Etherreclame omstreden zaak Rotterdam Folk viert lustrum Zijn de koersrisico'svan effecten u te groot geworden? Draai- en kerkorgel maken samen muziek De NMB biedt u een bijzonder veilige beleggingsvorm. Kabelmaatschappijen in België krijgen boete Auteur Snow overleden Nieuwe boeken De NMB denkt met u mee. DONDERDAG 3 JULI 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET 4 door Jan van Galen AMSTERDAM De etherreclame in België blijft een omstreden zaak. Nadat het Europese Hof van Justitie in mei van dit jaar bepaalde dat buitenlandse reclametelevisie in België niet via kabelsystemen mag worden doorgegeven, heeft het gerechtshof in Luik deze week twee kabel-tv-maatschappijen beboet voor het doorgeven van buitenlandse programma's met reclame en al. De zaak was aanhangig gemaakt door de Belgische staatstelevisie en enige consumentenbonden. lukkig met de uitspraak van het Eu ropese Hof. De kabelmaatschappijen die ieder negen butenlandsjp zenders (Neder landse. Duitse, Luxemburgse en Franse) doorseinen, werden veroor deeld tot een boete van 150 gulden elk. Deze uitspraak kwam niet onver wacht omdat het Europese Hof al eerder bepaald had dat de artikelen 59 en 60 van het EO-verdrag de kans bieden het doorgeven van reclame boodschappen via radio en tv op Bel gisch grondgebied te verbieden. Open doel Het verbod moet dan wel gelden voor zowel binnenlandse als buitenlandse reclame. Voor de tegenstanders van de kabel-tv was dit een kans voor open doel, want in België is het bij de wet verboden dat reclame op het scherm komt. Voor de staatstelevisie en haar medestanders lag het vast dat het gerechtshof de lijn van het Europese Hof zou doortrekken. Het is echter maar zeer de vraag of de Belgische kijkers in de toekomst ver stoken zullen blijven van bijvoor beeld de programma's van de uiterst commerciële zender Radio Telé Luxembourg(RTL). Want ondanks de veroordeling gaan de kabelmaat schappijen voorlopig gewoon door met buitenlandse reclame-program ma's. De lage proceskosten staan voor deze exploitanten in geen enkele verhouding met de kosten die het „knippen" van alle reclamebood schappen met zich mee zoud bren gen Ze krijgen liever een nieuw pro ces aan de broek. Dat is een goedko pere oplossing dan het peperdure fil teren van het buitenlandse aanbod. Nieuwe wet Deze taktiek wordt de kabelexploi tanten mogelijk gemaakt doordat de Belgische regering nog geen officieel standpunt over deze affaire heeft ingenomen. De minister van PTT, Baudson, was indertijd niet erg ge^ HIJ besloot voorlopig niets te onder nemen, omdat de regering zelf bezig was met het ontwerpen van een nieu we wet waarin een regeling omschre ven wordt voor etherreclame. Baud son was er nog niet uit of reclame op de in België te ontvangen netten al tijd in strijd is met het voor België geldende EO-verdrag. De kabelmaatschappijen hebben zich tot nu toe altijd beroepen op dit EO-verdrag waarin het vrije verkeer van goederen en diensten wordt gega randeerd. Het Europese Hof stelde zich, zoals gezegd, op het standpunt dat deze vorm van reclame verboden kan worden omdat de staats-tv ook geen reclame mag uitzenden. Baudson wilde deze zaak zo snel mo gelijk met de regering doornemen maar door een politieke crisis bleef de discussie uit. Inmiddels heeft minis ter De Croo het werk van Baudson bij het departement der PTT overgeno men. Mogelijk maakt De Croo de etherreclame een punt van discussie in de ministerraad van morgen. Welk besluit de Belgische regering gaat nemen is nog onbekend. Wel is duide lijk dat de overheid met deze affaire in haar maag zit. Aan de ene kant is het haast ondoen lijk de kabelmaatschappijen op te dragen om alle reclame uit het bui tenlandse aanbod te knippen, omdat dat technisch en financieel gezien nauwelijks haalbaar is. Aan de ande re kant zal een negatief besluit voor de kabelexploitanten waarschijnlijk slecht bij het publiek vallen. Buiten landse zenders zijn erg populair in België Deltakabel Volgens mr. D. Kampmelnert, Jurist van de Deltakabel, hebben de uit spraken van het gerechtshof in Luik en het Europese Hof voor zijn maat schappij geen consequenties. Delta kabel. die