y Olieboycot Zuid-Afrika bedreiging voor Zimbabwe 'Reorganisatie Philips gaat 800 banen kosten' J 'Beter beleid voor de illegalen' Russische mijnen sluiten grenzen Kiesuwkado i i Minister David Smith uit Salisbury in ons land: Trouw Wat regen HET WEER o ADVEKTENTIES Kerken op de bres voor beproefde sportmensen Kamer juicht studie van vier jaar niet toe Grappen over de dokter en zijn patiënt Arabieren willen economisch minder afhankelijk zijn Björn Borg: vijfde titel op Wimbledon Bedrijf ontkent voorspelling FNV [Carter: Voorstel overwegen waard De kleine musea hebben zorgen Zia geeft toe aan sjiieten in Pakistan Raad van Kerken schrijft brief aan bewindslieden Belastingplan Albeda 'onwijs' Schmidt ziet hoop voor Afghanistan BON Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw 36STE JAARGANG NR 10984 In de ochtend veel bewolking en af en toe regen. In de middag nu en dan zon maar mogelijk ook een bui. Middagtemperaturen ongeveer 18 graden. Matige wind draaiend naar zuid tot zuidwest Windkracht vier. Morgen en overmogen enkele buien en weinig verandering in temperatuur, zon op: 05.26 zon onder: 21.59 maan op 02.51maan onder: 17.53 MAANDAG 7 JULI 1980 T~ wEST-ourrsmwo om z oo italie libe 900 - Luxemburg Bin 14 Bel 020-936868 U bereikt meer met ren MINL LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 PAGINA 3 PAGINA 4 PAGINA 6 PAGINA SERVICE: AMSTERDAM, SALISBURY (ANP, Reuter, AP) Een olie boycot tegen Zuid-Afrlka op dit moment zou het pas onafhan kelijk geworden Zimbabwe „volkomen kreupel" maken. Ook op langere termijn zou de economie van Zimbabwe grote schade ondervinden van een olieboycot tegen Zuid-Afrika. Dit zei gisteren de minister van handel en Industrie van Zimbab we, David Smith, bij zijn aankomst op Schiphol. Minister Smith is in Nederland voor overleg met de regering over economische hulp aan zijn land. Mode In goud - strips - feuilleton ma's en weeroverzlcht puzzel - rtv-progrsm- Van onze correspondent EINDHOVEN Philips ls bezig met een Ingrijpende reorganisatie in de hoofdlndustrlegroep video. In twee Jaar ÜJd verdwijnen in totaal 804 arbeidsplaatsen; 452 in Tilburg, 280 in Eindhoven en 72 ln Roermond. Dat zegt de Industriebond FNV op basis van informatie die Isolering door Philips zelf zou zijn verstrekt. Zimbabwe ls volgens de minister nu volkomen afhankelijk van olietoe voer vla Zuldafrlkaanse havens. Er ligt wel een pijplijn tussen de Mozam- bikaanse haven Belra en Zimbabwe, die ook wel alle voor Zimbabwe beno digde olie zou kunnen verwerken, maar de haven ln Belra ls niet bere kend op de aanvoer van zo'n hoeveel heid olie. De minister was het dan ook niet eens met de secretaris-gene raal van het Afrikaanse Nationale Congres (ANC) (de Zuldafrlkaanse bevrijdingsbeweging) die eind Juni meende dat Zimbabwe niet van een olieboycot tegen Zuid-Afrika te lel den zou hebben. De nieuwe regering van Zimbabwe, onder leiding van Ro bert Mugabe, heeft eerder laten we ten dat het vroegere Rhodeslë wel door zo'n boycot getroffen zou wor den, maar zich nooit duidelijk uitge laten of Salisbury er nu tegen ls of niet. Ook tijdens de topconferentie van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) vorige week in de hoofdstad Freetown van Sierra Leo ne, zei Mugabe dat zijn land econo misch ln moeilijkheden zou komen bij een boycot tegen Zuid-Afrika. nenlandse zaken ls. Nkomo vindt dat Mugabe zich gedraagt alsof zijn pa triottisch frontrpartij niet bestaat en verder ls hij gebelgd dat hij niet mee n.ocht naar de OAE-top in Freetown. Nkomo zei gisteren dat Mugabe pro beerde hem en zijn partij uit de rege ring te werken, „maar we zullen niet vrijwillig gaan". Minister Smith zei gisteren op Schiphol dat de tegenstel lingen tussen de partijen in Zimbab we te veel nadruk krijgen. Smith zei verder de Indruk te hebben dat de blanken ln het land loyaal staan te genover de huidige zwarte regering (Smith zelf ls overigens blank) en dat ln Zimbabwe