Het regent boekingen op vliegreizen naar de zon Ambtenaren de eersten bij forse loonmatiging Spelen Kiesuwkado - «CNt Vrees voor nieuwe oorlog in Zimbabwe Andriessen Europees kandidaat Nederland is sombere en natte weer zat haröerT^ met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Nu en dan een bui HET WEER KOERDISTAN ^Ideale vrouw in Suriname is huismoeder' Zomer 1980 !n deze krant Ruzie regeringspartijen neemt toe Ontruiming deel Maastricht voor demontage van bom Kabinet zint op noodzakelijke maatregelen Trouw Tot in details Geen plaats in raad voor 'analfabeten' Bezorg Iroow een nieowe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW^j - Trouw H 36STE JAARGANG NR. 10986 - WOENSDAG 9 JULI 1980 Veel bewolking en nu en dan een bui. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden Tot matig toenemende en naar west tot noordwest draaiende wind. Aan de kust nu en dan krachtige noordwestenwind. Morgen en overmorgen Enkele buien, vooral later opklaringen Middagtem peratuur ongeveer 17 graden Morgen Zon op: 05.28 onder 21.57 Maan op: 04.06 onder: 20.09 een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa.-20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-1311 78) ouderwetse service - volop parkeren West-Duitsland DM 2.00 Italié Ure 900 Luxemburg B.Frs 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT door Ferry Mingelen langrijke stem heeft in de benoemin gen. voelt er namelijk niets voor nog meer ministers voortijdig uit het ka binet te laten vertrekken. Zonder ka binetscrisis zit het kabinet er in ieder geval tot mei 1981, de datum van de volgende Tweede Kamerverkie zingen Volgens politieke waarnemers in Den Haag heeft Van Agt niet direct nega tief gereageerd op de mogelijke be noeming van Andriessen in Brussel. Dit strookt'niet met een in politieke kring bestaande indruk dat Van Agt er niets voor voelt Andriessen aan zon mooie post te helpen na diens' voortijdige vertrek uit het kabinet dit voorjaar. „Van Agt vergeet en ver geeft dit soort zaken niet snel." zo wordt gezegd. 4 Vervolg op pag. 5, kol. 1 PARAMARIBO (SNA) „Het overwegende ideaal in onze sa- nleving is de vrouw als lieve huismoeder in huis achter de kookpotten." Dat zei de Surinamse onderminister van volks huisvesting, mevrouw Siegmieu Power-Staphorst op de confe rentie van vrouwelijke werkne mers in Paramaribo. Ze voegde daaraan toe: „Die vrouw, over de wasmachine gebogen, een zuigeling in de gebogen armen aan de goedgevulde borst of het eten uitscheppend voor de man en kinderen die juist liefst vermoeid uit de verre en vreemde maatschappij naar huis terugkeren, dat is ons ide aal". Van dat ideaal komt vol gens mevrouw Power-Staphorst weinig terecht. „Twintig pro cent van de Surinaamse vrou wen is kostwinner voor meer dan één kind. De meeste vrou wen werken voor minder loon dan mannen. Veel vrouwen worden op het werk met allerlei onzakelijke persoonlijke dingen lastiggevallen door mannen, waarbij vooral de seksuele agressie tot een vaak ondrage lijke en onhoudbare werksfeer leidt," aldus de onderminister. In Suriname blijkt na peilin gen 51 procent van de vrou wen te willen werken. Minder dan de helft van de mannen, 49 procent, is daartoe bereid. PEN HAAG Het KVP-bestuur en de Nederlandse christen-democraten' in het Europese Parlement hebben dqj afgetreden KVP-minister van finan ciën Frans Andriessen kandidaat ge steld voor de nieuwe Europese Com missie. Het CDA heeft zich formeel nog niet achter deze voordracht ge steld. maar CD A-fractieleider Lub bers heeft de mogelijke kandidatuur van Andriessen wel reeds onder de aandacht van premier Van Agt ge bracht. De kandidatuur van Andriessen valt Iook goed in CHU-kring, zo bleek gis teravond uit een reactie van CHU voorman Van Leijenhorst. Van AR zijde was nog geen reactie te krijgen Het KVP-bestuur en de Euro-parle mentanërs passeren met hun voor dracht de huidige KVP-minister van financiën Van der Stee, die graag landbouwcommissaris in Brussel had willen worden en de AR-minister van sociale zaken Albeda die stevig lonk te naar de post van