Stads Doelen kan alleen maar draaien op commerciële klappers Bestuurlijke impasse bij bouw Scheveningen 'Vuilstortplaats in Alphen is schoon' Ted Easton, nieuwe pachter Delftse schouwburg KORT WIE WILT ONS HELPEN???? Haagse raadsleden hekelen volbouwen badplaats Gemeente Alphen aan de Rijn: NABEZORGING VAN GE KRANT DONDERDAG 3 JULI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET H Theo van Est op het podium van xijn Stads Doelen. door Louis Cornelisse DELFT Grootse plannen heeft de omstreden nieuwe pachter van de Stads Doelen In Delft, Theo van Est (Ted Easton), met het theater. Een gigantische opknap beurt staat op stapel, er moet een vestzaktheater en een ruimte komen waar hij met zijn eigen jazzband kan spelen. Zelfs een discotheek staat op het verlanglijstje. Daarmee wordt de vrees van cultuurminnend Delft be vestigd: De Doelen wordt een commercieel kunstcen trum. De gemeenteraad van Delft heeft vorige week donderdag dan toch eindelijk de Gordiaanse knoop doorgehakt, wat niet bepaald in houdt, dat er ook een Salomonsoor- deel is geveld. Met 25 tegen 5 stem men werd de verpachting gegund aan de exploitant Theo van Est, en werd de Delftse Kunststichting (DKS), die tot dan toe de program mering, publiciteit en kaartverkoop had geregeld, op een zijspoor gezet. Voorafgaande aan de beslissing wa ren er heftige discussies gevoerd over de gevolgen van een verpach ting. De DKS wilde de treurige be drijfsresultaten zelf opvangen in een nieuwe stichting, maar rekende de gemeenteraad tonnen te veel voor. En dat was nu net wat voorko men moest worden, de grens was bereikt. Van Est manoeuvreerde heel wat handiger dan de zich agres sief verwerende DKS. Als zijn kandidatuur twijfelachtig werd deed hij weer een tactisch voorstel. Van Est deed de volksver tegenwoordigers versteld staan met de mededeling dat hij het theater kan opknappen voor de helft van de prijs, die gemeentewerken bere kend had. Ook liet hij tussen neus en lippen ^ontvallen dat hij een ton aan apparatuur mee zou nemen. Zijn belangrijkste zet was echter dat hij voorstelde het hele program ma, ook het sociaal-culturele ge deelte, wilde overnemen. De ver meende cultuurbarbaar wilde juist die experimentele en maatschappij kritische voorstellingen gratis maken. Met die garantie wilde de gemeente raad wel instemmen met de ver pachting, en de liquidatie van de DKS (Pas in augustus als emoties wat zijn weggeëbt). De vraag blijft echter zijn de bestuurderen van de provincieplaats er door de mooie praatjes van de stedeling ingeluisd of is Thea van Est echt de redder in de nood. Van dat laatste is Van Est meer dan overtuigd. Van Est: „Die jongens van de DKS waren de hele tijd maar fanatiek bezig met hun eigen stok paardje, dat sociaal-culturele thea ter, maar ze waren gespeend van ieder commercieel inzicht". Hij he kelt daarbij het systeem van de paspoorthouder. „In Delft hebben 600 mensen er een paspoort, en de DKS richtte zich alleen op dit selec te gezelschap, de rest kon hun ge stolen worden", aldus Van Est. De kaartverkoop volgens de nieuwe pachter wellicht nog rampzaliger verzorgd door de DKS dan de pro grammering en de publiciteit. „De mensen moesten bij het Waagthea- ter het smalste trapje ter wereld op om daar aan de kassa te horen dat paspoorthouders voor gaan, nou die zie je nooit meer terug", stelt Van Est zijn woorden kracht bijzettend met een wegwerpgebaar vast. Anders Nee, de voormalige entertainment manager van de Holland-Amerika- lijn en het Amerikaanse leger, gaat het allemaal anders aanpakken. Eerst moet iets aan het gebouw gedaan worden. De nieuwbakken baas van de Stads Doelen vindt zijn theater nu meer weg hebben van een ziekenhuis. Twee ton heeft hij al van de gemeente, maar zelf zal hij ook een X-bedrag investeren. Alsof hij achter zijn drumstel zit in de jazzband begint Van Est te glun deren als hij spreekt over zijn slim me plannetje met de girokaarten. „Ted Easton"! „Ik maak een hoop publiciteit, met bijvoorbeeld van die borden die in Den Haag om lantarenpalen staan. De mensen