het Zeeuwse. Sluis al voor ziet van de programma's van RTL wil een groot deel van Nederland over spoelen met de commerciële Luxem burgse zender. Kampmelnert zei gisteren dat Delta kabel ervan overtuigd is dat de rege ring RTL niet bij de grens kan tegen houden, omdat Nederland een land is waar wèl reclame op tv is toegestaan. „De uitspraak van de rechtbank in Luik is voor mij nieuws. Ik weet wel dat de regering zich binnenkort over de materie gaat bulgen. Maar wat er ook uit de bus komt, de situatie bij onze Zuiderburen Is in Nederland niet van toepassing." Interim-rapport Minister Oardeniers wenst hierover nog geen concrete uitspraken te doen. Op het ministerie van CRM zei men gisteren dat de Wetenschappelij ke Raad voor Regeringsbeleid hard werkt aan een interim-rapport dat eind oktober aan de minister wordt aangeboden. Pas dan neemt me vrouw Oardeniers een standpunt in. De heer Kampmelnert van Deltaka bel zei op zijn beurt weer te verwach ten dat de minister RTL op grote schaal in Nederland zal tolereren. „Nogmaals ons land is niet met Bel gië te vergelijken. Het EO-verdrag schrijft voor dat er in Europa vrijheid moet zijn in verkeer van goederen en diensten. Het is verboden buitenland se zenders te discrimineren." „Hooguit kunnen er aan de buiten landse zenders dezelfde regels opge- ITER n ,,D/1x legd worden die bij ons voor de S'x De AVRO heeft beslag weten te leggen op een vermaarde Britse kinderserie met de vogelverschrikker geiden. De exploitant moet dan het Worzel Gummidge in de hoofdrol. Twee stadskinderen Sue en John Peters brengen hun vakantie door op een boerderij. Daar maken ze kennis met een stropop, die blijkt te leven. reclame-aanbod gaan beoordelen en dat lijkt ons een vreemde situatie." Tom Paxton en Wannes van der Velte door Stan Rijven ROTTERDAM Folkmu ziek komt het best tot haar recht in een intieme omge ving en een folkfestival pas wanneer het een kleinschalig gebeuren betreft. Zo werd al thans tot voor kort gerede neerd. Met Rotterdam Folk, dat vandaag en komend weekeinde zijn eerste lustrum viert, is inmiddels het tegen deel bewezen. Onder die naam wordt sinds 1976 in de Doelen een meerdaags folkfestival georganiseerd, dat zich nu tot een van de grootste van Europa mag re kenen. Destijds begon men met een Keltisch programma, terwijl in de jaren daarna1 vooral het accent op Angelsaksische muziek kwam te lig gen. In 1977 bezochten onder andere Fairport Convention, The Albion Dance Band en Ralph McTell Rotter dam. In 1978 vormden Oerry Raffer- ty. The Chieftains en The Tannahill Weavers de trekpleisters. Het concert dat Bob Dylan eind Juni in het Feyen- oordstadion gaf viel eveneens binnen het kader van Rotterdam Folk. Vorig jaar was Loudon Wainwrlght III een belangrijke gast. terwijl voor dit weekend de Amerikaanse song- writer/folkslnger Tom Paxton deze eer te beurt valt Opvallend in het programma van Rotterdam Folk 1980 is de plaats die aan Nederlandse muzikanten, in het bijzonder uit de Zuidelijke Nederlanden, is toebe deeld. De Noordbrabander Willem Iven opent vanmiddag het festival met zijn In dertig jaar verzamelde volks verhalen uit de Peel. Muzikaal wordt hij daarbij ondersteund door Tealske Strouken en Wlm Olortus. Het Belgi sche Rum treedt vrijdagavond in nieuwe bezetting op, terwijl zaterdag avond een zestal Nederlandstalige concerten worden verwacht. Zoals de Tilburgse formatie F1 ui te kruid, die kan putten uit zo'n driehonderd Til burgse liedjes. Zeer de moeite waard is de komst van de Vlaming Wannes van der Velde, die als een van de weinigen de kunst verstaat heden daagse composities te brengen die wortelen ln de volksmuziektradltie. Hij was destijds degene die voor de Internationale Nieuwe Scene de mu ziek van Mlstero Buffo bewerkte. Uiteraard valt er ook van veel buiten lands werk te genieten. De Joegoslaaf Anton Plut geeft met eigen band vrij dagmiddag onder lunchtijd en zater dagavond een concert, dat curieus en verrassend genoemd mag worden. Dit 71-Jarlg baasje was december vo rig Jaar tijdens het Dordtse Winter- folkfestival de grote ontdekking. Plut heeft namelijk een speciale blaas techniek ontwikkeld waarmee