commissaris voor sociale zaken. De kans dat één van deze bewindslieden in december naar Brussel zou vertekken was sinds de benoeming van minister Scholten (defensie) tot vice-voorzitter van de Raad van State overigens al aanzien lijk geslonken De fractieleider Lubbers die een be- PAGINA 2: Kritiek op verklaring over Joden van Duitse hoogleraren PAGINA 3: Wandelvierdaagse in Apeldoorn PAGINA 4: Bennie Wallace grote blanke hoop PAGINA SPORT; Zoetemelk wint tijdrit PAGINA 5: Haringvissers gooien netten niet uit PAGINA 7: Arbeiders-zelfbestuur in Joegoslavië PAGINA 9: Jat. P. Thijsse Albums van Verkade blijven in de belangstelling staan PAGINA SERVICE: Eethoek, strips, feuilleton, puzzel, tv-progremma's en weer- overzlcht. Stugge doorzetters op de Nederlandse campings: ondanks het slechte weer gaan niet veel kampeerders naar huis, ze blijven doorzetten en wachten op beter weer, dat toch eens zal komen. Overigens zijn er nog veel lege plaatsen op de meeste Nederlandse campings. Meer nieuws op pagina 3. SALISBURY (AP, Reuter, AFP) De angst voor een burge roorlog in Zimbabwe is toegenomen door de ruzie tussen de twee coalitiepartners van de regering Mugabe. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Nederlanders zijn het sombere en natte weer van de laatste weken zo zat, dat er een stormloop is ontstaan op vliegreizen naar de zon. Verschillende reisorganisaties worden nu de grote vakantie-uittocht komend weekeinde gaat beginnen overspoeld met boekingen. wacht wordt dat het totaal aantal nct wegwerken van de tegenval- boekingen dit Jaar op hetzelfde ni- lende belangstelling voor vliegreizen veau zal uitkomen als vorig jaar. Dat het voorseizoen. Dit heeft een onderzoek van de Alge mene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus uitgewezen. Volgens de vereniging worden er momenteel zo veel vliegreizen besproken, dat ver zou betekenen dat het sombere en natte weer een handje geholpen heeft dit meer was er gisteren nog niet De vroegere partners in de guerrilla, de ZANU en de ZAPU, beschuldigen elkaar op het ogenblik vrijwel dage lijks. Gisteren zinspeelde de ZAPU van Joshun Nkomo, die bij de verkie-, zingen in april slechts twintig zetels wist te behalen, op voortzetting van de burgeroorlog. Nkomo's partij vroeg aan premier Mugabe om de harde woorden van zijn ZANU-mlnis- ter Enos Nkala terug te nemen en het volk te vertellen of Nkala's excentrie ke gezichtspunt ook de politiek van de ZANU is. „Het volk wacht met ingehouden adem," aldus de verkla ring van Nkomo's partij. Nkala zei dit weekeinde dat hij Nko mo zou verpletteren. Nkomo's partij noemde daarop Nkala een „ramp voor de nieuwe republiek Zimbabwe, een politieke en fysieke dwerg en een oorloghitser". Joshua Nkomo is zelf minister vn binnenlandse zaken in de regering Mugabe maar heeft op deze post in feite weinig in de melk te brokkelen. Minister van financiën Enos Nkala is in de partij van Muga be een van de meest radicale per sonen. De wederzijdse beschuldigingen zijn des te gevaarlijker, omdat zowel de ZANU als de ZAPU nog steeds een eigen leger hebben. De guerillastrij- ders, die vorig jaar nog streden tegen het bewind van Ian Smith en bis schop Muzorewa, bevinden zich nog steeds voor het grootse deel in verza melplaatsen. waar ze wachten op een plaats in het gëntegreerde nationale leger of op een baan in het burger leven. Ten grondslag aan de twist tussen de twee regeringspartijen in Zimbabwe- liet de wens van Nkomo's partij om diplomtieke betrekkingen met Mos kou aan te knopen. Mugabe voelt daar weinig voor omdat hij zich in de steek gelaten voelt door de Sowjet- MAASTRICHT (ANP) Ruim drie honderd bewoners van de Maas trichtse wijk Maartenspoort moeten morgenochtend vóór half negen hun huizen hebben verlaten in verband met de demontage van een Engelse bom uit de tweede wereldoorlog Dit is door de Maastrichtse politie mee gedeeld. Het projectiel, dat maandag na vijf dagen zoeken, op een diepte van zes meter op een braakliggend terrein werd gevonden, wordt morgen door vijf leden van de explosievenoprui mingsdienst uit