Strauss: Schmidt overschat zichzelf Marokko en Mozambique in conflict over Sahara Irak moderniseert met alle geweld Montazeri roept op tot grotere eenheid Londen wacht af, Parijs blij VS starten zaterdag luchtbrug op Bangkok Turks kabinet blijft overeind 'NAVO helpt Z-Afrika aan kernwapens' Meer stakingen in Iran Verkoop Europese raket gaat door DONDERDAG 3 JULI 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET 7 PARIJS. LONDEN (Reuter. AFP) Oroot-Brittannië heeft afwachtend en voorzichtig gereageerd op de reis van Schmidt naar Moskou. De Franse regering, die gisteren bij monde van minister van buitenlandse zaken Genscher van de resultaten van Schmidts reis op de hoogte werd gebracht, betuigde bijval. Ondanks de openlijke tevredenheid en het optimisme van Schmidt en Genscher over hun bezoek aan Moskou nam de Britse regering gisteren een afwachtende hou ding in. Minister Carrington van buitenlandse zaken zei gisteren in een parlementaire commissie dat rekening moet worden gehouden met de komst van nog meer Kussen naar Afghanistan. Hij wees op de noodzaak om de Afghaanse opstandelingen van wapens te voorzien, zonder echter in te gaan op de vraag wie dat zou moeten doen. Officieel wenste Londen Schmidt geluk met zijn reis. maar men wilde eerst meer details afwachten alvorens verder publieke uitspraken te doen. De Franse reactie was bijna enthousiast. Regeringskrin gen in Parijs zien in het feit dat Schmidt met betrekking tot Afghanistan niet meer bereikt heeft dan de Franse president Discard tijdens diens ontmoeting met Brezn- jew in Warschau een rechtvaardiging achteraf van die reis van de Franse president. Dat er enige kans bestaat op besprekingen over middellange-afstandsraketten doet Parijs niet zoveel, aangezien Frankrijk geen deel uitmaakt van het militaire organisatiepatroon van de NAVO. Parijs heeft er ook geen behoefte aan zijn wapens in te brengen bij eventuele besprekingen over de zogeheten Europstrategische wapens. De Belgische minister van buitenlandse zaken Nothomb gaat morgen voor overleg naar Bonn. De speciale zitting van de NAVO-raad over Schmidts reis werd uitgesteld tot vandaag. bassadeur voor het Midden-Oosten BONN, MOSKOU (Reuter, AP, AFP) De Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt krijgt s®1 Linowiu t«r voorbereidini v»n het vandaag in de bondsdag zwaar aan de stok met de christen-democratische oppositie over v"reni«d?su2n ovePde zijn reis naar Moskou. De oppositie is van oordeel dat de bondskanselier In de besprekingen inpa3x die ontstaan ts in de onder. ANKARA (Reuter, AP) De zeven maanden oude regering van de Turk se gerechtigheidspartij, die onder lei ding staat van premier Demirel, heeft gisteren onverwacht een crisis over leefd. Een motie van vertrouwen, die door de partij zelf was ingediend, werd aangenomen met 227 tegen 214 stemmen, nadat de uiterst rechtse Partij van het Nationaal Heil (NSP) van Necmettin Erbakan op het laat- ste moment besloot de motie toch te steunen. Het zag er de afgelopen da gen naar uit dat Erbakans partij, die met 22 zetels een sleutelpositie in het parlement inneemt, de regering zou helpen ten val brengen. Erbakan zou plotseling van gedachten zijn veran derd, omdat de voornaamste opposi tiepartij, de Republikeinse Volkspar tij van Bulent Ecevit Erbakan niet wilde toezeggen dat hij premier zou mogen worden in een nieuwe rege ring. Overigens brachten zowel rege ring als oppositie een afgevaardigde op een draagbaar naar het parlement om de stemming maximaal te kun nen beïnvloeden. De Israëlische minister van binnen landse zaken Josef Burg (links) be raadt zich met de Amerikaanse am- met de Russische leiders zijn hand heeft overspeeld. Voor zijn vertrek naar