gepoogd wordt een niet op rassen gebaseerde samenleving op te bouwen. Hij achtte het wel moge lijk dat „een paar blanken" nog zul len vertrekken. Zuid-Afrika Volgens Philips ls er geen sprake van een reorganisatie. Philips heeft het over „een aanpassing van het perso neelsbestand" die nodig is door de teruglopende verkopen van kleuren televisies. Toon Verdijsseldonk van de industriebond FNV erkent dat de slechtere verkoopcijfers een rol spe len, maar volgens hem ls die verkla ring niet afdoende. „De hoofdlndustrlegroep heeft een duidelijke koerswijziging ondergaan. Vroeger werden er alleen kleurentele visie en onderdelen gemaakt. Nu richt de hoofdlndustrlegroep zich steeds meer op de ontwikkeling van andere apparatuur voor de televisie, zoals camera's, teletekst en viewdata. De produktleactivitelten worden ai- gebouwd." De Industriebond FNV heeft de In druk dat Philips de produktle van kleurentelevisies elders in Europa wil concentreren. Volgens de Industrie bond heeft ook de samenwerking tus- »n Philips en Grundig nadelige ge volgen voor de werkgelegenheid in, Nederland. „Volledige duidelijkheid kunnen we daarvoer pas krijgen als, Philips ons Informatie geeft over de internationale activiteiten", aldus Toon Verdijsseldonk „Tot nu weigert Philips consequent die te geven". Philips geeft dat toe: „We praten met de Nederlandse vak- J bonden alleen over Philips In Neder- 1 land. In andere landen overleggen we met de vakbonden daar. Dat is altijd zo geweest." PLAINS (AP) De Amerikaanse pre sident Carter ziet in de verschuiving j van het Russische standpunt met be- L trekking tot de onderhandelingen over beperking van de Eurostrategi- sche kerwapens een nieuwe situatie die nadere overweging verdient. De president zei dit in zijn vroegere j. woonplaats Plains in Georgia, waar l hij op een wandeling met verslagge- vers sprak. Nadere details wilde de r president echter niet geven. De industriebond FNV heeft geen goed woord over voor de manier waarop Philips de reorganisatie heeft aangepakt. Toon Verdijsseldonk: „Ze zijn gewoon begonnen zonder ons op de hoogte te stellen. Dat ls in strijd met alle wettelijke bepalingen. In strijd met de wet op de onderne mingsraden en ln strijd met de CAO". „Wettelijk ls Philips verplicht de vak bonden en de ondernemingsraden om advies te vragen en informatie te ge ven. De ondernemingsraden en de Industriebond FNV zullen Philips ISLAMABAD (Reuter. AFP, AP) De Pakistaanse president, generaal Zia Oei Haq, ls gisteren door de knieën gegaan voor tienduizend sji'i- tische betogers en heeft beloofd wijzi gingen aan te brengen ln de belastin- genwet. Volgens de sjiieten, die in Pakistan in de minderheid zijn en gedomineerd worden door een soeni- tische regering en bureaucraten, druiste de wet in tegen hun geloofso- vatting. Vorige maand maakte het bewind van president Zia plotseling een eeu wenoude wet weer van kracht, waar bij van alle spaartegoeden 2,5 pro cent aan belasting Ingehouden zou worden. De sjiieten menen dat deze belasting, de zakat genaamd, op goud en zilver, en niet op geld slaat en dat Inhouding op basis van vrijwilligheid moet geschieden. Drie dagen lang hebben de sjiieten ln de Pakistaanse hoofdstad gedemon-» streerd. Zaterdag kwam er een einde aan een tweedaags congres, waaraan meer dan honderdduizend sjiieten hadden deelgenomen. Om hun onge- noegen over de belastingwet te uiten trokken zij naar het ministerie van religieuze aangelegenheden. nog eens uitdrukkelijk op die ver plichting wijzen. Philips probeert op slinkse manier een reorganisatie door te voeren en dat pikken we niet." Volgens een woordvoerder van Phi lips is het niet nodig de vakbonden en de ondernemingsraden advies te vra- Kn omdat het maar gaat om een ;lne ingreep. „We begrijpen niet waar de industriebond FNV een ver lies van 800 arbeidsplaatsen vandaan haalt. Volgens onze cijfers zullen er tot mei 1981 maximaal 200 arbeids plaatsen verdwijnen." Minister