Eerste ziektedag zelf gaan betalen Menten in ziekenhuis na zijn veroordeling Het sneeuwt in Zwitserland Zomer Kïesuwkado i Hinault staakt strijd Druk overleg rondom urn van Ohira met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Af en toe een bui LES BEAUX ARTS Een van de bezuinigingsplannen van kabinet: Tiende zege voor ploeg Peter Post Transplantatie bij suikerzieke muis leidt tot succes UW ANWB ADVISEERT: Neem ook 'n goede reis verzekering. Drie aardbevingen in Griekenland Tien jaar gevangenisstraf en boete Bezoek van paus eist slachtoffers Kom naar't ANWB- kantoor. Regenpraatje (weerman) Botsing in Londense metro Trouw Mensenwerk BezorgTroow een nieuwe abonnee Lees een krant met overtniging.- TtOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR 10987 DONDERDAG 10 JULI 1980 HET WEER Veel bewolking en af en toe buien. Middagtemperatuur rond zeventien graden. Matige tot krachtige noordwesten wind. Morgen en overmorgen: Enkele opklaringen en afnemende kans op buien. Iets hogere temperaturen. Morgen: Zon op: 05.30 onder: 21.56 Maan op: 04.55 onder: 21.06 West Duitsland DM 2.00 - Italië Lire 900 Luxemburg BFrs 14 NOORDEINDE 113a, 2514 GE DEN HAAG Zomer-verkooptentoonstelllng, 11 |ull t/m 2 aug. schilderijen uit de 19e en 20e eeuw LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Gereformeerden niet zo getapt bij zuster kerken buitenland PAGINA 3: Bijzondere scholen mogen straks zelf opgaven maken PAGINA 4: P. N. van Eyck, een vergeten dichter PAGINA 7: Samenwerking met Suriname in gevaar PAGINA 5: PAGINA 9: Toeristen hebben Bourtagne ingenomen Onder water, wordt druk gewerkt in de Oosterschelde PAV (AP) De FrAnsman Bernard Hinault, drager van de gele trui In de Tour de France, heeft gisteravond besloten de strijd te staken. De tweevou dige Tour-winnaar kampte al dagen met een knieblessure. Joop Zoetemelk, die met een achterstand van 21 seconden tweede stond in bet algemeen klassement, zal vandaag in de eerste bergrit de gele leiderstrui dragen. Gisteren boekte de equipe van ploegleider Peter Post de tiende etappe overwinning. In de twaalfde rit van de ronde verwezenlijkte Gerrie Koetemann dit feit, door in de eindsprint in de straten van Pau zijn medevluchter Ludo Peters duidelijk terug te wijzen. Meer nieuws op de sportpagina. WASHINGTON (AP) Ame rikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd muizen van suiker ziekte te genezen. Hun falende produktie van insuline het hormoon dat onmisbaar .is voor de suikerstofwisseling' werd overgenomen door ge transplanteerd weefsel dat af komstig was van gezonde ratten. De afstotingsreactie die bij transplantatie veelal optreedt, kon worden voorkomen door het donorweefsel gedurende een week in glas voort te kwe ken, en door bij de ontvangen de muizen tijdelijk de im- muunreactie te onderdrukken. De transplantatie leidden bij neven van de tien muizen tot normale bloedsuikergehalten gedurende een proefperiode ran bijna vier maanden. De volgende stap in het onder- toek aan de Washington uni versiteit in St. Louis (Missou ri) wordt het beproeven van overeenkomstig weefsel van varkens voor transplantatie materiaal voor mensen met suikerziekte zou kunnen die nen. De eerste experimenten in die zin ziet men, als alles goed gaat nog minstens drie tot vijf jaar in de toekomst liggen. ADVERTENTIE VOLOS (AP, REUTER) Bij drie aardschokken die zich in geheel Grie kenland voordeden zijn minstens ne gentien mensen gewond geraakt en stierf een man ten gevolge van een hartaanval. De schokken waren het hevigst in de buurt van Volos, een stad ongeveer 150 kilometer ten noor den van Athene. In deze stad stortten verscheidene hulzen in en ontstond grote