kunnen dan een girokaart sturen, en op de avond van de voorstelling hun kaartje afhalen. Niks paspoor ten, wie het eerst komt, het eerst maalt". En zo krijgt hij door middel van de blauwe kaarten de adressen van de bezoekers, die individueel benaderd kunnen worden. De programmering zullen de Delfte naren volgens Ted Easton (Theo van Est) niet meer terugherkennen belooft hij plechtig. Naast de toege zegde afwerking van het (DES-)pro- gramma staat er heel wat ta gebeu ren. Vooral op muziekgebied. Het gewestelijk Orkest, zal hij inschake len om bijvoorbeeld Marco Bakker te begeleiden (TE: „Ik hou er niet van, maar het is toch prachtig als die man „Ik hou van Holland zingt hier"). Klappers Met Pinksteren komt er een groot Popfestival waar ook de tuin van de Stads Doelen bij betrokken zal wor den. En het was te verwachten: Een Jazzfestival. „Daar zal de program mering geen probleem bij zijn", al dus Ted Easton (Theo van Est) met een kamerbrede smile. Verder moe ten er „klappers" komen als Toon Hermans en André van Duin en financiële opstekers als personeels- avonden. „Er moet geld worden gemaakt voordat je met sociaal-culturele voorstellingen komt. het kan echt niet anders". De ambitie wat betreft de herinrich ting van het gebouw kent bij Van Est geen grenzen. De schouwburg zaal blijft in tact, maar de enorme ruimte achter het toneel zal benut worden als discotheek. „Die ruimte hadden ze nog nodig in de tijd van de Bouwmeesterrevue's, maar neem nou Toon Hermans die komt alleen maar op met een ballon", is Ted Eastons verklaring. Volgend jaar krijgt hij ook de in het complex gelegen bioscoop je erbij. Daar gaat Ted van Est met zijn Ted Easton Jazz Band spelen. Na de voorstelling in de schouwburg, wordt er dan een bal na georgani seerd en kan men kiezen uit de dixielandklanken van de pachter zelf of in de discotheek tot in de kleine uurtjes genieten van ander maatwerk. Het sociaal-culturele programma kan mooi worden afge werkt in het nog te creëren vestzak theater, maar dat is een koud kuns tje, aldus Van Est/Easton. BRADERIE In Leiden op de Nieuwe Rijn morgen tot 21.00 uur braderie. TENTOOSNTELLING Gewe ven wandkleden van leerlingen van Riek Meijer worden tot 30 augustus tentoongesteld in de Openbare Bi bliotheek in Voorschoten. KETIE KOTI DAG De Stich ting voor Surinamers organiseert sa men met de Stichting Lalla Rookh een Ketie Koti Dag. De herdenking/ viering begint vrijdagavond om acht uur. Op het programma staan toe spraken en diverse muzikale optre dens. RECREATIELOPEN Op de at letiekbanen Laan en Van Poot in Den Haag starten vrijdag vanaf 19.05 uur recreatielopen van l'/« - 3 - 6 - 15 km. Elders in Den Haag op de atletiek baan Zuidlarenstraat zijn vrijdag de Spartaspelen (atletiekwedstrijden). ADVERTENTIE Onze agent van Delft zou graag vier weken lang van een welverdiende rust genieten. Het probleem is, dat hij nog nie mand heeft, die zijn werk tijdelijk wilt overnemen Zijn werkzaamheden, in de vroege ochtenduren, bestaan uit het uitdelen van de kranten aan de bezorgers het bijhouden van een eenvou dige administratie wanneer nodig, zelf een wijk lopen het nabrengen van gemelde klachten. Wij denken aan een scholier van circa 18 jaar of iemand die met vervroegd pensioen is en er nog wat bij wilt verdienen. Heeft u interesse, neem dan z.s.m. contact op met onze agent de heer J. Huyksloot, Raamstraat 101 te Delft, telefonisch bereikbaar onder nummer 015 - 132519. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Er is een enorme impasse ontstaan bij het maken van plannen voor verdert afbouw van de badplaats Scheveningen. Nu het nieuwe zeefront aan de flanken van hel Kurhaus voltooid raakt, kan men het in het gemeentebestuur van Den Haag onmogelijk eenj worden over de bebouwing die projectenontwikkelaar Bredero volgens contract nog moet gaan neerzetten aan de landzijde van het Kurhaus. Raadsleden wantrouwen de manier, waarop het college van B. en W. met de projectontwikkelaar heeft onder handeld over de afbouw van de bad plaats. Wethouder Hardon van stads