CDA dankt winst aan foutje Statenlid Kou drijft strandgasten de steden in Werk van zilversmeden inGasthuiskapel Gouda PvdA-er houdt zich niet aan instructie van partij Je vergeet |e zonnebril toch zeker ooh nletl Je uergeet ie snorkel toch zeüer ooh nietl WEG IN EIGEN LAND Voor stenengooien op 30 april zes maanden de cel in Samenstellling Eerste Kamer CDA-afdeling niet eens met Scholten Collegegeld wordt ook verplicht voor zesdejaars 2 DONDERDAG 3 JULI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Van 5 Juli tot en met 30 augustus zal ln de Gasthulskapel. de nieuwe expositieruimte van de Stedelijke Musea ln Gouda, de tentoonstel ling „Werk van Goudse zilversme den" te zien zijn. De tentoonstel ling geeft een overzicht van wat het Goudse ztlversmldsgilde van af het einde van de vijftiende eeuw tot aan het begin van de negentiende eeuw heeft vervaar digd. Er zijn ongeveer 150 stukken te zien. waaronder een zllverver- gulde schuttersketen. een fraaie renalssanceschaal en een collectie kerkelijk zilver. Materiaal uit het Goudse gemeente-archief geeft een beeld van de cultuur-histori sche aspecten van het zilversmids- gilde. Zaterdag 5 Juli zal ln de Gemeente Nieuw-Lekkerland weer het Kir.- derdljkse Molenselzoen worden geopend. Om 13.00 uur zal Mics Windmill uit Nieuw-Zeeland de vang van de bezoekersmolen in Kinderdijk lostrekken, waarna tal van andere molens hun wieken zullen laten draaien. Na afloop van dit ritueel wordt er traditio neel Kinderdljks kruidenbitter ge dronken. In ,,'t Achterhoes" aan de Brink in Roden (Dr.) is tot en met 27 Juli de expositie World Press Photo 1980 te zien. Dagelijks geopend van 14.00 tot 21.00 uur Op het Oasthuisplein in Zand- voort vindt zaterdag een nationa le folklore manifestatie plaats, aanvang 13.30 uur. Zondag Ls er een standwerkersconcours op het Kerkplein, aanvang 15.00 uur. In het Friese Makkura vindt vrij dag 4 Juli op 't plein een braderie plaats van 16.00 tot 21.00 uur. In het Zuidhollandse Meerkerk wordt zaterdag weer een Jaar markt gehouden met o.a. oude ambachten en standwerkers. In het kader van de Schotse week ln Vllssingen is er vandaag een Schotse markt ln de Schelde- straat met om 15.00 uur schaap scheren en om 19.00 uur Jazz-bal- let. In de St. Jacobskerk aan de Oude Markt begint om 15.00 uur een zangkoorfestival. Verder ls er om 19.00 uur een feestavond voor oudere Inwoners van Vllssingen ln de tent aan de Zellmarkt. In het Noordbrabantse Someren wordt zaterdag voor de achttiende maal een Kennedy-mars gehou den (80 kilometer binnen 20 uur). Voor de toeschouwers zijn er een Luikse markt, sportieve activitei ten, een showprogramma. Zaterdag en zondag ls er ln Raven- steln (N.Br.) een zomerfeest met zeskamp, oude ambachten, rom melmarkt, volksdansen, muziek, auto- en motorshow. kleine dle- rententoonstelllng, ponyrijden, enz. Het feest vindt plaats bij het stationskoffiehuis en begint op belde dagen om 10.00 uur. Ook ln Enschede ls het zaterdag weer feest. Er ls een kunstmarkt, straattekenen, poppentheater, volksmuziek en een Jazz-concert op de Markt. In het museum „In 't houten huls" ln De Rijp (N.H.) ls van 5 Juli tot en met 31 augustus de expositie „Grondwerk, aardewerk" te be zichtigen. Een overzicht van bo demvondsten op het Schermerei land in de zestiende en zeventien de eeuw. Dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur (donderdags gesloten). DEN HAAG Op Prinsjesdag zullen vijftien nieuwe leden van de Eerste Kamer worden geïnstalleerd: acht vertegenwoordigers van het CDA, vijf PvdA'ers, en twee leden van D'66. Voor het CDA doen hun Intrede: F. C. de Jong uit Roosendaal, me vrouw mr J. J. M. S. Luyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn uit Tilburg, mevrouw M. H. G. van Soest-Jansbeken uit Arcen, mr F. H. J. J. Andriessen uit Bilthoven, M. G. G. J. 