Moskou had Schmidt al van kanselierskandidaat Strauss te horen gekregen dat hij met aanzienlijke concessies uit Moskou terug zou moeten komen om zijn GENêVE (Reuter) Nobelprijswin naar voor de vrede en voorzitter van het internationale vredesbureau, Sean Macbride. heeft de NAVO-lan- den er van beschuldigd Zuid-Afrika te helpen met het ontwikkelen van kernwapens. Macbride. die ook voorzitter ls van de internationale niet-gouvernementele organisatie die sancties tegen Zuid- Afrika bestudeert en voorstelt, zei verder dat aan boord van Zweedse en Noorse schepen, die op zee hun naam hadden veranderd, een niet nader aangegeven soort wapens naar Zuid- Afrika waren vervoerd. Macbride her haalde eerdere beschuldigingen dat er sterke aanwijzingen zijn dat Zuid- Afrika negen maanden geleden kern proeven heeft genomen in de Kalaha- gang naar de Russische hoofdstad te rechtvaardigen. Strauss is van me ning dat eigenlijk alleen de Verenigde Staten in staat moeten worden ge acht om met succes met de Russen te onderhandelen over een beperking van de middellange afstandsra ketten. De kwestie van de betrekkingen met de Sowjet-Unle speelt een belangrij ke rol bij de campagne voor de ver kiezingen die in oktober in West- Duitsland worden gehouden. Het zal de christen-democratische oppositie echter moeilijk vallen om overtui gend kritiek uit te oefenen op Schmidts reis. aangezien deze zijn ontmoeting met Breznjew in overleg met zowel Frankrijk als de Verenigde Staten had voorbereid. De Westduit se minister van buitenlandse zaken Oenscher stelde gisteren de Franse en de Amerikaanse regering op de hoogte van de resultaten van Schmidts missie. meldde gisteren dat de hoeveelheid Russische troepen in dat land ver hoogd dan wel verlaagd zal worden naar gelang de ontwikkelingen in dat land. Overigens besteede de krant weinig aandacht aan de mogelijkheid voor een akkoord ter beperking van de mlddellangeafstandswapens in Europa het grote winstpunt dat Schmidt in Moskou behaald zegt te hebben. De krant lijkt vooral te wil len benadrukken dat Moskou aan Schmidt toch echt geen concessies heeft gedaan. handelingen over de autonomie voor de bezette gebieden. Deze besprekin gen worden overschaduwd door de maatregelen die Israël de laatste tijd in de bezette gebieden heeft geno men. Vooral de verandering die de Israëlische regering wil brengen in de status van Oost-Jeruzalem en de nederzettingenpolitiek vormen een belemmering voor een spoedig suc ces bij de besprekingen. Secretaris generaal Waldheim heeft gisteren een verzoek ontvangen voor een spe ciale zitting van de Algemene Verga dering van de Verenigde Naties over de Palestijnse kwestie. FREETOWN (Reuter. AFP, AP) Op de topconlerentle van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), waaraan regeringsleiders en staatshoofden uit vijftig Afrikaanse landen deelnemen, hebben Marokko en Mozambique elkaar stevig in de haren gezeten over het probleem van de westelijke Sahara. Meer De Westduitse bondskanselier keerde dinsdagavond tamelijk hoopvol te rug uit Moskou. Hij liet weten dat er een gerede kans bestaat dat de Rus sen bereid zijn mee te doen aan een gesprek over de stationering van mid dellange-afstandsraketten in Europa. Gisterochtend stelde Schmidt de le- TEHERAN (Reuter, AFP) Ayatollah Montazeri heeft alle Iraniërs opgeroepen morgen massaal voor ayatollah Khomei ni te demonstreren. De oproep is een kennelijke poging die groeiende onrust over de uitwassen van de islamitische revo lutie in te dammen. ri-woestijn Op de vraag welke bewij- 'den van zijn kabinet op de hoogte zen hij daarvoor had, antwoordde hij dat „seismologen en een Amerikaan se satelliet over nogal sterk bewijs materiaal beschikten". De