hij een klarlnet-achtlg geluid weet te ontlokken aan het blad van een bij zonder soort kllmopboom. Vermel denswaard zijn voorts de Engelse Wa tersons en de geëngageerde Duitse groep Zupfgelgenhansel, belde op vrijdagavond. Zaterdagavond zullen het Hongaarse ensemble Muzslk&s, de muziekthea- tergroep La Confrérie des fous en uiteraard Tom Paxton deel uitmaken van het monsteraanbod dat 21 ver schillende optredens telt. Het eerste en tevens het laatste woord zal ge sproken worden door Alex Atterson, die traditiegetrouw de presentatie verzorgt. Rochard Johnson als Richard Sorge het hoofd van de spionage- organisatie The Tokyo Ring. The Tokyo Ring was een authentiek voorbeeld van spionage. Als eer ste van zes Britse programma's over beroemde spionagegeval- len zendt de TROS vanavond The Tokyo Ring uit (Ned. 2/22.35 uur). Opening Haarlemse orgelmaand door Franz Straatman LONDEN (Reuter, AP) De bekende Engelse romancier, toneelschrijver en man van de wetenschap lord Snow Is gisteren op 74-Jarige leeftijd ln Lon den overleden. C. P. Snows schrijversschap dateert van 1932 toen hij ter afwisseling van zijn werk als scheikundige een thril ler schreef. In Engeland werd hij pas echt goed bekend met „Corridors of power", een studie over politiek en bestuurlijk leven. De titel werd een begrip. Snow hield zich ln dit boek en in zijn volgende werken bezig met zaken als het conflict tussen leven in dienst van de staat en het individuele geweten. Een aantal van zijn boeken bewerkte hij voor toneel. Aangezien de auteur in Cambridge scheikunde had gestudeerd bouwde hij ook een belangrijke carrière in dit vakgebied op. Tijdens de Tweede We reldoorlog was hij hoofd van de sectie technisch personeel van het ministe rie van arbeid. Tussen 1945 en 1960 selecteerde hij wetenschapsmensen voor de regering. Lord Snow was politiek links georiën teerd. In 1964 werd hij op voordracht van premier Wilson aan wiens minis terie van technologie hij was verbon den, in de adelstand verheven. ALKMAAR Net als vorig Jaar (maar toen in de Haar lemse Bavo) trok het kerkor gel-draaiorgelconcert in de Alkmaarse Laurenskerk dins dagavond buitengewoon veel publiek. Een verheugend feit, want dankzij Piet Kee's ideeën om die twee soorten van Instrumenten bij elkaar te bren gen, wordt het begrip orgelconcert getrokken uit het traditionele sterk kerkelijke kader met zijn eigen, toch vrij kleine publiek. Daarom is het te betreuren dat het Alkmaarse concert opening van de Haarlemse Orgelmaand Inhoude lijk toch zo traditioneel was met o.a. een flinke portie koorwerken, uitge voerd door het Nederlands Kamer koor. Pasten de wereldlijke, Neder landse liedjes uit de zestiende eeuw heel goed bij drie bewerkingen voor draaiorgels van dansjes van Tielman Susato (Antwerpen plus minus 1550), daarentegen Intregreerden enkele re ligieuze werken totaal niet. Het aandeel van de draaiorgel was zelfs benepen klein met die drie dans jes van Susato. vergeleken bij de In breng van het kerkorgel dat mocht losbarsten ln Bachs Passacaglla BWV 582. Een prachUg stuk, ondanks de wat tamme vertolking door Plet Kee, maar erg zwaarwichtig op een avond waar straatmuziek schoorvoe tend bij de deftige tak van de familie op bezoek komt. In dat verband vind ik het ook vreemd dat Piet Kee de originele literatuur voor die straator gels bulten sluit. Dientengevolge kreeg het publiek te weinig Indruk van de kwaliteiten van deze, ook naar uiterlijk, prachUge orgels. worden aangeslagen (toccare) een ge- eigende vorm, maar de drie draaior gels reageerden duidelijk log en on wennig. Het tweede deel (thema met variaties) bracht ook de flageolet, de serinette (een piepklein draaiorgel tje), twee kunstvogels en het koor aan het fluiten en zingen. Er zaten mooie momenten ln zoals de derde variatie voor het Franse draaiorgel waar het bedenksel van Kee echt muziek werd. Maar als geheel wilde de zaak niet mengen, bleef het een leuk spektakel van soms gekke effecten, maar bloei de er geen muzikale eenheid op. Waarschijnlijk heeft Plet Kee er te veel middelen bij gesleept in zijn en thousiasme als componist-organlst- draaiorgelliefhebber-amateur vogel