paniek op straat zodra de aarde begon te schudden. Ook in andere plaatsen is aanzienlijke schade aan gericht door de aardbevingen. Voed sel, tenten en medicamenten zijn in middels naar het gebied rondom Vo los gestuurd. Ontvoerde Fransman weer boven water PARUS (AFP. Reuter. DPA) De Franse Industrieel Michel Maury-La- ribiere, die bijna twee weken geleden werd ontvoerd, ls gisteren gevonden. De 59-Jarige onder-vooreltter van de Franse werkgeversorganisatie heeft de ontvoering goed doorstaan. Zijn zoon Manuel zei gisteren dat hij in een villa In Sainte-Orse ln het depar tement Dordogen werd gevonden. Rondom het middaguur vond de poli tie Maury-Lariblere. Een vrouw die zich in de woning bevond om de indu strieel te bewaken werd gearresteerd. Officieel werd verklaard dat er geen losgeld is betaald. De ontvoerders hadden aanvankelijk een losgeld ge elst van anderhalf miljoen gulden. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Werknemers zullen waarschijnlijk de eerste dag, dat zij ziek thuisblijven, uit eigen zak moeten gaan betalen. Het is één van de ruim dertig maatregelen, die het kabinet in petto heeft om te bezuinigen op de begroting van het volgend jaar. Andere voorstellen zijn onder meer: Menten wordt bij zijn woning in Biaricum in een ambulance geschoven, nadat hij in coma is geraakt Van een onzer verslaggevers Rotterdam Pleter Menten ls gisteren omstreeks het middaguur naar het Majella- zlekenhuls ln Bussum gebracht, nadat hij ln zijn woning In Biaricum ln coma was geraakt. Menten, die aan suikerziekte lijdt, raakte bulten bewustzijn, nadat de bijzondere strafkamer van de Rotterdamse rechtbank hem had veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en een boete van honderdduizend gulden. De werkende gehuwde vrouw zwaarder belasten. Nu krijgt zij de AOW-premie terugbetaald, maar die mogelijkheid zou dan geschrapt worden. Verhoging van de WAO-franchise: premie wordt nu betaald tot aan een bepaalde inkomensgrens. Die zou dan verder opgetrokken moe ten worden. Scherpere afbakening van het kostwinnersbegrip: in de praktijk zouden dan met name de thuiswo nende werkende jongeren zwaarder worden belast. Verruiming van het begrip passen de arbeid: werklozen zullen minder snel werk mogen weigeren. Overi gens is het de bedoeling dat dan ook de werkgever minder kieskeu rig te werk zal mogen gaan. Samen met bezuinigingen op de de partementen denkt het kabinet met dit soort maatregelen ongeveer drie miljard gulden te kunnen besparen. Gevoegd bij de ruim drie miljard gul den die nog open staan uit voorgaan de Jaren, zou het kabinet dan voor ruim zes miljard gulden hebben om gebogen. Discussie Deze ombuigingsoperatie staat los van de discussie die het kabinet thans voert over de noodzaak voor volgend Jaar de geraamde loonkos tenstijging met twee procent te be perken tot zes procent. De mogelijk heden om dit doel te bereiken zijn onder meer een rechtstreekse loonin- greep, verlaging van de sociale uitke ringen, dan wel het aanpakken van de ambtenarensalarissen. De bedoeling is dat het kabinet uiter lijk morgen over deze kwestie een beleidskeuze maakt. De tegenstellin gen binnen het kabinet zijn echter zo groot, dat verwacht wordt dat eerst eind augustus de knoop zal worden doorgehakt. FORTALEZA (AP. AFP) Evenals in Zaïre heeft nu ook in Brazilië het enthousiasme van grote menigten slachtoffers geëist. In Fortaleza werd een afzetting kort voor de aankomst van de paus doorbroken. In de paniek werden veel vrouwen en kinderen on der de voet gelopen. Waarschijnlijk zeven mensen werden gedood en eni ge tientallen raakten gewond. In Fortaleza opende de paus het na tionaal eucharistisch congres