'Schreurs uit Heerlen, me vrouw A. M. C. V. Oroensmit-van der Kallen uit Beverwijk, drs J. J. Schouten uit Voorhout (allen KVP) en mr. J. Achterstraat uit Badhoe vedorp (ARP). Voor de PvdA worden gekozen: me vrouw M. J. C. A. Ermen uit Olster- wijk, F. J. Derks uit Berkel-En- schot, W. van de Zandschulp uit Utrecht, G. J. J. Schink uit Brakel en E. van den Bergh uit Am sterdam. D'66 wordt vertegenwoordigd door mr. J. F. Glastra van Loon uit Den Haag en mr J. J. Vis uit Eext. Herkozen Er werden gisteren 23 Eerste-Ka- merleden herkozen: CDA: dr P. A. J. M. Steenkamp uit Eindhoven. H. M. van Kuik uit Mierlo, J. H. Franssen uit Hulsberg, dr Th. L. M. Thurlings uit Wagenin- gen (allen KVP), dr I. A. Diepen horst uit Zeist, P. Tjeerdsma uit Witmarsum (beiden ARP), A. J. Ka- land uit Zoutelande en dr K. de Vries uit Leeuwarden (beiden CHU). PvdA: Ir J. Mol uit Middelburg. N. H. M. Tummers uit Heerlen, me vrouw drs H. d'Ancona uit Amster dam, A. H. Kloos uit Kortenhoef, dr H. P. A. Oskamp uit Hoom, me vrouw dr 8. E. Stelgenga-Kouwe uit Naarden, dr J. H. Zoon uit Leeu warden. VVD: drs Y. P. W. van der Werf! uit Breda, drs. F. M. Fey uit Venlo, mr G. A. W. C. baron van Hemert tot Dlngshof uit Maam, mevrouw G. V. van Someren-Downer uit Rotter dam, Ir. H. Heijne Makkreel uit Aer- denhout, G. de Jong uit Wormer- veer. PPR: C. Th. A. van Waterschoot uit Oostburg. CPN: C. A. IJmkers uit Den Haag. Niet terug De vijftien Senatoren die niet terug keren zijn: CDA: Ir. J. G. Gooden uit Breda, mevrouw A. Kreutzkamp-Schotel uit Heerlen, drs. L. J. C. Horbach uit Roermond, J. L. P. M. Teljssen uit Waalwijk, drs. H. B. P. A. Letschert uit Tilburg (allen KVP). PvdA: M. J. Tunders uit Den Bosch, drs C. H. de Cloe uit Hellevoetsluits, J. B Broeksz uit Hilversum, C. J. van de Rakt uit Culjk. VVD: mr J. F. O. Schllngemann uit Retranchement, mr J. R. Voüte uit Amstelveen. CPN: W. Kremer uit Emmen Partijloos: mr B. W. Maris uit Ben schot. PPR: dr. Th. A. M. van Kleef uit Amsterdam, drs E. A. M. Fischer uit Berkel-Enschot. mr. 1. F. Glastra-van. drs. J. J. Schouten Loon mevrouw A. M. C. V. mr. F. H. J. J. An- Groensmit-van der driessen Kallen door Frans Dijkstra en Co Weigraven AMSTERDAM Een foutje van een PvdA-Statenlid ls er de oorzaak van dat het CDA de grootste partij is geworden in de Eerste Kamer. Bij de 1 verkiezingen van gisteren stemde het Statenlid op een verkeerde lijst, weliswaar een lijst van de PvdA. waardoor het CDA beslag kon leggen op een restzetel. Had dit Staten lid volgens de instructie van zijn partij gestemd, dan was de PvdA de grootste partij gebleven in de Eerste Kamer. Een woedende functionaris van de PvdA was gisteren niet in staat de fout stemmende partijgenoot op te sporen. De stemmingen die gisteren werden gehouden in de vergaderzalen 1 van Provinciale Staten in de zes pro vincies die gisteren aan de beurt wa ren voor de Kamerverkiezing, zijn namelijk geheim. De PvdA heeft wel s drie „verdachten" onder haar staten leden op het oog, maar dezen ontken nen de fout te hebben gemaakt. Dat een foute stem van slechts één Statenlid zulke gevolgen kan hebben heeft te maken met het ingewikkelde systeem van stemmen voor de Eerste Kamer. De Statenleden, die per pro- I vincie een verschillend gewicht ln de 1 schaal leggen afhankelijk