satelliet zou scherpe lichtflitsen in het betrok- Ën gebied hebben waargenomen, ïcbride meende dat het NAVO-be- leid is om Zuid-Afrika aan een kern macht te helpen. Volgens hem was dit beleid uitge werkt tijdens een bijeenkomst van de van de resultaten van zijn reis. De indruk was gisteren in Bonnn dat Schmidt In Moskou meer had bereikt dat hij zelf verwacht had. Ook Moskou lijkt, bij alle kritiek die het heeft op Schmidts uitlatingen over de kwestie Afghanistan, redelijk .ingenomen met de uitkomsten van het bezoek van de Westduitse bonds kanselier. Vooral het feit dat Brezn jew erin geslaagd is eerste de Franse vroegere Zuidafrikaanse premier president Giscard en nu ook de West duitse bondskanselier tot een ge sprek te bewegen, wordt in de Russi sche hoofdstad gezien als bewijs dat het de Amerikaanse president Carter niet is gelukt diens harde lijn tegen over de Russen in het westelijke kamp de overhand te laten krijgen. Vooral Schmidts wens om door te gaan met het proces van ontspanning John Vorster, de voormalige Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, Henry Kissinger en de oud-op- perbevelhebber van de NAVO in Eu ropa, Alexander Haig. Deze bijeen- kost was in 1976 in Zürich gehouden. West-Dultsland heeft een zeer actieve rol gespeeld in het leveren van tech nologie en een deel van de uitrusting, die nodig is om van Zuid-Afrika een kernmacht te maken, maar ook Frankrijk, de Verenigde Staten en. In U goed gtv,u®n ln h" Kr*mta mindere mate. Engeland hebben er aan meegewerkt, zei Macbride. Vol- Afghanistan gens hem zijn Zuid-Afrika en ook de 6 westerse landen niet langer geïnteres- Overigens hebben de Russen er geen seerd in het organiseren van verkie- misverstand over laten bestaan dat zingen in Namibië, uit angst dat daar zlJ in Afghanistan geen regeling wen- hetzelfde zal gaan gebeuren als in sen die niet de positie bevestigt van Zimbabwe. Zuid-Afrika zou nu Juist het huidige door de Sowjet-Unie over- in Namibië zijn strijdkrachten verder eind gehouden bewind van Babrak opbouwen. Karmal. Een artikel in de Prawda Montazeri, die als opvolger van Kho meini wordt beschouwd, heeft het Iraanse volk tot de demonstraties op geroepen om daarmee volstrekte ge hoorzaamheid aan de leider van de revolutie te betuigen. Zowel de artsen in Iran als de werknemers bij de wa terleiding in Iran hebben gisteren ge staakt. De artsen protesteerden met hun staking, die door de regering uitdrukkelijk was verboden, tegen de executie eind Juni van een collega uit Achwaz. Bij de waterleiding brak de staking uit nadat de werknemers hun salaris over Juni hadden ontvangen. Tengevolge van een regeringsmaatre gel was dit ln sommige gevallen zelfs twee derden lager dan tot dusver. Ook de Juristen in Iran roeren zich. Zij worden bedreigd door hervormin gen in het Justitiële apparaat. Advo caten in Teheran hebben geprotes teerd tegen het afgelasten van de verkiezingen van de raad van de Orde van Advocaten. Moskou De Iraanse minister van buitenlandse zaken Ohotbzadeh heeft gisteren ge zegd dat hij het Iraanse consulaat in Leningrad wil sluiten en in plaats daarvan een consulaat openen ln Doesjan be ln Russisch Tazhlklstan bij de grens met Afghanistan. Als Moskou daarin niet bewilligt, dan zal de SowjetrUnie haar consulaat in de Iraanse stad Isphahan moeten slui ten. De uitspraken van Ohotbzadeh komen twee dagen na de uitwijzing van een Russische diplomaat en zijn symptomatisch voor de verslechte rende verhouding tussen Moskou en Teheran. Van een onzer verslaggevers PARIJS Intelsat, de internationale organisatie voor telefoon- en televi siekunstmanen, heeft bij het Europe se bureau voor ruimtevaart ESA nog twee lanceringen van de nieuwe Eu ropese