Smith gaat met alle negen landen van de Europese Gemeen schap over economische hulp praten. HIJ zal proberen de economische Iso lering, waar zijn land onder het be wind van de vroegere rebellenleider Ian Smith onder geleden heeft, te doorbreken. In Salisbury gingen gisteren geruch ten rond over een verdere verwijde ring tussen Mugabe en zijn vroegere kompaan in de strijd tegen het blan ke minderheidsbewind, Joshua Nko mo. die momenteel minister van bln- Thaise militairen houden de wacht bij een kamp voor Cambodjaan se vluchtelingen in het grensgebied van Thailand en Cambodja. Volgens de fotograaf doen aan de andere kant Vietnamese sol daten hetzelfde Meer nieuws over Indo-China staat op paf. 5. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Raad van Kerken eist van de rege ring regularisatie van de ille gale buitenlanders die voor 1 november 1979 ln onsland werkzaam waren, een effec tief opsporings- en vervol gingsbeleid van illegale werk gevers en tegelijkertijd over heidssteun aan bedrijven of bedrijfstakken die zeggen niet zonder illegalen te kun nen blijven draalen. Zonder een dergelijke aanpak, die tegelijkertijd moet plaats vinden, kan de Raad van Kerken zich niet met het regeringsbeleid inzake de 11- Wp legale buitenlandse werknemers ver- •„V. E®?den het met zonder enigen. De Raad schrijft dit ln een subsidie brief aan de ministers Van Agt De Ruiter en Albeda en vraagt dringend om een gesprek over de kwestie van de illegale buitenlanders. Volgens de raad doet het regeringsbe leid onvoldoende recht aan vele bui tenlanders die in ons land werken. „Derhalve blijft voor de Raad de ver bondenheid met het lot van illegale buitenlandse werknemers evange lisch geboden." aldus de brief die is ondertekend door professor dr. H. Berkhof en prof. dr. H. A. M. Fiolet respecUevelijk voorzitter en secreta ris van de Raad van Kerken. Misverstand De raad schrijft dat een eerdere ver klaring van 16 mei van dit Jaar het misverstand heeft gewekt dat de Raad het hoofd ln de schoot zou hebben gelegd. Na tal van reacUes van teleurstelling is er opnieuw over leg geweest tussen de Raad en orga nisaties en actiecommité's van de il legale buitenlanders en plaatselijke, veelal kerkelijke hulpverleners. „Na een hernieuwde bezinning blijft de Raad zoeken naar andere, meer rechtvaardige oplossingen", aldus de brief. De Raad schrijft alle begrip te heb ben voor het streven van de regering aan Illegale arbeid paal en perk te stellen. Tegen een beperkend wer vingsbeleid van buitenlanders heeft de raad zich ook nooit gekeerd, „maar wij hebben wel grote moeite met het karakter en de uitvoering van het huidige beleid ten aanzien van illegale arbeid", aldus de Raad, die meent dat de huidige regeling het illegalenprobleem niet in de kern aanpakt. Een definitieve oplossing zou zodoende niet worden bereikt, meent de Raad. De Raad vraagt dringend om een openhartig gesprek met de bewinds lieden: „Wij begrijpen dat wij het u als overheid moeilijk maken, maar De betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe zijn het afgelopen weekeinde verder verslechterd nadat Mugabe opdracht gaf de Zuldafrl kaanse diplomatieke missie ln Salis bury te sluiten. Hij zei niet wanneer dat moest gebeuren. Volgens Mugabe misbruikt Pretoria zijn vertegen woordiging in Salisbury voor het ron selen van burgers van zijn land voor de strijd ln Angola en Namibië. Mu gabe herhaalde overigens dat hij geen bases ln Zimbabwe zal toestaan van waaruit zwarte nationalisten uit Zuid-Afrika de blanke regering kun nen bestrijden. De Zuldafrlkaanse minister van buitenlandse zaken. Pik Botha, ontkende de Zlmbabwiaanse aantijging en zei dat ook zijn land niet gebruikt kon worden voor sub versieve aanvallen tegen naburige staten. Hij gaf wel toe dat enkele voormalige soldaten uit het Rhodesi- sche leger dienst hadden genomen bij de Zuldafrlkaanse strijdkrachten. HILVERSUM (ANP) Premier Van Agt ziet niets