ontwikkeling heeft gisteravond de raadscommissie voor ruimtelijke or dening en stadsontwikkeling volledig over zich heen gekregen. Het zag er gisteravond naar uit, dat de wethou der een bebouwingsvoorstel voor het gebied tussen het Circustheater en het plein voor het Kurhaus opnieuw zal moeten intrekken. De klacht van de raadsleden uit alle fracties is, dat dit gebied veel te vol gepropt dreigt te worden met torenhoge kantoren. Het consoritum „Scheveningen" (waarin Bredero zit) heeft nog het recht om veel kantoren in dit gebied te bouwen. De projectontwikkelaar is de laatste tijd bij het maken van' plannen steeds minder uitgegaan van woningbouw. Dat houdt verband met de ingeklapte woningmarkt, de dure koopwoningen in Scheveningen zijn aan de straatstenen niet meer kwijt te raken. „Niet te gek" - De raadsleden wensen de bouwont werpen voor het binnengebied van de badplaats opnieuw niet te slikken, nadat al eerder in januari van dit jaar een ontwerp voor een hoog kantoor gebouw van tafel werd geveegd. Har don waarschuwt er nu voor, dat het niet te gek moet worden met de ver traging in Schevingen. Bekend is, dat Bredero na de afkeuring in j anuria al woedend is geworden over het feit, dat er voor niets vele miljoenen zijn gestoken in de voorbereiding van plannen. Het college van B en w stelt, dat de projectontwikkelaar zich terecht be roep op de contracten die met de gemeente zijn afgesloten voor de bad- plaaatsbouw. Daarin staat precies, hoeveel kubieke metere bouwvolume het consortium mag realiseren. Als het consortium minder zou bouwen dan in het contract is vastgelegd, moet de gemeente een boete betalen of vervangende grond aanbieden. De raadsleden zijn over het algemeen bereid, zich te houden aan dit con tract, maar met name vanuit de PvdA en de PPR komt het verwijt, dat het college in latere onderhande lingen de projecontwikkelaar meer bouwvolume heeft toegezegd dan aanvankelijk was afgeproken. Kantoorruimte Zo wil het consortium extra kantoor ruimte gaan bouwen als compensatie voor het wegvallen van een oud recht om een rand om het Circustheater te mogen bouwen. Maar in de raad wordt sterk betwijfeld, of dat bouw recht er nog wel is. Onafhankelijke juristen hebben zich over de zaak gebogen en vastgesteld, dat dit extra bouwvolume waarschijnlijk aan het consortium moet worden toegewe zen, wanneer dat in latere onderhan delingen door het college is toege zegd. Onduidelijk bleef gisteravond, wat het college nu precies heeft toe gezegd. Daarnaast heeft het consortium meer de ruimte gekregen doordat het colle ge „boetevrije marge" aan de ge maakte afspraken heeft toegevoegd Dat betekent, dat het consortium lot van de zojuist genoemde compensa tie zowel iets meer als iets minder aai bouwvolume mag neerzetten. De ver wachting is, dat dat „iets meer" zal worden. Voorts is er geschoven met kantoor projecten, omdat het consortium eei stuk bouwterrein zag afgesnoepl door een plan om een politiebureau t< bouwen in de badplaats. Hoe slechl het voorstel van het college was voor bereid, bleek gisteravond nog tijden de vergadering, toen hoofdcommissa ris Peijster van de Haagse politie telefonisch aan een raadslid meedeel de, dat het bureau in de badplaats best naar achter geschoven zou kun nen worden op de lijst van nieuwe politieposten in de stad. Zowel bewonersgroepen als de WD- raadsfractie menen, dat er een uitweg gevonden kan worden door Bredero vervangende bouwruimte aan te bie den aan de Zwolsestraat, aan de grens van de badplaats, buiten het contractgebied. Dat zou de druk kun nen verlichten in het centrum van de badplaats. Op de maquette die tijdens de com missievergadering getoond werd, was te zien, dat de geplande bebouwing in het centrum van de badplaats in hoogte nauwelijks onderdoet voor het hoge zeefront. In oude stede- bouwkundige verhalen stond echter altijd, dat het zeefront het „hoogte- .punt" moest worden van de bad plaats. Het terrein tussen het Circustheater en Kurhaus, waar de impasse is ontstaan in de planvoorbereiding. Van een onzer