draagraket Ariane besteld. Daarmee moeten in 1982 satallieten uit de serie Intelsat-V in hun baan worden gebracht. De organisatie had in eerste instantie één lancering be steld. de eerste order van bulten de ln ESA deelnemende Europese landen. Intelsat was tot dan toe geheel afhan kelijk van de Amerikaanse NASA. Voor ESA ls de nieuwe order een morele opsteker na het mislukken van de tweede proeflancering van een Ariane De technici denken het aan tal mogelijke oorzaken daarvan in middels te hebben teruggebracht tot drie. De president van Mozambique, Sa- mora Machel, hield een vurig pleidooi voor het Polisario-front, de door Alge rije gesteunde bevrijdingsbeweging die ln de voormalige Spaanse Sahara tegen Marokkaanse troepen voor on afhankelijkheid vecht. Volgens Ma chel moet de OAE actie ondernemen tegen Marokko omdat de regering ln Rabat het handvest van de OAE schaamteloos schendt. Hij riep de OAE op over te gaan tot de erkenning van een onafhankelijke Saharaanse staat, beschuldigde Marokko van vol kerenmoord en vergeleek het bewind van koning Hassan II met het „racis tische Zuid-Afrika". Het Polisariof- ront heeft vorige week het lidmaat- schap aangevraagd van de OAE. iets waarvan Marokko niets moet heb ben. De westelijke Sahara werd door Spanje ln 1976 opgedeeld tussen Ma rokko en Mauretanië, die beiden aan vallen te verduren kregen van het Polisariofront. Mauretanië trok zich terug, waarna Marokko ook het Mau- retaanse deel bezette. Sindsdien woedt er een hevige oorlog tussen Marokko en het bevrijdingsfront. Het probleem van de bevrijdingsfronten ligt moeilijk binnen de OAE, omdat veel Afrikaanse landen te kampen hebben met etnische groepen die ook wel afscheiding willen. Vandaar dat in het handvest van de OAE staat dat er aan de oude koloniale grenzen maar niet getornd moet worden. Maar er staat ook ln dat de strijd tegen koloniale machten geoorloofd is en volgens Mozambique en het Polis ariofront maakt Marokko zich schuldig aan ouderwetse koloniale expansie Sarcasme De Marokkaanse premier. Ma'ati Boeabld, antwoordde Machel giste ren in een redevoering waarin hij fel van leer trok tegen de „schaamteloze betrekkingen van Mozambique met het racistische regime ln Pretoria op cultureel, economische en technisch gebied" Hij wees erop dat Zuidafri kaanse goederen via de Mozambi- kaanse havenstad Mapoeto worden vervoerd en dat Zuidafrikaanse tech nici meehelpen de spoorlijn ln Mo zambique te onderhouden Premier Boeabid moest zijn betoog enkele malen onderbreken omdat het simultaan vertaal-systeem in het ge bouw ln Freetown tijdens zijn rede nogal haperde. „Dit gebeurt opzette lijk," aldus de premier, „maar dat doet er niets toe. Ik heb tijd zat." Enig sarcasme was Machel ook niet vreemd toen hij die leden van de OAE aanviel die weigerden het Polisarle- front te erkennen. „Het zou me niet •verbazen als iemand hier vroeg om de toelating van het racistische Zuid- Afrika." De secretaris-generaal van de OAE. de uit Togo afkomstige Edem Kodjo. hield gisteren een somber relaas over het door oorlogen en hongersnoden geteisterde Afrika. Hij wees onder meer op Tsjaad, „dat onder onze ogen sterft", Namibië en, zoals verwacht mocht worden, Zuid-Afrika. Wat Na mibië betreft hebben verscheidene sprekers felle aanvallen gedaan op de westerse landen die met Zuid-Afrika proberen een regeling te treffen. Sam Nujoma. leider van de bevrijdingsbe weging van Namibië, SWAPO, eiste dat de landen (de Verenigde Staten. Groot-Brlttannië, WestrDuitsland. Frankrijk en Canada) wegens samen zwering veroordeeld worden. Volgens hem zijn zij erop uit het bewind in Zuid-Afrika aan de macht te houden en hun economische belangen in Na mibië en Zuid-Afrika veilig te