van het in- I wonertal van hun provincie, kunnen kiezen uit een groot aantal lijsten. I Verscheidene, meestal bevriende par- j tijen, maken van tevoren afspraken over het stemgedrag van hun Staten leden, zodat iedere partij er zo goed mogelijk uitspringt. Restzetels De moeilijkheid ontstaat vooral bij j de verdeling van de zogeheten restze tels, zetels die niet meteen na de stemming aan een bepaalde partij toevallen. Om zo'n groot mogelijke kans op die restzetels te maken die- nen partijen soms meer lijsten in. Dat heeft kennelijk tot verwarring geleid bij het fout stemmende PvdA-Staten- 1 lid. Hij stemde wel op de PvdA, maar op de verkeerde lijst. Het CDA inde dankbaar de restzetel. De opzet van de PvdA leek zo mooi. AMSTERDAM (ANP) Politierech ter Nomes heeft woensdag de zwaar ste straf uitgedeeld, die tot nu toe aan de „stenengooiers" tijdens de rellen op 30 april werd opgelegd. Hij veroor deelde de 2i-jarige M. van D. tot zes maanden onvoorwaardelijk met af trek. De rechter volgde hiermee de officier, die zes maanden eiste omdat het „hier" volgens hem om een van de zwaarste gevallen ging onder de in middels tientallen gearresteerde ste nengooiers". Van D. wordt ervan beschuldigd op 30 april zeker vijftien maal met ste nen gegooid te hebben naar een agent op een motor. Ondanks het feit dat verdachte tijdens de zitting op 25 juni de opzet om de motorrijder te raken ontkende, vond Nomes dat door het met stenen gooien naar personen het risico iemand hierbij te raken en daardoor zwaar lichamelijk letsel toe te brengen levensgroot was. Hij ver oordeelde Van D. wegens poging tot zware mishandeling. Op de plaats waar gewoonlijk het spreekgestoelte staat, was gisteren in de statenzaal van Noord- Holland in Haarlem een stemhokje ingericht om de Statenleden de gelegenheid te geven hun stem uit te brengen voor de verkiezingen van Eerste Kamerleden. In afzondering vult hier het CPN-Statenlid Haks het stembiljet in. Cijferaars van deze partij hadden het plannetje om de winst van de PvdA in Noord-Holland en Friesland door te spelen aan de PPR, die daarvan een zetel kon maken, terwijl de PPR op haar beurt de PvdA ln de andere vier provincies Zeeland, Noord- Brabant, Limburg en Utrecht aan een extra zetel zou helpen. Die opzet is maar voor de helft geslaagd. In Noord-Holland en Friesland ging al les goed. Eén Statenlid in één van de vier andere provincies gooide roet in het eten. Gewoonlijk houden de Statenleden van alle partijen zich nauwgezet aan de instructie die zij van hun partij krijgen. Voor persoonlijke voorkeu ren is bij de verkiezingen van de Eerste Kamer geen plaats, doordat de gevolgen van een Individuele actie alleen te overzien zijn voor mensen die zich maandenlang hebben voor bereid. De toch al behoorlijk uitge holde wettelijke opdracht dat volks vertegenwoordigers dienen te stem men zonder last of ruggespraak blijkt bij de verkiezing voor de Senaat ge heel een holle kreet te zijn. Zo moes ten gisteren drie PvdA-leden van Noord-Holland op de PPR stemmen. Eén Noordhollands PPR-lid kon dank zij dit gebaar zijn stem geven aan de CPN. De communisten in Noord-Holland kregen ook de steun van de belde PSP'ers, die geen eigen kandidaat voor de Kamer hadden gesteld, aangezien de enige PSP-se- nator niet aan de beurt was om af te treden. De CPN behaalde door deze steun één zetel. Onbruikbare stem Dergelijke handeltjes deden zich ook ln de andere provincies voor. Soms kwamen merkwaardige combinaties tot stand, zoals de SGP die haar voor de Eerste Kamer „onbruikbare" stemmen liet