verslaggevers ALPHEN AAN DEN RIJN „Er komt pertinent zeker geen chemisch afval op de vuilstortplaats in Alphen. Dé bewering, dat de man met het toezicht op de stortplaats zou zijn omgekocht, is niet bewezen. Integendeel, alles wijst erop, dat ihij onschuldig is." Dit heeft de adjunct-directeur van Openba re Werken in Alphen aan den Rijn Van Beek gisteren ver klaard. tDe adjunct-directeur reageerde op beweringen van het PvdA-raadslid H. ."Metaal, welke vorige week nogal wat stof deden opwaaien binnen de ge meenteraad in Alphen. Het raadslid 'zei tijdens een randsvergadering. dat de functionaris, die belast is met het .toezicht op de gemeentelijke vuil- -stortplaats, geregeld werd omge kocht. Op die manier zou er chemisch -«fval zijn gestort. betaal heeft zijn woqrden al inge trokken en zijn excuus aangeboden. -Hij verklaarde deze week: „Ik kan het 3üet bewijzen, want ik kan mijn infor manten niet noemen. Ik heb aanwij zingen dat het op deze vuilstortplaats niet anders gebeurt dan elders. Er wordt met z.g. stortfooien gewerkt. Het is ook mogelijk dat dat niet zo is." „Ik heb me wat ongelukkig uitge drukt", aldus Metaal, „maar ik heb er wel mee bereikt, dat aan deze zaak aandacht is geschonken. Het ge- - meentebestuur zal er nu op terug moeten komen. Inderdaad, als de be trokken persoon niet blijkt te zijn omgekocht, dan zal hij nu wel onge lukkig zijn." De beweringen van Metaal zijn door het gemeentebestuur allemaal weer sproken. Dat er geen chemisch afval wordt gestort is zeker, aldus Van Back. Er is volgens hem naast de gemeentelijke controle ook nog een controle van provinciale waterstaat van Zuid-Holland en van de regionale inspectie van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Deze organen komen minstens éénmaal per week onver wacht op de stortplaats, om te con troleren of er chemisch afval is ge stort. Een melding, dat er illegaal chemisch afval zou zijn gestort, is door het gemeentebestuur- nagelopen. De in-« formant kon echter, niets concreters zeggen, dan dat dié stortingen vier jaar geleden hebben plaatsgevonden Van Back: „Om die stortingen na te gaan. moeten we eerste vijfhonderd duizend ton afval overhoop halen. Vöprdat we zo'n karwei uit gaan voe ren, moet de melding wel overtuigen der zijn." Van Back vond het trou wens totaal onlogisch, dat men in gaat breken op een bewaakte vuil stortplaats. „Op diverse plekken in Nederland zijn immers stortplaatsen waar je je chemisch afval zomaar neer kunt gooien." ADVERTENTIE Uw krant onverhoopt niet ontvangen? Als u voor 12 uur belt wordt de krant zo vlug mogelijk, maar in ieder geval dezelfde dag nog, bij uw nabezorgd in OEN HAAG, VOORBURG en RIJSWIJK. kunf u bellen nummer 070-469445 in DELFT nummer 015-132519. b'.g g 070- 469445 Voor LEIDEN nummer 070-469445 I Plannen Min of meer geruisloos kwam afgelopen maandagavond een etnd aan een kwestie, die de Haagse gemeenteraad en vele inwoners zeven jaar lang heeft bezig gehouden. In al die jaren hoorde Je er soms tijdens niets van. Dan was de zaak „in onderzoek" of „onderworpen aan een nieuwe studie", zoals dat bij alle zaken gaat waar men in de residentie niet uitkomt (en met welk systeem men inmiddels een indrukwekkend ambtenarenapparaat heeft weten op te bouwen. Maar dan rispte de affaire als een slecht bedwongen maagzweer weer op en ontstonden er emotionele debatten. We hebben het natuurlijk over de zg Koekamplus, de betonnen hartewens van N. S. en H. T. M. Om een goede tramverbi'nding van het Centraal Station naar Scheveningen te garanderen, was het volgens deze vervoermaatschappijen beslist noodzakelijk een viaduct vanaf het station over de Koekamp, de grazige uitloper van het Haagse Bos te laten lopen. s In die tijden, het was begin jaren zeventig, vonden de meeste raadsleden het nog geen doodzonde een stuk binnenstedelijk groen aan het oog te onttrekken en in 1973 besloot men dat de grijze lus moest worden aangelgd. Omdat er in Den Haag ook tussen besluit en uitvoering dikwijls een behoorlijke spanne tijds aanwezig is, kon in 1975 een nieuw