stellen. De leider van het door Zuid-Afrika verboden Afrikaanse Nationale Con gres, Oliver Tam bo. kondigde aan dat zijn organisatie de guerrilla tegen het blanke minderheidsbewind drastisch zou opvoeren. De recente aanval op een Zuidafrikaanse fabriek waar olie uit kolen gehaald wordt, is volgens hem niet meer dan een begin. Voor zeven miljoen wapens naar Thailand BANGKOK, MOSKOU (Reuter, AFP. AP) De Verenigde Staten zullen aanstaande zaterdag een luchtbrug naar de Thaise hoofdstad Bangkok beginnen waarlangs militair mate rieel vervoerd zal worden. Dit heelt gisteren een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Bangkok meegedeeld. Het eerste vliegtuig zal 13 ton aan militair materieel aan boord hebben. De luchtbrug ls het Amerikaanse ant woord op Thaise verzoeken om wa pentuig, nadat Vietnamese en Cam bodjaanse troepen vorige week Thai land binnenvielen en daar enkele vluchtelingenkampen met de grond gelijk maakten. Amerika heeft zeven miljoen dollar uitgetrokken voor de wapenleveranties en de Verenigde Staten zullen ook de kosten van de luchtbrug dekken. Volgens de woord voerder krijgt Thailand waarschijn lijk in september 35 moderne Ameri kaanse tanks geleverd In Moskou heeft de minister van bui tenlandse zaken van het bewind van Heng Samrin in Phnom Penh, Hun Sen. Washington ervan beschuldigd de gevechten aan de Thais-Cambod- Jaanse grens te misbruiken om op nieuw militaire invloed in de regio te krijgen. Hun Sen heeft in Moskou een ontmoeting gehad met de Vietname se top; zowel premier Pham Van Dong. partijleider Le Duan als waar nemend premier en vroegere minister van defensie Vo Nguyen Oiap zijn momenteel in Moskou. Volgens wan trouwige westerse diplomaten is de Vietnamese top in Moskou om te pra ten over de vraag wat de Chinezen zullen doen als het Vietnamese leger opnieuw Thailand binnenvalt. Pe king heeft gewaarschuwd dat China in dat geval opnieuw een strafexpedi tie zou kunnen sturen. De Russische ambassadeur in Bang kok, Youri Kouznetzow, heeft de Thaise vice-minister van buitenland se zaken, Arun Bhanupongse, laten weten dat de Sowjet-Unle het zenden van militair materieel aan het Vietna mese leger in Cambodja zal stopzet ten omdat het leger voldoende bewa pend is. door JOKAN TEN HOVE Irak verdient momenteel miljarden aan de olie. De regering in Bagdad heeft na de nationalisatie van de olie-industrie in 1972 de produktie sterk uitgebreid en Irak heeft er mede voor gezorgd dat de olieprijzen drastisch omhoog gingen. Jaarlijks komt er nu een schip met geld binnen ter waarde van tussen de dertig en veertig miljard dollar. Geld dat Irak „niet oppot, niet op internationale banken zet, maar zo snel mogelijk uitgeeft aan projecten in eigen land die de eigen veertien miljoen inwoners ten goede moeten komen". De besteding van de gelden, het bepalen van de prioriteiten en de uitvoering van de projecten is volledig in handen van de staat en deze duldt, ook in haar sociaal-economi sche beleid, geen enkele tegenspraak. Irak is na de machtswisseling in Teheran en de economische chaos die dat met zich meebracht, het buurland Iran voorbijge streefd als olie-exporterende mogendheid. Na Saoedi-Arabië staat Irak nu op de twee de plaats en volgens Britse cijfers, die in Irak min of meer vergenoegd niet worden tegengesproken, beschikt het land over een potentiële reserve aan olie van tegen de honderd miljard vaten (van 159 liter). Waar mee het na Saoedi-Arabië, met zijn 150 miljard vaten reserve, wat potentiële voor raden betreft op de tweede plaats staat. Per dag exporteert Irak ruim drie miljoen vaten olie en dat levert het land tussen de dertig en veertig miljard dollar per jaar op. De welvaartsverbetering en de economi