overvloeien naar de „katholieke" lijsten van Steenkamp in Brabant en Franssen in Limburg. De combinatie Boerenpartij en PPR is in het verleden ook eens vertoond. Het hoeft beslist niet uit vriendschap te zijn dat een partij haar „overtolli ge" stemmen overdoet aan een ander. Voor wat hoort wat. Bij een volgende verkiezing verwacht de goedgeefse partij een tegenprestatie. Voorwaarde bij dit alles ls strikte discipline van de Statenleden, die niets hebben in te brengen. Een PPR- Statenlld ln Noord-Holland verzucht te gisteren dan ook dat die Kamer verkiezingen heel wat eenvoudiger zouden zijn als de partijbureaus zelf stemgerechtigd zouden zijn. Ongehoorzaam De WD-fractie in Noord-Holland was gisteren niet zo gehoorzaam aan de partij. De liberalen zorgden ervoor dat ze precies voldoende stemmen uitbrachten op de Noordhollandse se nator G. de Jong om zijn plaats in de Eerste Kamer te behouden De Jong stond op een niet-verklesba- re plaats op de Ujst. Door de Noord- hollandse WD-solo-actle verloor de wel-verklesbare Senator Schllnge mann uit Zeeland zijn zetel ln de Eerste Kamer. WD-fractlelelder Ma- chielsen ln de Staten van Noord-Hol land verklaarde het stemgedrag van een deel van zijn fractie desgevraagd met de woorden dat zij nog een heel klein beetje de opdracht tot stemmen zonder last of ruggespraak in ere wil de houden. Een verschijnsel dat steeds zeldzamer wordt bij de Eerste- Kamerverklezlngen. oud nieuw winst/ verlies CDA 24 27 +3 PvdA 25 26 1 VVD 15 13 -2 PPR 5 3 -2 D'66 0 2 +2 CPN 2 1 -1 GPV 1 1 SGP 1 1 PSP 1 1 - Maris 1 0 -1 75 75 DEN BOSCH (ANP) De meerder heid van het bestuur van het CDA- Noord-Brabant distantieert zich van de recente uitspraken van het Bra bants Tweede-Kamerlid Jan Nico Scholten. 8cholten noemde afgelopen zondag in een radio-uitzending van het IKON premier Van Agt „een splijtzwam ln het CDA". 8cholten voegde daar nog aan toe dat de vorming van een alter natieve christen-democratische par tij zijns inziens niet tot de onmoge lijkheden behoort. De meerderheid van het Brabantse CDA-bestuur vindt deze uitspraken totaal onjuist. „Mijn moeder heeft me verboden bij iemand anders te eten. Vooral als het erwtensoep is" DEN HAAG Zesdejaars en oude re studenten moeten voortaan ook vijfhonderd gulden collegegeld beta len. De Eerste Kamer is dinsdag ak koord gegaan met dit plan van minis ter Pais. Tot nog toe behoefde slechts tijdens de eerste vijf jaar collegegeld te worden betaald. Het inschrijfgeld voor een universitaire studie wordt verhoogd van honderd naar 150 gul den. ADVERTENTIE Van onze verslaggevers AMSTERDAM Door het matige weer van de afgelopen weken is het toerisme in Nederland nog nauwelijks op gang gekomen. De grote stroom bezoekers uit West-Duitsland die in Hoek van Holland en Zandvoort werd verwacht, heeft zich tot nu toe niet laten zien. Campings en hotels zijn nog niet voor de helft bezet. Slechts de bezetting van bungalows geeft minder reden tot klagen. ADVERTENTIE Niemand op vakantie zonder slof. „Het moet," aldus de eigenaar van een strandpaviljoen in Hoek van Holland, „wel heel erg snel beter worden, anders wordt het een verloren sei zoen." Die mening valt ook te beluisteren ln gesprekken met exploitanten van andere strandpaviljoens en camping beheerders. Ook wie slechts zijn ogen de kost geeft, weet al snel hoe laat het is. De cam pings aan het strand van Hoek van Holland, van Haam stede en van Ouddorp liggen er verlaten bij. Hoewel de grpte vakantie- drukte nog moet beginnen, blijft het aantal toeristen ver onder de maat. Vooral de ver wachte stroom Duitse toeris ten is uitgebleven. Bovendien is een aantal gasten inmiddels naar huls teruggekeerd. Voor al gezinnen met kleine kinde ren zijn de natte boel ont vlucht, zegt een campingbe heerster. „Veel mensen bellen ook op om te zeggen dat ze een week later komen." 