ln het plan van minister Albeda en staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) om de belastingaftrek van de premies voor de volksverzeke ringen AOW, AWW en AWBZ af te schaffen. „Dat zou economisch vol strekt onwijs zijn", aldus de premier zaterdagochtend voor de VARA-ra- dio. Het plan zou miljarden kunnen be sparen, maar ook een forse belas- tings tij ging tot gevolg hebben. BONN (UPI) Bondskanselier Hel mut Schmidt heeft vérklaard dat zijn besprekingen verleden week in Mos kou er toe zouden kunnen leiden dat de Russische leiders meer troepen terugtrekken uit Afghanistan. In een interview met het Westdultse blad .Der Spiegel" zei Schmidt te geloven dat de twee weken geleden door de Russen aangekondigde troepente rugtrekking het resultaat was van de aanhoudende pleidooien hiertoe van president Giscard d'Estaing van Frankrijk tijdens diens ontmoeting met president Breznjew van de Sow- jet-Unie ln mei in Warschau. Op Schiphol ontmoette de minister van economische zaken van Zimbabwe David Smith minister De Koning, die even daarna naar Montreal vertrok. PESJAWAR (AP, AFP) Sowjet-heUkopters hebben enkele tienduizenden mijnen afgeworpen op bergpassen tussen Af ghanistan en Pakistan. Afghaanse opstandelingen hebben hierdoor al aanzienlijke verliezen geleden, zo heeft een van hun woordvoerders in de Pakistaanse stad Pesjawar meege deeld. De mijnen, die ongeveer tien centi meter groot zijn en veelal niet van stenen zijn te onderscheiden, ontplof fen bij de minste aanraking. Sommi ge worden ook op afstand bediend. Najibullah Lafraie, een woordvoerder van Jamiat-Islami, verklaarde dat de verbindingen van de opstandelingen door de afgeworpen mijnen ernstig belemmerd worden. Kennelijk willen de Russen met deze maatregel de communicatielijnen van de opstan delingen zoveel mogelijk afsnijden. Tot dusver konden opstandelingen de grens tussen Pakistan en Afgha nistan vrijelijk passeren. Het regime van Babrak Karma! In Afghanistan heeft alle bewoners op dracht gegeven identificatiekaarten bij zich te dragen. De maatregel wordt gezien als een poging de situa tie ln het land beter in de hand te krijgen. Tot dusver hoefden Afgha- nen op het platteland geen Identi teitsplaatjes bij zich te hebben. Vol gens de Afghaanse radio is de maat regel genomen om het hoofd te bie den aan de „imperialistische krach ten van de reactie die in het hele land moorddadige situaties proberen te scheppen met de hulp van agenten, spionnen en huurlingen". Acht Afghaanse officieren zijn na de voltooiing van hun opleiding in India overgelopen naar het Islamitisch ver zet, zo berichtte een krant in dat land. Meer nieuws op pagina 4. Schroevcdraaierset (A) Grote, kleine cn kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. jrff - Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoticf. Als onder légger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Boetseerset (B) Boetseerklei met verfin 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder f oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje wij zijn het aan elkaar verplicht tot de meest menselijk rechtvaardige en afdoende oplossing van het probleem met illegale buitenlanders te komen. Ook al kost dat veel hoofdbrekens en al zal het niet zonder enige offers van de samenleving gaan," aldus de Raad van Kerken. Vertegenwoordigers van het landelijk actiecomité van slachtoffers van de zogenoemde 1 novemberwet hebben vandaag een ontmoeting met staats secretaris Haars van Justitie. Wagen met kalkoen vlees gestolen ROTTERDAM (ANP) Op de van Maasdijkweg ln Rotterdam ls vrij dagnacht een vrachtwagencombina tie roet bijna 25.000 kilo kalkoenvlees gestolen. De buit vertegenwoordigt een totale waarde van 270.000 gulden. Naam: Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Adres: Plaats: Mijn naam isu. Adres: Plaats: Postcode- .Giro: Postcode:. -Tel- Ik kies voor kado DA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1