gekozen raad deze ingrijpende beslissing weer te niet doen. Het besluit werd opgeschort om eerst alle andere mogelijkheden voor een goed tramtracé te onderzoeken. Daar hebben veel gestudeerde mensen zich de afgelopen vijf Jaar mee bezig gehouden. Een belangrijk tijdstip was juni 1976 toen b. en w. een voorstel werd gepresenteerd lijn 9 door te trekken en door de Rijnstraat langs het station te laten lopen. Om vervolgens gewoon gelijkvloers de Bezuidenhoutseweg over te steken en langs de Koekamp naar de Bosbrug te rijden. Hadden b. en w. deze oplossing aan hun hart gekoesterd, dan was hen een hoop ellende bespaard gebleven. Maar volstrekt in onzekerheid over de toekomst van het Forumgebied (de dure lap grond tussen Spui en C. S. waar b. en w. nog steeds grootse plannen mee hebben, hoewel de geruchten gaan dat het hele gebied reeds jaren geleden aan projectontwikkelaars is verkwanseld) waardoor het verlengde lijn 9-tracé zou moeten lopen, kwam het college met de originele oplossing toch maar de Koekamplus aan te leggen. AJs de gemeenteraad inmiddels niet wat milieubewuster was geworden, had Den Haag nu naast het Prins Bernhardviaduct met een tweede grootschalige verkeersoplossing gezeten, die nergens voor nodig was. Maar goed, de raad wilde niet meer en na nog vier jaar redetwisten en onderzoeken hakte men afgelopen maandag tot ieders tevredenheid de knoop door. Lijn 9 wordt nu doorgetrokken en gaat door de Rijnstraat langs het station lopen. Om vervolgens gewoon gelijksvloers de Bezuidenhoutseweg over te steken en langs de Koekamp naar de Bosbrug te rijden. Inderdaad. Plannen (2) Zeven jaar is er gepraat over de Koekamplus, hoe lang moet dan de discussie wel niet gaan duren over het plan dat nog geen dag na de raadsvergadering deze week verscheen in het CDA-orgaan „Haags Appel". Met de Koekamplus nog in de benen, moesten we in dit blad lezen dat binnen de CDA-gewestraad Den Haag een nota circuleert, waarin wordt voorgesteld de Zoetermeer- Sprinter door te trekken naar Scheveningen. Het CDA-gewest gaat, zo meldt het artikel, binnenkort aan het gewestelijk bestuur vragen een studie in te stellen naar de voor- en nadelen van een „metro-achtige" Sprinterverbinding. Bij bestudering van een ontwerpplan dat als richtlijn moet dienen, opgesteld door het Haagse CDA-bestuurslid Theo Schmitz, wordt het vermoeden bevestigd dat het hier om een zeer ambitieus plan gaat. De ontwerper gaat uit van een kruisingsvrije railverbinding, voor 70 A 80 procent ondergronds, met maar liefst 14 stations. Onder redactie van Chris Bruijnius. Bijdragen: Louis Cornelisse Globaal genomen zou de Sprinter in Den Haag vanaf het Centraal Station de route van lijn 9 moeten gaan volgen teneinde, via een omweg langs de Alkemadelaan, aan het einde van de boulevard te geraken. Dan, vla een tunnel onder de boulevard door, naar de Vuurtoren. Daar ligt de vrije route van tramlijn 11 klaar om de passagiers, via het Hollands Spoor, terug naar C.S. te vervoeren. Hier is sprake van een heuse metro, met onderweg af en toe een stukje vrije baan en een viaduct. Zo'n laatste voorziening ls gelukkig niet gepland bij de Koekamp, daar zou een tunnel moeten komen. Strafwerk (1) Voordat de school begint is het toegestaan dat men zich ongecoördineerd, dus niet volgens vaste richtlijnen over het schoolplein beweegt, zo blijkt uit het onderzoek. Gaat echter de bel, dan zal er een rij gevormd moeten worden naar klas en naar grootte. Eenmaal in formatie in de school geraakt, is de kleine leerplichtige onderworpen aan een indrukwekkend stelsel van regels. In geen geval mag er na het betreden van de tempel van geleerdheid op eigen initiatief tot praten overgegaan worden. De ban kan slechts gebroken worden door het opsteken van een vinger, wanneer dat de meester althans belieft. Wanneer de leerling uit de bank loopt om een andere leerling te helpen, is hij maar liefst drie keer in overtreding, zo lezen we in het onderzoek. De moderne meester heeft een rijk arsenaal aan straffen voor handen. Een greep uit de mogelijkheden