dat is gewijd aan de problemen van de ge dwongen verhuizingen Naar schat ting zo'n 35 miljoen Brazilianen, voor al afkomstig van het platteland, vor men deze vrijwel rechteloze groep. Eerder verdedigde de paus de rechten van de arbeiders in Sao Paulo, van de boeren in Recife, de melaatsen bij Belem, de armen overal. In Fortaleza waren het vooral de daar talrijke mi granten wier lot de paus aanklaagde. Vandaag gaat de paus naar Manaus in het hartje van het Amazonegebied, waar de Indianen met uitroeiing wor den bedreigd door gezamenlijke actie van regering en multinationals. Stamhoofden hebben de paus een open brief geschreven waarin zij hun situatie vergelijken met die van Jo den en Polen ten tijde van het nazibe wind. Zodra Menten (81) weer aanspreek baar is, zal hij officieel van zijn ver oordeling ln kennis worden gesteld. Wanneer dat medisch verantwoord wordt geacht, zal hij worden overge bracht naar het ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen, waar hij ook werd verpleegd voordat hij in u hoeft mij geen verkla- nnB te geven, professor TOKIO (Reuter. AFP, AP) Verte genwoordigers van 1123 landen bewe zen gisteren in Tokio de laatste eer aan de overleden Japanse premier Masayoshi Ohira. Politieke leiders maakten van de gelegenheid gebruik overleg te plegen over internationale problemen. Ongeveer zesduizend genodigden wa ren aanwezig bij de plechtigheden rondom de bijzetting van de urn met as van Ohira, die op 12 juni overleed aan een hartaanval. Ohira's zoon Hi- roshi droeg de urn naar een altaar, dat was omgeven door een muur van witte bloemen. Japanse en interna tionale hoogwaardigheidsbekleders plaatsen vervolgens om beurten witte anjers op het altaar. Voor en na de plechtigheid was er druk overleg tussen de internationale delegaties. De gesprekken concen- treerfen zich op Afghanistan, Cam bodja en andere netele kwesties in Azië. President Carter van de Ver enigde Staten had een eerste ontmoe ting met zijn Chinese ambtgenoot Hua Ouofeng. De ontmoeting, die plaats vond op een receptie van de Japanse regering, duurde slechts twee minuten. Vandaag staat er een langer gesprek tussen de twee leiders op het programma. Hoe belangrijk Carter de internatio nale contacten in Tokio vindt blijkt uit zijn gezelschap. In het vliegtuig uit de Verenigde Staten vlogen ook mee de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Edmund Muskie er. Carters adviseur voor de nationale veiligheid, Zbigniew Brzezinski. Car ter beperkte zijn politieke activitei ten gisteren tot een beleefdheidsbe zoek aan keizer Hirohito. Dit in te genstelling tot Hua Ouofeng, die een serie gesprekken hield over de toe stand in Cambodja. Naar verwach ting zal Hua vandaag voorstellen nauwere banden aan te gaan met de VS President Carter wordt op het vliegveld van Tokio ontvangen door de Japanse interim-premier Masayoshi Ito. BERN (ANP) In het gebied van de Zwitserse Alpen lijkt het winter te zijn geworden. Bij een sterke daling van de temperatuur is de aanhoudende regen, die ook daar gevallen is, in grote delen van Graubilnden boven de duizend-meter-grens in sneeuw over gegaan. Het sneeuwde in Davos. Arosa, ln het Rhelnwald en ln het Albula- dal, zoals het anders alleen maar midden in de winter sneeuwt. De Alpenpassen zijn weliswaar open, maar verkeer over passen als de Albula, Bernlna, Ootthard en Flu- ela ondervindt hinder van een flin ke sneeuwlaag. De Fluelapas is zelfs alleen maar te berijden met gebruik van een sneeuwketting. Een storm, gepaard gaande met hevige regenbuien heeft het zui den van Beieren en het aangren zende deel van Oostenrijk geteis terd. In Beleren kostte het nood weer twee mensen het leven. In Oostenrijk werden drie mensen door de bliksem getroffen. 