Sowjet-veteranen naar Afghanistan Grote betoging voor Khomeini Kiesuwkado Van Agt niet onder indruk bezoek Schmidt Volvo340serie: Tijdelijk in prijs verlaagd. In deze krant Aanslag op Iraans consulaat in Sowjet-Unie Sjah hard achteruit metNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Na regen zon HËTWËER TAXATIE - INRUIL - INKOOP profoto foto/film speciaalzaken Nederlagen Schmidt cececeeeceeeeeceeceeceeceee Signalement over woonerven Bob Marley terug op het goede pad Het Knuffel konijn een revolutie Northsea 1980: muziek in de residentie Bouwvakker is architecten te slim af Dolanc noemt Djilas verrader S5ESSS2L 4Hou,tndtrtorte,(D> Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 10983 - ZATERDAG 5 JULI 1980. In de vroege ochtend nog enige regen In de middag af en toe zon Middagtemperatuur omstreeks 18 graden. Matige wind uit zuidwest tot west windkracht 4 en aan de kust nu en dan vrij krachtig, windkracht 5 Morgen en overmorgen. Zonnige perioden en later weer regen. Middagtem peratuur omstreeks 19 graden Morgen zon op 05.24 zon onder 22 00 maan op: 01.53 maan onder 15.21 WEST-DUITSLAND DM 2.00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG Bfrs 14 verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag Vlierboomstraat 461. Loosduinse weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT Overigens zei premier Van Agt dat er tussen hetgeen bondskanselier 8chmidt heeft gezegd bij terugkomst uit Moskou en hetgeen hijzelf giste- BONN (Reuter) De links-liberale coalitie onder Helmut Schmidt, die al tien jaar de Bondsrepubliek regeert, heeft in twee verschillende kwesties de meerderheid van de Bondsdag te gen zich gekregen. Zoiets was nog niet eerder gebeurd. De (ondergeschikte) punten, waarop de regering geen meerderheid van de parlementariërs achter zich wist te verkrijgen, waren een verandering in de wet voor gewetensbezwaarden te gen militaire dienst en een wetsont werp over verkeerslawaai. Het ont breken van steun op deze punten vormt naar het oordeel van waarne mers geen bedreiging voor de rege- ring-Scmidt De zomer van 1980 's nachts op z'n best s Nachts hebben we reuze ge noten ADVERTENTIE Minister De Koning van ontwikkelingssamenwerking keerde giste ren na een nogal emoties oproepend bezoek aan Suriname terug op Schiphol. Rij werd daar afgehaald door zijn vrouw, maar in de aankomsthal lieten enkele tientallen Surinaamse demonstranten hem weten niet gediend te zijn van Nederlandse bevoogding inzake ontwikkelingshulp. Meer nieuws op pag. 3 en 7. NEW DELHI (Reuter, UPI) De Sowjet-Unie stuurt speciale troepen naar Afghanistan ter bestrijding van de guerrilla in dat land. Dit meldde een westelijke reiziger gisteren bij zijn aankomst vanuit Kaboel in New Delhi. Tot 30 september 1980 Johan Hidding TUSSEN DE PALMEN EN DE ZEE' Deze trilogie bevat de boeken: Rozen aan de Rivièra, Stormen aan de Rivièra en Huwelijksreis naar het gevaar. Een pracht-trilogie vol sfeer, romantiek en span ning. Geschreven door een boeiend verteller. Totaal 628 blz., gebonden met een mooi kleurenomsiag. Normale prijs f 32,50 NU SLECHTS f 17,50 Uw voordeel f 15,- Bij de boekhandel bent u goed uit PALMEN -■9 De reiziger verklaarde gesproken te hebben met een Afghaanse legerkapi- tein, die hem vertelde dat het Krem lin een intensieve opleiding had geor ganiseerd voor het vechten tegen de Afghaanse guerrillastrijders in berg achtig gebied en in woestijnen. Deze melding valt samen met berichten van Afghaanse vluchtelingen dat in de hoofdstad Kaboel oudere en veel ervarener Sowjet militairen zijn aan gekomen ter vervanging van de dienstplichtigen die tot nu toe het leeuwedeel vormden van de Sowjet strijdkrachten in het land. De afgelopen dagen groeide de in druk dat de aangekondigde terug trekking van enkele duizenden mili tairen uit Afghanistan en meer dan honderd tanks, raketten en zwaar ge schut de inleiding vormde op een heroriëntatie van de militaire strate gie van de Russen. De militaire lei ders zijn tot het inzicht gekomen dat zij met dergelijk zwaar materiaal niet effectief kunnen opereren tegen de Afghaanse opstandelingen Diplomatieke kringen in Islamabad maakten gisteren melding van de bouw van talrijke