiatief is overgegaan tot in trekking van bouwvergunningen, wijt Duivesteijn aan een „gebrek aan pit". Als voorbeelden van plaatsen waar projectontwikkelaars gestopt zijn met de uitvoering van bouwplannen, noemt hij o.a. de Laan van Meerder- voort, op de plaats van het vroegere restaurant L'Esperance, waar de fir ma Procomy dure woningen had ge projecteerd, de Groot Hertoginne- laan hoek Voltastraat, waar HBM weigert zijn plannen te verwezenlij ken en de Wagenstraat-St. Jacobs- straat, waar AHOG-BOB een groot gat geslagen heeft zonder het in te vullen. Als de gemeente werkelijk iets wil doen aan de woningnood, zoals zij in het beleidsprogramma zegt. moet zij de huidige vanzelfsprekendheid dat de eigenaar bepaald wat er met zijn grond gebeurt, laten varen, aldus Duivesteijn RESTAURANT SPECIALITEITEN UIT DE PAN EN VAN DE GRILL BARBECUE - FONDUE SFEERVOLLE GELEGENHEID VOOR AL UW PARTY'S ZEESTRAAT- 7 - NOORDWIJKERHOUT TELEFOON 02523-2653 Keuken geopend van 17.00-23.00 uur 's Maandags gesloten RECEPTIES DINERS LUNCHES BUFFETTEN SALADES BITTERGARNITUREN BROODJES uitzending en ^rzorging op iedere gewenste lokatie INLICHTINGEN L.B C VERLAATWEG 5*2381 BP ZOETERWOUOE/OORP-OT7TS-t260 Petit Restaurant Een sfeervolle gelegenheid Dagelijks geopend van 17.00-23.00 uur. Keuze uit diverse warme dagschotels vanaf12.50 Reserveren mogelijk. Tel. 63.57.63, Mallemolen 12A, Oen Haag. RESTAURANT-BAR-DANCING DORPSSTRAAT 5 WARMOND Prachtig terras aan hat water. Dineren In onze prachtige tuin, of In ons efeervol Oud-Hollands restaurant. Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van uw pert], receptie of diner, waarbij wij voor uw port, sherry, vermouth, frisdranken, bier, borrels, witte wijn, rode wijn ot rosé, de gereduceerde prijs van f 1,95 per drankje rêkenen. Komt u geheel vrijblijvend eens met ons praten. Open haardvuur, 4 bars, groot parkeerterrein, prechtge tuin aan het water, uitstekende keuken, open grill. Ons barbecue-festijn van een lopend buffet kipfilet, varkensbiefstukje en runderbiefstukje, elk van ongeveer één ons, geserveerd met frites, stokbrood, kruidenboter, bakje sla en 3 barbecuesausjes: 27,50 inci. Een avondvullend programma in een romantische omgeving, bijzonder geschikt voor partjen, personeelsfeesten of bedrijfs-uitstapjes, voetbalverenigingen etc. Of komt u gezellig i la carte dineren in ons sfeervol restaurant. Inlichtingen of reserveringen tel. 01711-10817. KIJKDUIN Deltaplein 510-511 Spécialités de Ie Mer SOLE ATLANTIC, uU on" «PM*»"* zeetongfilets gebakken en geserveerd met geb. aard. ravigottesaus en gem. salade Z9,5U Filets de TARBOT, tarbotfilets gebakken en geserveerd met geb. aard. gembersausen gem. salade24*50 ENTRECOTE, grote lendebiefstuk met geb. aard. en sperziebonen of saladeZZ(50 Maandelijks wisselende specialiteiten buiten de kaart Tel. 070-23 30 01 Indonesisch restaurant 39 99 Geopend maandag t/m vrijdag tijdens lunchuren van 12 00 tot 15.00 ut* 's avonds van 17 00 tot 22 00 uur zaterdags van 12.00 lot 22.00 uur zondags van 16.00 tot 22 uur Windvrij zonneterras eveneens aanwezig Voor reserveringen, telefoon 644326 Adres Schoolstraat 2, hoek Groenmarkt delft: brabantse turfmarkt 23 tal. 015 131529 Tevens aparte ruimten voor recepties en partijen. Hallotrooplaan 5 - Dan Haag (bi) Kijkduin) Tal. 25.77.48-25.78.84 Inlichtingen Kantoor Den Haag Mevr. Elzingt tel. 070-46.88.64

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10