kenner. Integratie Na de pauze werden de verhoudingen gelijk getrokken in Plet Kee's nieuw ste werkstuk Integratie. Hij gaarde een hele menagerie bijeen van twee kunstvogels, een flageolet, een seri nette, drie draaiorgels en een ge mengd koor, verspreid opgesteld door de hele kerk. In vergelijking met vorig jaar toen hij Confrontatie schreef voor kerkorgel en drie draai orgels, bleef de componist dit jaar teveel in effecten steken. Het driedelige Intregratie opende met een toccata. Voor een kerkorgel dat met vingers vla toetsen snel kan Prof. dr H. Brugmans schreef. Levend in Europa, ontmoetingen en herinne-' ringen. Uitg. Sljthoff, Alphen a.d Rijn. 224 blz. geen prijsopgave. Philips van Bourgondië (1465-1524), bisschop van Utrecht, protagonist van de renaissance, geschreven door J. Sterk en uitgekomen bij de Wal burg Pers, Zutphen. 332 blz. 59.50. Van uitgeverij Elsevier te Amster dam ontvingen wij de volgende boe ken: Het verleden verbeeld, speur tochten langs oude culturen van C. Canby (281 blz met 500 afbeeldingen 59.50). Omnibus met boeken van U. i Danella en A. Cordes (279 blz ƒ32,50) Nieuwe weight watchers re cepten (166 blz. 17.90). Praktische schaaklessen (deel 1: van hulsschaker tot clubschaker; deel 2: algemene wenken voor opening, middenspel en eindspel). Beide van dr. M. Euwe (resp. 186 blz, 240 blz. 27.50 per deel). Roman van H. Konsallk: De jonge erfgename 208 blz. 24.50). Uitgeverij Luiting in Laren zond: Fa tale vergelding, thriller van B. Oar- field (189 blz - 18,50). Plant plexier (van week tot week) door B. v. d. Eerenbeemt-Melnders. 100 ideeën voor tuinieren binnen en buiten. (132 blz - 16,90). Hoe kan ik helpen, een doelgerichte handleiding die anderen leert helpen van R. R. Carkhuff (192 blz - 18,90). Alles over exotische groenten en vruchten met recepten van O. von Barsewisch (92 blz 23,50). ADVERTENTIE Speciaal vandaag Tour de France - samenvat ting van de ploegjehtijdrit Compiègne-Beauvais en Beau- vais-Rouen Ned. 2/18.30 De KRO heeft de Ameri kaanse serie Lifeline gekocht, tes documentaires voor lief hebbers van dokters- en xie- kenhuisverhalen. Maar dit keer gaat het om echte gebeur tenissen, wanneer specialisten strijd leveren om het, leven van patiënten te redden. Ned. 1/21.55 Radio Tour de France Flitsen van de Ronde van Frankrijk Hllv. 1/14.02 Voor IKON-radio Kleur in terviewde David Mol enkele politieke gevangenen op de Fi lippijnen. In Nederland terug spreekt hij met dr. SJef Theu- nis, secretaris van de NOVIB, over de relatie Nederland-Fi lippijnen. JHIIT- 2/18.05 Als u denkt over beleggen, dan vraagt u zich misschien af hoe het l met de koersrisico's zit.Logisch.Door het koersverloop kunnen grote of kleine schommelingen, zowel positief als negatief, ontstaan. Indien u verzekerd wilt zijn van een goed rendement zonder deze fluctuaties dan heeft de NMB een prima alternatief de dag van storting een looptijd van 5 jaar. Maar u kunt eerder over uw geld beschik ken. In zo'n geval brengen wij u een gelei delijk afnemende retourrente in rekening. Wij kunnen ons levendig voorstellen dat u meer informatie wilt over deze bij zonder veilige beleggingsvorm. Kom eens langs bij één van de meer dan 460 NMB kantoren of vraag meer informatie aan met onderstaande coupon. Doen! De NMB Kapitaalmarkt- Renterekening U maakt een hoog rendement en uw geld blijft dagelijks opvraagbaar. De rente is gegarandeerd een half pro cent hoger dan de gemiddelde rente op een aantal aflosbare Staatsleningen. De rentevergoeding wordt maandelijks aangepast. Er zijn geen kosten aan verbonden. De rente komt jaarlijks beschikbaar. 10,27% Rente voor de maand juli U loopt geen koersrisico's over de be legde bedragen. Ter volledigheid nog even dit. Elk be drag dat u op de rekening stort, heeft vanaf Informatie-coupon. Ik wil graag meer weten over de NMB Kapitaalmarkt-Rente rekening. Stuurt u mij meer informatie. Naam:Straat: Postcode: Plaats:- In een envelop zonder postzegel opsturen aan de NMB, Afdeling KMR/Retailbanking, Ant woordnummer 131,1000 PA Amsterdam. NEOERIANDSCHE MIDDENSTANDS BANK i i i i i i i i is ii li

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4