1978 door de Haagse rechtbank op vrije voeten werd gesteld. Gister avond werd verwacht dat zijn verblijf ln het Bussumse ziekenhuis, waar hij onder bewaking staat, wel enkele da gen zal duren. Menten en zijn vrouw Meta waren gisteren niet aanwezig bij de voorle zing van de belangrijkste gedeelten uit heh vonnis door de president van de strafkamer, mr P. J. C. Schipper. Toen na afloop daarvan enkele poli tiemannen zich vervoegden bij de wo ning van Menten, wiens onmiddellij ke gevangenneming was gelast, bleek deze al met een ambulance te zijn weggebracht. Aanvankelijk was het de bedoeling Menten te vervoeren naar het Acade misch ziekenhuis in Utrecht, waar hij ook vorig jaar enkele dagen verbleef, nadat hij onder soortgelijke omstan digheden in een coma was geraakt. Onderweg werd besloten hem naar het dichterbij gelegen ziekenhuis in Bussum te brengen. Bewezen De Rotterdamse rechtbank acht be wezen dat Menten zich in juli 1941 in het toenmalige Poolse dorp Podho- rodce heeft schuldig gemaakt „aan enig oorlogsmisdrijf en aan enig mis drijf tegen de menselijklieid". Men ten heeft volgens de rechtbank deelgenomen aan een massamoord, die aan twintig tot dertig inwoners van het dorp het leven kostte. Vorige maand was tegen Menten twintig jaar gevangenisstraf en een boets van honderdduizend gulden ge ëist. De rechtbank verwierp alle ver weren van de raadsman, mr. E. W. J. H. de Liagre Böhl, die vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging had be pleit. Conform de eis van de officier gelast te de rechtbank de teruggave van nagenoeg alle in beslag genomen goe deren aan Menten, waaronder de 157 schilderijen die in 1976 vermeld ston den in een veilingcatalogus. De rucht baarheid die aan de veiling werd ge geven, leidde tot de strafvervolging tegen Menten. Het proces in Rotterdam, waarmee vijftien zittingsdagen waren ge moeid, was het derde dat in enkele Jaren tijds tegen Menten is gevoerd. In 1977 werd Menten ln Amsterdam tot vijftien Jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Nadat het Amsterdamse vonnis door de Hoge Raad was ver nietigd, stond Menten terecht in Den Haag, waar hij op juridische gronden van rechtsvervolging werd ontslagen. Ook het Haagse vonnis vond geen genade in de ogen van de Hoge Raad, die vervolgens de Rotterdamse recht bank met de berechting van Menten belastte. Meer nieuws op paf 3 LONDEN (AP. Reuter, AFP) In de Londense ondergrondse heeft zich een botsing voorgedaan tussen twee metro-treinen. Vijftig mensen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Een stilstaande trein op het station Holbom werd geramd door een andere trein. De directie van de ondergrondse heeft onmiddellijk om een onderzoek gevraagd. In de Londense metro doen zich zelden ongevallen voor. Niemand raakte overigens ernstig gewond. De Alpenpassen zijn weliswaar open, maar sommige zijn alleen met sneeuwkettingen te berijden. 10 juli 1980. Hier zijn geen woorden meer voor. Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boetseerklei met verf in 3 kleuren en WIppHff") nenseellie W.mti zopHpf men iviccujc f met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met °.p s!f J^ blankhouten hang- omslagmechaniek. voor extra gemak. P'anKje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. - Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Rastcode en plaats:_Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats:Tel.: Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eersie betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadonaar keuze: DA DB ÜL OD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1