de deugniet mores te leren: Strafwerk, in de hoek of voor het bord zetten, nablijven of helemaal isoleren. Hoewel de afgestudeerden aan de pedagogische academie de onderzoekers melden het niet uit te sluiten het kind een pak rammel, dan wel een draai om de oren te geven. Overleeft de leerling de periode tot de pauze, dan moet-ïe naar buiten. Binnenblijven en van het schoolplein af is ten strengste verboden. Komt de kleine zonder kleerscheuren door het speelkwartier dan heeft het ook nog de kans beloond te worden. Meestal komt dat te staan op een waarderende opmerking of een plaatje cq stempeltje, maar hij loopt ook nog het gevaar gehuldigd te worden met een aai over de bol. En dat alles om de orde, rust, regelmaat en harmonie te bewaren, zo blijkt uit de antwoorden van de moderne onderwijzers. Het lijkt onontkoombaar dat een en ander een fortuin moet gaan kosten en dat blijkt bij navraag bij de ontwerper ook te kloppen. Ruim geschat komt Theo Schmitz op een miljard gulden (70 miljoen per kilometer). Maar die hoge kosten moeten volgens hem worden afgewogen tegen de milieuvoordelen en de sociale aspecten. Het traject is zodanig gekozen dat in de eerste plaats de wijken met lagers inkomens ervan profiteren. Maar niet alleen passagiersvervoer ligt binnen de mogelijkheden. Schmitz hecht veel belang aan het gedeelte van zijn plan, dat voorziet in een aftakking van het geplande station houtrustburg naar de Norfolklijnaanlegsteiger in de Scheveningse haven. Die zou een verbinding met het Hollands Spoor en, verder gedacht, met een transportcentrum in Delft tot stand moeten brengen. Schmitz ziet de zaken zeer breed. „Waarom zouden we nog geld uit blijven geven om wegen te verbreden of aan te leggen naar b.v. Leiden of Delft? Die raken toch maar verstopt. Je komt 's morgens de stad al niet meer in. Dat geld kan beter voor het doortrekken van de sprinterlijn gebruikt worden. Het is eigenlijk hetzelfde als het doortrekken van de Schlphollijn naar Amsterdam. Daar staat de minister ook positief tegenover. Even terugkomend op de kosten, vraagt Schmitz zich af: „Als we wel in staat zijn om zulke torens van bouwwerken als ministeries uit de grond te stampen, zouden we dan niet binnen 10 15 jaar zo'n sprintemet kunnen bekostigen." Want een dergelijk tijdsbestek heeft de ontwerper op het oog. Al kunnen wat hem betreft binnen 4 a 5 jaar al heel wat bestaande routes in de grond „verzonken" zijn. Strafwerk (2) Het aardige van het onderwijs is, dat het als spiegel kan fungeren hoe het nu staat met de veranderingen in de maatschappij. Nou dat zit wel goed, zou je zeggen als je een willekeurige school binnenkomt. De platen van Ot en Sien hebben plaats gemaakt voor de brouwsels van de kinderen zelf en de meesters en juffen gaan heel wat soepeler met hun leerlingen om dan de stijfboordige onderwijzers en immer overjarig geklede onderwijzeressen van weleer. Helaas moeten we naar aanleiding van het onderzoek „Regels en straffen op Haagse lagere scholen" van studenten van de Leidse Universiteit vaststellen dat onze observatie slechts berust op uiterlijke schijn. Weliswaar kastijdt de nieuwe leerkracht het achterwerk van de hem toevertrouwde deugniet niet meer, er blijft voor het hedendaagse schoolgaande Hagenaartje nog een hoop te vrezen. Voor het onderzoek hebben de aankomend geleerden uit het telefoonboek van Den Haag 19 scholen geselecteerd, naar signatuur. De jonge onderzoekers stuitten in deze fase van hun onderzoek op de aloude gewoonte in het onderwijs geen pottekijkers in hun keuken te dulden. Van de negentien scholen lieten tien dan ook niets'van zich horen. Het onderzoeksteam liet zich niet uit het veld slaan door de onwelwillendheid, de enquête ging toch door. De bereidwillige onderwijzers stuurden braaf en onbevangen de formulieren op naar Leiden, waar ze in een computer werden gestopt. De resultaten rolden er al spoedig uit en hoe ongenadig werd onze verwachting rta de progressieve aanblik in de school gelogenstraft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6