'Natuurvorser' Volgens de VW in Hoek van Holland worden er heus nog wel mensen" waargenomen op het strand. „Vooral de na tuurvorsers, de stoere wande laars die genieten van storm en regen op het strand, blijven toch wel komen. Maar op het naaktstrand van de Hoek zie je echt niemand, hoor. Daar is het een troosteloze bende, al dus een zegsman van de VW. Volgens hem had iedereen Juist gerekend op een uitste kend seizoen, gelet op de sterk afgenomen belangstelling voor landen als Spanje. „Maar die Spanje-gangers zitten in ieder geval niet hier. Ik denk dat ze thuis achter de kachel zitten." Zandvoort Ook ln Zandvoort ls de in vloed van het slechte weer op het toerisme al merkbaar, zegt de directeur van de plaat selijke VW, Theo Hllbers. Met name de bezoekers uit Noordrijn-Westfalen hebben het volgens hem laten afwe ten. Bij goed weer zou de bad plaats omstreeks deze tijd al vele Westduitse gasten hebben. „Er is nog geen paniek onder de verhuurders van logies. Niemand naar de Méditerranée zonder vakantieslof. maar het begint nu wel pijn lijk te worden," aldus Hilbers. Zandvoort moet het vooral hebben van toeristen die niet vooruit boeken, maar op het laatste moment hun vakantie bestemming bepalen. „Als het somber weer is, slaan de men sen bij wijze van spreken op de hoogte van Amsterdam links af en rijden door naar Spanje of Frankrijk. Bij mooi weer houden ze het op Zand voort." In Scheveningen kunnen de badgasten hun zwempak al leen aantrekken in het over dekte golfslagbad op de bou levard, waar de zomerse Noordzeegolven eens in het half uur worden geïmiteerd. Sommigen wagen zich nog op de terrassen waar je achter schotten kunt wegduiken voor de wind. Zandwal Het strand in Scheveningen biedt ook al een weinig zomer se aanblik. Om de houten zon- nepaviljoens tegen de te hoog opkomende branding te be schermen, zijn, net als in het stormachtige voorjaar, door het hoogheemraadschap Delf land zandwallen op het strand Voor de fotograaf levert de somer in ieder geval een aardig beeld op. opgeworpen. Geen zon aan de Nederlandse kust, maar een onverwacht sterke noordwes terbries. Toch is bij veel va kantiegangers de stemming nog lang niet tot een druilerig nulpunt gedaald. Velen verke ren een beetje in de stemming die hartje winter ook heerst onder uitwaaiende weekend toeristen op de Waddeneilan den. Een jong echtpaar uit een gehuchtje bij Düsseldorf zegt dat dit beslist niet de laatste vakantie in het koude Nederland is. „Of je nu naar de Oostzee- of de Noordzee kust gaat, van tevoren weet je dat je minder mooi weer kunt treffen. Als we echt hadden willen zonnen, waren we wel naar Zuid-Europa gegaan." De kou drijft, zoals gebruike lijk, veel strandgasten de stad in. Een woordvoerder van de VW in de hoofdstad meldt dat veel toeristen Amsterdam opzoeken, waar musea en an dere attracties een alternatief bieden. In Rotterdam tonen bioscoopexploitanten en dier gaarde Blijdorp zich niet on tevreden. De VW in Rotter dam constateert een grote vraag naar „overdekt amuse ment". waartoe daar ook de Euromast valt te rekenen Een woordvoerder van Blij dorp zegt: „De mensen kun nen hier zeker drie uur over dekt rondwandelen, en dat ls met dit weer natuurlijk nooit weg."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3