sche ontwikkeling is in de hoofdstad Bag dad, met zijn tegen de drie miljoen inwo ners, te zien. Bij onze aankomst in het hotel konden we meteen plaatsnemen voor een stevige kleurentelevisie en er rechtstreeks getuige van zijn dat het Nederlands elftal niet naar Rome zou gaan. Het silhouet van Bagdad wordt tegenwoordig niet meer be paald door de minaretten van de honderden grote en kleine moskeeën, maar door tien tallen gigantische hijskranen die de ene betonnen kolos na de andere uit de grond stampen. Voor een deel zijn dat regerings gebouwen en hotels (Irak is in 1982 gastland van de conferentie van niet-gebonden lan den en Bagdad schept vast de ruimte voor de honderden delegatieleden en waar schijnlijk duizenden Journalisten), maar aan de rand van de stad verrijzen wel dege lijk industriële ondernemingen. Bagdad kent moderne zesbaanswegen, via ducten en bruggen, maar de toename van het aantal auto's ls zo groot (per slot van rekening kost een liter benzine nog geen dertig cent) dat de wegen vaak verstopt zijn en lange files het straatbeeld bepalen. Het geen bij een mlddagtemperatuur van tegen de vijftig graden nu ook weer geen pretje is. Filosofie In het gebouw van het nationale planbu reau, prachtig gelegen aan de rivier de Ti- gris, begint de persvoorlichter over de zege ningen van de revolutie van 17 tot 30 Juli 1968 (toen Achmed al-Bakr en de huidige sterke man Saddam Hoessein de macht grepen) en wijdt hij uit over het beleid van de geliefde Baath-partij en de heilzame effecten daarvan op de revolutionaire mas sa's van boeren, arbeiders, studenten en ambtenaren. Maar enkele trappen hoger (in het gebouw en op de hiërarchieke ladder) is Sabah Kachachi, adviseur voor de indu striële ontwikkeling, wars van politieke prietpraat, kan zijn en mijn tijd beter ge- AchtGrlijk bruiken en legt ln ronde bewoordingen uit wat de filosofie is achter de Iraakse sociaal- economische plannen. we geld voor terug, maar ook technologie, kapitaalgoederen voor onze industrie en opleidingen voor onze eigen mensen. „De olieopbrengsten gaan naar de staat, de olie-industrie is voor honderd procent gena tionaliseerd en ln Irak worden particulieren niet rijk van de olieopbrengsten. Voor 1975 (toen ln de zuidelijke havenstad Basrah de laatste olie-Industrie genaast werd) telden wij in miljoenen dollars. Tegenwoordig tel len wij in miljarden. Projecten „Dat geld zetten wij niet uit op Internatio nale banken, waar we twintig procent rente kunnen krijgen, daar kopen we de West duitse staalgigant Krupp niet voor op. evenmin een keten van hotels ln Miaml- Beach, maar dat geven we uit aan projecten ln Irak zelf. Het Iraakse volk zal er beter van worden. WIJ hebben fouten gemaakt in de ontwikkeling en maken die nog, maar nie mand kan ons verwijten dat wij dat geld in eigen zak steken en het volk in armoede achter laten, zoals in verschillende olielan den wel gebeurt. Wijk weten dat er ooit een eind komt aan de olleopbrengsten, óf onze bronnen raken uit geput óf de Industriële wereld heeft andere energiebronnen aangeboord. Tegen die tijd moet Irak op eigen benen kunnen staan. „We hoeven niet volledig zelfvoorzienend te worden en ons te isoleren, we blijven con tacten onderhouden met ons vriendelijk gezinde landen. Maar de afhankelijkheid van de olie moet drastisch teruggedraaid worden. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we samenwerking met andere lan den voor nodig. WIJ leveren olie, daar willen „WIJ steken grote bedragen in de ontwikke ling van de landbouw. Onze landbouw is achtergebleven. Dit land. Mesopothamië. waar het allemaal begonnen is. heeft een achterlijke landbouw. Dit land van Eufraat en Tigris, met in het verleden een hoog staande Irrigatiecultuur waardoor het de broodmand was voor veertig miljoen men sen, kan momenteel zijn eigen veertien mil joen mensen niet voeden. Wij moeten voed sel Invoeren. Dat is belachelijk en het ls een schande. We kunnen de Ottomaanse heer schappij, die desastreus ls geweest, en de Britse koloniale overheersing daar de schuld van geven, maar nu moeten we het zelf opknappen. „Volgens onze plannen moet de produktie in de landbouw jaarlijks met zeven procent stijgen. Dat hebben we nog niet gehaald, ik denk dat we op ruim vijf procent uitkomen en voor een ontwikkelingsland ls dat niet gek. In Irak zijn nog vijf miljoen mensen werkzaam ln de landbouw. Voor een groot deel zijn dat traditioneel denkende en onge letterde boeren, die moderne landbouwme thodes zullen moeten leren. Ze hoeven geen doctorandus of Ingenieur te worden, maar ze moeten wel weten hoe Je met kunstmest, tractoren en andere landbouwwerktuigen omgaat. „Het is niet zo moeilijk bij droogte een irrigatlepomp open te zetten, maar het wa ter verdampt hier zeer snel en dat heeft een venllting van de grond tot gevolg. De boer moet weten wat dat is en weten wanneer die kraan wel of niet open moet. Dat zal hij moeten leren en desnoods zullen wij hem dwingen dat te leren. „WIJ zijn niet voor een harde en directe collectivisering van de grond, je hebt niets Straatbeeld van Bagdad. aan een massa tegenwerkende boeren die het liefst hun eigen grond bewerken. Wel hebben we coöperaties opgericht. De helft van de grond wordt bewerkt door deze coöperaties, 45 procent door vrije boeren, terwijl vijf procent in handen is van staats boerderijen. Onze filosofie ls dat de moder nisatie begint bij de staatsboerderijen, dan wordt overgenomen door de coöperaties en uiteindelijk doorwerkt bij de vrije boeren. „Daar is onderwijs voor nodig en wij dwin gen de boer zijn kinderen naar school te sturen. We proberen hem eerst te overreden door al zijn argumenten tegen het school gaan van zijn zoon te ontkrachten. De boer zegt: ik kan mijn zoon niet missen, dan verdien ik te weinig. Dan zeggen wij: wij garanderen je een zeker inkomen, die jon gen gaat naar school. De boer: ik kan zijn studiemateriaal niet betalen. WIJ: dat beta len wij, die jongen gaat naar school. De boer: ik kan zijn reiskosten niet betalen. Wij: we halen en brengen hem met de bus. die Jongen gaat naar school. De boer: ik vind het niet nodig dat hij naar school gaat. ik heb er geen zin ln. Wij: als die Jongen niet naar school gaat. dan ga jij de gevangenis in." „Wij kunnen in onze poging tot modernisa tie de sluiers en zwarte gewaden van de vrouwen verscheuren en de boeren hun tra ditionele kledij afnemen. Daartoe hebben we hier de macht. Dat doen we niet omdat het slechts een uiterlijke verandering is. Wij moeten hun geest veranderen, we halen hun hersenen eruit, wassen die en zetten ze dan terug. Dat is echte verandering Op de lange termijn zal het Iraakse volk er ons dank baar voor zijn." Uitspraken die er geen enkele twijfel over laten bestaan dat het Iraakse bewind vast besloten is een modernisatie van de samen leving door te voeren. Die er evenmin twijfel over laten bestaan dat tegenspraak niet geduld wordt. Net zoals er in dit land met politiek andersdenkenden korte metten worden gemaakt. Amnesty International kan en heeft daar al een boekje over open gedaan. Alleen al ln maart en ln de eerste twee weken van april van dit Jaar werden meer dan honderd mensen geëxecuteerd. Mogelijk is dat de verklaring voor de uit spraak van minister van cultuur. Latlf Nsaif Jassim, gedaan op de dag voor de verkiezin gen in Irak, dat er in Irak geen politieke gevangenen meer vast zitten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7