Culemborg gede monteerd. Voor het geval dat de bom mocht exploderen worden vele hon derden leden van brandweer, Genees kundige Dienst en Bescherming Be volking in gereedheid gehouden, compleet met noodziekenhuis en bloedbank. Ruim honderd politie mannen zullen een zone van vierhon derd meter afsluiten voor verkeer en voetgangers. Als demontage van het projectiel niet mogelijk blijkt zal het 's avonds na tien uur na Culemborg worden gebracht. Omdat binnen de afgeschermde zone een groot gedeelte van het spoorweg emplacement, een gedeelte van de Maas en de voor het verkeer belang rijke Wilhelminabrug liggen, is ook daar verkeer niet mogelijk. Unie tijdens de guerrilla. Alleen Nko mo's ZAPU kreeg Russische steun. De Zuidafrikaanse regering heeft alle hoge leden van haart diplomatieke missie in Salisbury teruggeroepen. Dit maakte de Zuidafrikaanse minis ter van buitenlandse zaken Roelof Botha gisteren bekend. Hij zei dat het duidelijk is dat de regering Muga be geen betrekkingen meer wil onder houden met Pretoria. Premier Muga be maakte vorige week bekend dat hij opdracht had gegeven de missie te sluiten, omdat in dit gebouw man schappen zouden worden geworven voor de strijd tegen het pas onafhan kelijk geworden Zimbabwe. Pretoria heeft dit ontkend. Volgens Roeloff Botha schaadt het Zimbabwe meer dan Zuid-Afrika als Mugabe diploma tieke en economische betrekkingen met het zuidelijke buurland ver breekt. ,De mensen willen nog maar één ding en dat is een zonnige vakantie." zegt een woordvoerder van Neckerman- vliegrelzen. Volgens hem heeft hij in de tien jaar dat Neckerman In Neder land werkt, nog niet zo n stormloop op het laatste moment meegemaakt. „We boeken momenteel dagelijks twee keer zoveel vliegreizen als vorig jaar ln dezelfde periode," zegt hij. Ook een woordvoerder van Martinair bevestigt de enorme belangstelling voor vliegreizen naar de zon. Er moe ten op sommige vluchten grotere toe stellen worden Ingezet. Vooral het komende weekeinde, wanneer de bouwvak-vakantie begint, wordt een enorme drukte verwacht. De KLM verwacht van vrijdag tot en met maandag de grootste drukte van het seizoen. Ook degenen die op het laat ste moment bij een reisbureau aan kloppen, zullen geholpen kunnen worden, verwacht de ANVR. ia Busreizen Deze stacaravans op een camping: langs de IJssel lijken door de hoge waterstand veranderd te zijn in woonboten, die in een rivier liggen Volgens de reisbureaus regent het niet alleen boekingen voor vliegrei zen. Ook busreizen. („De mensen zit ten dan tenminste droog") en trein reizen zijn erg in trek. Hoewel Frank rijk het belangrijkste vakantieland blijft, gaat volgens de reisbureaus de grootste stroom vakantiegangers nu toch richting Spanje. „Ondanks de bomaanslagen van de ETA ln de afge lopen weken en het feit dat Spanje een stuk duurder is geworden." aldus de zegsman van de vereniging van reisbureaus. De Verkeerscentrale van de rijkspoli tie in Driebergen verwacht dat het vrijdagavond en zaterdag erg druk zal zijn op de wegen. Automobilisten moeten rekenen op files tussen Utrecht en Vianen, tussen Bodegra ven en Maarn en tussen Arnhem en Apeldoorn. Ook bij de poot van Metz op de rondweg Eindhoven en bij de grensovergangen worden files ver wacht. Volgens de reisbureaus is vorig jaar ruim zestig procent van de Neder landse bevolking met vakantie ge weest Dat aantal zou dit Jaar iets hoger kunnen worden als de veron derstelling juist is dat de vele boekin gen van de laatste dagen vooral af komstig zijn van mensen die aanvan kelijk besloten hadden hun vakantie thuis door te brengen. Een opvallend verschil met vorig jaar noemt de vere niging van reisbureaus tenslotte de grote belangstelling voor touringcar-, trein- en autoreizen. Van de bijna negen miljoen vakanties in de zomer van vorig jaar werden er 5,4 miljoen in het buitenland doorgebracht en 3,5 miljoen ln eigen land. Van onze sociaal-economische reoactie DEN HAAG Het kabinet overweegt om de ambtenaren de spits af te laten bijten bij de forse loonmatiging die voor volgend jaar noodzakelijk wordt geacht. Zij