gebouwen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel voor het onderbrengen van Russische manschappen en materieel. In vijf sectoren van de hoofdstad is de mili taire genie bezig met het opzetten van dergelijke barakken. Het voor malige hoofdkwartier van president Babrak Karmal wordt omgebouwd voor het onderbrengen van hoge Sow jet functionarissen. Al deze ontwik kelingen wijzen erop dat Moskou voorlopig niet van plan is zich uit Afghanistan terug te trekken. Op het vliegveld van Kaboel valt de laatste dagen een toenemend ver trekkend aantal Russen waar te ne men. Men neemt aan dat het hier gaat om familieleden van de circa vijfduizend Sowjet militairen die Af ghanistan de afgelopen weken heb ben verlaten. De Verenigde Staten zullen hun graanembargo tegen de Sowjet-Unie niet opheffen tenzij Moskou duidelijk laat merken dat het zijn troepen uit Afghanistan terugtrekt. ..Ik denk dat we de Sowjet-Unie moeten straffen en overtuigen dat agressie niet loont", aldus president Carter op ver kiezingspad in Californië. Carters ri vaal aan republikeinse kant, commu nistenvreter Ronald Reagen. momen teel met vakantie in Mexico, liet we ten dat hij het graanembargo zal op heffen als hij tot president wordt ge kozen. HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen:05202-16052 PAGINA 11: PAGINA 13: Seks zit vooral in hoofd en hart PAGINA 17:PAGINA 19: PAGINA 21: PAGINA 15: Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier van Agt noemt de resultaten van het bezoek van de Westduitse bondskanselier Schmidt aan Mos kou „niet spectaculair". Niemand had echter een spectaculai re uitkomst verwacht", zo zei premier Van Agt, gisteren na afloop van de ministerraad. Zwakke punten in de uitkomst van het bezoek van Schmidt acht de pre mier dat .inzake Afghanistan geen begin van een tegemoetkoming is verkregen Verder sprak de premier over „onderhandelingen die zouden kunnen beginnen". Volgens Van Agt zou de mededeling uit Moskou „dat de onderhandelingen zullen begin nen" pas van wérkelijke betekenis zijn geweest. ren op zijn persconferentie zei „geen centimeter lucht zit". TEHERAN (Reuter, AFP) Meer dan een half miljoen mensen trokken gisteren door de straten van de Iraanse hoofdstad, Teheran, om hun trouw te betuigen aan ayatol lah Khomeini en de islamiti sche koers van de republiek. De demonstratie, waartoe was opgeroepen door de twee de man in de islamitische hiërarchie, ayatollah Monta- zeri, was bedoeld als waar schuwing aan linkse en libera le elementen in het land. Een zestien punten tellend manifest, dat werd voorgelezen bij de universi teit van Teheran, de laatste maanden herhaaldelijk het toneel van* botsin gen tussen islamitische en linkse stu denten, riep op tot een verbod van de twee voornaamste linkse bewegingen en tot hardere acties van de revolu tionaire rechtbanken. Ook werd op geroepen tot een verdere zuivering van het bestuursapparaat van con tra-revolutionaire elementen. Het manifest sluit aan bij eerdere oproe pen van ayatollah Khomeini. Hij kri tiseerde eerder het optreden van de twee voornaamste oppositionele groeperingen, de linkse fedayien en de radicale islamitische modjahed- dien. Sluier De revolutionaire raad van Iran, een van de invloedrijkste organen van de islamitische revolutie, heeft de ver snelde islamisering van het land waartoe Khomeini heeft opgeroepen inmiddels goedgekeurd. Het betreft hier behalve de zuivering van het overheidsapparaat ook de striktere naleving van de islamitische kleding voorschriften voor de vrouwen in Iran. Veel vrouwen hebben de afgelo pen dagen geprotesteerd tegen het verplicht dragen van de zwarte cha-, dor, die hen van hoofd tot voeten' bedekt. Ook heeft de revolutionaire raad zijn goedkeuring gehecht aan een bepaling dat iedereen die wordt aangetroffen in het bezit van meer dan een kilo verdovende middelen, de doodstraf krijgt. Van Agt, die het toch een goede zaak noemde, dat de Westduitse bonds kanselier naar Moskou is gegaan, zei niet te verwachten dat onderhande lingen tussen de Russen en de VS zullen beginnen vóór ratificatie van het Salt n-verdrag door Amerika. 