zouden als eerste zo'n twee pro cent op hun salaris moeten inleveren. Het kabinet hoopt en verwacht dat het bedrijfsleven dit voorbeeld zal willen volgen. De loonkosten zouden dan volgend jaar niet met acht, maar met zes procent stijgen. Het is vrijwel zeker dat met een der gelijke maatregel het kabinet op voet van oorlog komt te staan met de ambtenarenbonden. De overheid zou dan namelijk breken met de regel dat de ambtenarensalarissen de ontwik keling in het bedrijfsleven volgen. Het aanpakken van de ambtenaren salarissen is overigens een tussenop lossing van twee andere varianten, zoals die gisteren in het kabinetsbe raad ter sprake zijn gebracht en die beide minstens zo onaantrekkelijk zijn. Mogelijkheden Die mogelijkheden zijn: Een looningreep, op grond waar van de loonkosten rechtstreeks met twee procent worden beperkt. Daar bij kan gedacht worden aan het al eerder gelanceerd plan van een halve ring van de vakantiebijslag. Een „gijzeling" van de sociale uit keringen Volgens deze variant zou den de sociale uitkeringen op afstand moeten worden ontkoppeld. Dat wil zeggen dat de uitkeringtrek kers met minder zouden moeten doen dan de loontrekkers. De uitkeringen zouden dan ruim twee procent lager uitkomen dan de looninkomens. Ge hoopt wordt dan dat de loontrekkers uit solidariteit met de inkomenstrek kers ook met minder genoegen zullen nemen. Op papier zal dan de koppe ling zijn gehandhaafd, zij het dan dat er enige tijd tussen zit. Op papier is dan wel de koppeling gehandhaafd. Maar dat wordt anders wanneer de loontrekkers niet bereid zijn tot mati ging. In dat geval zou alsnog een looningreep kunnen volgen, dan wel moeten de uitkeringen alleen het ge lag betalen. De drie varianten kwamen gisteren voor het eerst aan de orde in een plenaire bijeenkomst van de minis terraad. Eerder waren deze mogelijk heden al wel besproken in het voor overleg van de zes meest betrokken bewindslieden. Het zag er toen naar uit, dat over welke variant dan ook geen overeenstemming kon worden bereikt Minister Van der Stee (financiën) ont popte zich als een groot voorstander van een rechtstreekse looningreep. De minister wil het financieringste kort van de rijksbegroting veilig stel len en hij voelt er voorts weinig voor de pijn in eerste aanleg naar afzon derlijke groepen toe te spelen, als er pijn geleden moet worden, dan moet iedereen maar meedoen, vindt de mi nister. Minister Albeda (sociale zaken) is echter vierkant tegen een recht streekse looningreep. De minister voelt er niets voor de vakbeweging op voorhand buiten spel te zetten en van haar verantwoordelijkheid te onts laan. Albeda voelt er echter al even min voor de sociale uitkeringen te gijzelen, een oplossing die met name door minister Van Aardenne (econo mische zaken) is bedacht. Vervolg op pag. 5. kol. 1 De public relations machine draait op volle toeren. Twintig man geestelijke verzorging voor het uitgedunde deelnemersveld van de Olympische Spelen. En allemaal eigen Sowjet>Kweek. behalve die ene anglicaan, maar die komt uit Cuba, ook heel vertrouwd. Boetseerset (A) BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren ADVERTENTIE Strand boulevard 1, Harderwijk. 03410 16041.. ROME (DPA) Twee pasge- kozen gemeenteraadsleden in het Zuiditallaanse Circello moeten hun mandaat weer in leveren. De twee, een architect en een leraar, hebben gewei gerd aan te tonen dat ze kan nen lezen en schrijven. Ze von den het absurd te moeten bui gen voor een eeuwenoude ver ordening die er vroeger toe diende om te voorkomen dat er analfabeten in de gemeente raad kwamen. De twee voeren aan dat hun diploma's toch wel voldoende bewijs waren dat ze konden lezen en schrij ven, maar hun collega-raadsle den zagen dat anders. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt i« één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel.: I Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 J Kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b! IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven!. I Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1