8alt II is een overeenkomst tussen Rusland en de Verenigde Staten over beperking van de bewapeningswed loop, waarvan ondertekening door de Amerikaanse Senaat wordt opgehou den. Bondskanselier Schmidt heeft de mogelijkheid van onderhandelin gen voor ratificatie van Salt II na drukkelijk wel genoemd. BELGRADO (Reuter) Stane Do- van zijn land, binnen een week. Zon- lanc, een van de 24 leden van de der Djilas met name te noemen kriU- collectieve presidentiële raad van seerde Dolanc artikelen van en inter- Joegoslavië, heeft gisteren een felle views met de dissident in westelijke aanval gedaan op Milovan Djilas, die media, hij betitelde als een verrader en vij and van het volk. Het was de tweede Een interview met Djilas staat op aanval op Djilas, eens vice-president pagina 19 Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boetseerklci mei verf in 3 kleuren en kleedje (C) penseeltje Wordt zonder oven r j ovenhard me' fraa' d,ermo,,ef; Als onder- e .inx legger of voor de sier. draaier in één. Handgreepje met °.p sier,|J* blankhouten hang- omslagmethaniek. voor extra gemak. PlankJe P|us et"n zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- I tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar I keuze INaam nieuwe abonnee:a Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats:Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze QA DB DD.(aankruisen au.b.l IBon in een open envelop zonder postzegel zenden .tan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam X bel 020-6593S8 (uitsluitend voor opgaven l V'i I Voor bezorginformatie 020-913456. \r Een tegendemonstrant spuit water naar een grote groep vrouwen die in Teheran demonstreert ter ondersteuning van Khomeini's oproep tot betere naleving van de publieke moraal. CAIRO (Reuter, AFP) De gezondheidstoestand van de verdreven sjah van Iran gaat 'hard achteruit. Gisteravond kreeg hij hoge koorts en zijn artsen overwogen hem terug te brengen naar de intensive- care afdeling van het militaire Maadi-hospitaal van Cairo. Afgelopen maanden onderging de vorst een operatie om vocht uit zijn longen te halen. De behandeling van de koorts, die zou worden veroor zaakt door een infectie, wordt be moeilijkt door de complicaties die zich voordoen bij de behandeling van de kanker waaraan de vorst ook lijdt. Grafdelvers waren gisteren al druk bezig met hun werkzaamheden op de begraafplaats bij de Al Rifai moskee, waar ook de vader van de sjah. die in 1951 in Zuid-Afrika in ballingschap overleed, ligt begraven. Ze werken vierentwintig uur per dag om de be graafplaats op orde te brengen Ook vijftig tuinlieden waren onder toe ziend oog van militairen druk aan het werk. In SJiraz zijn veertien mensen geëxe cuteerd nadat zij door de rondreizen de islamitische scherprechter Khalk- hali ter dood waren veroordeeld we gens het bezit van verdovende midde len en om bindingen met het vorige regime. Onder de geëxecuteerden be vond zich een gepensioneerde gene- ra al majoor en een Jood, zo werd be kendgemaakt. Ambassade Iraanse studenten in Frankrijk heb ben gisteren de ambassade van hun land ln Parijs bezet.Met die actie wil den zij protesteren tegen degenen die zeggen dat, zij achter ayatollah Kho meini staart, maar die hem in werke lijkheid niet volledig zijn toegewijd. De acht studenten hingen portretten van Khomeini voor de rammen en bevestigden een spandoek aan het gebouw, waarop lieve imam Khomei ni" stond. De studenten zeiden i ooral bedenkingen te hebben tegen d.1 hou ding van minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh. Het Iraanse ministerie van buiten landse zaken zei gisteren vernomen te hebben dat een boze menigte het Iraanse consulaat in de aan de Kaspi sche Zee gelegen Russisch stad Ba koe had bestormd. De menigte zou geprobeerd hebben het gebouw in brand te steken. De betrekkingen tussen Teheran en Moskou zijn de laatste tijd nogal verslechterd. Naar aanleiding van de bezetting van de Iraanse ambassade in Parijs deelde het ministerie mee van overtuiging te zijn dat er sprake is van een complot tegen de Iraanse ambassades. Deze prijsverlaging geldt voor de Volvo 343 en 345. Het aantal is echter zeer beperkt, dus als u van dit aanbod wilt profiteren, gaat u vandaag nog langs bij de dichtstbijzijnde Volvo-dealer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1